SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 塚越 一仁

塚越 一仁
Address
305-0044 茨城県つくば市並木1-1 [アクセス]

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [特許]

論文 TSV

2021
 1. LI, Shisheng, Jinhua Hong, GAO, Bo, Yung‐Chang Lin, Hong En Lim, LU, Xueyi, TATEYAMA, Yoshitaka, SAKUMA, Yoshiki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, TANIGUCHI, Takaaki, Jing Wu, Song Liu, Kazu Suenaga. Tunable Doping of Rhenium and Vanadium into Transition Metal Dichalcogenides for Two‐Dimensional Electronics. Advanced Science. (2021) 2004438-1-2004438-8
 2. M. Pei, J. Guo, B. Zhang, H. Wang, Y. Zhu, Q. Wang, K. Tsukagoshi, Y. Shi, Y. Li. Splitting charge injection for ultrahigh on/off ratio in a floating-metal-gated planar organic ferroelectric memory. Materials Today Energy. 21 (2021) 100711 10.1016/j.mtener.2021.100711
 3. Ying‐Chiao Wang, Chun‐Hao Chiang, Chi‐Ming Chang, Hiroaki Maeda, Naoya Fukui, I‐Ta Wang, Cheng‐Yen Wen, Kuan‐Cheng Lu, Shao‐Ku Huang, Wen‐Bin Jian, Chun‐Wei Chen, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroshi Nishihara. Two‐Dimensional Bis(dithiolene)iron(II) Self‐Powered UV Photodetectors with Ultrahigh Air Stability. Advanced Science. 8 [14] (2021) 2100564 10.1002/advs.202100564
 4. Risa Fukuzumi, Marius Buerkle, Yu Li, Satoshi Kaneko, Peihui Li, Shuji Kobayashi, Shintaro Fujii, Manabu Kiguchi, Hisao Nakamura, Kazuhito Tsukagoshi, Tomoaki Nishino. Water Splitting Induced by Visible Light at a Copper‐Based Single‐Molecule Junction. Small. 17 [28] (2021) 2008109 10.1002/smll.202008109
 5. Riku Kobayashi, Toshihide Nabatame, Takashi Onaya, Akihiko Ohi, Naoki Ikeda, Takahiro Nagata, Kazuhito Tsukagoshi, Atsushi Ogura. Influence of adsorbed oxygen concentration on characteristics of carbon-doped indium oxide thin-film transistors under bias stress. Japanese Journal of Applied Physics. 60 [SC] (2021) SCCM01 10.35848/1347-4065/abe685
 6. Chi-Ming Chang, Ya-Chen Chiang, Ming-Hsiang Cheng, Shiuan-Huei Lin, Wen-Bin Jian, Jiun-Tai Chen, Yen-Ju Cheng, Yuan-Ron Ma, Kazuhito Tsukagoshi. Fabrication of WO3 electrochromic devices using electro-exploding wire techniques and spray coating. Solar Energy Materials and Solar Cells. 223 (2021) 110960 10.1016/j.solmat.2021.110960
 7. Choon Meng Tan, Mami Horikawa, Naoya Fukui, Hiroaki Maeda, Sono Sasaki, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroshi Nishihara. Determination of Chemical Structure of Bis(dithiolato)iron Nanosheet. Chemistry Letters. 50 [4] (2021) 576-579 10.1246/cl.200797
 8. Riku Kobayashi, Toshihide Nabatame, Takashi Onaya, Akihiko Ohi, Naoki Ikeda, Takahiro Nagata, Kazuhito Tsukagoshi, Atsushi Ogura. Comparison of characteristics of thin-film transistor with In2O3 and carbon-doped In2O3 channels by atomic layer deposition and post-metallization annealing in O3. Japanese Journal of Applied Physics. 60 [3] (2021) 030903 10.35848/1347-4065/abde54
 9. Yukiya Umeta, Hiroshi Suga, Mihiro Takeuchi, Shushu Zheng, Takatsugu Wakahara, Yasuhisa Naitoh, Kazuhito Tsukagoshi. C60-Nanowire Two-State Resistance Switching Based on Fullerene Polymerization/Depolymerization. ACS Applied Nano Materials. 4 [1] (2021) 820-825 10.1021/acsanm.0c03144
2020
 1. Soumya Ranjan Das, Katsunori Wakabayashi, Kazuhito Tsukagoshi, Sudipta Dutta. Ab-initio investigation of preferential triangular self-formation of oxide heterostructures of monolayer $$\hbox {WSe}_{2}$$. Scientific Reports. 10 [1] (2020) 10.1038/s41598-020-78812-2
 2. Ying-Chiao Wang, Shao-Ku Huang, Toshihiro Nakamura, Yu-Ting Kao, Chun-Hao Chiang, Di-Yan Wang, Yuan Jay Chang, Nobuyoshi Koshida, Toshikazu Shimada, Shihao Liu, Chun-Wei Chen, Kazuhito Tsukagoshi. Quantum-assisted photoelectric gain effects in perovskite solar cells. NPG Asia Materials. 12 [1] (2020) 10.1038/s41427-020-00236-1
 3. Shao-Ku Huang, Ying-Chiao Wang, Wei-Chen Ke, Yu-Ting Kao, Nian-Zu She, Jia-Xing Li, Chih-Wei Luo, Atsushi Yabushita, Di-Yan Wang, Yuan Jay Chang, Kazuhito Tsukagoshi, Chun-Wei Chen. Unravelling the origin of the photocarrier dynamics of fullerene-derivative passivation of SnO2 electron transporters in perovskite solar cells. Journal of Materials Chemistry A. 8 [44] (2020) 23607-23616 10.1039/d0ta08752a
 4. Mengjiao Li, Che-Yi Lin, Yuan-Ming Chang, Shih-Hsien Yang, Mu-Pai Lee, Ciao-Fen Chen, Ko-Chun Lee, Feng-Shou Yang, Yi Chou, Yi-Chun Lin, Keiji Ueno, Yumeng Shi, Yi-Chia Chou, Kazuhito Tsukagoshi, Yen-Fu Lin. Facile and Reversible Carrier-Type Manipulation of Layered MoTe2 Toward Long-Term Stable Electronics. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [38] (2020) 42918-42924 10.1021/acsami.0c09922
 5. S. Kobayashi, S. Kaneko, M. Kiguchi, K. Tsukagoshi, T. Nishino. Tolerance to Stretching in Thiol-Terminated Single-Molecule Junctions Characterized by Surface-Enhanced Raman Scattering. The Journal of Physical Chemistry Letters. 11 [16] (2020) 6712-6717 10.1021/acs.jpclett.0c01526
 6. Takaaki Taniguchi, Leanddas Nurdiwijayanto, Shisheng Li, Hong En Lim, Yasumitsu Miyata, Xueyi Lu, Renzhi Ma, Dang-Ming Tang, Shigenori Ueda, Kazuhito Tsukagoshi, Takayoshi Sasaki, Minoru Osada. On/Off Boundary of Photocatalytic Activity between Single- and Bilayer MoS2. ACS Nano. 14 [6] (2020) 6663-6672 10.1021/acsnano.9b09253
 7. Hiroshi Suga, Hiroya Suzuki, Kazuki Otsu, Takuya Abe, Yukiya Umeta, Kazuhito Tsukagoshi, Touru Sumiya, Hisashi Shima, Hiroyuki Akinaga, Yasuhisa Naitoh. Feedback Electromigration Assisted by Alternative Voltage Operation for the Fabrication of Facet-Edge Nanogap Electrodes. ACS Applied Nano Materials. 3 [5] (2020) 4077-4083 10.1021/acsanm.0c00138
 8. Shihao Liu, Ying-Chiao Wang, Chi-Ming Chang, Takeshi Yasuda, Naoya Fukui, Hiroaki Maeda, Peihua Long, Kazuo Nakazato, Wen-Bin Jian, Wenfa Xie, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroshi Nishihara. Solution-processed organometallic quasi-two-dimensional nanosheets as a hole buffer layer for organic light-emitting devices. Nanoscale. 12 [13] (2020) 6983-6990 10.1039/d0nr00240b
 9. Bo Da, Yang Sun, Zhufeng Hou, Jiangwei Liu, Nguyen Thanh Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Jin Hu, Zhaoshun Gao, Zejun Ding. Measurement of the Low-Energy Electron Inelastic Mean Free Path in Monolayer Graphene. Physical Review Applied. 13 [4] (2020) 10.1103/physrevapplied.13.044055
 10. Ha Hoang, Yuki Ueta, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Bui Nguyen Quoc Trinh, Akihiko Fujiwara. Solution processed In-Si-O thin film transistors on hydrophilic and hydrophobic substrates. Thin Solid Films. 698 (2020) 137860 10.1016/j.tsf.2020.137860
 11. Bowen Zhang, Qijing Wang, Jianhang Guo, Mengjiao Pei, Hengyuan Wang, Sai Jiang, Eul-Yong Shin, Yong-Young Noh, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi, Yun Li. Solution-processed organic single-crystalline semiconductors with a fence-like shape via ultrasound concussion. Journal of Materials Chemistry C. 8 [7] (2020) 2589-2593 10.1039/c9tc06635g
 12. Takatsugu Wakahara, Kahori Nagaoka, Akari Nakagawa, Chika Hirata, Yoshitaka Matsushita, Kun’ichi Miyazawa, Osamu Ito, Yoshiki Wada, Makito Takagi, Takayoshi Ishimoto, Masanori Tachikawa, Kazuhito Tsukagoshi. One-Dimensional Fullerene/Porphyrin Cocrystals: Near-Infrared Light Sensing through Component Interactions. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [2] (2020) 2878-2883 10.1021/acsami.9b18784
2019
 1. Ha Hoang, Tatsuki Hori, To-oru Yasuda, Takio Kizu, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Bui Nguyen Quoc Trinh, Akihiko Fujiwara. Si-doping effect on solution-processed In-O thin-film transistors. Materials Research Express. 6 [2] (2019) 026410 10.1088/2053-1591/aaecf9
 2. Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Yuan-Ming Chang, Mengjiao Li, Ko-Chun Lee, Ciao-Fen Chen, Feng-Shou Yang, Chen-Hsin Lien, Keiji Ueno, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Yen-Fu Lin. Oxygen-Sensitive Layered MoTe2 Channels for Environmental Detection. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [50] (2019) 47047-47053 10.1021/acsami.9b15036
 3. Hiroki Shioya, Kazuhito Tsukagoshi, Keiji Ueno, Akira Oiwa. Selective oxidation of the surface layer of bilayer WSe2 by laser heating. Japanese Journal of Applied Physics. 58 [12] (2019) 120903 10.7567/1347-4065/ab50da
 4. Takaaki Taniguchi, Shisheng Li, Leanddas Nurdiwijayanto, Yu Kobayashi, Tetsuki Saito, Yasumitsu Miyata, Seiji Obata, Koichiro Saiki, Hiroyuki Yokoi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Yasuo Ebina, Takayoshi Sasaki, Minoru Osada. Tunable Chemical Coupling in Two-Dimensional van der Waals Electrostatic Heterostructures. ACS Nano. 13 [10] (2019) 11214-11223 10.1021/acsnano.9b04256
 5. Bo Da, Jiangwei Liu, Yoshitomo Harada, Nguyen T. Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Jin Hu, Lihao Yang, Zejun Ding, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Observation of Plasmon Energy Gain for Emitted Secondary Electron in Vacuo. The Journal of Physical Chemistry Letters. 10 [19] (2019) 5770-5775 10.1021/acs.jpclett.9b02135
 6. Ha Hoang, Kazutaka Sasaki, Tatsuki Hori, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Bui Nguyen Quoc Trinh, Akihiko Fujiwara. Silicon-doped indium oxide – a promising amorphous oxide semiconductor material for thin-film transistor fabricated by spin coating method. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 625 (2019) 012002 10.1088/1757-899x/625/1/012002
 7. Shinya Aikawa, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Si-incorporated amorphous indium oxide thin-film transistors. Japanese Journal of Applied Physics. 58 [9] (2019) 090506 10.7567/1347-4065/ab2b79
 8. Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Xu-Ying Liu, Zehua Hu, Jing Wu, Hideaki Nakajima, Song Liu, Toshiya Okazaki, Wei Chen, Takeo Minari, Yoshiki Sakuma, Kazuhito Tsukagoshi, Kazu Suenaga, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada. Wafer-scale and deterministic patterned growth of monolayer MoS2via vapor–liquid–solid method. Nanoscale. 11 [34] (2019) 16122-16129 10.1039/c9nr04612g
 9. S. Kobayashi, S. Kaneko, S. Fujii, T. Nishino, K. Tsukagoshi, M. Kiguchi. Stretch dependent electronic structure and vibrational energy of the bipyridine single molecule junction. Physical Chemistry Chemical Physics. 21 [31] (2019) 16910-16913 10.1039/c9cp01442j
 10. A. Aiba, R. Koizumi, T. Tsuruoka, K. Terabe, K. Tsukagoshi, S. Kaneko, S. Fujii, T. Nishino, M. Kiguchi. Investigation of Ag and Cu Filament Formation Inside the Metal Sulfide Layer of an Atomic Switch Based on Point-Contact Spectroscopy. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [30] (2019) 27178-27182 10.1021/acsami.9b05523
 11. Riku Kobayashi, Toshihide Nabatame, Kazunori Kurishima, Takashi Onaya, Akihiko Ohi, Naoki Ikeda, Takahiro Nagata, Kazuhito Tsukagoshi, Atsushi Ogura. Characteristics of Oxide TFT Using Carbon-Doped Ιn2O3 Thin Film Fabricated by Low-Temperature ALD Using Ethylcyclopentadienyl Indium (Ιn-EtCp) and H2O & O3. ECS Transactions. 92 [3] (2019) 3-13 10.1149/09203.0003ecst
 12. Satoshi Kaneko, Enrique Montes, Sho Suzuki, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Kazuhito Tsukagoshi, Katsuyoshi Ikeda, Hideaki Kano, Hisao Nakamura, Héctor Vázquez, Manabu Kiguchi. Identifying the molecular adsorption site of a single molecule junction through combined Raman and conductance studies. Chemical Science. 10 [25] (2019) 6261-6269 10.1039/c9sc00701f
 13. K. Yasuraoka, S. Kaneko, S. Fujii, T. Nishino, K. Tsukagoshi, G. Juhasz, M. Kiguchi. Effect of Bias Voltage on a Single-Molecule Junction Investigated by Surface-Enhanced Raman Scattering. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [24] (2019) 15267-15272 10.1021/acs.jpcc.9b02286
 14. Anusha Puliparambil Thilakan, Jia-Xing Li, Tzu-Pei Chen, Shao-Sian Li, Chun-Wei Chen, Minoru Osada, Kazuhito Tsukagoshi, Takayoshi Sasaki, Atsushi Yabushita, Kaung-Hsiung Wu, Chih-Wei Luo. Origin of Extended UV Stability of 2D Atomic Layer Titania-Based Perovskite Solar Cells Unveiled by Ultrafast Spectroscopy. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [24] (2019) 21473-21480 10.1021/acsami.9b02434
 15. Satoshi Kaneko, Shuhei Watanabe, Shinya Kasai, Tomoaki Nishino, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. Near-infrared-light-induced decomposition of Rhodamine B triggered by localized surface plasmon at gold square dimers with well-defined separation distance. AIP Advances. 9 [3] (2019) 035153 10.1063/1.5093763
2018
 1. Jun Qian, Sai Jiang, Qijing Wang, Shushu Zheng, Shuya Guo, Chang Yi, Jianpu Wang, Xinran Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi, Yun Li. Unveiling the piezoelectric nature of polar α-phase P(VDF-TrFE) at quasi-two-dimensional limit. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-017-18845-2
 2. Shushu Zheng, Nguyen Thanh Cuong, Susumu Okada, Ting Xu, Wangqiang Shen, Xing Lu, Kazuhito Tsukagoshi. Solvent-Mediated Shape Engineering of Fullerene (C60) Polyhedral Microcrystals. Chemistry of Materials. 30 [20] (2018) 7146-7153 10.1021/acs.chemmater.8b03095
 3. Yasuhisa Naitoh, Hiroshi Suga, Takuya Abe, Kazuki Otsu, Yukiya Umeta, Touru Sumiya, Hisashi Shima, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroyuki Akinaga. Thermal robustness evaluation of nonvolatile memory using Pt nanogaps. Applied Physics Express. 11 [8] (2018) 085202 10.7567/apex.11.085202
 4. Soumya Ranjan Das, Katsunori Wakabayashi, Mahito Yamamoto, Kazuhito Tsukagoshi, Sudipta Dutta. Layer-by-Layer Oxidation Induced Electronic Properties in Transition-Metal Dichalcogenides. The Journal of Physical Chemistry C. 122 [29] (2018) 17001-17007 10.1021/acs.jpcc.8b05857
 5. S. Kobayashi, S. Kaneko, S. Fujii, T. Nishino, M. Kiguchi, K. Tsukagoshi. Dependence of Stretch Length on Electrical Conductance and Electronic Structure of the Benzenedithiol Single Molecular Junction. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. 16 [0] (2018) 145-149 10.1380/ejssnt.2018.145
 6. Y. Matsuzawa, S. Kaneko, S. Fujii, T. Nishino, M. Kiguchi, K. Tsukagoshi. Photochemical Reaction Using Aminobenzenethiol Single Molecular Junction. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. 16 [0] (2018) 137-141 10.1380/ejssnt.2018.137
 7. Mahito Yamamoto, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Pronounced photogating effect in atomically thin WSe2 with a self-limiting surface oxide layer. Applied Physics Letters. 112 [18] (2018) 181902 10.1063/1.5030525
 8. Shushu Zheng, Junwen Zhong, Wakana Matsuda, Peng Jin, Muqing Chen, Takeshi Akasaka, Kazuhito Tsukagoshi, Shu Seki, Jun Zhou, Xing Lu. Fullerene/cobalt porphyrin charge-transfer cocrystals: Excellent thermal stability and high mobility. Nano Research. 11 [4] (2018) 1917-1927 10.1007/s12274-017-1809-7
 9. Yuan-Ming Chang, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Chang-Hung Chen, Chen-Hsin Lien, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, Yuen-Wuu Suen, Kazuhito Tsukagoshi, Yen-Fu Lin. Reversible and Precisely Controllable p/n-Type Doping of MoTe2 Transistors through Electrothermal Doping. Advanced Materials. 30 [13] (2018) 1706995 10.1002/adma.201706995
 10. Tzu-Pei Chen, Chung-Wei Lin, Shao-Sian Li, Yung-Han Tsai, Cheng-Yen Wen, Wendy Jessica Lin, Fei-Man Hsiao, Ya-Ping Chiu, Kazuhito Tsukagoshi, Minoru Osada, Takayoshi Sasaki, Chun-Wei Chen. Self-Assembly Atomic Stacking Transport Layer of 2D Layered Titania for Perovskite Solar Cells with Extended UV Stability. Advanced Energy Materials. 8 [2] (2018) 1701722 10.1002/aenm.201701722
 11. Shinya Aikawa, Sungjin Kim, Theerapol Thurakitseree, Erik Einarsson, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Kazuhito Tsukagoshi, Shigeo Maruyama. Carrier polarity engineering in carbon nanotube field-effect transistors by induced charges in polymer insulator. Applied Physics Letters. 112 [1] (2018) 013501 10.1063/1.4994114
2017
 1. Akira Aiba, Firuz Demir, Satoshi Kaneko, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Kazuhito Tsukagoshi, Alireza Saffarzadeh, George Kirczenow, Manabu Kiguchi. Controlling the thermoelectric effect by mechanical manipulation of the electron’s quantum phase in atomic junctions. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 10.1038/s41598-017-08553-2
 2. Kunji Shigeto, Takio Kizu, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame. Radial Interference Contrast in in-situ SEM Observation of Metal Oxide Semiconductor Film Crystallization. Microscopy and Microanalysis. 23 [S1] (2017) 1512-1513 10.1017/s1431927617008224
 3. Hani Esmael Jan, Ha Hoang, Tsubasa Nakamura, Tomoaki Koga, Toshiaki Ina, Tomoya Uruga, Takio Kizu, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Akihiko Fujiwara. Amorphous In-Si-O Films Fabricated via Solution Processing. Journal of Electronic Materials. 46 [6] (2017) 3610-3614 10.1007/s11664-017-5506-9
 4. Bo Da, Jiangwei Liu, Mahito Yamamoto, Yoshihiro Ueda, Kazuyuki Watanabe, Nguyen Thanh Cuong, Songlin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Hideo Iwai, Shigeo Tanuma, Hongxuan Guo, Zhaoshun Gao, Xia Sun, Zejun Ding. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. Nature Communications. 8 (2017) 15629 10.1038/ncomms15629
 5. Akira Aiba, Satoshi Kaneko, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. In situ observation of the formation process for free-standing Au nanowires with a scanning electron microscope. Nanotechnology. 28 [10] (2017) 105707 10.1088/1361-6528/aa59f0
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAKAKI, Hiroyuki. 原子膜エレクトロニクス. 丸文財団20周年記念出版「科学技術立国 日本を築くⅡ 次代を拓く気鋭の研究. (2017) 137-144
 7. Xu Gao, Meng-Fang Lin, Bao-Hua Mao, Maki Shimizu, Nobuhiko Mitoma, Takio Kizu, Wei Ou-Yang, Toshihide Nabatame, Zhi Liu, Kazuhito Tsukagoshi, Sui-Dong Wang. Correlation between active layer thickness and ambient gas stability in IGZO thin-film transistors. Journal of Physics D: Applied Physics. 50 [2] (2017) 025102 10.1088/1361-6463/50/2/025102
2016
 1. Hiroshi Suga, Hiroya Suzuki, Yuma Shinomura, Shota Kashiwabara, Kazuhito Tsukagoshi, Tetsuo Shimizu, Yasuhisa Naitoh. Highly stable, extremely high-temperature, nonvolatile memory based on resistance switching in polycrystalline Pt nanogaps. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 10.1038/srep34961
 2. Nobuhiko Mitoma, Bo Da, Hideki Yoshikawa, Toshihide Nabatame, Makoto Takahashi, Kazuhiro Ito, Takio Kizu, Akihiko Fujiwara, Kazuhito Tsukagoshi. Phase transitions from semiconductive amorphous to conductive polycrystalline in indium silicon oxide thin films. Applied Physics Letters. 109 [22] (2016) 221903 10.1063/1.4968810
 3. Yuan-Ming Chang, Che-Yi Lin, Yen-Fu Lin, Kazuhito Tsukagoshi. Two-dimensional MoTe2materials: From synthesis, identification, and charge transport to electronics applications. Japanese Journal of Applied Physics. 55 [11] (2016) 1102A1 10.7567/jjap.55.1102a1
 4. NAKAHARAI, Shu, OGAWA Shinichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki . ウェハスケール・トップダウン加工でのグラフェントランジスタ試作. カーボンナノチューブ・グラフェンの 応用研究最前線. (2016) 201-207
 5. Ramaraju Bendi, Venkateswarlu Bhavanasi, Kaushik Parida, Viet Cuong Nguyen, Afriyanti Sumboja, Kazuhito Tsukagoshi, Pooi See Lee. Self-powered graphene thermistor. Nano Energy. 26 (2016) 586-594 10.1016/j.nanoen.2016.06.014
 6. Takio Kizu, Shinya Aikawa, Toshihide Nabatame, Akihiko Fujiwara, Kazuhiro Ito, Makoto Takahashi, Kazuhito Tsukagoshi. Homogeneous double-layer amorphous Si-doped indium oxide thin-film transistors for control of turn-on voltage. Journal of Applied Physics. 120 [4] (2016) 045702 10.1063/1.4959822
 7. Ryoji Takahashi, Satoshi Kaneko, Santiago Marqués-González, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. Determination of the number of atoms present in nano contact based on shot noise measurements with highly stable nano-fabricated electrodes. Nanotechnology. 27 [29] (2016) 295203 10.1088/0957-4484/27/29/295203
 8. Yu Wang, Takio Kizu, Lei Song, Yujia Zhang, Sai Jiang, Jun Qian, Qijing Wang, Yi Shi, Youdou Zheng, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi, Yun Li. High-performance non-volatile field-effect transistor memories using an amorphous oxide semiconductor and ferroelectric polymer. Journal of Materials Chemistry C. 4 [34] (2016) 7917-7923 10.1039/c6tc01768a
 9. YAMAMOTO Mahito, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 遷移金属ダイカルコゲナイドのラマン分光,カルコゲナイド原子膜半導体におけるキャリアの注入と散乱. カルコゲナイド系層状物質の最新研究. (2016) 72-79
 10. Shu Nakaharai, Mahito Yamamoto, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Carrier Polarity Control in α-MoTe2 Schottky Junctions Based on Weak Fermi-Level Pinning. ACS Applied Materials & Interfaces. 8 [23] (2016) 14732-14739 10.1021/acsami.6b02036
 11. Hyung-Jun Kim, Minoru Osada, Yasuo Ebina, Wataru Sugimoto, Kazuhito Tsukagoshi, Takayoshi Sasaki. Hunting for Monolayer Oxide Nanosheets and Their Architectures. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 10.1038/srep19402
 12. Mahito Yamamoto, Shu Nakaharai, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Self-Limiting Oxides on WSe2 as Controlled Surface Acceptors and Low-Resistance Hole Contacts. Nano Letters. 16 [4] (2016) 2720-2727 10.1021/acs.nanolett.6b00390
 13. Shunpei Takeshita, Sadashige Matsuo, Takahiro Tanaka, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi, Takahiro Moriyama, Teruo Ono, Tomonori Arakawa, Kensuke Kobayashi. Anomalous behavior of 1/f noise in graphene near the charge neutrality point. Applied Physics Letters. 108 [10] (2016) 103106 10.1063/1.4943642
 14. Satoshi Kaneko, Daigo Murai, Santiago Marqués-González, Hisao Nakamura, Yuki Komoto, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Katsuyoshi Ikeda, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. Site-Selection in Single-Molecule Junction for Highly Reproducible Molecular Electronics. Journal of the American Chemical Society. 138 [4] (2016) 1294-1300 10.1021/jacs.5b11559
 15. Kattareeya Taweesup, Ippei Yamamoto, Toyohiro Chikyow, Gobboon Lothongkum, Kazutoshi Tsukagoshi, Tomoji Ohishi, Sukkaneste Tungasmita, Patama Visuttipitukul, Kazuhiro Ito, Makoto Takahashi, Toshihide Nabatame. Improvement of the effective work function and transmittance of thick indium tin oxide/ultrathin ruthenium doped indium oxide bilayers as transparent conductive oxide. Thin Solid Films. 598 (2016) 126-130 10.1016/j.tsf.2015.11.070
 16. Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Emanuele Orgiu, Paolo Samorì. Charge transport and mobility engineering in two-dimensional transition metal chalcogenide semiconductors. Chemical Society Reviews. 45 [1] (2016) 118-151 10.1039/c5cs00517e
2015
 1. Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi. Carrier Injection and Scattering in Atomically Thin Chalcogenides. Journal of the Physical Society of Japan. 84 [12] (2015) 121011 10.7566/jpsj.84.121011
 2. Sadashige Matsuo, Shunpei Takeshita, Takahiro Tanaka, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi, Takahiro Moriyama, Teruo Ono, Kensuke Kobayashi. Edge mixing dynamics in graphene p–n junctions in the quantum Hall regime. Nature Communications. 6 [1] (2015) 10.1038/ncomms9066
 3. Sadashige Matsuo, Shu Nakaharai, Katsuyoshi Komatsu, Kazuhito Tsukagoshi, Takahiro Moriyama, Teruo Ono, Kensuke Kobayashi. Parity effect of bipolar quantum Hall edge transport around graphene antidots. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 10.1038/srep11723
 4. Kazunori Kurishima, Toshihide Nabatame, Maki Shimizu, Nobuhiko Mitoma, Takio Kizu, Shinya Aikawa, Kazuhito Tsukagoshi, Akihiko Ohi, Toyohiro Chikyow, Atsushi Ogura. Influence of Al2O3 layer insertion on the electrical properties of Ga-In-Zn-O thin-film transistors. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films. 33 [6] (2015) 061506 10.1116/1.4928763
 5. Yen-Fu Lin, Yong Xu, Che-Yi Lin, Yuen-Wuu Suen, Mahito Yamamoto, Shu Nakaharai, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Origin of Noise in Layered MoTe2Transistors and its Possible Use for Environmental Sensors. Advanced Materials. 27 [42] (2015) 6612-6619 10.1002/adma.201502677
 6. Yen-Fu Lin, Chia-Hung Chang, Tsu-Chang Hung, Wen-Bin Jian, Kazuhito Tsukagoshi, Yue-Han Wu, Li Chang, Zhaoping Liu, Jiye Fang. Nanocontact Disorder in Nanoelectronics for Modulation of Light and Gas Sensitivities. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 10.1038/srep13035
 7. Takio Kizu, Nobuhiko Mitoma, Miki Miyanaga, Hideaki Awata, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Codoping of zinc and tungsten for practical high-performance amorphous indium-based oxide thin film transistors. Journal of Applied Physics. 118 [12] (2015) 125702 10.1063/1.4931422
 8. Huabin Sun, Yao Yin, Qijing Wang, Qian Jun, Yu Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Xizhang Wang, Zheng Hu, Lijia Pan, Youdou Zheng, Yi Shi, Yun Li. Reducing contact resistance in ferroelectric organic transistors by buffering the semiconductor/dielectric interface. Applied Physics Letters. 107 [5] (2015) 053304 10.1063/1.4928534
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 図解:ナノカーボン. OYO BUTURI. 83 [8] (2015) 642-643
 10. Shu Nakaharai, Mahito Yamamoto, Keiji Ueno, Yen-Fu Lin, Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi. Electrostatically Reversible Polarity of Ambipolar α-MoTe2 Transistors. ACS Nano. 9 [6] (2015) 5976-5983 10.1021/acsnano.5b00736
 11. Shinya Aikawa, Nobuhiko Mitoma, Takio Kizu, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Suppression of excess oxygen for environmentally stable amorphous In-Si-O thin-film transistors. Applied Physics Letters. 106 [19] (2015) 192103 10.1063/1.4921054
 12. Huabin Sun, Qijing Wang, Yun Li, Yen-Fu Lin, Yu Wang, Yao Yin, Yong Xu, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi, Lijia Pan, Xizhang Wang, Zheng Hu, Yi Shi. Boost Up Carrier Mobility for Ferroelectric Organic Transistor Memory via Buffering Interfacial Polarization Fluctuation. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 10.1038/srep07227
 13. Huaihong Guo, Teng Yang, Mahito Yamamoto, Lin Zhou, Ryo Ishikawa, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi, Zhidong Zhang, Mildred S. Dresselhaus, Riichiro Saito. Double resonance Raman modes in monolayer and few-layerMoTe2. Physical Review B. 91 [20] (2015) 10.1103/physrevb.91.205415
 14. Shu Nakaharai, Tomohiko Iijima, Shinichi Ogawa, Katsunori Yagi, Naoki Harada, Kenjiro Hayashi, Daiyu Kondo, Makoto Takahashi, Songlin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Wafer-scale fabrication of transistors using CVD-grown graphene and its application to inverter circuit. Japanese Journal of Applied Physics. 54 [4S] (2015) 04DN06 10.7567/jjap.54.04dn06
 15. Mahito Yamamoto, Sudipta Dutta, Shinya Aikawa, Shu Nakaharai, Katsunori Wakabayashi, Michael S. Fuhrer, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Self-Limiting Layer-by-Layer Oxidation of Atomically Thin WSe2. Nano Letters. 15 [3] (2015) 2067-2073 10.1021/nl5049753
 16. Nobuhiko Mitoma, Shinya Aikawa, Wei Ou-Yang, Xu Gao, Takio Kizu, Meng-Fang Lin, Akihiko Fujiwara, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Dopant selection for control of charge carrier density and mobility in amorphous indium oxide thin-film transistors: Comparison between Si- and W-dopants. Applied Physics Letters. 106 [4] (2015) 042106 10.1063/1.4907285
 17. Meng-Fang Lin, Xu Gao, Nobuhiko Mitoma, Takio Kizu, Wei Ou-Yang, Shinya Aikawa, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Reduction of the interfacial trap density of indium-oxide thin film transistors by incorporation of hafnium and annealing process. AIP Advances. 5 [1] (2015) 017116 10.1063/1.4905903
 18. Jiangxin Wang, Chaoyi Yan, Meng-Fang Lin, Kazuhito Tsukagoshi, Pooi See Lee. Solution-assembled nanowires for high performance flexible and transparent solar-blind photodetectors. Journal of Materials Chemistry C. 3 [3] (2015) 596-600 10.1039/c4tc02297a
2014
 1. Song-Lin Li, Katsuyoshi Komatsu, Shu Nakaharai, Yen-Fu Lin, Mahito Yamamoto, Xiangfeng Duan, Kazuhito Tsukagoshi. Thickness Scaling Effect on Interfacial Barrier and Electrical Contact to Two-Dimensional MoS2 Layers. ACS Nano. 8 [12] (2014) 12836-12842 10.1021/nn506138y
 2. Shu Nakaharai, Tomohiko Iijima, Shinichi Ogawa, Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Electrostatically Reversible Polarity of Dual-Gated Graphene Transistors. IEEE Transactions on Nanotechnology. 13 [6] (2014) 1039-1043 10.1109/tnano.2014.2313134
 3. Wei Ou-Yang, Nobuhiko Mitoma, Takio Kizu, Xu Gao, Meng-Fang Lin, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Controllable film densification and interface flatness for high-performance amorphous indium oxide based thin film transistors. Applied Physics Letters. 105 [16] (2014) 163503 10.1063/1.4898815
 4. Tomoka Nakazumi, Daigo Murai, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. Metal atomic contacts under defined environmental conditions. Transactions of the Materials Research Society of Japan. 39 [2] (2014) 225-229 10.14723/tmrsj.39.225
 5. Katsuyoshi Komatsu, Shinya Kasai, Song-Lin Li, Shu Nakaharai, Nobuhiko Mitoma, Mahito Yamamoto, Kazuhito Tsukagoshi. Spin injection and detection in a graphene lateral spin valve using an yttrium-oxide tunneling barrier. Applied Physics Express. 7 [8] (2014) 085101 10.7567/apex.7.085101
 6. Xu Gao, Shinya Aikawa, Nobuhiko Mitoma, Meng-Fang Lin, Takio Kizu, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Self-formed copper oxide contact interlayer for high-performance oxide thin film transistors. Applied Physics Letters. 105 [2] (2014) 023503 10.1063/1.4890312
 7. Takayuki Sasaki, Kenichi Tabata, Kazuhito Tsukagoshi, Andreas Beckel, Axel Lorke, Yohei Yamamoto. Control of molecular orientation and morphology in organic bilayer solar cells: Copper phthalocyanine on gold nanodots. Thin Solid Films. 562 (2014) 467-470 10.1016/j.tsf.2014.03.090
 8. Daigo Murai, Tomoka Nakazumi, Shintaro Fujii, Yuki Komoto, Kazuhito Tsukagoshi, Carlo Motta, Manabu Kiguchi. Highly stable Au atomic contacts covered with benzenedithiol under ambient conditions. Physical Chemistry Chemical Physics. 16 [29] (2014) 15662 10.1039/c4cp01950d
