SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 廖 梅勇

廖 梅勇
Address
305-0044 茨城県つくば市並木1-1 [アクセス]

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [特許]

論文 TSV

2021
 1. Guo-Qiang Zhang, Zhen Chen, Da Xu, Nathan Shammah, Meiyong Liao, Tie-Fu Li, Limin Tong, Shi-Yao Zhu, Franco Nori, J. Q. You. Exceptional Point and Cross-Relaxation Effect in a Hybrid Quantum System. PRX QUANTUM. (2021) 020307-1-020307-18 10.1103/prxquantum.2.020307
 2. Xiulin Shen, Kongping Wu, Huanying Sun, Liwen Sang, Zhaohui Huang, Masataka Imura, Yasuo Koide, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Temperature dependence of Young's modulus of single-crystal diamond determined by dynamic resonance. Diamond and Related Materials. 116 (2021) 108403 10.1016/j.diamond.2021.108403
 3. Fali Li, Shuang Gao, Ying Lu, Waqas Asghar, Jinwei Cao, Chao Hu, Huali Yang, Yuanzhao Wu, Shengbin Li, Jie Shang, Meiyong Liao, Yiwei Liu, Run‐Wei Li. Bio‐Inspired Multi‐Mode Pain‐Perceptual System (MMPPS) with Noxious Stimuli Warning, Damage Localization, and Enhanced Damage Protection. Advanced Science. 8 [10] (2021) 2004208 10.1002/advs.202004208
 4. Huanying Sun, Xiulin Shen, Liwen Sang, Masataka Imura, Yasuo Koide, Jianqiang You, Tie-Fu Li, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Thermal mismatch induced stress characterization by dynamic resonance based on diamond MEMS. Applied Physics Express. 14 [4] (2021) 045501 10.35848/1882-0786/abe7b0
 5. Zilong Zhang, Keyun Gu, Fan Yang, Jian Huang, Ke Tang, Yue Shen, Jieyu Zhang, Meiyong Liao, Linjun Wang. Enhanced UV detection performance of a CdZnTe-based photodetector through surface polishing treatments. Journal of Materials Chemistry C. 9 [10] (2021) 3601-3607 10.1039/d0tc05688j
 6. Zilong Zhang, Keyun Gu, Xinyu Zhou, Haofei Huang, Jian Huang, Ke Tang, Jieyu Zhang, Meiyong Liao, Linjun Wang. Resistance random access memory performance of MgZnO-based device with varying film thickness by an asymmetric electrode of Au/ITO. Materialia. 15 (2021) 101001 10.1016/j.mtla.2021.101001
 7. Zilong Zhang, Liwen Sang, Jian Huang, Linjun Wang, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Tailoring the magnetic properties of galfenol film grown on single-crystal diamond. Journal of Alloys and Compounds. 858 (2021) 157683 10.1016/j.jallcom.2020.157683
 8. MeiYong LIAO. Position-sensitive solar-blind deep-ultraviolet detectors. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica. 51 [2] (2021) 027321 10.1360/sspma-2020-0194
 9. Liwen Sang, Bing Ren, Toshihide Nabatame, Masatomo Sumiya, Meiyong Liao. Insight into traps at Al2O3/p-GaN metal-oxide-semiconductor interface fabricated on free-standing GaN substrate. Journal of Alloys and Compounds. 853 (2021) 157356 10.1016/j.jallcom.2020.157356
 10. Meiyong Liao. Progress in semiconductor diamond photodetectors and MEMS sensors. Functional Diamond. 1 [1] (2021) 29-46 10.1080/26941112.2021.1877019
2020
 1. Zilong Zhang, Liwen Sang, Jian Huang, Waiyan Chen, Linjun Wang, Yukiko Takahashi, Seiji Mitani, Yasuo Koide, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Enhanced magnetic sensing performance of diamond MEMS magnetic sensor with boron-doped FeGa film. Carbon. 170 (2020) 294-301 10.1016/j.carbon.2020.08.049