 9. Yang Yang, Chuan Liu, Si Gao, Yun Li, Xinran Wang, Yu Wang, Takeo Minari, Yong Xu, Peng Wang, Yi Zhao, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi. Large [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl (PCBM) hexagonal crystals grown by solvent-vapor annealing. Materials Chemistry and Physics. 145 [3] (2014) 327-333 10.1016/j.matchemphys.2014.02.01
 10. Masayuki Suda, Yoshitaka Kawasugi, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Reizo Kato, Hiroshi M. Yamamoto. Strain-Tunable Superconducting Field-Effect Transistor with an Organic Strongly-Correlated Electron System. Advanced Materials. 26 [21] (2014) 3490-3495 10.1002/adma.201305797
 11. Yen-Fu Lin, Yong Xu, Sheng-Tsung Wang, Song-Lin Li, Mahito Yamamoto, Alex Aparecido-Ferreira, Wenwu Li, Huabin Sun, Shu Nakaharai, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, Kazuhito Tsukagoshi. Ambipolar MoTe2Transistors and Their Applications in Logic Circuits. Advanced Materials. 26 [20] (2014) 3263-3269 10.1002/adma.201305845
 12. Mahito Yamamoto, Sheng Tsung Wang, Meiyan Ni, Yen-Fu Lin, Song-Lin Li, Shinya Aikawa, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, Katsunori Wakabayashi, Kazuhito Tsukagoshi. Strong Enhancement of Raman Scattering from a Bulk-Inactive Vibrational Mode in Few-Layer MoTe2. ACS Nano. 8 [4] (2014) 3895-3903 10.1021/nn5007607
 13. Takio Kizu, Shinya Aikawa, Nobuhiko Mitoma, Maki Shimizu, Xu Gao, Meng-Fang Lin, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Low-temperature processable amorphous In-W-O thin-film transistors with high mobility and stability. Applied Physics Letters. 104 [15] (2014) 152103 10.1063/1.4871511
 14. Yui Ogawa, Katsuyoshi Komatsu, Kenji Kawahara, Masaharu Tsuji, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroki Ago. Structure and transport properties of the interface between CVD-grown graphene domains. Nanoscale. 6 [13] (2014) 7288 10.1039/c3nr06828e
 15. K.Ueno, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子層エレクトロニクスを目指したカルコゲナイド系層状物質の基礎物性と薄膜形成手法. OYO BUTURI. 83 [4] (2014) 274-278
 16. Yun Li, Huabin Sun, Yi Shi, Kazuhito Tsukagoshi. Patterning technology for solution-processed organic crystal field-effect transistors. Science and Technology of Advanced Materials. 15 [2] (2014) 024203 10.1088/1468-6996/15/2/024203
 17. Nobuhiko Mitoma, Shinya Aikawa, Xu Gao, Takio Kizu, Maki Shimizu, Meng-Fang Lin, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Stable amorphous In2O3-based thin-film transistors by incorporating SiO2 to suppress oxygen vacancies. Applied Physics Letters. 104 [10] (2014) 102103 10.1063/1.4868303
 18. K Tsukagoshi, S-L Li, H Miyazaki, A Aparecido-Ferreira, S Nakaharai. Semiconducting properties of bilayer graphene modulated by an electric field for next-generation atomic-film electronics. Journal of Physics D: Applied Physics. 47 [9] (2014) 094003 10.1088/0022-3727/47/9/094003
 19. Shinya Kasai, Kouta Kondou, Hiroaki Sukegawa, Seiji Mitani, Kazuhito Tsukagoshi, Yoshichika Otani. Modulation of effective damping constant using spin Hall effect. Applied Physics Letters. 104 [9] (2014) 092408 10.1063/1.4867649
 20. Yen-Fu Lin, Wenwu Li, Song-Lin Li, Yong Xu, Alex Aparecido-Ferreira, Katsuyoshi Komatsu, Huabin Sun, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi. Barrier inhomogeneities at vertically stacked graphene-based heterostructures. Nanoscale. 6 [2] (2014) 795-799 10.1039/c3nr03677d
2013
 1. Yasuhisa Naitoh, Tatsuhiko Ohata, Ryuji Matsushita, Eri Okawa, Masayo Horikawa, Makiko Oyama, Masakazu Mukaida, Dong F. Wang, Manabu Kiguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Takao Ishida. Self-Aligned Formation of Sub 1 nm Gaps Utilizing Electromigration during Metal Deposition. ACS Applied Materials & Interfaces. 5 [24] (2013) 12869-12875 10.1021/am403115m
 2. Akichika Kumatani, Yun Li, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. On Practical Charge Injection at the Metal/Organic Semiconductor Interface. Scientific Reports. 3 [1] (2013) 10.1038/srep01026
 3. Shu Nakaharai, Tomohiko Iijima, Shinichi Ogawa, Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Current on-off operation of graphene transistor with dual gates and He ion irradiated channel. physica status solidi (c). 10 [11] (2013) 1608-1611 10.1002/pssc.201300262
 4. Shinya Aikawa, Toshihide Nabatame, Kazuhito Tsukagoshi. Effects of dopants in InOx-based amorphous oxide semiconductors for thin-film transistor applications. Applied Physics Letters. 103 [17] (2013) 172105 10.1063/1.4822175
 5. Yong Xu, Chuan Liu, William Scheideler, Songlin Li, Wenwu Li, Yen-Fu Lin, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Understanding Thickness-Dependent Charge Transport in Pentacene Transistors by Low-Frequency Noise. IEEE Electron Device Letters. 34 [10] (2013) 1298-1300 10.1109/led.2013.2277613
 6. Wei Tian, Tianyou Zhai, Chao Zhang, Song-Lin Li, Xi Wang, Fei Liu, Dequan Liu, Xingke Cai, Kazuhito Tsukagoshi, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Low-Cost Fully Transparent Ultraviolet Photodetectors Based on Electrospun ZnO-SnO2Heterojunction Nanofibers. Advanced Materials. 25 [33] (2013) 4625-4630 10.1002/adma.201301828
 7. H. S. Song, S. L. Li, L. Gao, Y. Xu, K. Ueno, J. Tang, Y. B. Cheng, K. Tsukagoshi. High-performance top-gated monolayer SnS2 field-effect transistors and their integrated logic circuits. Nanoscale. 5 [20] (2013) 9666 10.1039/c3nr01899g
 8. Song-Lin Li, Katsunori Wakabayashi, Yong Xu, Shu Nakaharai, Katsuyoshi Komatsu, Wen-Wu Li, Yen-Fu Lin, Alex Aparecido-Ferreira, Kazuhito Tsukagoshi. Thickness-Dependent Interfacial Coulomb Scattering in Atomically Thin Field-Effect Transistors. Nano Letters. 13 [8] (2013) 3546-3552 10.1021/nl4010783
 9. Mei Yin Chan, Katsuyoshi Komatsu, Song-Lin Li, Yong Xu, Peter Darmawan, Hiromi Kuramochi, Shu Nakaharai, Alex Aparecido-Ferreira, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi. Suppression of thermally activated carrier transport in atomically thin MoS2 on crystalline hexagonal boron nitride substrates. Nanoscale. 5 [20] (2013) 9572 10.1039/c3nr03220e
 10. Shu Nakaharai, Tomohiko Iijima, Shinichi Ogawa, Shingo Suzuki, Song-Lin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Conduction Tuning of Graphene Based on Defect-Induced Localization. ACS Nano. 7 [7] (2013) 5694-5700 10.1021/nn401992q
 11. Wenwu Li, Song-Lin Li, Katsuyoshi Komatsu, Alex Aparecido-Ferreira, Yen-Fu Lin, Yong Xu, Minoru Osada, Takayoshi Sasaki, Kazuhito Tsukagoshi. Realization of graphene field-effect transistor with high-κ HCa2Nb3O10 nanoflake as top-gate dielectric. Applied Physics Letters. 103 [2] (2013) 023113 10.1063/1.4813537
 12. Xu Wang, Afriyanti Sumboja, Wan Ling Foo, Chao Yi Yan, Kazuhito Tsukagoshi, Pooi See Lee. Rational design of a high performance all solid state flexible micro-supercapacitor on paper. RSC Advances. 3 [36] (2013) 15827 10.1039/c3ra41807c
 13. Hiroki Ago, Kenji Kawahara, Yui Ogawa, Shota Tanoue, Mark A. Bissett, Masaharu Tsuji, Hidetsugu Sakaguchi, Roland J. Koch, Felix Fromm, Thomas Seyller, Katsuyoshi Komatsu, Kazuhito Tsukagoshi. Epitaxial Growth and Electronic Properties of Large Hexagonal Graphene Domains on Cu(111) Thin Film. Applied Physics Express. 6 [7] (2013) 075101 10.7567/apex.6.075101
 14. Yong Xu, Chuan Liu, William Scheideler, Peter Darmawan, Songlin Li, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. How small the contacts could be optimal for nanoscale organic transistors?. Organic Electronics. 14 [7] (2013) 1797-1804 10.1016/j.orgel.2013.04.014
 15. HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. デバイス応用に向けたグラフェン基板の研究開発. 月刊Material Stage. 13 [6] (2013) 13-17
 16. NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. ランダムなポテンシャル擾乱を導入したグラフェンの金属‐絶縁体転移と電気伝導の電界制御. パリティ. 28 [5] (2013) 32-34
 17. Yun Li, Chuan Liu, Yu Wang, Yang Yang, Xinran Wang, Yi Shi, Kazuhito Tsukagoshi. Flexible field-effect transistor arrays with patterned solution-processed organic crystals. AIP Advances. 3 [5] (2013) 052123 10.1063/1.4807669
 18. Yong Xu, William Scheideler, Chuan Liu, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Contact Thickness Effects in Bottom-Contact Coplanar Organic Field-Effect Transistors. IEEE Electron Device Letters. 34 [4] (2013) 535-537 10.1109/led.2013.2244059
 19. Shinya Aikawa, Peter Darmawan, Keiichi Yanagisawa, Toshihide Nabatame, Yoshiyuki Abe, Kazuhito Tsukagoshi. Thin-film transistors fabricated by low-temperature process based on Ga- and Zn-free amorphous oxide semiconductor. Applied Physics Letters. 102 [10] (2013) 102101 10.1063/1.4794903
 20. Chuan Liu, Yun Li, Michael V. Lee, Akichika Kumatani, Kazuhito Tsukagoshi. Self-assembly of semiconductor/insulator interfaces in one-step spin-coating: a versatile approach for organic field-effect transistors. Physical Chemistry Chemical Physics. 15 [21] (2013) 7917 10.1039/c3cp44715d
 21. Yong Xu, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Peter Darmawan, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Joule's law for organic transistors exploration: Case of contact resistance. Journal of Applied Physics. 113 [6] (2013) 064507 10.1063/1.4792066
 22. Anastasia V. Tyurnina, Kazuhito Tsukagoshi, Hidefumi Hiura, Alexander N. Obraztsov. Structural and charge transport characteristics of graphene layers obtained from CVD thin film and bulk graphite materials. Carbon. 52 (2013) 49-55 10.1016/j.carbon.2012.09.003
 23. Wei Tian, Chao Zhang, Tianyou Zhai, Song-Lin Li, Xi Wang, Meiyong Liao, Kazuhito Tsukagoshi, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Flexible SnO2 hollow nanosphere film based high-performance ultraviolet photodetector. Chemical Communications. 49 [36] (2013) 3739 10.1039/c3cc39273b
 24. Yun Li, Chuan Liu, Michael V. Lee, Yong Xu, Xu Wang, Yi Shi, Kazuhito Tsukagoshi. In situpurification to eliminate the influence of impurities in solution-processed organic crystals for transistor arrays. J. Mater. Chem. C. 1 [7] (2013) 1352-1358 10.1039/c2tc00384h
2012
 1. H. S. Song, S. L. Li, H. Miyazaki, S. Sato, K. Hayashi, A. Yamada, N. Yokoyama, K. Tsukagoshi. Origin of the relatively low transport mobility of graphene grown through chemical vapor deposition. Scientific Reports. 2 [1] (2012) 10.1038/srep00337
 2. Akichika Kumatani, Chuan Liu, Yun Li, Peter Darmawan, Kazuo Takimiya, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-processed, Self-organized Organic Single Crystal Arrays with Controlled Crystal Orientation. Scientific Reports. 2 [1] (2012) 10.1038/srep00393
 3. Chuan Liu, Yun Li, Yong Xu, Takeo Minari, Songlin Li, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Controlling the crystal formation in solution-process for organic field-effect transistors with high-performance. Organic Electronics. 13 [12] (2012) 2975-2984 10.1016/j.orgel.2012.08.024
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から造る結晶有機トランジスタ. 応用物理学会誌. 81 [12] (2012) 1-1
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から造る結晶有機トランジスタ. 応用物理学会誌. 81 [12] (2012) 996-1001
 6. Peter Darmawan, Takeo Minari, Yong Xu, Song-Lin Li, Haisheng Song, Meiyin Chan, Kazuhito Tsukagoshi. Optimal Structure for High-Performance and Low-Contact-Resistance Organic Field-Effect Transistors Using Contact-Doped Coplanar and Pseudo-Staggered Device Architectures. Advanced Functional Materials. 22 [21] (2012) 4577-4583 10.1002/adfm.201201094
 7. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Surface Selectively Deposited Organic Single-crystal Transistor Arrays with High Device Performance. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 566 [1] (2012) 13-17 10.1080/15421406.2012.703812
 8. Hidefumi Hiura, Michael V. Lee, Anastasia V. Tyurnina, Kazuhito Tsukagoshi. Liquid phase growth of graphene on silicon carbide. Carbon. 50 [14] (2012) 5076-5084 10.1016/j.carbon.2012.06.047
 9. Alex Aparecido-Ferreira, Hisao Miyazaki, Song-Lin Li, Katsuyoshi Komatsu, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi. Enhanced current-rectification in bilayer graphene with an electrically tuned sloped bandgap. Nanoscale. 4 [24] (2012) 7842 10.1039/c2nr32526h
 10. Hiroshi Suga, Touru Sumiya, Shigeo Furuta, Ryuichi Ueki, Yosuke Miyazawa, Takuya Nishijima, Jun-ichi Fujita, Kazuhito Tsukagoshi, Tetsuo Shimizu, Yasuhisa Naitoh. Single-Crystalline Nanogap Electrodes: Enhancing the Nanowire-Breakdown Process with a Gaseous Environment. ACS Applied Materials & Interfaces. 4 [10] (2012) 5542-5546 10.1021/am301441a
 11. Yong Xu, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Tunable contact resistance in double-gate organic field-effect transistors. Organic Electronics. 13 [9] (2012) 1583-1588 10.1016/j.orgel.2012.05.008
 12. Y. Aoyagi, K. Tsukagoshi, H. Kamiguchi, T. Miyadera, M. Yano-Mitsui. Control of neural signal propagation in neuron by three terminal electrodes method. Electronics Letters. 48 [18] (2012) 1093-1095 10.1049/el.2012.1799
 13. Song-Lin Li, Hisao Miyazaki, Haisheng Song, Hiromi Kuramochi, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi. Quantitative Raman Spectrum and Reliable Thickness Identification for Atomic Layers on Insulating Substrates. ACS Nano. 6 [8] (2012) 7381-7388 10.1021/nn3025173
 14. Kouta Kondou, Hiroaki Sukegawa, Seiji Mitani, Kazuhito Tsukagoshi, Shinya Kasai. Evaluation of Spin Hall Angle and Spin Diffusion Length by Using Spin Current-Induced Ferromagnetic Resonance. Applied Physics Express. 5 [7] (2012) 073002 10.1143/apex.5.073002
 15. Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Forming semiconductor/dielectric double layers by one-step spin-coating for enhancing the performance of organic field-effect transistors. Organic Electronics. 13 [7] (2012) 1146-1151 10.1016/j.orgel.2012.03.025
 16. Yun Li, Chuan Liu, Yong Xu, Takeo Minari, Peter Darmawan, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays with smooth semiconductor/dielectric interface on paper substrates. Organic Electronics. 13 [5] (2012) 815-819 10.1016/j.orgel.2012.01.021
 17. Xubing Lu, Takeo Minari, Chuan Liu, Akichika Kumatani, J.-M. Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Temperature dependence of frequency response characteristics in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 100 [18] (2012) 183308 10.1063/1.4711211
 18. Michael V. Lee, Hidefumi Hiura, Hiromi Kuramochi, Kazuhito Tsukagoshi. Concerted Chemical-Mechanical Reaction in Catalyzed Growth of Confined Graphene Layers into Hexagonal Disks. The Journal of Physical Chemistry C. 116 [16] (2012) 9106-9113 10.1021/jp301580t
 19. Yun Li, Chuan Liu, Shengfu Tong, Lijia Pan, Lin Pu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi. Metal-diffusion-induced ITO nanoparticles at the organic/ITO interface. Journal of Physics D: Applied Physics. 45 [16] (2012) 165104 10.1088/0022-3727/45/16/165104
 20. Hisao Miyazaki, Song-Lin Li, Shu Nakaharai, Kazuhito Tsukagoshi. Unipolar transport in bilayer graphene controlled by multiple p-n interfaces. Applied Physics Letters. 100 [16] (2012) 163115 10.1063/1.3701592
 21. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin. 次世代集積回路のためのグラフェン半導体特性. グラフェンが拓く材料の新領域 〜物性・作製法から実用化まで〜. (2012) 146-155
 22. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan, MINARI, Takeo. 溶液から自己二層分離法で造る結晶有機トランジスタ. シーエムシー出版 有機デバイスのための塗布技術. (2012) 149-158
 23. Michael V. Lee, Hidefumi Hiura, Anastasia V. Tyurnina, Kazuhito Tsukagoshi. Controllable gallium melt-assisted interfacial graphene growth on silicon carbide. Diamond and Related Materials. 24 (2012) 34-38 10.1016/j.diamond.2011.10.003
 24. Yasuo Miyata, Eiji Yoshikawa, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Shigehiro Yamaguchi. High-performance organic field-effect transistors based on dihexyl-substituted dibenzo[d,d′]thieno[3,2-b;4,5-b′]dithiophene. Journal of Materials Chemistry. 22 [16] (2012) 7715 10.1039/c2jm30840a
 25. Chuan Liu, Takeo Minari, Yun Li, Akichika Kumatani, Michael V. Lee, Si Hui Athena Pan, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Direct formation of organic semiconducting single crystals by solvent vapor annealing on a polymer base film. Journal of Materials Chemistry. 22 [17] (2012) 8462 10.1039/c2jm15747k
 26. H. Kuramochi, S. Odaka, K. Morita, S. Tanaka, H. Miyazaki, M. V. Lee, S.-L. Li, H. Hiura, K. Tsukagoshi. Role of atomic terraces and steps in the electron transport properties of epitaxial graphene grown on SiC. AIP Advances. 2 [1] (2012) 012115 10.1063/1.3679400
 27. Takeo Minari, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Yong Xu, Kazuhito Tsukagoshi. Highly enhanced charge injection in thienoacene-based organic field-effect transistors with chemically doped contact. Applied Physics Letters. 100 [9] (2012) 093303 10.1063/1.3690949
 28. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Large plate-like organic crystals from direct spin-coating for solution-processed field-effect transistor arrays with high uniformity. Organic Electronics. 13 [2] (2012) 264-272 10.1016/j.orgel.2011.11.012
 29. Yun Li, Chuan Liu, Lijia Pan, Lin Pu, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi. Charge trapping at organic/self-assembly molecule interfaces studied by electrical switching behaviour in a crosspoint structure. Journal of Physics D: Applied Physics. 45 [2] (2012) 025304 10.1088/0022-3727/45/2/025304
 30. Hisao Miyazaki, Michael V. Lee, Song-Lin Li, Hidefumi Hiura, Akinobu Kanda, Kazuhito Tsukagoshi. Observation of Tunneling Current in Semiconducting Graphenep–nJunctions. Journal of the Physical Society of Japan. 81 [1] (2012) 014708 10.1143/jpsj.81.014708
 31. Takeo Minari, Chuan Liu, Masataka Kano, Kazuhito Tsukagoshi. Controlled Self-Assembly of Organic Semiconductors for Solution-Based Fabrication of Organic Field-Effect Transistors. Advanced Materials. 24 [2] (2012) 299-306 10.1002/adma.201102554
 32. Peter Darmawan, Takeo Minari, Akichika Kumatani, Yun Li, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Reduction of charge injection barrier by 1-nm contact oxide interlayer in organic field effect transistors. Applied Physics Letters. 100 [1] (2012) 013303 10.1063/1.3673842
 33. Shu Nakaharai, Tomohiko Iijima, Shinichi Ogawa, Hisao Miyazaki, Songlin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Gate-Controlled P–I–N Junction Switching Device with Graphene Nanoribbon. Applied Physics Express. 5 [1] (2012) 015101 10.1143/apex.5.015101
2011
 1. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Power transfer-length method for full biasing contact resistance evaluation of organic field-effect transistors. Organic Electronics. 12 [12] (2011) 2019-2024 10.1016/j.orgel.2011.08.026
 2. Yong Xu, Mohamed Benwadih, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Takeo Minari, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Carrier mobility in organic field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 110 [10] (2011) 104513 10.1063/1.3662955
 3. Table of contents. IEEE Electron Device Letters. 32 [10] (2011) C1-1318 10.1109/led.2011.2163549
 4. Yoshitaka Kawasugi, Hiroshi M. Yamamoto, Naoya Tajima, Takeo Fukunaga, Kazuhito Tsukagoshi, Reizo Kato. Electric-field-induced Mott transition in an organic molecular crystal. Physical Review B. 84 [12] (2011) 10.1103/physrevb.84.125129
 5. Hikari Tomori, Akinobu Kanda, Hidenori Goto, Youiti Ootuka, Kazuhito Tsukagoshi, Satoshi Moriyama, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya. Introducing Nonuniform Strain to Graphene Using Dielectric Nanopillars. Applied Physics Express. 4 [7] (2011) 075102 10.1143/apex.4.075102
 6. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Mohamed Benwadih, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Modeling of static electrical properties in organic field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 110 [1] (2011) 014510 10.1063/1.3602997
 7. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Origin of low-frequency noise in pentacene field-effect transistors. Solid-State Electronics. 61 [1] (2011) 106-110 10.1016/j.sse.2011.01.002
 8. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Patterning solution-processed organic single-crystal transistors with high device performance. AIP Advances. 1 [2] (2011) 022149 10.1063/1.3608793
 9. Xubing Lu, Takeo Minari, Akichika Kumatani, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Effect of air exposure on metal/organic interface in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 98 [24] (2011) 243301 10.1063/1.3599056
 10. Song-Lin Li, Hisao Miyazaki, Michael V. Lee, Chuan Liu, Akinobu Kanda, Kazuhito Tsukagoshi. Complementary-Like Graphene Logic Gates Controlled by Electrostatic Doping. Small. 7 [11] (2011) 1552-1556 10.1002/smll.201100318
 11. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Chuan, MINARI, Takeo. 溶液から高移動度有機結晶トランジスタ. OPTRONIS. 353 [5] (2011) 83-87
 12. Song-Lin Li, Jie Li, Yu Zhang, Dong-Ning Zheng, Kazuhito Tsukagoshi. Unipolar resistive switching in high-resistivity Pr0.7Ca0.3MnO3 junctions. Applied Physics A. 103 [1] (2011) 21-26 10.1007/s00339-011-6313-4
 13. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroki Maeda. Control of device parameters by active layer thickness in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 98 [7] (2011) 073307 10.1063/1.3555463
 14. Chuan Liu, Takeo Minari, Xubing Lu, Akichika Kumatani, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-Processable Organic Single Crystals with Bandlike Transport in Field-Effect Transistors. Advanced Materials. 23 [4] (2011) 523-526 10.1002/adma.201002682
 15. Song-Lin Li, Hisao Miyazaki, Hidefumi Hiura, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Enhanced Logic Performance with Semiconducting Bilayer Graphene Channels. ACS Nano. 5 [1] (2011) 500-506 10.1021/nn102346b
 16. Takeo Minari, Masataka Kano, Kazuhito Tsukagoshi. Selective Molecular Assembly for Bottom-Up Fabrication of Organic Thin-Film Transistors. Self-organized organic semiconductors: From Materials to Device Applications. (2011) 267-288 10.1002/9780470949122.ch9
 17. Y. Xu, R. Gwoziecki, R. Coppard, M. Benwadih, T. Minari, K. Tsukagoshi, J. A. Chroboczek, F. Balestra, G. Ghibaudo. Diagnosis of low-frequency noise sources in contact resistance of staggered organic transistors. Applied Physics Letters. 98 [3] (2011) 033505 10.1063/1.3544583
 18. Tsuyoshi Hasegawa, Yaomi Itoh, Hirofumi Tanaka, Takami Hino, Tohru Tsuruoka, Kazuya Terabe, Hisao Miyazaki, Kazuhito Tsukagoshi, Takuji Ogawa, Shu Yamaguchi, Masakazu Aono. Volatile/Nonvolatile Dual-Functional Atom Transistor. Applied Physics Express. 4 [1] (2011) 015204 10.1143/apex.4.015204
2010
 1. C B Li, T Hasegawa, H Tanaka, H Miyazaki, S Odaka, K Tsukagoshi, M Aono. Toward sub-20 nm hybrid nanofabrication by combining the molecular ruler method and electron beam lithography. Nanotechnology. 21 [49] (2010) 495304 10.1088/0957-4484/21/49/495304
 2. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Site-selective deposition of single-wall carbon nanotubes by patterning self-assembled monolayer for application to thin-film transistors. physica status solidi (b). 247 [11-12] (2010) 2750-2753 10.1002/pssb.201000427
 3. H. Tomori, A. Kanda, H. Goto, S. Takana, Y. Ootuka, K. Tsukagoshi. Fabrication of ultrashort graphene Josephson junctions. Physica C: Superconductivity and its Applications. 470 [20] (2010) 1492-1495 10.1016/j.physc.2010.05.146
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, A.Kanda. Transport property of bilayer graphene under high electric field. 固体物理. 45 [11] (2010) 657-665
 5. A. Kanda, T. Sato, H. Goto, H. Tomori, S. Takana, Y. Ootuka, K. Tsukagoshi. Dependence of proximity-induced supercurrent on junction length in multilayer-graphene Josephson junctions. Physica C: Superconductivity and its Applications. 470 [20] (2010) 1477-1480 10.1016/j.physc.2010.05.142
 6. Hisao Miyazaki, Kazuhito Tsukagoshi, Akinobu Kanda, Minoru Otani, Susumu Okada. Influence of Disorder on Conductance in Bilayer Graphene under Perpendicular Electric Field. Nano Letters. 10 [10] (2010) 3888-3892 10.1021/nl1015365
 7. Hidefumi Hiura, Hisao Miyazaki, Kazuhito Tsukagoshi. Determination of the Number of Graphene Layers: Discrete Distribution of the Secondary Electron Intensity Stemming from Individual Graphene Layers. Applied Physics Express. 3 [9] (2010) 095101 10.1143/apex.3.095101
 8. Hiroshi Suga, Masayo Horikawa, Shunsuke Odaka, Hisao Miyazaki, Kazuhito Tsukagoshi, Tetsuo Shimizu, Yasuhisa Naitoh. Influence of electrode size on resistance switching effect in nanogap junctions. Applied Physics Letters. 97 [7] (2010) 073118 10.1063/1.3481067
 9. S. D. Wang, Y. Yan, K. Tsukagoshi. Understanding contact behavior in organic thin film transistors. Applied Physics Letters. 97 [6] (2010) 063307 10.1063/1.3479531
 10. Y. Xu, T. Minari, K. Tsukagoshi, R. Gwoziecki, R. Coppard, F. Balestra, J. A. Chroboczek, G. Ghibaudo. Extraction of low-frequency noise in contact resistance of organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 97 [3] (2010) 033503 10.1063/1.3467057
 11. Song-Lin Li, Hisao Miyazaki, Akichika Kumatani, Akinobu Kanda, Kazuhito Tsukagoshi. Low Operating Bias and Matched Input−Output Characteristics in Graphene Logic Inverters. Nano Letters. 10 [7] (2010) 2357-2362 10.1021/nl100031x
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao. グラフェン素子の作り方とゲート電界による伝導変調. TANSO. 243 (2010) 110-115
 13. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, J. A. Chroboczek, Gerard Ghibaudo. Direct evaluation of low-field mobility and access resistance in pentacene field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 107 [11] (2010) 114507 10.1063/1.3432716
 14. S D Wang, Y Yan, K Tsukagoshi. Transition-Voltage Method for Estimating Contact Resistance in Organic Thin-Film Transistors. IEEE Electron Device Letters. 31 [5] (2010) 509-511 10.1109/led.2010.2044137
 15. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. All-Solution-Processed Selective Assembly of Flexible Organic Field-Effect Transistor Arrays. Applied Physics Express. 3 [5] (2010) 051601 10.1143/apex.3.051601
 16. 神田 晶申, 田中 翔, 後藤 秀徳, 友利 ひかり, 塚越 一仁. グラフェンの電気伝導の現状と可能性. Journal of the Vacuum Society of Japan. 53 [2] (2010) 85-93 10.3131/jvsj2.53.85
 17. Hisao Miyazaki, Songlin Li, Akinobu Kanda, Kazuhito Tsukagoshi. Resistance modulation of multilayer graphene controlled by the gate electric field. Semiconductor Science and Technology. 25 [3] (2010) 034008 10.1088/0268-1242/25/3/034008
 18. S. Odaka, H. Miyazaki, S.-L. Li, A. Kanda, K. Morita, S. Tanaka, Y. Miyata, H. Kataura, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi. Anisotropic transport in graphene on SiC substrate with periodic nanofacets. Applied Physics Letters. 96 [6] (2010) 062111 10.1063/1.3309701
 19. Tetsuhiko Miyadera, Takeo Minari, Sui-Dong Wang, Kazuhito Tsukagoshi. Pulsed Bias Stress in Pentacene Thin Film Transistors and Effect of Contact Material. Japanese Journal of Applied Physics. 49 [1] (2010) 01AB03 10.1143/jjap.49.01ab03
2009
 1. Yohei Yamamoto, Guanxin Zhang, Wusong Jin, Takanori Fukushima, Noriyuki Ishii, Akinori Saeki, Shu Seki, Seiichi Tagawa, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Takuzo Aida. Ambipolar-transporting coaxial nanotubes with a tailored molecular graphene–fullerene heterojunction. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 [50] (2009) 21051-21056 10.1073/pnas.0905655106
 2. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Tetsuhiko Miyadera, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Thin-film transistors fabricated from semiconductor-enriched single-wall carbon nanotubes. physica status solidi (b). 246 [11-12] (2009) 2849-2852 10.1002/pssb.200982340
 3. Yohei Yamamoto, Wusong Jin, Takanori Fukushima, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Akinori Saeki, Shu Seki, Seiichi Tagawa, Takuzo Aida. Charge Transport Properties of Hexabenzocoronene Nanotubes by Field Effect: Influence of the Oligoether Side Chains on the Mobility. Chemistry Letters. 38 [9] (2009) 888-889 10.1246/cl.2009.888
 4. Yoshitaka Kawasugi, Hiroshi M. Yamamoto, Naoya Tajima, Takeo Fukunaga, Kazuhito Tsukagoshi, Reizo Kato. Field-Induced Carrier Delocalization in the Strain-Induced Mott Insulating State of an Organic Superconductor. Physical Review Letters. 103 [11] (2009) 10.1103/physrevlett.103.116801
 5. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, MINARI, Takeo, Tetsuhiko Miyadera, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiromichi Kataura. Performance Enhancement of Thin-Film Transistors by Using High-Purity Semiconducting Single-Wall Carbon Nanotubes. APPLIED PHYSICS EXPRESS. 2 [7] (2009) 071601-1-071601-3
 6. Takeshi Tanaka, Hehua Jin, Yasumitsu Miyata, Shunjiro Fujii, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Tetsuhiko Miyadera, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Simple and Scalable Gel-Based Separation of Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes. Nano Letters. 9 [4] (2009) 1497-1500 10.1021/nl8034866
 7. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Improvement of subthreshold current transport by contact interface modification in p-type organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 94 [14] (2009) 143304 10.1063/1.3115826
 8. Surface selective deposition of molecular semiconductors for solution-based integration of organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 94 [9] (2009) 093307 10.1063/1.3095665
 9. Hiroshi M. Yamamoto, Mutsumi Hosoda, Yoshitaka Kawasugi, Kazuhito Tsukagoshi, Reizo Kato. Field effect on organic charge-ordered/Mott insulators. Physica B: Condensed Matter. 404 [3-4] (2009) 413-415 10.1016/j.physb.2008.11.080
 10. S. D. Wang, T. Minari, T. Miyadera, K. Tsukagoshi, J. X. Tang. Contact resistance instability in pentacene thin film transistors induced by ambient gases. Applied Physics Letters. 94 [8] (2009) 083309 10.1063/1.3089246