 2. Huanying Sun, Liwen Sang, Haihua Wu, Zilong Zhang, Tokuyuki Teraji, Tie-Fu Li, J. Q. You, Masaya Toda, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Effect of Deep-Defects Excitation on Mechanical Energy Dissipation of Single-Crystal Diamond. Physical Review Letters. 125 [20] (2020) 10.1103/physrevlett.125.206802
 3. Kongping Wu, Liyong Gan, Leng Zhang, Pengzhan Zhang, Fei Liu, Jing Fan, Liwen Sang, Meiyong Liao. Generating robust two-dimensional hole gas at the interface between boron nitride and diamond. Japanese Journal of Applied Physics. 59 [9] (2020) 090910 10.35848/1347-4065/abb20c
 4. Haihua Wu, Zilong Zhang, Liwen Sang, Tiefu Li, Jianqiang You, Masataka Imura, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Precise characterization of atomic-scale corrosion of single crystal diamond in H2 plasma based on MEMS/NEMS. Corrosion Science. 170 (2020) 108651 10.1016/j.corsci.2020.108651
 5. Bing Ren, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya, Jian Li, Lei Wang, Xinke Liu, Yasuo Koide, Liwen Sang. Layered boron nitride enabling high-performance AlGaN/GaN high electron mobility transistor. Journal of Alloys and Compounds. 829 (2020) 154542 10.1016/j.jallcom.2020.154542
 6. Zilong Zhang, Haihua Wu, Liwen Sang, Yukiko Takahashi, Jian Huang, Linjun Wang, Masaya Toda, Indianto Mohammad Akita, Yasuo Koide, Satoshi Koizumi, Meiyong Liao. Enhancing Delta E Effect at High Temperatures of Galfenol/Ti/Single-Crystal Diamond Resonators for Magnetic Sensing. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [20] (2020) 23155-23164 10.1021/acsami.0c06593
 7. Zilong Zhang, Yuanzhao Wu, Liwen Sang, Haihua Wu, Jian Huang, Linjun Wang, Yukiko Takahashi, Runwei Li, Satoshi Koizumi, Masaya Toda, Indianto Mohammad Akita, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Coupling of magneto-strictive FeGa film with single-crystal diamond MEMS resonator for high-reliability magnetic sensing at high temperatures. Materials Research Letters. 8 [5] (2020) 180-186 10.1080/21663831.2020.1734680
 8. Haihua Wu, Zilong Zhang, Liwen Sang, Tiefu Li, Jianqiang You, Yingjie Lu, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Electrical readout/characterization of single crystal diamond (SCD) cantilever resonators. Diamond and Related Materials. 103 (2020) 107711 10.1016/j.diamond.2020.107711
 9. Tao Ji, Yongfang Zhang, Rujia Zou, Enna Ha, Junqing Hu, Meiyong Liao. A simple method for preparing a TiO2-based back-gate controlled N-channel MSM–IGFET UV photodetector. Journal of Materials Chemistry C. 8 [5] (2020) 1781-1787 10.1039/c9tc05424c
 10. Liwen Sang, Meiyong Liao, Xuelin Yang, Huanying Sun, Jie Zhang, Masatomo Sumiya, Bo Shen. Strain-enhanced high Q-factor GaN micro-electromechanical resonator. Science and Technology of Advanced Materials. 21 [1] (2020) 515-523 10.1080/14686996.2020.1792257
2019
 1. Haruka Matsuura, Takeyoshi Onuma, Masatomo Sumiya, Tomohiro Yamaguchi, Bing Ren, Meiyong Liao, Tohru Honda, Liwen Sang. MOCVD Growth and Investigation of InGaN/GaN Heterostructure Grown on AlGaN/GaN-on-Si Template. Applied Sciences. 9 [9] (2019) 1746 10.3390/app9091746
 2. Bing Ren, Jijun Zhang, Meiyong Liao, Jian Huang, Liwen Sang, Yasuo Koide, Linjun Wang. High-performance visible to near-infrared photodetectors by using (Cd,Zn)Te single crystal. Optics Express. 27 [6] (2019) 8935 10.1364/oe.27.008935
 3. Bing Ren, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya, Jian Huang, Linjun Wang, Yasuo Koide, Liwen Sang. Vertical-Type Ni/GaN UV Photodetectors Fabricated on Free-Standing GaN Substrates. Applied Sciences. 9 [14] (2019) 2895 10.3390/app9142895