書籍 TSV

2017
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAKAKI, Hiroyuki. 原子膜エレクトロニクス. 丸文財団20周年記念出版「科学技術立国 日本を築くⅡ 次代を拓く気鋭の研究. , 2017, 137-144.
2016
 1. NAKAHARAI, Shu, OGAWA Shinichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki . ウェハスケール・トップダウン加工でのグラフェントランジスタ試作. カーボンナノチューブ・グラフェンの 応用研究最前線. , 2016, 201-207.
 2. YAMAMOTO Mahito, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 遷移金属ダイカルコゲナイドのラマン分光,カルコゲナイド原子膜半導体におけるキャリアの注入と散乱. カルコゲナイド系層状物質の最新研究. , 2016, 72-79.
2012
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito, NAKAHARAI, Shu. グラフェンの伝導電荷極性制御と素子化の試み. グラフェンの機能と応用展望II. , 2012, 196-206.
2011
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, HIURA, Hidefumi, LI, Songlin. 剥離グラフェンの作り方と判定方法. カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック. , 2011, 290-297.
 2. A.Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 磁気特性 【13章6節5項】. 炭素学—基礎物性から応用展開まで (化学同人). , 2011, 376-380.
 3. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, KUMATANI, Akichika, HIURA, Hidefumi, A.Kanda. Gate-Voltage Modulation in Graphene. GRAPHENE AND ITS FASCINATING ATTRIBUTES. , 2011, 179-187.
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, ODAKA, Shunsuke. 電子デバイス “SiC上グラフェンでの電界効果素子の試作と評価”. シーエムシー出版 ナノカーボンの応用と実用化 −フラーレン・ナノチューブ・グラフェンを中心に−. , 2011, 185-194.
 5. HIURA, Hidefumi, LEE, Michael, TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェン “絶縁体上へのグラフェンの直接形成”. シーエムシー出版 ナノカーボンの応用と実用化 −フラーレン・ナノチューブ・グラフェンを中心に−. , 2011, 225-235.

会議録 TSV

2015
 1. Hiroki Ago, Yui Ogawa, Kenji Kawahara, Yoshito Ito, Baoshan Hu, Carlo M. Orofeo, Pablo Soils Fernandez, Hiroko Endo, Hiroki Hibino, Seigi Mizuno, Kazuhito Tsukagoshi, Masaharu Tsuji. Epitaxial CVD growth of high-quality graphene and recent development of 2D heterostructures. 2015 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) . 2015
2010
 1. H.Suga, M.Horikawa, ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, T.Shimizu, Y.Naitoh. Memory Effect in Simple Cu Nanogap Junction,. MATERIALS RESEARCH SOCIETY SYMPOSIUM PROCEEDINGS. 2010, G10-05/1-4
 2. H. Tomori, A. Kanda, H. Goto, S. Takana, Y. Ootuka, K. Tsukagoshi. Fabrication of ultrashort graphene Josephson junctions. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. 2010, 1492-1495
 3. A. Kanda, T. Sato, H. Goto, H. Tomori, S. Takana, Y. Ootuka, K. Tsukagoshi. Dependence of proximity-induced supercurrent on junction length in multilayer-graphene Josephson junctions. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. 2010, 1477-1480
2009
 1. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Characterization of Graphene by Scanning Electron Microscopy. Proceedings of the ALC'09. 2009, 591-593
 2. MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Kanda Akinobu. Gate-voltage modulation of conductance in bilayer graphene. Proceedings of the ALC. 2009, 589-590
 3. Xu Yong, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Karlheinz Bock, Mooness Fadlallah, Gerard Ghibaudo, Jan Chroboczek. Study of organic material FETs by combined static and noise measurements. AIP Conference Proceedings. 2009, 163-166

口頭発表 TSV

2021
 1. WANG, Ying-Chiao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroshi Nishihara. Self-powered UV photodetectors with ultrahigh air stability based on a 2D coordination nanosheet. Clustering and Global Challenges (CGC2021)/http://www.confstreaming.com/CGC2021/speakers.php#. 2021
 2. Mengjiao Pei, Jianhang Guo, Bowen Zhang, Hengyuan Wang, Qijing Wang, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yi Shi, Yun Li. Splitting Charge Injection for Ultrahigh ON/OFF Ratio in Floating-Metal-Gated Planar Organic Ferroelectric Memory. MANA InternationalSymposium 2021. 2021
 3. 佐藤 篤季, WANG, Ying-Chiao, Naoya Fukui, Hiroaki Maeda, Hitoshi Shiku, Hiroshi Nishihara, TSUKAGOSHI, Kazuhito, 熊谷 明哉. Metal Linkers on Coordination Nanosheets Accelerate Hydrogen Evolution Reaction. The 3rd ICYS & MANA Reunion Workshop https://www.nims.go.jp/mana/2021/. 2021
 4. 小林 柊司, 金子 哲, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Tomoaki Nishino. The Anchor Dependence of Stretch-Induced Structural Change in Single-Molecule Junction Characterized by Surface Enhanced Raman Scattering,. MANA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2021 jointly with ICYS https://www.nims.go.jp/mana/2021/. 2021
 5. 梅田 有輝也, 菅 洋志, 竹内 美洋, ゼン シュシュ, WAKAHARA, Takatsugu, 若原 孝次, TSUKAGOSHI, Kazuhito. C60-Nanowire Two-State Resistance Switching Based on Fullerene Polymerization/Depolymerization. MANA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2021 jointly with ICYS https://www.nims.go.jp/mana/2021/. 2021
 6. WANG, Ying-Chiao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroshi Nishihara. Self-powered UV photodetectors with ultrahigh air stability based on a 2D metal-organic framework. MANA International Symposium 2021 (jointly with ICYS). 2021
 7. Soumya Ranjan Das, 若林 克法, 山本 真人, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Sudipta Dutta. First-Principles Investigation of Preferential Triangular Self-Formation of Oxidized Transition-Metal Dichalcogenide based Heterojunctions and their Electronic Properties. The 3rd ICYS & MANA Reunion Workshop. 2021
2020
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. C60-Nanowire for Two-State Resistance Switching. NCHU-NIMS Workshop on Devices and Materials. 2020
 2. 若原 孝次, 平田 千佳, 長岡 かほり, 宮澤 薫一, 伊藤 攻, 塚越 一仁, 松下 能孝, 和田 芳樹, 高木牧人, 石元 孝佳, 立川 仁典. フラーレンを用いたドナー・アクセプター共結晶. 第30回日本MRS年次大会. 2020
 3. 小林 柊司, 金子 哲, 玉木 孝, 塚越 一仁, 西野 智昭. 主成分分析を用いたスピロピラン単分子接合のラマンスペクトルの解析. 2020年日本表面真空学会学術講演会. 2020
 4. KOBAYASHI, Riku, NABATAME, Toshihide, ONAYA, Takashi, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, NAGATA, Takahiro, TSUKAGOSHI, Kazuhito, 小椋 厚志. Influence of Adsorbed O2 on The Gate-Bias Stress Stability of Back-Gate-Type TFT with Carbon-Doped In2O3 Channel. 33rd International Microprocesses and Nanotechnology Conference/https://mnc2020.award-con.com/LOGIN.php. 2020
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Low-dimensional material interface engineering for function development. Friday Tea Time. 2020
 6. 小林 陸, 生田目 俊秀, 女屋 崇, 大井 暁彦, 池田 直樹, 長田 貴弘, 塚越 一仁, 小椋 厚志. Air及びN2雰囲気のバイアスストレスによるアモルファスCarbon-doped In2O3TFTのトランジスタ特性. 第81回応用物理学会秋季学術講演会. 2020
 7. 乙津 和希, 菅 洋志, 塚越 一仁, 角谷 透, 島 久, 内藤 泰久. イオンミリングを用いたナノギャップ電極パターン用微細形状の形成. 第81回応用物理学会秋季学術講演会. 2020
 8. 阿部 卓也, 菅 洋志, 塚越 一仁, 内藤 泰久. 交流印加蒸着時エレクトロマイグレーションによる多端子ナノ電極の形成. 第81回応用物理学会秋季学術講演会. 2020
 9. WANG, Ying-Chiao, Shao-Ku Huang, Toshihiro Nakamura, Yu-Ting Kao, Chun-Hao Chiang, Di-Yan Wang, Yuan Jay Chang, Nobuyoshi Koshida, Toshikazu Shimada, LIU, Shihao, Chun-Wei Chen, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Quantum Strategies to Boost the UV-visible Light Harvesting Ability of Perovskite Solar Cells. E-MRS 2020 Spring Meeting. 2020
 10. 塩谷 広樹, 塚越 一仁, 上野 啓司, 大岩 顕. 2層WSe2の異方的酸化. 日本物理学会第75回年次大会(2020年). 2020
 11. 井須 亮太, 前田 翔児, 藤元 章, Christopher J. Perini, 寺澤 大樹, 福田 昭, 小山 政俊, 原田 義之, 小池 一歩, 矢野 満明, 塚越 一仁, Eric M. Vogel. 酸化インジウムを積層させたグラフェンの ガスセンシング評価 . 第67回応用物理学会 春季学術講演会. 2020
 12. 小林 柊司, 金子 哲, 塚越 一仁, 西野 智昭. 電流-電圧特性計測と表面増強ラマン計測による単分子接合の構造変化の追跡. 第67回応用物理学会 春季学術講演会. 2020
 13. 小林 陸, 生田目 俊秀, 栗島 一徳, 女屋 崇, 大井 暁彦, 池田 直樹, 長田 貴弘, 塚越 一仁, 小椋 厚志. NBS及びPBSによるアモルファスCarbon-doped In2O3TFTの信頼性特性. 2020年第67回応用物理春季学術講演会. 2020
 14. 近野 健人, 木津 たきお, 塚越 一仁, 上野 啓司. 層状In2Se3の薄膜成長. 第67回応用物理学会 春季学術講演会. 2020
 15. 金子 哲, 安楽岡 浩司, 小林 柊司, 塚越 一仁, 西野 智昭. C60分子接合におけるSERS活性サイト間の遷移. 第67回応用物理学会 春季学術講演会. 2020
 16. LIU, Shihao, WANG, Ying-Chiao, YASUDA, Takeshi, Naoya Fukui, Hiroaki Maeda, Peihua Long, NAKAZATO, Kazuo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroshi Nishihara. Solution-processed organometallic quasi-two-dimensional nanosheets as hole buffer layer for organic light-emitting devices. MANA International Symposium 2020. 2020
 17. WANG, Ying-Chiao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Silicon Quantum Dot-Assisted Photon Management in Perovskite Solar Cells. The 13th MANA International Symposium 2020 jointly organized with ICYS. 2020
 18. Zimu Li, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yun Li. Ultrathin Organic Functional Layer Based Ferroelectric Tunnel Junction. MANA International Symposium 2020. 2020
 19. Chia-Chun Wei, Chi-Ming Chang, Chin-Wei Chen, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Wen-Bin Jian. Composite Electrochromic Devices Based on Wire Electro-Explosion and Spray Coating Method. MANA International Symposium 2020 / https://www.nims.go.jp/mana/2020/. 2020
 20. KOBAYASHI, Riku, NABATAME, Toshihide, 栗島 一徳, ONAYA, Takashi, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, NAGATA, Takahiro, TSUKAGOSHI, Kazuhito, 小椋 厚志. Comparison of Oxide TFT with C-doped and C-free In2O3 Channels by ALD. MANA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2020/https://www.nims.go.jp/mana/2020/. 2020
 21. 呂 冠成, Pang-Chia Chang, Yi-Ren Liu, Chin Shan Lue, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Wen-Bin Jian. Exploring the high performance 2D material FETs by using 2D substrate. MANA International Symposium 2020 / https://www.nims.go.jp/mana/2020/. 2020
 22. 小林 陸, 生田目 俊秀, 栗島 一徳, 女屋 崇, 大井 暁彦, 池田 直樹, 長田 貴弘, 塚越 一仁, 小椋 厚志. ALD法で作製したC-doped及びC-free In2O3膜を チャネルとした酸化物TFTの比較. 「電子デバイス界面テクノロジー研究会 -材料・プロセス・デバイス特性の物理-」(第25回). 2020
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito, WANG, Ying-Chiao, Silicon-Based Quantum Dot-Assisted Photoelectric Effect in Perovskite Solar Cells. Asia-Pacific International Conference on Perovskite, Organic Photovoltaics and Optoelectronics. 2020
2019
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Shihao, YASUDA, Takeshi, WANG, Ying-Chiao, Hiroshi Nishihara. Solution-processed quasi-2D organometallic nanosheet as hole buffer layer for organic light-emitting devices. JSPS-EPSRC Core-to Core International Workshop On Two-Dimensional Coordination Nanosheets . 2019
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito, WANG, Ying-Chiao. Quantum dot assist effect for efficient photocurrent generation. NCHU-NIMS Workshop on Devices and Materials. 2019
 3. 若原 孝次, 長岡 かほり, 平田 千佳, 中川 朱理, 松下 能孝, 宮澤 薫一, 伊藤 攻, 塚越 一仁. フラーレンとポルフィリンの一次元共結晶. 第29回日本MRS年次大会. 2019
 4. Satoshi Kaneko, Shuhei Watanabe, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Manabu Kiguchi. Plasmon-induced photoreaction of 4-nitrobenzenethiol utilizing well-defined metal nanostructures. 日中韓フォーサイト事業 第2回会議. 2019
 5. LIU, Shihao, WANG, Ying-Chiao, Kazuo Nakazato, YASUDA, Takeshi, Hiroaki Maeda, Naoya Fukui, Peihua Long, Hiroshi Nishihara, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution-processed organometallic quasi-2D nanosheet as hole buffer layer for organic light-emitting devices with extend lifetime. 日中韓フォーサイト事業 第2回会議. 2019
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito, 梅田 有輝也, ゼン シュシュ, Yasuhisa Naitoh, Xing Xu, Hiroshi Suga. Resistance Switch as nanoscale element. 日中韓フォーサイト事業 第2回会議. 2019
 7. 若原 孝次, 長岡 かほり, 松下 能孝, 和田 芳樹, 伊藤 攻, 塚越 一仁, 宮澤 薫一, 高木 牧人, 石元 孝佳, 立川 仁典. フラーレン/ポルフィリン共結晶の近赤外応答. 第28回有機結晶シンポジウム. 2019
 8. TSUKAGOSHI, Kazuhito, WANG, Ying-Chiao. Silicon-based Quantum Dot-Assisted Photon Management in Perovskite Solar Cells. International Conference on Materials and Systems for Sustainability 2019. 2019
 9. TANIGUCHI, Takaaki, EBINA, Yasuo, NURDIWIJAYANTO, Leanddas, MIYATA Yasumitsu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Shisheng, OSADA, Minoru, SASAKI, Takayoshi, Two-Dimensional van-der-Waals/Electrostatic Heterostructures: Intriguing Electrical and Optical Features from their Chemical Coupling. 32nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2019). 2019
 10. 乙津和希, 菅洋志, 塚越 一仁, 内藤泰久. Ptナノギャップメモリ素子の高温環境下における劣化現象の解明. 2019年日本表面真空学会学術講演会. 2019
 11. 阿部卓也, 菅洋志, 塚越 一仁, 内藤泰久. 蒸着時エレクトロマイグレーション法による3端子ナノ電極の形成. 2019年日本表面真空学会学術講演会. 2019
 12. 阿部卓也, 菅 洋志, 塚越 一仁, 内藤泰久. 蒸着時エレクトロマイグレーション法による3端子ナノ電極の形成. 2019年日本表面真空学会学術講演会. 2019
 13. 乙津 和希, 菅 洋志, 塚越 一仁, 内藤 泰久. Ptナノギャップメモリ素子の高温環境下における劣化現象の解明. 2019年日本表面真空学会学術講演会. 2019
 14. 小林 陸, NABATAME, Toshihide, 栗島 一徳, 女屋 崇, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, NAGATA, Takahiro, TSUKAGOSHI, Kazuhito, 小椋 厚志. Characteristics of Oxide TFT Using Carbon-Doped Ιn2O3 Thin Film Fabricated By Low-Temperature ALD Using Ιn-Etcp and H2O&O3 . 236th ECS Meeting. 2019
 15. Seiji Obata, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Koichiro Saiki. Selective deposition of monolayer graphene oxide (GO) on hexagonal boron nitride (h-BN) and restoration of GO using catalytic properties of h-BN. Recent Progress in Graphene & 2D Materials Research (RPGR)2019. 2019
 16. 金子哲, 安良岡 浩司, 小林 柊司, 塚越 一仁, 木口 学. 二置換ベンゼン単分子接合における表面増強ラマンスペクトルの印加電圧依存性. 第13回分子科学討論会. 2019
 17. 小林柊司, 金子哲, 塚越 一仁, 木口学. 4,4’-ビピリジン単分子接合における電気計測と分光計測を利用した金属-分子界面構造の制御と観察. 日本物理学会2019年秋季大会. 2019
 18. 金子哲, 安良岡浩司, 塚越 一仁, 木口学. 4-アミノチオフェノール単分子接合における 表面増強ラマン散乱強度のバイアス電圧依存性. 日本物理学会2019年秋季大会. 2019
 19. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Nanoscale interface engendering for functional hetero-junction. "2019 EITA Conference on New Materials, Nanotechnology, Healthcare, New Energy, and Sustainable Smart Manufacturing" . 2019
 20. WAKAHARA, Takatsugu, Dorra Mahdaoui, HIRATA, Chika, NAGAOKA, Kahori, 宮澤 薫一, 伊藤 攻, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Charge Transport Properties of Fullerene/Ferrocene Nanosheets. ISNA-18. 2019
 21. Satoshi Kaneko, Shuhei Watanabe, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Manabu Kiguchi. The field enhancement effect in production of dimercaptoazobenzene induced by localized surface plasmon. IVC_conference 21. 2019
 22. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Molecular Motion Switching in Nanowire. A3交流事業での研究交流. 2019
 23. 梅田 有輝也, ゼン シュシュ, 内藤泰久, 盧興, 菅洋志, 塚越 一仁. 自己組織化フラーレンナノ細線の抵抗スイッチ効果. 令和元年度日本表面真空学会九州支部学術講演会. 2019
 24. WANG, Ying-Chiao, TANIGUCHI, Takaaki, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Interfaces in efficient and stable organic-inorganic hybrid perovskite solar cells. E-MRS 2019 Spring Meeting. 2019
 25. TSUKAGOSHI, Kazuhito, 梅田 有輝也, ゼン シュシュ, 菅 洋志. Resistance Switching in Fullerene Nanowire. Taiwan Consortium of Emergent Crystaline Materials (TCECM 2019). 2019
 26. TSUKAGOSHI, Kazuhito. “2D-based Hetero-junction for functional applications”. 1st Meeting of Core-to-Core Program on Coordination Nanosheet. 2019
 27. Ha Hoang, Kazutaka Sasaki, Tatsuki Hori1, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Bui Nguyen Quoc Trinh. Silicon-doped indium oxide – a promising amorphous oxide semiconductor material for thin-film transistor fabricated by spin coating method. International Conference on Materials Engineering and Nano Sciences (ICMENS 2019). 2019
 28. 安楽岡 浩司, 金子 哲, 塚越 一仁, 木口 学. 1.4-ベンゼジチオール単分子接合における振動エネギの印加電圧依存性. 日本化学会 第99春季年会 (2019). 2019
 29. 金子 哲, 渡部 修平, 葛西 伸哉, 塚越 一仁, 木口 学. 規定された金ナノギャップにおけるニトロチオフェノールの光還元反応. 日本化学会 第99回春季年会. 2019
 30. 金子 哲, 渡部 修平, 葛西 伸哉, 塚越 一仁, 木口 学. 規定された金ナノギャップにおけるニトロチオフェノールの光還元反応. 日本化学会 第99春季年会 (2019). 2019
 31. 栗島 一徳, NABATAME, Toshihide, ONAYA, Takashi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, NAGATA, Takahiro, 小椋 厚志. Suppression of threshold voltage shift on In-Si-O-C Thin-Film Transistor with an Al2O3 Passivation Layer under Negative and Positive Gate-Bias Stress. IEEE EDTM 2019. 2019
 32. 堀 龍輝, Ha Hong, 生田目 俊秀, 塚越 一仁, 藤原 明比古. アモルファス酸化物薄膜半導体 In-Si-O 薄膜の相安定性. 第66回応用物理学会春季学術講演会. 2019
 33. Ha Hoang, Kazutaka Sasaki, Tatsuki Hori, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Bui Nguyen Quoc Trinh, Aikihiko Fujiwara1. Silicon-doped indium oxide thin-film transistor fabricated via spin coating. 第66回応用物理学会春季学術講演会. 2019
 34. 小幡誠司, 渡邊 賢司, 谷口 尚, 塚越 一仁, 斉木幸一朗. 酸化グラフェン修復過程における六方晶窒化ホウ素の触媒作用. 第66回応用物理学会春季学術講演会. 2019
 35. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Photocurrent memory in atomically thin WSe2 with a self-limiting surface oxide layer. MANA International Symposium 2019. 2019
 36. Chun-Hao Chiang, Tzu-Pei Chen, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Chun-Wei Chen1. Optoelectronic and transport properties of two-dimensional organic-inorganic hybrid perovskites. MANA Symposium. 2019
 37. WANG, Ying-Chiao, TANIGUCHI, Takaaki, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Efficient Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells Based on a Solution Processable Fullerene Electron Transport Layer. MANA International Symposium 2019. 2019
 38. Yukiya Umeta, ゼン シュシュ, Hiroshi Suga, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Resistance Switching Effect in Fullerene Nanowire. MANA International Symposium 2019. 2019
 39. Chi-Ming Chang, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Wen-Bin Jian. Large-scale WO3 electrochromic device fabricated by wire electro-explosion method and spray coating process.. MANA International Symposium 2019. 2019
 40. Shihao Liu, WANG, Ying-Chiao, LYU, Hualiang, Chi-Ming Chang, Ming-Huei Huang, YASUDA, Takeshi, Kazuo Nakazato, Hiroshi Nishihara, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Organic light-emitting devices employing 2D-organic semiconductor as anode buffer layer. MANA International Symposium 2019. 2019
 41. Ming-Huei Huang, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Wen-Bin Jian. Few-layer Rhenium Diselenide PN junctions defined by local electrostatic gating. MANA International Symposium 2019. 2019
 42. LYU, Hualiang, Shihao Liu, WANG, Ying-Chiao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. A Flexible Electromagnetic Shield with Frequency-selective transmission and Electromagnetic Compatibility. MANA International Symposium 2019. 2019
 43. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fabrication and Transport in Nano-material Transistors. 2019 Taiwan-Nippon Workshop on Innovation of Emergent Materials 3rd Taiwan-Japan Workshop on “Innovation of Emergent Materials” (IEM 2019). 2019
 44. 寺澤 大樹, 福田 昭, 藤元 章, 佐々木 豊, 谷口 尚, 渡邊 賢司, 塚越 一仁. 層間距離を制御した2 層系グラフェンデバイスの開発とその系に現れる物理. 第17回 京都大学 物性科学研究センター講演会・研究交流会. 2019
 45. 小林 陸, 生田目 俊秀, 栗島 一徳, 木津 たきお, 女屋 崇, 大井 暁彦, 池田 直樹, 長田 貴弘, 塚越 一仁, 小椋 厚志. 低温度ALD法を用いてAl2O3及びSiO2下地基板へ形成したIn2O3膜の特性. 電子デバイス界面テクノロジー研究会. 2019
 46. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojunction based on atomically thin semiconductor and its application. The Physical Society of Taiwan (TPS). 2019
 47. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojunction based on atomically thin semiconductor and its application. 2019 Annual Meeting of the Physical Society of Taiwan(TPS). 2019
 48. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Photocurrent memory in atomically thin WSe2 with a self-limiting surface oxide layer. A3 Forum (日中韓フォーサイト事業). 2019
 49. Satoshi Kaneko, Shuhei Watanabe, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Manabu Kiguchi. Plasmon-induced photoreaction of 4-nitrobenzenethiol utilizing well-defined metal nanostructures. A3 Forum (日中韓フォーサイト事業). 2019
 50. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Photocurrent memory in atomically thin WSe2 with a self-limiting surface oxide layer. A3 Forum (日中韓フォーサイト事業). 2019
2018
 1. 若原 孝次, Dorra Mahdaoui, 平田 千佳, 長岡 かほり, 宮澤 薫一, 伊藤 攻, 塚越 一仁. Optoelectronic Properties of Fullerene/Ferrocene Hybrid Nanosheets. 第28回日本MRS年次大会. 2018
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojunction based on atomically thin semiconductor and its application. 31st International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2018). 2018
 3. 若原 孝次, 長岡 かほり, 平田 千佳, Dorra Mahdaoui, 宮澤 薫一, 塚越 一仁, 伊藤 攻. フラーレン/フェロセン共結晶の電子特性. 第27回有機結晶シンポジウム. 2018
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomic-film hetero-structure for new functions. School of Electronic Science and Engineering Nanjing University内セミナー. 2018
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically-thin semiconductors. 南京大学内セミナー. 2018
 6. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, ONAYA, Takashi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, NAGATA, Takahiro, OGURAAtsushi. Reliability of Al2O3/In-Si-O-C thin-film transistors with an Al2O3 passivation layer under gate-bias stress. AiMES 2018. 2018
 7. Hiroki Shioya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Keiji Ueno, Akira Oiwa. レーザー照射による2層WSe2の最表層選択的酸化. 2018年 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 8. KANEKO, Satoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. フラーレン単分子接合における架橋構造変化の観測. 2018年 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 9. Kento Konno, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Keiji Ueno. ALD成長In2O3薄膜のSe化. 2018年 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 10. Ha Hoang, Tatsuki Hori, To-oru Yasada, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Bui Nguyen Quoc Trinh, A.Fujiwara. Characterization of solution-processed In-Si-O thin-film transistors. International Conference on Solid State Devices and Materials (S. 2018
 11. Kunji Shigeto, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide. In-situ SEM observation of Metal Oxide Semiconductor Film Crystallization. Royal Society of Chemistry-Tokyo International Conference (RSC-T. 2018
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜半導体の自己形成ヘテロ構造形成と光応答. 東工大化学系セミナー「低次元物質の最先端」. 2018
 13. Ha Hoang, Tatsuki Hori, To-oru Yasuda, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Bui Nguyen Quoc Trinh, Akihiko Fujiwara. Investigation on solution-processed In-Si-O thin film transistor via spin-coating method. 25th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays. 2018
 14. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Photocurrent memory in atomically thin WSe2 with a self-limiting surface oxide layer. TCECM2018. 2018
 15. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically-thin film hetero-structure for new functions. 首都大学東京 理学部物理学科 セミナー. 2018
 16. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin films for electronics applications . The 2nd Nippon-Taiwan Workshop on Innovation of Emergent Materia. 2018
 17. S. Watanabe, KANEKO, Satoshi, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 制御された金属ナノ構造体を用いた二置換ベンゼンのSERS 増強における化学効果の影響の評価 . 第65回応用物理学会 春季学術講演会. 2018
 18. KANEKO, Satoshi, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 構造が規定された金属 ナノ構造体を利用したプラズモン誘起色素分解反応. 第65回応用物理学会 春季学術講演会. 2018
 19. Yasuhisa Naoitoh, Toru Sumiya, Hisashi Shima, Hiroyuki Akinaga, Hiroshi Suga, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Ptナノギャップを用いた、対温度抵抗不変メモリの開発. 第65回応用物理学会 春季学術講演会. 2018
 20. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 遷移金属ダイカルコゲナイド系材料トランジスタの散乱特性とヘテロ構造. 電気学会ナノエレクトロニクス新機能創出・集積化技術専門員会「遷移. 2018
 21. ZHENG, Shushu, Xing Lu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fullerene/Cobalt Porphyrin Charge-Transfer Cocrystals with Excellent Thermal Stability and High Mobility. MANA シンポジウム. 2018
 22. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Nanoscale material transport for future electronics. The 2nd Nippon-Taiwan Workshop on Innovation of Emergent Materia. 2018
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子スケールヘテロ構造の形成と展開. 新学術領域研究「原子層科学」最終回全体会議. 2018
 24. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, ONAYA, Takashi, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Influence of Al2O3/In0.76Si0.24O0.99C0.01 interface on reliability for oxide thin film transistor. PCSI-45. 2018
2017
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled hetero-structure based on two-dimensional transition metal dichalcogenides for 2D-electronics. 2017 Taiwan-Japan Bilateral Materials Science Conference & SMART. 2017
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled hetero-semiconducting heterojuctions based on two-dimensional transition metal dichalcogenides . 10th International Conference on Advanced Materials and Devices . 2017
 3. WAKAHARA, Takatsugu, NAGAOKA, Kahori, MATSUSHITA, Yoshitaka, MIYAZAWA, Kunichi, Osamu Ito, TSUKAGOSHI, Kazuhito. フラーレン/ポルフィリンハイブリッド材料. 第27回日本MRS年会 . 2017
 4. ZHENG, Shushu, Xing Lu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-Assembly of Fullerene (C60, C70) Nanostructures-Towards Functionalization of Fullerene Structures. 2017 MRS Fall Meeting. 2017
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled hetero-structure based on two-dimensional transition metal dichalcogenides. マテリアルセミナー. 2017
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Material engineering for high performance oxide-metal thin film transistor . Physics lecture seminar. 2017
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojunctions for atomically thin 2D semiconductors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides . RSC Materials Horizons Symposium: Electronic and Photonic Materi. 2017
 8. WAKAHARA, Takatsugu, NAGAOKA, Kahori, MATSUSHITA, Yoshitaka, MIYAZAWA, Kunichi, Osamu Ito, TSUKAGOSHI, Kazuhito. フラーレンC70とポルフィリンのナノ共結晶. 有機結晶シンポジウム. 2017
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Nanoscale Heterojunctions for Nano-electronics. The 19th North East Asia (NEA) Symposium . 2017
 10. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, Yukihiro Ikeda, Keiji Ueno, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. ALDで形成したInOx高移動度TFT. 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 11. YAMAMOTO, Mahito, Keiji Ueno, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己制御表面酸化によるWSe2原子層トランジスタの高受光感度化. 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜半導体の基礎伝導と展開. 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 13. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, ONAYA, Takashi, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. High-k/In1-xSixO1-yCyチャネル界面がトランジスタ特性に及ぼす影響. 2017年 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 14. AIKAWA, Shinya, KIZU, Takio, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 急峻なサブスレッショルドスロープを持つALD-AlOx ゲート絶縁膜アモルファス. 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 15. Hiroya Suzuki, SUGA, Hiroshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Toru Sumiya, NAITOH, Yasuhisa. 電界破断法によるAuナノギャップ電極の結晶性改善. 第78回応用物理学会秋季学術講演会. 2017
 16. Hani Esmael Jan, Ha Hoang , Tsubasa NAKAMURA, Tomoaki KOGA, Toshiaki INA, Tomoya URUGA, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Akihiko FUJIWARA. Structural characteristics of In-Si-O films fabricated via solution processing. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 17. JAN Esmael Hani, HOANG Ha, NAKAMURA Tsubasa, KOGA Tomoaki , INA Toshiaki , URUGA Tomoya, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, FUJIWARA Akihiko. Structural characteristics of In-Si-O films fabricated via solution processing. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 18. Ha Hoang, Hami Esmael Jan, Tomoaki Koga, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, Akihiko Fujiwara. Characterization of doped In2O3 thin films by spin-coating technique. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 19. ZHENG, Shushu, Xubing Lu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Luminescent Fullerene Polyhedrons. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 20. HOANG Ha, JAN Esmael Hani, KOGA Tomoaki , KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide, FUJIWARA Akihiko. Characterization of doped In2O3 thin films by spin-coating technique. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 21. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojunctions for atomically thin 2D semiconductors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides. 17th International Meeting on Information Display (IMID 2017). 2017
 22. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled hetero-semiconducting heterojuctions . 2017 Low Dimensional Science (LDS). 2017
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojuctions for atomically thin 2D semiconductors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides. The EMN Meeting on 2D materials 2017. 2017
 24. Kunji Shigeto, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide. Radial Interference Contrast in in-situ SEM Observation of Metal Oxide Semiconductor Film Crystallization. Microscopy & Microanalysis 2017 Meeting. 2017
 25. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Silicon induced Metal Oxide thin film transistor. The 1st Int'l Semiconductor Conference for Global Challenges. 2017
 26. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, ONAYA, Takashi, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Negative bias stress instability in C-doped In-Si-O thin film transistors. ULSIC vs TFT 2017. 2017
 27. ZHENG, Shushu, OSADA, Minoru, Xing Lu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-Assembled nanostructures based on nanoelements for nano-electronics. Taiwan Consortium of Emergent Crystaline Materials (TCECM 2017) . 2017
 28. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled Hetero-semiconducting Structure Based on Two-dimensional Transition Metal Dichalcogenides. 28th Int'l conf on Molecular Electronics and Devices.. 2017
 29. ZHENG, Shushu, OSADA, Minoru, Xing LU, TSUKAGOSHI, Kazuhito. The Self-Assembly of Fullerene Nanostructures and Their Properties. 日本化学会第97春季年会. 2017
 30. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. ホールトラップがCドープIn-Si-Oのトランジスタ特性へ及ぼす影響. 第64回 応用物理学会春季学術講演会. 2017
 31. DA, Bo, LIU, Jiangwei, NGUYEN, Cuong Thanh, TSUKAGOSHI, Kazuhito, IWAI, Hideo, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. 共用・計測 合同シンポジウム2017 . 2017
 32. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Nanoscale material transport for future electronics. Nippon-Taiwan Workshop on Innovation of Emergent Materials. 2017
 33. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己形成ヘテロ構造原子膜半導体の伝導特性. 「原子層科学」第8回全体会議. 2017
 34. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, IKEDA, Naoki, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. 酸化物薄膜トランジスタにおけるCドープIn-Si-OとIn-Si-Oチャネルの信頼性の比較. 第22回電子デバイス界面テクノロジー研究会. 2017
2016
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 層状原子膜を用いたヘテロ構造半導体. 岡山大学界面科学研究施設特別セミナー. 2016
 2. WAKAHARA, Takatsugu, NAGAOKA, Kahori, MATSUSHITA, Yoshitaka, Osamu Ito, MIYAZAWA, Kunichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, HASHIZUME, Hideo. ナノ構造を有するC70とポルフィリンからなる共結晶. 第26回日本MRS年次大会. 2016
 3. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己形成ヘテロ構造原子膜半導体の伝導特性. 物性研短期研究会「原子層上の活性サイトで発現する局所機能物性」. 2016
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Heterojuctions for atomically thin 2D semiconductors based on two-dimensional transition metal dichalcogenides. 2016 Workshop on Innovative Nanoscale Devices and Systems (WINDS. 2016
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito, YAMAMOTO Mahito. Self-assembled hetero-semiconducting structure based on two-dimensional transition metal dichalcogenides . ENGE 2016. 2016
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 新材料エレクトロニクスのための電気伝導研究 -超薄膜機能化による次世代素子探索- . 東京電機大学 CRCフォーラム『技術革新の種は理学にあり』. 2016
 7. MATSUO Sadashige, TAKESHITA Shunpei, TANAKA Takahiro, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MORIYAMA Takahiro, ONO Teruo, KOBAYASHI Kensuke. グラフェン量子ホール状態におけるpn接合でのショット雑音. 日本物理学会 2016年秋季大会 . 2016
 8. SUZUKI Hiroya, SUGA Hiroshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SHIMIZU Tetsuo, NAITO Yasuhisa. 白金ナノギャップ電極における遷移時間の温度依存性. 応用物理学会 第77回応用物理秋季学術講演会. 2016
 9. KANEKO, Satoshi, KASAI, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 構造が規定されたナノ構造体を利用した4-アミノチオフェノールのプラズモン誘起光化学反応. 2016年光化学討論会. 2016
 10. MATSUO Sadashige, TAKESHITA Shunpei, TANAKA Takahiro, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MORIYAMA Takahiro, ONO Teruo, KOBAYASHI Kensuke. Edge mixing dynamics in a quantum Hall pn junction of graphene. 9 Intl Conf on Physics&Applic of SpinRelated Phenomena in Solids. 2016
 11. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin hetero-structural semiconductors. NCKU - MANA Workshop on 2D Materials . 2016
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 積層構造原子膜半導体の電気伝導 . アモルファス・ナノ材料第147委員会 第134回研究会. 2016
 13. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜ヘテロ積層半導体. 学振131委員会研究会「ナノ構造・低次元材料」. 2016
 14. SHIGETO Kunji, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide. 金属酸化物半導体薄膜結晶化プロセスのその場SEM観察. 第26回電子顕微鏡大学. 2016
 15. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-assembled hetero-semiconducting structure based on two-dimensional transition metal dichalcogenides. TCECM2016. 2016
 16. KANEKO, Satoshi, MURAI, Daigo, NAKAMURA Hisao, KOMOTO Yuki, FUJII Shintaro, IKEDA Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 単分子素実現に向けた吸着サイト選択的な単分子光法の開発. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 17. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin hetero-structural semiconductors. 第63回応用物理学会春季学術講演会-日韓ジョイントシンポジム. 2016
 18. YAMAMOTO, Mahito, NAKAHARAI, Shu, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. WSe2表面酸化物のp型コンタクト・ドーパント応用. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 19. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 二層 InSiO 薄膜トランジスタ の水素還元とオゾン酸化効果. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 20. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHITomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. 酸化物薄膜トランジスタへ向けたCドープしたIn-W-Oチャネル材料の特性. 第63回 応用物理学会春季学術講演会. 2016
 21. NAKAHARAI, Shu, YAMAMOTO, Mahito, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Weak Fermi Level Pinning Effect in Schottky Junction of α-MoTe2. APS March Meeting 2016. 2016
 22. NAKAHARAI, Shu, YAMAMOTO, Mahito, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Schottky Barrier Control in α-MoTe2 for Ambipolar Carrier Transport. MANA International Symposium 2016. 2016
 23. YAMAMOTO, Mahito, KIZU, Takio, NAKAHARAI, Shu, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Optoelectronic memory based on single-layer WSe2 covered with WOx. MANA International Symposium 2016. 2016
 24. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconducting property in atomically thin two-dimensional layered materials . 1st Int Symp Applied Physics&Single-nano-Excellent-core in JAIST. 2016
 25. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHITomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. CドープIn-Si-Oチャネルの酸化物TFTのバイアスストレス特性の改善. 電子デバイス界面テクノロジー研究会(第21回). 2016
2015
 1. WAKAHARA, Takatsugu, NAKAGAWA, Akari, MATSUSHITA, Yoshitaka, MIYAZAWA, Kunichi, ITO, Osamu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MATSUSHITA Yoshitaka. フラーレン・ポルフィリンハイブリッド材料. 第25回日本MRS年次大会. 2015
 2. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHITomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Study of C-doped InSiO as a novel channel material for oxide TFT. 46th IEEE Semiconductor Interface Specialists Conference. 2015
 3. KANEKO, Satoshi, MURAI, Daigo, KOMOTO Yuki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 表面増強ラマンスペクトル・電流 -電圧特性同時計測による単分子接合の原子・電子構造解析. 2015年真空・表面科学合同講演会. 2015
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 2次元原子膜を用いた電界効果トランジスタ. 2015年真空・表面科学合同講演会ならびに第56回真空に関する連合講演. 2015
 5. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHITomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Improvement of bias stress reliability by Carbon-doping in In-Si-O channel TFT. 2015 IWDTF. 2015
 6. WAKAHARA, Takatsugu, NAGAOKA, Kahori, NAKAGAWA, Akari, MIYAZAWA, Kunichi, ITO, Osamu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MATSUSHITA, Yoshitaka. フラーレン・ポルフィリンハイブリッドクリスタル. 第24回有機結晶シンポジウム. 2015
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels. 1st Japan-EU Workshop on Graphene and Related 2D Materials. 2015
 8. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, MITOMA, Nobuhiko, SHIMIZU, Maki, GAO, Xu, LIN, Meng-Fang, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Low-temperature Processable Amorphous In-W-O thin-film transistors. 9th Intl C on Science and Technology for AdvancedCeramic(STAC-9). 2015
 9. FUJIWARA Akihiko, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito, TAMENORI Yusuke, KATO Kenichi , INA Toshiaki, URUGA Tomoya, OHARA Koji, LOKU SINGGAPPULIGE, Rosantha Kumara, SONG, ChulHo, SAKATA, Osami, KOHARA, Shinji. Structure and Tolerance to Thermal Stress of Doped In2O3 Thin-Films. 9th Intl C on Science and Technology for AdvancedCeramic(STAC-9). 2015
 10. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Oxide thin film transistor for next generation high-resolution imaging systems. Huazhong Universtiy Seminar. 2015
 11. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Oxide thin film transistor for next generation high-resolution imaging systems. Nanjing University Seminar. 2015
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically-thin semiconductors. SSDM2015. 2015
 13. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 二層InSiO構造を用いた薄膜トランジスタ. 第76回応用物理学会秋季学術講演会. 2015
 14. YAMAMOTO, Mahito, NAKAHARAI, Shu, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. WSe2原子層の層数制御酸化とその界面. 第76回応用物理学会秋季学術講演会. 2015
 15. AIKAWA, Shinya, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 過剰酸素の抑制による真空環境で安定なIn-Si-O TFT. 第76回応用物理学会秋季学術講演会. 2015
 16. NAKAHARAI, Shu, YAMAMOTO, Mahito, UENO Keiji, LIN, Yen-Fu, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 遷移金属ダイカルコゲナイドα-MoTe2 のショットキー接合における注入キャリアの極性. 第76回応用物理学会秋季学術講演会. 2015
 17. KANEKO, Satoshi, MURAI, Daigo, KOMOTO Yuki , TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. Electron transport and surface enhanced Raman scattering at structurally well-defined single 1,4-benzenedithiole . European Conference on Surface Science 31. 2015
 18. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. XXIV International Materials Research Congress (IMRC 2015). 2015
 19. Takeshita Shunpei, Matsuo Sadashige, Tanaka Takahiro, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Moriyama Takahiro, Ono Teruo, Kobayashi Kensuke. Bias-voltage-dependent 1/f noise in graphene device. Joint Conference EP2DS-21 / MSS-17. 2015
 20. SUDA Masayuki, KAWASUGAI Yoshitaka, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KATO Reizo, Yamamoto Hiroshi. Strain-tunable superconducting field-effect transistor with an organic strongly-correlated electron system. ICCOSS 2015. 2015
 21. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Intl Symp on Physics and Device Appl of 2-dimensional Materials. 2015
 22. YAMAMOTO, Mahito, DUTTA, Sudipta, WAKABAYASHI, Katsunori, FUHRER Micheal S., UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Tunable surface oxidation of atomically thin WSe2. 2015 The 16th Intl Conf on the Science & Appl of Nanotubes NT15. 2015
 23. YAMAMOTO, Mahito, DUTTA, Sudipta, WAKABAYASHI, Katsunori, FUHRER Micheal S., UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Layer-by-layer oxidation of atomically thin WSe2: Implications for two-dimensional MOSFETs. NT15-Satellite Symposia. 2015
 24. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. PE-ALD法で作製した極薄膜Al2O3ゲート絶縁膜を用いたGIZO TFTの電気特性. シリコン材料・デバイス研究会 (SDM) . 2015
 25. WAKAHARA, Takatsugu, NAKAGAWA, Akari, MATSUSHITA, Yoshitaka, ITO, Osamu, MIYAZAWA, Kunichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fullerene/Porphyrin Hybrid Materials. EM-NANO 2015. 2015
 26. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko , OGAWA Shinichi , YAGI Katsunori , HARADA Naoki, HAYASHI Kenjiro, KONDO Daiyu, TAKAHASHI Makoto, LI, Songlin, YAMAMOTO, Mahito, LIN, Yen-Fu, UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. 原子薄膜の電気的極性可変トランジスタ. 第182回 表面・界面・シリコン材料研究委員会研究集会. 2015
 27. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子層スケール半導体を用いた電界効果トランジスタの検討. ナノカーボン(グラフェン)の技術戦略に係る非公式ワークショップ. 2015
 28. TSUKAGOSHI, Kazuhito, YAMAMOTO, Mahito, DUTTA, Sudipta, WAKABAYASHI, Katsunori, FUHRER Micheal S., UENO Keiji. Self-limiting surface oxidation of atomically thin WSe2 . Taiwan Consortium of Emergent Crystaline Materials (TCECM 2015). 2015
 29. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHI Tomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OGURA Atsushi. Impact of carbon-doped In-Si-O channel for future TFT. 227th ECS Meeting. 2015
 30. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機半導体と電極界面の接触抵抗の要因ならびに低減化に関して. 日本写真学会 第17回アンビエント技術研究会. 2015
 31. Takeshita Shunpei , Matsuo Sadashige, Tanaka Takahiro , NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Moriyama Takahiro, Ono Teruo, Kobayashi Kensuke. グラフェン p-n接合における 1/ f雑音の測定. 日本物理学会第70回年次大会. 2015
 32. MURAI, Daigo, KANEKO Satoshi, KIGUCHI, Manabu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 電気伝導度・表面増強ラマン同時計測による1,4-ベンゼンジチオール単分子接合の研究. 日本物理学会第70回年次大会. 2015
 33. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Current injection into atomically thin semiconducting single crystals. US/Japan Workshop on 2D Materials. 2015
 34. MITOMA, Nobuhiko, AIKAWA, Shinya, OUYANG, Wei, GAO, Xu, KIZU, Takio, LIN, Meng-Fang, FUJIWARA Akihiko, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. アモルファス酸化インジウム薄膜トランジスタにおける電荷密度および移動度の添加元素依存性. 応用物理学会春季学術講演会. 2015
 35. KANEKO Satoshi, MURAI, Daigo, KOMOTO Yuuki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KIGUCHI, Manabu. 表面増強ラマン分光法を活用した1,4 - ベンゼンジチオール単分子接合の電子輸送特性の解明. 応用物理学会春季学術講演会. 2015
 36. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, Tomoji Ohishi, CHIKYOW, Toyohiro, Atsushi Ogura. 2元スパッタリング法で作製したInSiO系チャネル材料の電気特性. 2015年 第62回応用物理学会春季学術講演会. 2015
 37. KIZU, Takio, MIYANAGA Miki, AWATA Hideaki, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. アモルファスInWO TFTの微量Zn添加効果. 応用物理学会春季学術講演会. 2015
 38. SUGA, Hiroshi, Kashiwabara Shota , TSUKAGOSHI, Kazuhito, Shimizu Tetsuo, NAITOH, Yasuhisa. 高温環境下における白金ナノギャップ電極の抵抗値保持特性. 応用物理学会春季学術講演会. 2015
 39. YAMAMOTO, Mahito, DUTTA, Sudipta, WAKABAYASHI, Katsunori, Fuhrer, Michael S., Ueno Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-limiting surface oxidation of atomically thin WSe2. MANA International Symposium 2015 . 2015
 40. NAKAHARAI, Shu, YAMAMOTO, Mahito, Ueno Keiji, LIN, Yen-Fu, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Polarity-Reversible Transistors Based on Atomically-Thin Film of α-MoTe2. MANA International Symposium 2015 . 2015
 41. YAMAMOTO, Mahito, Fuhrer Michael S. , Ueno Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Tunable layer-by-layer oxidation of atomically thin WSe2. APS March Meeting 2015. 2015
 42. NAKAHARAI, Shu, YAMAMOTO, Mahito, Ueno Keiji, LIN, Yen-Fu, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Electrostatic control of polarity of MoTe2 transistors with dual top gates. APS March Meeting 2015. 2015
 43. WAKAHARA, Takatsugu, NAKAGAWA, Akari, MATSUSHITA, Yoshitaka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAWA, Kunichi, ITO, Osamu. フラーレン・ポルフィリンハイブリッドマテリアル. FNW研究会. 2015
 44. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OhishiTomoji, CHIKYOW, Toyohiro, OguraAtsushi. CドープしたInSiOチャネル材料の電気特性及び物性に及ぼすCの影響. ゲートスタック研究会. 2015
2014
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 塗布で作る有機薄膜トランジスタ. 香川大学工学部材料創造工学科セミナー. 2014
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito. High performance thin film transistor for low-power displays. 計算物理演講. 2014
 3. TSUKAGOSHI, Kazuhito. High performance thin film transistor for low-power displays. 国立台湾大学セミナー講演. 2014
 4. LIN, Yen-Fu, XU, Yong, Wang Sheng-Tsung , LI, Songlin, YAMAMOTO, Mahito, FERREIRA, Alex Aparecido, LI, Wenwu, SUN, Huabin, NAKAHARAI, Shu, Jian Wen-Bin , Ueno Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Ambipolar MoTe2 Transistors and Their Applications in Logic Circuits. FON ’04. 2014
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 機能性無機・有機薄膜を用いた薄膜トランジスタの研究と応用. 第18回VBLシンポジウムおよび最先端理工学特論. 2014
 6. YAMAMOTO, Ippei, Kattareeya Taweesup, CHIKYOW, Toyohiro, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Tomoji Ohishi, NABATAME, Toshihide. Improvement of effective work function and transmittance of ITO/ultra-thin In1-xRuxOy stack structure. 61st AVS. 2014
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Indo-Japan DST-JSPS Workshop on “Graphene and Related Materials. 2014
 8. GAO, Xu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Suidong Wang. Probing the effects of self-formed copper oxide contact interlayer in oxide thin film transistors. Symposium on TFT Technologies and Applications 2014. 2014
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Recent Progress in Graphene Research(RPGR2014). 2014
 10. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, YAGI Katsunori, HARADA Naoki, HAYASHI Kenjiro, KONDO Daiyu, TAKAHASHI Makoto, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Graphene Logic Circuits Based on Polarity Reversible Transistors. Recent Progress in Graphene Research 2014. 2014
 11. LIN, Yen-Fu, XU, Yong, WANG Sheng-Tsung , LI, Songlin, YAMAMOTO, Mahito, FERREIRA, Alex Aparecido, LI, Wenwu, SUN, Huabin, NAKAHARAI, Shu, JIAN Wen-Bin , UENO Keiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Ambipolar MoTe2 Transistors and Their Applications in Logic Circuits. Recent Progress in Graphene Research 2014(RPGR2014). 2014
 12. YAMAMOTO, Mahito, WANG Sheng‐Tsung, NI Meiyan, JIAN Wen-Bin, UENO Keiji, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Strong Enhancement of Raman Scattering from a Bulk‐inactive Vibrational mode in few-layer MoTe2. Recent Progress in Graphene Research 2014(RPGR2014). 2014
 13. Yun Li, Yu Wang, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yi Shi. Patterning Technology for Organic Crystal Field-Effect Transistors. KJF-ICOMEP 2014. 2014
 14. MITOMA, Nobuhiko, AIKAWA, Shinya, GAO, Xu, KIZU, Takio, SHIMIZU, Maki, LIN, Meng-Fang, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. シリコン添加により制御された酸化インジウム薄膜トランジスタ. 2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 15. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, YAGI Katsunori, HARADA Naoki, HAYASHI Kenjiro, KONDO Daiyu, TAKAHASHI Makoto, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. CVD成長したグラフェンを用いたトランジスタのウェハスケール作製. 2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 16. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, MITOMA, Nobuhiko, KIZU, Takio, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SAWADA, Tomomi, OHI, Akihiko, YAMAMOTO, Ippei, OHISHITomozi, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. 炭素添加したInSiOチャネル材料の特性. 応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 17. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, MITOMA, Nobuhiko, SHIMIZU, Maki, GAO, Xu, LIN, Meng-Fang, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 低温プロセスで高移動度かつ高安定なa-InWO TFT. 2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 18. SUGA, Hiroshi, SHINOMURA Yuma, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SHIMIZU Tetsuo, NAITOH, Yasuhisa. 高温環境下における白金ナノギャップ電極の抵抗変化効果. 応用物理学会 秋季学術講演会. 2014
 19. AGO Hiroki, KAWAHARA Kenji, OGAWA Yui, TANOUE Shota, BISSETT Mark A., TSUJI Masaharu, SAKAGUCHI Hidetsugu, KOCH Roland J., FROMM Felix, SEYLLER Thomas, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Epitaxial Growth and Electronic Properties of Large Hexagonal Graphene Domains on Cu(111) Thin Film. 2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 20. WAKAHARA, Takatsugu, NAKAGAWA, Akari, MIYAZAWA, Kunichi, ITO, Osamu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. フラーレン・ポルフィリンハイブリッドクリスタル. 第23回有機結晶シンポジウム. 2014
 21. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, YAGI Katsunori, HARADA Naoki, HAYASHI Kenjiro, KONDO Daiyu, TAKAHASHI Makoto, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Wafer Scale Fabrication of Transistors on CVD-Grown Graphene and its Application to Inverter Circuit. International Conference on Solid State Devices and Materials. 2014
 22. TAKESHITA Shunpei , MATSUO Sadashige, TANAKA Takahiro, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MOEIYAMA Takahiro, ONO Teruo, KOBAYASHI Kensuke. グラフェンpn接合における伝導度測定とショット雑音の試み. 日本物理学会年次大会 秋季大会. 2014
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito, NABATAME, Toshihide. Silicon induced metal oxide thin film transistor with reproducible operation . The 14th International Meeting on Information Disply (IMID 2014. 2014
 24. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜における散乱と積層システム. 日本表面科学会 第82回表面科学研究会 「原子膜研究の最前線」. 2014
 25. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 研究課題と研究の背景. 首都大学招待セミナー . 2014
 26. KIZU, Takio, AIKAWA, Shinya, MITOMA, Nobuhiko, SHIMIZU, Maki, GAO, Xu, LIN, Meng-Fang, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Amorphous InWO TFT with High Mobility and Stability by Low-temperature Process . Materials Architectonics for Sustainable Actions (MASA) 2014. 2014
 27. GAO, Xu, AIKAWA, Shinya, MITOMA, Nobuhiko, LIN, Meng-Fang, KIZU, Takio, NABATAME, Toshihide, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Probing the effects of self-formed copper oxide contact interlayer in oxide thin film transistors. Materials Architectonics for Sustainable Actions (MASA) 2014. 2014
 28. YAMAMOTO, Mahito, WANG Sheng-Tsung, NI Meiyan , LIN Yen-Fu, JIAN Wen-Bin, UENO Keiji, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Strong enhancement of Raman scattering from a bulk-inactive vibrational mode in few-layer MoTe2. Materials Architectonics for Sustainable Actions (MASA) 2014. 2014
 29. TSUKAGOSHI, Kazuhito. シリコンドープ酸化膜半導体に関して. 日本鉱業協会新材料部会研究会. 2014
 30. WAKAHARA, Takatsugu, NAKAGAWA, Akari, MIYAZAWA, Kunichi, ITO, Osamu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. フラーレン・ポルフィリンハイブリッド. ナノファイバー学会第5回年次大会. 2014
 31. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜スケール伝導体の半導体的伝導. グラフェンコンソーシアム 第5回 研究講演会. 2014
 32. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Carrier Injection and Transport in Two-Dimensional MoS2 Layers. Graphene Week 2014 Conference. 2014
 33. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, SHIMIZU, Maki, AIKAWA, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Influence of electrical properties for IGZO TFT with Al2O3 gate insulators by PE-ALD method. 14th International Conference on Atomic Layer Deposition. 2014
 34. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. 5th Graphene and 2D Materials Satellite Symposium. 2014
 35. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, SHIMIZU, Maki, AIKAWA, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. Influence of Al2O3 gate dielectric on transistor properties for IGZO thin film transistor. 225th ECS Meeting. 2014
 36. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 新元素構成酸化膜半導体の開発. 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科セミナー. 2014
 37. S.Matsuo, T.Moriyama, T.Ono, K.Kobayashi, KOMATSU, Katsuyoshi, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. PN接合を用いたグラフェン量子ホールエッジ状態のカイラリティ制御. 日本物理学会第69回年次大会. 2014
 38. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, SHIMIZU, Maki, AIKAWA, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. PE-ALD法で作製したAl2O3絶縁膜を用いたIGZO-TFTの電気特性. 応用物理学会春季学術講演会. 2014
 39. YAMAMOTO, Mahito, Sheng-Tsung Wang, Meiyan Ni, LIN, Yen-Fu, Keiji Ueno, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Strong enhancement of Raman scattering from the in-active out-of-plane mode in two-dimensional molybdenum ditelluride . IWEPNM 2014. 2014
 40. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Defect-Induced Carrier Localization in Helium Ion Irradiated Graphene. IWEPNM 2014. 2014
 41. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Charge Transport Control of Graphene by Helium Ion Irradiation. MANA International Symposium 2014. 2014
 42. YAMAMOTO, Mahito, Sheng-Tsung Wang, Meiyan Ni, LIN, Yen-Fu, Keiji Ueno, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Raman spectroscopy study of atomically thin molybdenum ditelluride. MANA International Symposium 2014. 2014
 43. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Transport properties of atomically thin semiconducting channels. 台湾NSC-NIMS Workshop. 2014
 44. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Invited seminar in School of Materials Sciences and Engineering,. 2014
 45. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Field Effect Control of Current in Ion Irradiated Graphene and its Application to Transistors. TNT Japan 2014. 2014
 46. YAMAMOTO, Mahito, Sheng-Tsung Wang, Meiyan Ni, LIN, Yen-Fu, Wen-Bin Jian, Keiji Ueno, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Raman spectroscopy study of atomically thin molybdenum ditelluride. Trends in Nanotechnology 2014. 2014
 47. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Thickness Identification and Electronic Transport in Atomically Thin MoS2 Layers. TNTJapan2014 International Conference. 2014
 48. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. TNT Japan 2014. 2014
 49. LIN, Yen-Fu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Barrier inhomogeneities at vertically stacked graphene-based heterostructures. TNT Japan 2014. 2014
 50. KURISHIMA, Kazunori, NABATAME, Toshihide, SHIMIZU, Maki, AIKAWA, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, OHI, Akihiko, CHIKYOW, Toyohiro, OGURAAtsushi. PE-ALD法で作製したAl2O3絶縁膜を用いたIGZO-TFTの電気特性の変化. ゲートスタック研究会. 2014
 51. LIN, Yen-Fu, Sheng-Tsung Wang, Wen-Bin Jian, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Ambipolar MoTe2 Transistors and Their Applications in Logic Circuits. Annual meeting 2014. 2014
2013
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Songlin, CHAN, Mei Yin, LIN, Yen-Fu, LI, Wenwu, NAKAHARAI, Shu. Scattering property in two-dimensional semiconductive atomic-scale films. 2D Materials and Devices Beyond Graphene. 2013
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electoronics. International Workshop on Interface Science for Novel Physical P. 2013
 3. T.Nakazumi, D.Murai, M.Kiguchi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Development of measurement system for metal nanocontacts under defined environment condition. 第3回日本MRS年次大会. 2013
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Energy Material Nanotechnology,. 2013
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Charge transport in atomically thin semiconductive channels. Temple University-NIMS workshop on Advanced Materials and Nanote. 2013
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜半導体の伝導と散乱. 第156回 応用物理学会シリコンテクノロジー分科会研究会「プラズマ. 2013
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconducting property in atomically thin films for future nano-electronics. 2013 IWDTF. 2013
 8. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Field Effect Control of Carrier Conduction in He Ion Irradiated Graphene. AVS 60th International Symposium and Exhibition. 2013
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液からつくる有機結晶トランジスタ. CSJ化学フェスタ. 2013
 10. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconducting property in atomically thin films for future nano-electronics. 日本-スイス国交150周年記念ワークショップ. 2013
 11. D.Murai, T.Nakazumi, M.Kiguchi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Au単原子接点の安定性への分子吸着効果. 日本物理学会2013年秋季大会. 2013
 12. Yui Ogawa, Kenji Kawahara, Masahiro Miyashita, Masaharu Tsuji, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroki Ago. Transport Properties and Defects at the Intersection of CVD Graphene Domains. 2013 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2013
 13. Hiroki Ago, Kenji Kawahara, Yui Ogawa, S.Tanoue, M.A.Bissett, Masaharu Tsuji, Roland J. Koch, H.Sakaguchi, Felix Fromm, Thomas Seyller, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Epitaxial Growth and Electronic Properties of Large Hexagonal Graphene Domains on Cu(111) Thin Film. 2013 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2013
 14. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Graphene Brazil 2013. 2013
 15. LI, Songlin, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Thickness-Dependent Interfacial Coulomb Scattering in Atomically Thin MoS2 Field-Effect Transistors. The 5th Conference on Recent Progress in Graphene Research. 2013
 16. LIN, Yen-Fu, LI, Wenwu, LI, Songlin, XU, Yong, FERREIRA, Alex Aparecido, KOMATSU, Katsuyoshi, SUN, Huabin, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Barrier inhomogeneities at vertically stacked graphene-based heterostructures. Recent Progress in Graphene Research (RPGR2013). 2013
 17. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Recent Progress in Graphene Research (RPGR2013). 2013
 18. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. Defect-Induced Localization of Carriers in Graphene and its Applications to Electronics. The 5th International Conference on Recent Progress in Graphene . 2013
 19. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Thickness Characterization, Carrier Injection and Scattering Mechanisms in Atomically Thin MoS2 Transistors. ChinaNANO 2013. 2013
 20. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. Crystal & Graphene Science Symposium-2013. 2013
 21. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から自己形成2層分離法にて形成する結晶チャネル有機トランジスタ. 奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科セミナー. 2013
 22. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in atomically thin films for future nano-electronics. NANO KOREA 2013 Symposium. 2013
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜の電気伝導. 大阪大学大学院理学研究科、物理学教室セミナー. 2013
 24. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 社会と研究、研究と社会。これまでの経験より. 首都大学招待セミナー. 2013
 25. Y.Ogawa, K.Kawahara, M.Tsuji, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, H.Ago. Study on domain boundaries of merged hexagonal domains in CVD graphene. 7th International conferecen on Materials for Advanced Technolog. 2013
 26. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Atomically thin semiconducting channels for future nano-electronics. 2013 NIMS conference. 2013
 27. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜の電気伝導電子素子. 産業技術総合研究所 材料・製造フォーラム炭素ナノ構造分科会. 2013
 28. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. Invited seminar in FUNSOM. 2013
 29. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. Invited seminar in Nanjing University. 2013
 30. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. 第1回WPI材料科学ワークショップ | 第10回日仏ナノマテリアルワーク. 2013
 31. NAKAHARAI, Shu, T.Iijima, S.Ogawa, TSUKAGOSHI, Kazuhito, S.Sato, N.Yokoyama. Current On-Off Operation of Graphene Transistor with Dual Gates and He Ion Irradiated Channerent-rectification. ISCS2013. 2013
 32. FERREIRA, Alex Aparecido, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, KOMATSU, Katsuyoshi, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Electrically controlled bilayer graphene junctions with an enhanced current-rectification. SCS2013. 2013
 33. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Rapid Thickness Identification and Electronic Transport in MoS2 Atomic Sheets. The 2013 New Diamond and Nanocarbon (NDNC2013) conference. 2013
 34. H.Ago, Y.Ogawa, K.Kawahara, M.Tsuji, TSUKAGOSHI, Kazuhito, KOMATSU, Katsuyoshi. Epitaxial growth and transport study of large hexagonal graphene domains grown on heteroepitaxial Cu films. ISCS2013. 2013
 35. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタの実効的な電流注入に関して. 有機エレクトロニクス研究センターセミナー. 2013
 36. TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェンの電界効果によるバンド変調と伝導. 真空学会・表面科学会研究例会. 2013
 37. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. 2013 Korean-Japan Joint Workshop on Semiconductor Physics and Te. 2013
 38. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から自己形成2層分離法にて形成する結晶チャネル有機トランジスタ. 有機導電材料の最前線 材料・デバイス開発と導電機構解析. 2013
 39. TSUKAGOSHI, Kazuhito. On the current injection from metallic contact to organic film in OTFT. Seminar of Department of ElectroPhysics, National Chiao Tung Uni. 2013
 40. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. Seminar of Department of Physics, National Chung Hsing Universit. 2013
 41. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Semiconductive property in bilayer graphene modulated by electric field. Graphene Workshop(國際石墨烯研討會. 2013
 42. Yui Ogawa, Kenji Kawahara, Masahiro Miyashita, Masaharu Tsuji, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroki Ago. エピタキシャルCVDグラフェンにおけるドメイン境界の特性評価. 第60回応用物理学会春季学術講演会. 2013
 43. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. デュアルゲート構造とヘリウムイオン照射チャネルを有するグラフェントランジスタの極性可変動作. 応用物理学会春季学術講演会. 2013
 44. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. al-GElectrostatically-Reversible Polarity of Duated Graphene Transistors with He Ion Irradiated Channel. Functionality-Enhanced Devices Workshop (FED. 2013
 45. Yui Ogawa, Kenji Kawahara, Masahiro Miyashita, Masaharu Tsuji, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroki Ago. Transport Property of CVD Graphene across Domain Boundary. 第44回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム . 2013
 46. NAKAHARAI, Shu, IIJIMA Tomohiko, OGAWA Shinichi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, SATO Shintaro, YOKOYAMA Naoki. デュアルゲート構造とヘリウムイオン照射チャネルを有するグラフェントランジスタの極性可変動作. 「グリーン・ナノエレクトロニクスのコア技術開発」2013年 成果報告. 2013
 47. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, FERREIRA, Alex Aparecido, CHAN, Mei Yin, KOMATSU, Katsuyoshi, NAKAHARAI, Shu. Band engineering in bilayer graphene for future electron-devices. 第44回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム. 2013
 48. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan. Self-crystallization of organic semiconductor for high performance field-effect transistors on any substrate. MANA International Symposium 2013. 2013
 49. CHAN, Mei Yin, KOMATSU, Katsuyoshi, LI, Songlin, XU, Yong, DARMAWAN, Peter, KURAMOCHI, Hiromi, NAKAHARAI, Shu, FERREIRA, Alex Aparecido, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Approaching an inherent transport in atomically thin MoS2 on crystalline hexagonal boron nitride substrates. MANA International Symposium 2013. 2013
 50. XU, Yong, LIU, Chuan, LI, Wenwu, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Joule’s Law for Charge Injection Understanding in Organic Transistors. MANA International Symposium 2013. 2013
 51. FERREIRA, Alex Aparecido, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Tunability of bilayer graphene junctions using a novel bandgap engineering. MANA International Symposium 2013. 2013
 52. LI, Songlin, WAKABAYASHI, Katsunori, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Carrier Scattering Mechanism in MoS2 Atomic Sheets. MANA International Symposium 2013. 2013
 53. Yui Ogawa, Kenji Kawahara, Masahiro Miyashita, Masaharu Tsuji, KOMATSU, Katsuyoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiroki Ago. Transport property of interface between domains of epitaxial CVD graphene. MANA International Symposium 2013. 2013
 54. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band engineering in graphene for future electronics. 通研共同プロジェクト研究会. 2013
 55. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から自己形成2層分離法にて形成する結晶チャネル有機トランジスタ. 次世代プリンテッドエレクトロニクスセミナー. 2013
 56. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan. Self-crystalization of organic crystals for high performance field-effect transistors on paper substrates. NSC/NIMS/NTU Workshop on Advanced Materials and NSC/NIMS Academ. 2013
2012
 1. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Rapid Thickness Identification and Electronic Transport in MoS2 Atomic Sheets. ICYS Workshop FY2012. 2012
 2. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-crystallization of organic crystals for high performance field-effect transistors on paper substrates. Second International Conference on Small Science (ICSS 2012). 2012
 3. NAKAHARAI, Shu, Tomohiko Iijima, Shinich Ogawa, Shingo Suzuki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Shintaro Sato, Naoki Yokoyama. Electrostatically-Reversible Polarity of Dual-Gated Graphene Transistors with He Ion Irradiated Channel: Toward Reconfigurable CMOS Applications. IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). 2012
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己二層分離系を活用した有機結晶アレイの一括形成とトランジスタ応用. 分子科学研究所セミナー. 2012
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 電界効果による2層グラフェンの電気伝導変調. 東邦大学複合物性研究センター複合物性研究センターシンポジウム新規. 2012
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己二層分離による有機結晶アレイの一括形成とトランジスタ応用. JAIST セミナー. 2012
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band engineering in graphene for future electronics. 2012 Energy, Materials and Nanotechnology (EMN2012) fall meetin. 2012
 8. LI, Yun, LIU, Chuan, Y.Shi , TSUKAGOSHI, Kazuhito. Patterned Organic Crystals from a Direct Spin-coating Process for Transistor Arrays. Material reseach society 2012 Fall meeting (MRS 2012). 2012
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band engineering in graphene for future electronics. The International Symposium on Graphene Devices (ISGD). 2012
 10. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, FERREIRA, Alex Aparecido, S.Nakaharai. Gate-tunable band-gap in bilayer graphene. IWAMSN2012. 2012
 11. FERREIRA, Alex Aparecido, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, KOMATSU, Katsuyoshi, NAKAHARAI, Shu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Enhanced current-rectification in bilayer graphene with an electrically tuned sloped band gap, . 2012 A3 Symposium of Emerging Materials: Nanomaterials for Energ. 2012
 12. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan. Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays on paper substrates. 5th International Symposium on Atomically Controlled Fabrication. 2012
 13. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 自己二層分離系を活用した有機結晶アレイの一括形成とトランジスタ応用. フレキシブル有機デバイスの最前線. 2012
 14. KASAI, Shinya, KONDOU, Kouta, SUKEGAWA, Hiroaki, MITANI, Seiji, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Spin current induced ferromagnetic resonance in ferromagnetic/non-magnetic bi-layer thin films. ICAUMS2012. 2012
 15. S.Nakaharai, T.Iijima, S.Ogawa, S.Suzuki, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, S.Sato, N.Yokoyama. Room Temperature On-Off Operation of Current in He Ion Irradiated Graphene Sheet,. SSDM2012. 2012
 16. T.Sasaki, K.Tabata, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Y.Yamamoto. 有機半導体薄膜における分子ドメインのサイズおよび配向制御. 第61回高分子討論会. 2012
 17. KONDOU, Kouta, SUKEGAWA, Hiroaki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MITANI, Seiji, KASAI, Shinya. 非磁性/強磁性接合におけるスピン流誘起強磁性共鳴の検出:材料依存性. 2012年日本物理学会秋季大会. 2012
 18. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 原子膜の電気伝導. 日本物理学会2012年秋季大会. 2012
 19. S.Nakaharai, T.Iijima, S.Ogawa, S.Suzuki, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, S.Sato, N.Yokoyama. ヘリウムイオン照射されたグラフェンシートの室温における電流のゲート変調. 2012年 秋季 第73回応用物理学会学術講演会. 2012
 20. HASEGAWA, Tsuyoshi, ITOH, Yaomi, Hirofumi Tanaka, HINO, Takami, TSURUOKA, Tohru, TERABE, Kazuya, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Takuji Ogawa, Shu Yamaguchi, AONO, Masakazu. Volatile/Nonvolatile Dual-Functional Atom Transistor. 第73回 応用物理学会学術講演会. 2012
 21. DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, XU, Yong, LI, Songlin, CHAN, Mei Yin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Contact-doped coplanar and pseudo-staggered device architectures for high performance OFETs with minimized contact resistance. ICFPE2012. 2012
 22. LIU, Chuan, XU, Yong, DARMAWAN, Peter, TSUKAGOSHI, Kazuhito. On the temperature dependence of carrier mobility in organic transistors. ICFPE2012. 2012
 23. LIU, Chuan, LI, Yun, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays on paper substrates. The 12th international Meeting on Information Display . 2012
 24. LIU, Chuan, LI, Yun, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Forming Semiconductor/Dielectric Double Layers by One-Step Spin-Coating for High-Performance Organic Field-Effect Transistors. The 12th International Meeting on Information Display (IMID2012). 2012
 25. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan. Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays on paper substrates. The 12th international Meeting on Information Display (IMID 2012. 2012
 26. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, FERREIRA, Alex Aparecido, S.Nakaharai. Gate0tunable tunneling transport in bilayer graphene. NPO2012. 2012
 27. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 研究の変遷と経済の順風・逆風との相関. 首都大学東京 物理実験セミナー. 2012
 28. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gate-tunable property control in graphene channel. The Nineteenth International Workshop on Active-Matrix Flatpanel. 2012
 29. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Yun, LIU, Chuan, KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo. 溶液から自己二層分離法でつくる結晶有機トランジスタ. 第3回つくばグリーンイノベーションフォーラム. 2012
 30. TSUKAGOSHI, Kazuhito. ナノマテリアル/ナノエレクトロニクスの研究に関しての巡り周り. 先端科学センター平成24年度オムニバスセミナー. 2012
 31. HIURA, Hidefumi, LEE, Michael, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Selective Formation of Graphene on Insulator by Liquid Phase GrowthGrowth. E-MRS 2012 Spring Meeting. 2012
 32. LI, Yun, LIU, Chuan, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Patterned plate-like organic crystals from direct spin-coating for field-effet transistor arrays. International Symposium of ORGANIC ELECTRONICS by Yamagata Unive. 2012
 33. FERREIRA, Alex Aparecido, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Bilayer graphene p-n junction with a gradient dielectric top-gate. 8th International Nanotechnology Conference (INC8). 2012
 34. LIU, Chuan, LI, Yun, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Direct Formation of Organic Single Crystals on Polymer Insulators. International Symposium of ORGANIC ELECTRONICS by Yamagata Unive. 2012
 35. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, Shu Nakaharai, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Unipolar field effect transistor based on bilayer graphene with periodic potential modulation. MRS spring meeting. 2012
 36. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Chuan, LI, Yun, KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo. 自己形成による溶液からの有機結晶成長とトランジスタ応用. 日本化学会春季年会. 2012
 37. KONDOU, Kouta, SUKEGAWA, Hiroaki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MITANI, Seiji, KASAI, Shinya. 非磁性/強磁性接合におけるスピン流誘起強磁性共鳴の検出II. 日本物理学会67回年次大会. 2012
 38. MINARI, Takeo, DARMAWAN, Peter, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタへのコンタクト形成. 2012年 (平成24年)春季第59回応用物理学関係連合講演会. 2012
 39. MINARI, Takeo, DARMAWAN, Peter, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタ電極界面への化学ドープによるコンタクト抵抗最小化. 2012年 (平成24年)春季第59回応用物理学関係連合講演会. 2012
 40. DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, LI, Yun, LIU, Chuan, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Reduction of charge injection barrier by 1-nm contact oxide interlayer in organic field effect transistors. International Symposium on Electronic/Optic Functional Molecules. 2012
 41. SONG, Haisheng, LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, S. Sato, K. Hayashi, A. Yamada, N.Yokoyama, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Investigation to transport mobility of graphene grown through chemical vapor deposition. International Symposium on “Development of Core Technologies fo. 2012
 42. LI, Yun, LIU, Chuan, XU, Yong, DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Patterned Plate-like Organic Crystals from Direct Spin-coating for Field-effect Transistor Arrays. International Symposium on Electronic/Optic Functional Molecules. 2012
 43. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, LI, Yun, LEE, Michael, Kazuo Takimiya, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Direct Formation of Organic Semiconducting Single Crystals by Solvent Vapor Annealing on Polymer Base Film. ISEOFM2012. 2012
 44. HIURA, Hidefumi, LEE, Michael, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Selective Formation of Graphene on Insulator by Liquid Phase Growth. 第42回フラーレン・ナノチューブ・グラフェン総合シンポジウム. 2012
 45. KUBO, Osamu, KURAMOCHI, Hiromi, HIGUCHI, Seiji, Kouhei Morita, Satoru Tanaka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, AONO, Masakazu, NAKAYAMA, Tomonobu. Electron transport of graphene measured by multiple-probe atomic force microscopes. MANA International Symposium 2012. 2012
 46. MINARI, Takeo, DARMAWAN, Peter, LIU, Chuan, LI, Yun, XU, Yong, TSUKAGOSHI, Kazuhito. High performance thienoacene-based organic field-effect transistors with chemically doped contact. MANA International Symposium 2012. 2012
 47. LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Thickness-Sensitive Carrier Transport in MoS2 Field-Effect Transistors. MANA International Symposium 2012. 2012
 48. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Formation of hexagonal graphite crystals embedded in films on silicon carbide. MANA International Symposium 2012. 2012
 49. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, LI, Yun, LEE, Michael, Kazuo Takimiya, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Direct Formation of Organic Semiconducting Single Crystals by Solvent Vapor Annealing on Polymer Base Film. MANA International Symposium 2012. 2012
 50. LI, Yun, LIU, Chuan, XU, Yong, DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Patterned plate-like organic crystals from direct spin-coating for field-effect transistor arrays. MANA International Symposium 2012. 2012
 51. KASAI, Shinya, Yoshichika Otani, Yasuhiro Fukuma, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Jun-ichiro Ohe, Sadamichi Maekawa, MITANI, Seiji. RF voltage response induced by waveguide FMR in ferromagnetic / non-magnetic bi-layers. ASRC Workshop on Magnetic Materials and Nanostructures. 2012
2011
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 結晶有機トランジスタのため結晶自己組織化とトランジスタ特性. 産業技術総合研究所ソフトマテリアルフォーラム. 2011
 2. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, LIU, Chuan, LI, Yun, DARMAWAN, Peter, K.Takimiya, TSUKAGOSHI, Kazuhito. A solution-based method for self-organized organic single crystal arrays with controlled crystal orientation. Material reseach society 2011 Fall meeting (MRS 2011). 2011
 3. H.Tomori,, H.Goto, Y.Nukui, Y.Toyota, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Y.Ootuka, MORIYAMA, Satoshi, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, A.Kanda. Inducing Nonuniform Strain in Graphene Using Dielectric Nanopillars: Toward Strain Engineering. Material reseach society 2011 Fall meeting (MRS 2011). 2011
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液法による有機結晶の成長制御と有機結晶トランジスタ. 新学術領域研究「高次π空間の創発と機能開発」. 2011
 5. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution-processed self-organized organic single crystal transistors. International Conference on Nano Science and Nano Technology. 2011
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, A.Kanda. バンドギャップエンジニアリングのためのグラフェン伝導ゲート電界制御. 日本学術振興会産学連携第142委員会(有機エレクトロニクス)研究. 2011
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gatte-modulation of electric conduction for graphene device. Carbon-Based Nano-Materials and Devices. 2011
 8. TSUKAGOSHI, Kazuhito, KUMATANI, Akichika, LIU, Chuan, LI, Yun, MINARI, Takeo. Solution-processable organic single crystal array for high performance organic transistor. IUPAC 7th International Conference on Novel Materials and their . 2011
 9. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Chuan, MINARI, Takeo, LI, Yun, KUMATANI, Akichika. Solution-Processable Organic Single Crystals for High performance Field-Effect Transistors. IMID 2011:The 11th International Meeting on Information Displ. 2011
 10. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Complementary-like Graphene Logic Gates. The 2011 A3 symposium of Emerging Materials . 2011
 11. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gate-induced band gap in bilayer graphene. MANA-阪大GCOE ジョイントシンポジウム. 2011
 12. H.Tomori, H.Goto, Y.Nukui, Y.Toyota, Y.Ootuka, MORIYAMA, Satoshi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, A.Kanda. Introducing Nonuniform Strain to Graphene: Toward Strain Engineering. 2011 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2011
 13. MIYAZAKI, Hisao, LEE, Michael, LI, Songlin, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Electron tunneling in bilayer graphene p-n junction controlled by gate electric field. 2011 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2011
 14. S.Nakaharai, T.Iijima, S.Ogawa, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Songlin, S.Sato, N.Yokoyama. Gating Operation of Transport Current in Graphene Nanoribbon Fabricated by Helium Ion Microscope. 2011 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2011
 15. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Graphene transport modulated by gate electric field. 2011 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2011
 16. Y.Nukui, H.Tomori, H.Goto, Y.Toyota, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. Mobility Difference in Top and Bottom Surfaces of Multilayer Graphene Placed on Silicon Dioxide. 2011 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2011
 17. Y.Nukui, H. Goto, H. Tomori, Y. Toyota, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A. Kanda. 非接触トップゲートを用いた多層グラフェンの上面/下面移動度の評価. 日本物理学会 2011年秋季大会. 2011
 18. KONDOU, Kouta, Hideto Yanagihara, Eiji Kita, SUKEGAWA, Hiroaki, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MITANI, Seiji, KASAI, Shinya. 非磁性/強磁性接合におけるスピン流誘起強磁性共鳴の検出. 2011年日本物理学会秋季大会. 2011
 19. H. Tomori, H. Goto, Y. Toyota, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MORIYAMA, Satoshi, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, A. Kanda. 非一様歪みのあるグラフェンの形成と電気伝導測定. 日本物理学会 2011年秋季大. 2011
 20. MINARI, Takeo, Masataka Kano, Masayuki Kanehara, TSUKAGOSHI, Kazuhito. All-solution-processed assembly of organic field-effect transistor arrays. 37th International Conference on Micro and Nano Engeneering. 2011
 21. MIYAZAKI, Hisao, LEE, Michael, LI, Songlin, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Electric field induced p-n tunnel junction in bilayer graphene. 37th International Conference on Micro and Nano Engineering. 2011
 22. LIU, Chuan, KUMATANI, Akichika, DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Patterning solution-processed organic single crystal transistors with high device performance. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2011
 23. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, LIU, Chuan, LI, Yun, DARMAWAN, Peter, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Orientation-Controlled Organic Single Crystal Arrays by Self-Organization. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2011
 24. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band-gap engineering by electric field in bilayer graphene. 22nd European Conference on Diamond, Diamond Like Materials, Car. 2011
 25. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Improvement of Gallium Melt-Assisted Interfacial Graphene Growth. The 41st Fullerenes-Nanotubes-Graphene General Symposium. 2011
 26. H. Tomori, H. Goto, Y. Toyota, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, MORIYAMA, Satoshi, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, A. Kanda. バンドギャップ形成を目指したグラフェンへの非一様歪みの導入方法の開発. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 27. Y.Nukui, H. Goto, H. Tomori, Y. Toyota, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A. Kanda. SiO2上に置かれた多層グラフェンの上面移動度と下面移動度の評価. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 28. H.Suga, T.Sumiya, N.Furuta, R.Ueki, Y.Miyazawa, TSUKAGOSHI, Kazuhito, T.Shimizu, Y.Naito, T.Nishijima, J.Fujita. 単結晶ナノ電極の作製と評価. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 29. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, A.Kanda. グラフェンナノデバイスのための電界変調. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 30. MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, LU, Xubing, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタ電荷注入機構における大気暴露の効果. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 31. S.Nakaharai, T.Iijima, S.Ogawa, MIYAZAKI, Hisao, N.Yokoyama, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, S.Sato. ヘリウムイオン顕微鏡により作製したグラフェンナノリボンにおける電流のオン・オフ特性. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 32. KUBO, Osamu, KURAMOCHI, Hiromi, HIGUCHI, Seiji, Kouhei Morita, Satoru Tanaka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, AONO, Masakazu, NAKAYAMA, Tomonobu. グラフェン伝導特性の走査4探針原子間力顕微鏡による計測. 2011年秋季 第72回 応用物理学会学術講演会. 2011
 33. DARMAWAN, Peter, KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, LI, Yun, LIU, Chuan, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Current Injection Controlled by Ultrathin Oxide at Contact Interface in Organic Thin Film Transistor. ICMAT 2011. 2011
 34. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, LI, Yun, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fabricating Organic Single Crystals FETs on Polymer Dielectrics by Room Temperature Solvent Vapor Annealing . ICMAT 2011. 2011
 35. Y.Xu, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, R.Gwoziecki, R.Coppard, F.Balestra, J.A.Chroboczek, G.Ghibaudo. Analysis of Low Frequency Noise in Organic Field Effect Transistors Combining Static and Noise Data. 21st International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 20. 2011
 36. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Characterization of Graphene Formed on SiC by Liquid Phase Epitaxy. International Conference on New Diamond and Nano Carbons 2011. 2011
 37. KURAMOCHI, Hiromi, ODAKAShunsuke, MORITAKohei, TANAKASatoru, MIYAZAKI, Hisao, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Geometric effect for electron transport in epitaxial graphene on 4H-SiC(0001). 5th International Conference on New Diamond and Nano Carbons . 2011
 38. HIURA, Hidefumi, LEE, Michael, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Formation of Graphene on Insulator by Liquid Metal Flux Method. 5th International Conference on New Diamond and Nano Carbons . 2011
 39. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 溶液から造る高性能電界効果有機結晶トランジスタ. 岡山大学理学部セミナー. 2011
 40. Y. Tomori, H.Goto, S.Tanaka, Y.Toyota, YOotuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda, M.Hayashi, H.Yoshioka. 架橋グラフェンジョセフソン接合の作製と電界効果. 日本物理学会第66回年次大会. 2011
 41. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, A.Kanda. 架橋グラフェンジョセフソン接合の作製と電界効果. 日本物理学会第66回年次大会. 2011
 42. KURAMOCHI, Hiromi, ODAKAShunsuke, MIYAZAKI, Hisao, MORITAKohei, TANAKASatoru, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 4H-Si(0001)上の微傾斜グラフェンの伝導異方性. 第58回応用物理学関係連合講演会. 2011
 43. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, A.Kanda. グラフェンナノデバイスのための電界変調. 2011年春季第58回応用物理学会関係連合講演会. 2011
 44. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. 2層グラフェンp-i-n接合におけるトンネル電流. 第58回応用物理学関係連合講演会. 2011
 45. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Bilayer graphene p-i-n tunnel junction controlled by modulated top gate. American physical society march meeting 2011. 2011
 46. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Complementary-like semiconducting graphene logic inverters. March Meeting 2011. 2011
 47. H. Tomori, H. Goto, Y. Toyota, S. Tanaka, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, M. Hayashi, H. Yoshioka, A. Kanda. Fabrication of ballistic graphene Josephson junctions and its transport measurement. 3rd Inter. Symp. on Interdisciplinary Materials Science 2011. 2011
 48. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Chemical and Electrical Characterization of Graphene Formed by Gallium Flux Liquid Phase Epitaxy. The 40th Commemorative Fullerenes-Nanotubes General Symposium. 2011
 49. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Chemical and Electrical Characterization of Graphene Formed by Gallium Flux Liquid Phase Epitaxy. The 40th Commemorative Fullerenes-Nanotubes General Symposium. 2011
 50. Y.Nukui, H. Goto, H. Tomori, Y. Toyota, S. Tanaka, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A. Kanda. Transport properties of multilayer graphene with a contactless suspended top gate. 3rd Inter. Symp. on Interdisciplinary Materials Science 2011. 2011
 51. KUMATANI, Akichika, LIU, Chuan, LI, Yun, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Surface Selective Growth of Organic Single Crystals. MANA International Symposium. 2011
 52. HIURA, Hidefumi, LEE, Michael, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Formation of Graphene on Insulator by Liquid Phase Epitaxy. MANA International Symposium 2011. 2011
 53. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, LU, Xubing, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. MANA International Symposium 2011. 2011
 54. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Complementary-like logic inverts with semiconducting graphene channels. MANA International Symposium 2011. 2011
 55. KURAMOCHI, Hiromi, ODAKAShunsuke, MORITAKohei, TANAKASatoru, MIYAZAKI, Hisao, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Anisotropic transport in epitaxial graphene on 4H-SiC(0001). MANA intertnational symposium. 2011
 56. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Tunnel effect through gate-controlled p-i-n junction in semiconducting bilayer graphene. MANA International Symposium 2011. 2011
 57. LI, Yun, LIU, Chuan, KUMATANI, Akichika, DARMAWAN, Peter, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Device Configuration for High Mobility in Solution-processed Organic Single Crystal Transistor. MANA Internation Symposium 2011. 2011
 58. DARMAWAN, Peter, KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, LIU, Chuan, LI, Yun, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Effect Of Ultrathin Oxide Interlayer On Organic Thin Film Semiconductor Transistor Device Performance. . MANA International Symposium 2011. 2011
 59. LEE, Michael, HIURA, Hidefumi, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Improving Graphene Quality Formed by the Gallium Flux Liquid Phase Epitaxy. MANA International Symposium 2011. 2011
 60. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band gap engineering in semiconducting bilayer graphene. 日英ナノエレクトロニクス・ワークショップ. 2011
 61. Z. Moktadir, S. A. Boden, A. Ghiass, H. Rutt, H. Mizuta, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito. A graphene bilayer channel transistor with a very high Ion/Ioff ratio, graphene single electron devices and graphene mechanical structures for NEMS. UK-Japan graphene workshop. 2011
 62. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band gap engineering in semiconducting bilayer graphene. 信州大学エキゾチック・ナノカーボン創成と応用プロジェクト 国際シ. 2011
 63. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Energy-band engineering in bilayer graphene. Workshop on Dirac Electron Systems in Tsukuba 2011. 2011
 64. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fabrication of graphene logic inverters. Graphene Workshop in Tsukuba. 2011
 65. H. Tomori, H. Goto, Y. Toyota, S. Tanaka, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, M. Hayashi, H. Yoshioka, A. Kanda. Ballistic Graphene Josephson Junctions. Frontires in Nanoscale Science and Technology (FNST2011). 2011
 66. H. Goto, H. Tomori, Y. Toyota, S. Tanaka, Y. Ootuk, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A. Kanda. Spin transport in suspended graphene. Frontires in Nanoscale Science and Technology (FNST2011). 2011
2010
 1. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. 空間変調トップゲートによる2層グラフェンp-i-nトンネル接合. ナノカーボン物質の基礎と応用:現状と展望に関する若手研究会. 2010
 2. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, A.Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Hi-Perfomance graphene logic inverters. ナノカーボン物質の基礎と応用:現状と展望に関する若手研究会. 2010
 3. MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, LI, Songlin, Akinobu Kanda. 原子の厚さで電子素子を作る. SAT10周年記念TXテクノロジー・ショーケースinつくば. 2010
 4. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band-gap tunable operation of bilayer graphene device. Pacifichem 2010. 2010
 5. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. 5th international meeting on molecular electronics (ElecMol10). 2010
 6. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Chuan, MINARI, Takeo. Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. The 17th International Display Workshops. 2010
 7. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band-gap tunable operation of bilayer graphene device. The 1st China, Japan and Korea Joint Symposium. 2010
 8. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタにおける電流注入と結晶トランジスタ. 配位プログラミング 分子超構造体の化学と化学素子の創製 A03班 第2. 2010
 9. HIURA, Hidefumi, TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Ken, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 機械的剥離法で作成した六方晶系窒化ボロン薄膜の評価. 第24回ダイヤモンドシンポジウム. 2010
 10. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタにおける金属電極/有機界面を介した電流注入. 2010年度有機E L講習会 有機半導体デバイスの基礎から応用まで. 2010
 11. H. M. Yamamoto, Y. Kawasugi, N. Tajima, TSUKAGOSHI, Kazuhito, R. Kato. Band-Filling-Controlled Mott-transition in an organic FET. Opening Symposium of QS2C Theory Forum. 2010
 12. Hikari Tomori, H.Goto, S.Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. バリスティック伝導を目指したグラフェン接合の作製と電界効果. 日本物理学会 2010年秋季大会. 2010
 13. TYURNINA, Anastasia, A.N. Obraztsov, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Thin film transistor from CVD graphene. 2nd Russian-Japanese Young Scientists Conference. 2010
 14. TSUKAGOSHI, Kazuhito, LIU, Chuan, MINARI, Takeo. High-performance organic single crystal transistor fabricated by solution process. SID Organic Electronics UK 2010. 2010
 15. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gate-induced band gap for graphene device. 40th European Solid-State Device Research Conference (ESSDERC 20. 2010
 16. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. 2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会. 2010
 17. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. 連結厚さ変調ゲートによる2層グラフェンpn接合. 2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会. 2010
 18. HIURA, Hidefumi, TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Characterization of Single- and Few-Layer Hexagonal-Boron Nitride Prepared by Mechanical Exfoliation. 第39回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム. 2010
 19. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタの電流注入. H22つくばナノテク拠点シンポジウム 産学独連携人材育成プログラム. 2010
 20. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band gap tuning for graphene transistor. Recent Advances in Graphene and Related Materials. 2010
 21. A.Kanda, H.Goto, H.Tomori, S.Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, M.Hayashi, H.Yoshioka. Gate Modulation of Superconducting Proximity Effect in Single and Multi-Layer Graphene. Recent Advances in Graphene and Related Materials . 2010
 22. HIURA, Hidefumi, TANIGUCHI, Takashi, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Comparative Characterization of Mechanically Exfoliated Graphene and h-BN Graphene on Insulator. RECENT ADVANCES IN GRAPHENE AND RELATED MATERIALS. 2010
 23. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Complementary-like graphene logic inverters. RECENT ADVANCES IN GRAPHENE AND RELATED MATERIALS. 2010
 24. H.Tomori, H.GOto, S.Tanaka, Y.Ootuka, A.Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Fabrication and Transport Properties of Ultrashort Graphene Josphson Junctions. RECENT ADVANCES IN GRAPHENE AND RELATED MATERIALS. 2010
 25. MIYAZAKI, Hisao, ODAKA, Shunsuke, LI, Songlin, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda, Kouhei Morita, Satoru Tanaka. ANISOTROPIC TRANSPORT IN GRAPHENE GROWN ON VICINAL SIC SUBSTRATE. Recent Advances in Graphene and Related Materials. 2010
 26. Masataka Kano, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. All-solution-processed selective assembly of flexible organic field-effect transistor arrays. SPIE Optics + Photonics, the world's largest technical conferenc. 2010
 27. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Charge injection at interface between metal and organic semiconductor in OFETs. ICSM 2010. 2010
 28. LU, Xubing, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Capacitance-Voltage Frequency Dispersions in Pentacene-based Organic Devices. ICSM 2010. 2010
 29. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, LU, Xubing, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution Processed 1-Dimentional Single Crystal Organic Transistors. ICSM 2010. 2010
 30. MIYAZAKI, Hisao, ODAKA, Shunsuke, YI, Mingdong, LI, Songlin, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Kouhei Morita, Satoru Tanaka. Anisotropic transport in graphene grown on SiC. ICSM2010. 2010
 31. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band gap tuning in graphene device. 2010年日中国際学術研究会 化学工業の省エネ・低排出・新エネ 日中学術. 2010
 32. MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Spontaneous reduction of contact resistance in organic field-effect transistors by naturally oxidised thin metal layer. International Conference on Organic Electronics ICOE 2010. 2010
 33. TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェン素子におけるバンドギャップ制御. 平成22年度第1回「ナノカーボンエレクトロニクス技術分科会」. 2010
 34. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Bilayer graphene . The 6th International Nanotechnology Conference on Communication. 2010
 35. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Current injection barrier formed at interface between metal and organic semiconductor. OFET2010. 2010
 36. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, HIURA, Hidefumi, KANDA Akinobu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Low operating bias and matched input-output in graphene inverters with high capacitive-efficiency natural alumina dielectric. Graphene Week 2010. 2010
 37. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Band gap tuning in graphene device. NIMS-NUS/IMRE joint workshop. 2010
 38. H.Suga, M.Horikawa, T.Shimizu, Y.Naitoh, ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Multiple Structural Changes of Local Nanogap Sites for Resistance Switching Effect Using Gold Nanogap Junction. 2010 MRS Spring Meeting. 2010
 39. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機-無機ハイブリッドガラスのナノインプリント. ナノインプリント離型技術★徹底解説〜量産プロセスの確立に向けて〜. 2010
 40. Y.Kawasugi, H.Yamamoto, N.Tajima, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, R.Kato. κ型ET 塩に対する静電キャリアドーピングIII. 日本物理学会2010年第65回年次大会. 2010
 41. Y.Tomori, H.Goto, S.Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. 極めて短いグラフェン接合の電界効果. 日本物理学会2010年第65回年次大会. 2010
 42. T.Goto, S.Tanaka, H.Tomori, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. グラフェン多層膜の高電界下における電気伝導. 日本物理学会2010年第65回年次大会. 2010
 43. A.Kanda, T.Goto, Y.Tomori, S.Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, M.Hayashi, H.Yoshioka. 数層グラフェンにおける超伝導近接効果. 日本物理学会2010年第65回年次大会. 2010
 44. S.Fujii, T.Tanaka, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, H.Kataura. 自己組織化単分子膜のパターン化によるカーボンナノチューブの位置選択的吸着と薄膜トランジスタへの応用. 2010年春季第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 45. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタにおける有機半導体/金属界面の電荷注入機構. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 46. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, ODAKA, Shunsuke, YI, Mingdong, HIURA, Hidefumi, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Graphene inverters with low operating bias and matched input-output: Towards engineering. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 47. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, MINARI, Takeo, KANDA Akinobu, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Temperature dependence of conductance in bilayer graphene with electric-field-induced band gap. American Physical Society March Meeting 2010. 2010
 48. S.Fujii, T.Tanaka, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, H.Kataura. Site-selective deposition of single-wall carbon nanotube film using patterned self-assembled monolayer for fabricating thin-film transistors. 2010 International Winterschool on Electronic Properties of Nove. 2010
 49. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, A.Kanda. Gate-tunable band gap in bilayer graphene. IWEPNM 2010. 2010
 50. MINARI, Takeo, Masataka Kano, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 1.All-solution-processed assembly of organic field-effect transistor arrays. MANA International Symposium 2010. 2010
 51. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Low operating bias and enhanced voltage gain in graphene inverters with high capacitive-efficiency top gate. MANA International Symposium 2010. 2010
 52. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Controlled charge injection barrier at the metal/organic semiconductor interface in organic field effect transistors with double-layered electrode. MANA International Symposium 2010. 2010
 53. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin. Tunable band gap in Graphene. MANA International Symposium 2010 . 2010
 54. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, HIURA, Hidefumi, A.Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Graphene p-n junction controlled by dielectric gate coupling. MANA International Symposium 2010. 2010
 55. LIU, Chuan, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Self-Organized Phase Separation Organic Field-Effect Transistors (OFETs). MANA International Symposium 2010. 2010
 56. LU, Xubing, MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Frequency response characteristics of flat-band voltage in metal-insulator-semiconductor structures based on pentacene films. MANA International Symposium 2010. 2010
 57. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Characterization of Graphene on Insulator by Scanning Electron Microscope. MANA International Symposium 2010 . 2010
 58. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. A Brief Retrospective and Perspective of Graphene Research. 第38回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム. 2010
 59. S.Fujii, T.Tanaka, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, H.Kataura. 自己組織化単分子膜のパターン化によるカーボンナノチューブの位置選択的吸着と薄膜トランジスタへの応用. 第38回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム. 2010
 60. MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 表面・界面制御による有機デバイスの作製と特性制御. 日本学術振興会 情報科学用有機材料第142委員会 第39回研究会. 2010
 61. MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機/金属電荷移動現象とデバイス応用. M&BE研究会「物理的な視点を利用した新しい成膜及び評価技術」. 2010
 62. TSUKAGOSHI, Kazuhito, ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, Kouhei Morita, sastoru tanaka. SiC上グラフェントランジスタの伝導異方性. 第2回九大グラフェン研究会「エピタキシャルグラフェンの形成と物性. 2010
2009
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェン電気伝導の電界変調. 東工大物理GCOE公開シンポジウム09. 2009
 2. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, TYURNINA, Anastasia, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 走査電子顕微鏡による絶縁体基板上グラフェンの評価. 第19回日本MRS学術シンポジウム. 2009
 3. TYURNINA, Anastasia, HIURA, Hidefumi, A.N. Obraztsov, TSUKAGOSHI, Kazuhito. CVD graphite films of nanometer thicKness. 第19回日本MRS学術シンポジウム. 2009
 4. Yasuo Nakayama, Shinichi Machida, Akihiro Funakoshi, Naoki Ogawa, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yutaka Noguchi, Hisao Ishii. Electronic Structures of Single Crystalline Rubrene Observed by Photoemisssion Spectroscopies. Material Research Society (MRS) 2009 Fall Meeting. 2009
 5. KUMATANI, Akichika, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Controlled charge trapping barrier at metal-semiconductor interface in organic thin film transistors. Material Research Society (MRS) 2009 Fall Meeting. 2009
 6. A. Kanda, H. Goto, H. Tomori, S. Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, M. Hayashi, H. Yoshioka. Superconducting proximity effect in single and multilayer graphene. International Symposium on Advanced Nanostructures and Nano-Devi. 2009
 7. A. Kanda, H.Goto, S. Tanaka, H. Tomori, Y Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gate modulation of spin transport in multilayer graphene. International Symposium on Advanced Nanostructures and Nano-Devi. 2009
 8. ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, H.Kataura, Kanda Akinobu, K.Morita, S.Tanaka, Y.Miyata, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Y.Aoyagi. Electric transport in epitaxial graphene on vicinal SiC substrate with periodic atomic-scale facets. Material Research Society (MRS) 2009 Fall Meeting. 2009
 9. MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Electric field modulation of bilayer graphene channel. The 4th International Symposium on Atomic Technology (ISAT-4). 2009
 10. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Graphene conduction controlled by gate-voltage. DST-JSPS Workshop on Graphene (日印グラフェンセミナー). 2009
 11. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu Kanda. Gate voltage induced band gap in bilayer graphene. The 6th Korea-Japan sympojium on carbon nanotube. 2009
 12. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Tetsuhiko Miyadera, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiromichi Kataura. Performance Enhancement of Thin-Film Transistors by Using Semiconductor-Enriched Single-Wall Carbon Nanotubes. The 6th Korea-Japan sympojium on carbon nanotube. 2009
 13. LI, Songlin, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. デュアルゲートされた2層グラフェンによる可変ゲインインバーター. ディラック電子系の物性―グラフェンおよび関連物質の最近の研究. 2009
 14. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, Kanda Akinobu. 2層グラフェンの電気伝導. 物性研究所短期研究会ディラック電子系の物性−グラフェンおよび関連. 2009
 15. MIYAZAKI, Hisao, LI, Songlin, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 2層グラフェンにおける電気伝導の電界制御とデバイス応用. ディラック電子系の物性−グラフェンおよび関連物質の最近の研究. 2009
 16. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MINARI, Takeo. Surface-Selective Deposition for Organic Transistor. IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials. 2009
 17. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MINARI, Takeo. Surface-selective deposition for organic transistor. 2009 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2009
 18. ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu Kanda, Kouhei Morita, Satoru Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiromichi Kataura, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yoshinobu Aoyagi. Anisotropic transport in epitaxial graphene transistor on vicinal SiC substrate . 2009 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2009
 19. Hiroshi Yamamoto, Yoshitaka Kawasugi, Naoya Tajima, Takeo Fukunada, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Reizo Kato. 有機モットFETのホール効果測定. 第3回分子科学討論会2009名古屋. 2009
 20. Hiroshi Suga, Hiroshi Suga, ODAKA, Shunsuke, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Tetsuo Shimizu, Yashuhisa Naitoh. パルス電圧駆動時のナノギャップ抵抗スイッチ効果の電極構造依存性. 応用物理学会2009年度秋季講演会. 2009
 21. Akinobu Kanda, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェントランジスタの電界効果. 応用物理学会2009年度秋季講演会. 2009
 22. MIYAZAKI, Hisao, ODAKA, Shunsuke, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda, Yoshinobu Aoyagi. 電場誘起のバンドギャップを持つ2層グラフェンにおける抵抗の温度依存性. 応用物理学会2009年度秋季講演会. 2009
 23. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, Kanda Akinobu. Band-gap moduration in gated bilayer graphene . Trends In Nanotechnology 2009 (TNT2009). 2009
 24. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu Kanda. グラフェン電気伝導のゲート電圧制御. 炭素材料学会 スキルアップセミナー「炭素系薄膜電極の新展開 〜グ. 2009
 25. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Characterization of Graphene by Scanning Electron Microscopy. 第37回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム. 2009
 26. TSUKAGOSHI, Kazuhito. ナノカーボンエレクトロニクス. 甲南大学 量子ナノテクノロジー研究所第15回公開講座. 2009
 27. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MINARI, Takeo, Masataka Kano. Self-slective organization for solution-processed OTFTs. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2009
 28. Hiroshi Yamamoto, Yoshitaka Kawasugi, Naoya Tajima, T.Fukunaga, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Reizo Kato. Field effect transistor based on an organic Mott-insulator. ISSP国際ワークショップ「界面パイ電子系における新現象と物理」. 2009
 29. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, A.Kanda. Band-gap modulation in bilayer graphene. ISSP国際ワークショップ「界面パイ電子系における新現象と物理」. 2009
 30. A. Kanda, H.Goto, H.Tomori, S.Tanaka, Y. Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Superconducting transition of multilayer graphene coupled to superconductors. Graphene Tokyo 2009. 2009
 31. Goto Hidenori, H. Tomoria, H.Tanaka, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. Proximity‐induced supercurrent in single‐layer graphene. Graphene Tokyo 2009 . 2009
 32. S.Tanaka, H.Goto, H.Tomori, Y.Ootuka, TSUKAGOSHI, Kazuhito, A.Kanda. Effect of current annealing on electronic properties of multilayer graphene. Graphene Tokyo 2009. 2009
 33. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, KandaAkinobu. Electric field moduration of bilayer graphene. Graphene Tokyo 2009. 2009
 34. MIYAZAKI, Hisao, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Akinobu Kanda. Tunable semiconducting state in bilayer graphene. EP2DS-18. 2009
 35. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MINARI, Takeo. Surface selective deposition of molecular semiconductors for solution-based integration of organic field-effect transistors. International Symposium on Chiral Compounds and Special Polymers. 2009
 36. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, Kanda Akinobu. Gate induced band gap for graphene device. 9th Biennial Workshop in Russia, Fullerenes and Atomic Clusters. 2009
 37. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu KANDA. Electric field modulation of graphene channel. ICMAT 2009. 2009
 38. MINARI, Takeo, Masataka Kano, Tetsuhiko Miyadera, TSUKAGOSHI, Kazuhito. Solution-based direct fabrication of organic field-effect transistors by surface selective deposition. ICMAT 2009. 2009
 39. TSUKAGOSHI, Kazuhito, MINARI, Takeo, KANOMasataka. Selective molecular assembly for organic field-effect transistors. ICNM2009. 2009
 40. Shunsuke Odaka, Hisao Miyazaki, Akinobu Kanda, Kouhei Morita, Satoru Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiromichi Kataura, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yoshinobu Aoyagi. SiC基板上成長の多層エピタキシャルグラフェントランジス. 2009年春季 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
 41. Hiso Miyazaki, Seungchol Choi, Shunsuke Odaka, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yoshinobu Aoyagi. 2層グラフェンにおける電場誘起バンドギャップエンジニアリング. 2009年春季 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
 42. Yoshinobu Aoaygi, Mie Yano, Hiroyuki Ueguchi, Tetsuhiko Miyadera, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 3端子法を用いた生きた神経での情報伝達制御. 2009年春季 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
 43. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 強電界におけるグラフェンのバンドギャップ. 日本物理学会第64回年次大会. 2009
 44. Shunsuke Odaka, Hisao Miyazaki, Akinobu Kanda, Kouhei Morita, Satoru Tanaka, Yasumitsu Miyat, Hiromichi Kataura, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Yoshinobu Aoyagi. Epitaxial graphene transistor on SiC substrate. 第5回 有機エレクトロニクス・バイオエレクトロニクス国際会議(M&BE5. 2009
 45. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Gating control of graphene conduction. AIST-RIKEN Joint WS. 2009
 46. TSUKAGOSHI, Kazuhito. Conduction control of graphene by gate-electric field. Okazaki Conference 2009 . 2009

その他の文献 TSV

2017
 1. Shuhei Watanabe, Satoshi Kaneko, Shintaro Fujii, Tomoaki Nishino, Shinya Kasai, Kazuhito Tsukagoshi, Manabu Kiguchi. Gap width-independent spectra in 4-aminothiophenol surface enhanced Raman scattering stimulated in Au-gap array. Japanese Journal of Applied Physics. 56 [6] (2017) 065202 10.7567/jjap.56.065202
2013
 1. AIKAWA, Shinya, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Maruyama Shigeo. 超フレキシブルで透明なカーボンナノチューブトランジスタ. O plus E (アドコム・メディア(株)) . 35 [4] (2013) 350-355
2010
 1. MINARI, Takeo, KUMATANI, Akichika, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機/金属電荷移動現象とデバイス応用. 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会誌. 21 [1] (2010) 21-26
2009
 1. TSUKAGOSHI, Kazuhito. 有機トランジスタの端子抵抗評価法と特性. 低分子有機半導体の高性能化. (2009) 20-28
 2. HIURA, Hidefumi, MIYAZAKI, Hisao, Akinobu Kanda, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 簡単な?グラフェンの作り方. 応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 News Letter. 136 (2009) 19-24
 3. TSUKAGOSHI, Kazuhito, Mine Nakagawa. Evaluation of organic semiconductor material with ultralow accelerating voltage SEM image. E.M.News. 3 (2009) 26-32
 4. MIYAZAKI, Hisao, HIURA, Hidefumi, TSUKAGOSHI, Kazuhito. グラフェンの作製、膜厚の評価、観察. グラフェンの機能と応用展望. (2009) 79-89
 5. Akinobu Kanda, Hidenori Goto, TSUKAGOSHI, Kazuhito. 劈開法で得た単層・多層グラフェンの電子・スピン・クーパー対伝導. 応用物理学会応用電子物性分科会誌. 15 [3] (2009) 114-119

特許 TSV

登録特許
 1. 特許第6583812号 多層構成の薄膜トランジスタの製造方法 (2019)
 2. 特許第6440169号 有機EL素子及びその製造方法 (2018)
 3. 特許第6327548号 薄膜トランジスタ及びその製造方法 (2018)
 4. 特許第6308583号 薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置 (2018)
 5. 特許第6296463号 薄膜トランジスタおよびその製造方法 (2018)
 6. 特許第6273606号 固定電荷を内部に誘起したゲート絶縁膜 (2018)
 7. 特許第6261125号 酸化物薄膜トランジスタおよびその製造方法 (2017)
 8. 特許第6260992号 薄膜トランジスタおよびその製造方法 (2017)
 9. 特許第6252904号 酸化物半導体およびその製法 (2017)
 10. 特許第6252903号 薄膜トランジスタおよびその製造方法 (2017)
 11. 特許第6241848号 薄膜トランジスタの構造、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置 (2017)
 12. 特許第6120386号 薄膜トランジスタおよびその製造方法 (2017)
 13. 特許第5967486号 グラフェン基板の製造方法およびグラフェン基板 (2016)
 14. 特許第5950251号 有機半導体単結晶形成方法 (2016)
 15. 特許第5927522号 炭素材料構造材の製造方法および炭素材料構造材 (2016)
 16. 特許第5920806号 有機半導体薄膜形成方法 (2016)
 17. 特許第5874981号 2次元薄膜原子構造の層数決定方法および2次元薄膜原子構造の層数決定装置 (2016)
 18. 特許第5871213号 グラフェン基板の製造方法およびグラフェン基板 (2016)
 19. 特許第5846563号 薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置 (2015)
 20. 特許第5769254号 有機半導体デバイスのコンタクト作製方法及び有機半導体デバイスのコンタクト構造 (2015)
 21. 特許第5626959号 有機半導体デバイスのコンタクト構造、有機半導体デバイス及びその作製方法 (2014)
公開特許出願
 1. 特開2013254874号 自己形成2層分離による有機半導体薄膜形成方法、有機半導体薄膜、及び有機半導体デバイス (2013)
 2. No: WO2013/187486 薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および半導体装置 (2013)
 3. 特開2013175571号 有機電界効果トランジスタ (2013)
 4. No: WO2012/060468 グラフェン半導体装置及びその製造方法 (2012)
外国特許
 1. No. US20160365455A1 Thin-Film Transistor and Method for Manufacturing Same (2016)
 2. No. US20160118501A1 THIN-FILM TRANSISTOR AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME (2016)
 3. No. US20160056409A1 ORGANIC EL ELEMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME (2016)
 4. No. WO2014181777A1 THIN-FILM TRANSISTOR AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME (2014)
 5. No. WO2014157639A1 ORGANIC EL ELEMENT AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME (2014)
 6. No. KR2014071491A THIN-FILM TRANSISTOR, METHOD FOR PRODUCING A THIN-FILM TRANSISTOR, AND SEMICONDUCTOR (2014)
 7. No. WO2013187486A1 THIN-FILM TRANSISTOR, METHOD FOR PRODUCING A THIN-FILM TRANSISTOR, AND SEMICONDUCTOR DEVICE (2013)
 8. No. EP2506292A4 PROCESS FOR PRODUCTION OF CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE, AND CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE (2013)
 9. No. US20130272951A1 METHOD OF MANUFACTURING GRAPHENE SUBSTRATE, AND GRAPHENE SUBSTRATE (2013)
 10. No. WO2013136908A1 METHOD FOR PRODUCING CARBON-CONTAINING STRUCTURE MATERIAL, AND CARBON-CONTAINING STRUCTURE MATERIAL (2013)
 11. No. US20130214253A1 MANUFACTURING METHOD OF GRAPHENE SUBSTRATE AND GRAPHENE SUBSTRATE (2013)
 12. No. US20130087705A1 METHOD FOR DETERMINING NUMBER OF LAYERS OF TWO-DIMENSIONAL THIN FILM ATOMIC STRUCTURE AND DEVICE FOR DETERMINING NUMBER OF LAYERS OF TWO-DIMENSIONAL THIN FILM ATOMIC STRUCTURE (2013)
 13. No. JP2013058680A ORGANIC SEMICONDUCTOR SINGLE CRYSTAL FORMATION METHOD AND ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE (2013)
 14. No. EP2506292A1 PROCESS FOR PRODUCTION OF CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE, AND CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE (2012)
 15. No. CN102668041A Manufacturing method of contact structure and contact structure of organic semiconductor device of organic semiconductor device (2012)
 16. No. US20120161098A1 SUBSTRATE, MANUFACTURING METHOD OF SUBSTRATE, SEMICONDUCTOR ELEMENT, AND MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR ELEMENT (2012)
 17. No. WO2012086387A1 METHOD FOR MANUFACTURING GRAPHENE SUBSTRATE, AND GRAPHENE SUBSTRATE (2012)
 18. No. WO2012060468A1 MANUFACTURING METHOD FOR GRAPHENE SUBSTRATE, AND GRAPHENE SUBSTRATE (2012)
 19. No. WO2011162411A1 METHOD FOR DETERMINING NUMBER OF LAYERS OF TWO-DIMENSIONAL THIN FILM ATOMIC STRUCTURE AND DEVICE FOR DETERMINING NUMBER OF LAYERS OF TWO-DIMENSIONAL THIN FILM ATOMIC STRUCTURE (2011)
 20. No. WO2011065465A1 PROCESS FOR PRODUCTION OF CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE, AND CONTACT STRUCTURE FOR ORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICE (2011)
 21. No. WO2011021715A1 SUBSTRATE, SUBSTRATE PRODUCTION METHOD, SEMICONDUCTOR ELEMENT, AND SEMICONDUCTOR ELEMENT PRODUCTION METHOD (2011)

▲ページトップへ移動