 4. Mingchao Yang, Liwen Sang, Meiyong Liao, Masataka Imura, Hongdong Li, Yasuo Koide. Threshold Voltage Instability of Diamond Metal–Oxide–Semiconductor Field‐Effect Transistors Based on 2D Hole Gas. physica status solidi (a). 216 [24] (2019) 1900538 10.1002/pssa.201900538
 5. Yancheng Chen, Yingjie Lu, Meiyong Liao, Yongzhi Tian, Qian Liu, Chaojun Gao, Xun Yang, Chongxin Shan. 3D Solar‐Blind Ga 2 O 3 Photodetector Array Realized Via Origami Method. Advanced Functional Materials. 29 [50] (2019) 1906040 10.1002/adfm.201906040
 6. Zilong Zhang, Haihua Wu, Liwen Sang, Jian Huang, Yukiko Takahashi, Linjun Wang, Masataka Imura, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Single-crystal diamond microelectromechanical resonator integrating with magneto-strictive galfenol film for magnetic sensor. Carbon. 152 (2019) 788-795 10.1016/j.carbon.2019.06.072
 7. Ahmed A.M. El-Amir, Takeo Ohsawa, Satoshi Ishii, Masataka Imura, Meiyong Liao, Xiuwei Fu, Hiroyo Segawa, Isao Sakaguchi, Tadaaki Nagao, Kiyoshi Shimamura, Naoki Ohashi. Silicon-compatible Mg2Si/Si n-p photodiodes with high room temperature infrared responsivity. Materials Science in Semiconductor Processing. 102 (2019) 104577 10.1016/j.mssp.2019.06.012
 8. Liwen Sang, Bing Ren, Raimu Endo, Takuya Masuda, Hideyuki Yasufuku, Meiyong Liao, Toshihide Nabatame, Masatomo Sumiya, Yasuo Koide. Boosting the doping efficiency of Mg in p-GaN grown on the free-standing GaN substrates. Applied Physics Letters. 115 [17] (2019) 172103 10.1063/1.5124904
 9. Meiyong Liao, Liwen Sang, Takehiro Shimaoka, Masataka Imura, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Energy‐Efficient Metal–Insulator–Metal‐Semiconductor Field‐Effect Transistors Based on 2D Carrier Gases. Advanced Electronic Materials. 5 [5] (2019) 1800832 10.1002/aelm.201800832
 10. Bing Ren, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya, Jin Su, Xinke Liu, Yasuo Koide, Liwen Sang. High-quality SiN x /p-GaN metal-insulator-semiconductor interface with low-density trap states. Journal of Physics D: Applied Physics. 52 [8] (2019) 085105 10.1088/1361-6463/aaf5ba
 11. Jie Zhou, Xian-Hu Zha, Melike Yildizhan, Per Eklund, Jianming Xue, Meiyong Liao, Per O. Å. Persson, Shiyu Du, Qing Huang. Two-Dimensional Hydroxyl-Functionalized and Carbon-Deficient Scandium Carbide, ScCxOH, a Direct Band Gap Semiconductor. ACS Nano. (2019) 10.1021/acsnano.8b06279
 12. Meiyong Liao, Liwen Sang, Tokuyuki Teraji, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Ultrahigh Performance On-Chip Single Crystal Diamond NEMS/MEMS with Electrically Tailored Self-Sensing Enhancing Actuation. Advanced Materials Technologies. 4 [2] (2019) 1800325 10.1002/admt.201800325
 13. Zhihao Wang, Yumeng Li, Qi Zhu, Xuejiao Wang, Meiyong Liao. Hydrothermal crystallization of VO43− stabilized t-Gd(P,V)O4:Eu3+ nanocrystals for remarkably improved and color tailorable luminescence. Chemical Engineering Journal. 357 (2019) 84-93 10.1016/j.cej.2018.09.114
2018
 1. Ioana Voiculescu, Meiyong Liao, Marjan Zakerin, Rüdiger Berger, Takahito Ono, Masaya Toda. Pico-thermogravimetric material properties analysis using diamondcantilever beam. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL. 271 (2018) 356-363 10.1016/j.sna.2018.01.004
 2. Yuanzhao Wu, Zhe Yu, Youlin Zhou, Yiwei Liu, Qikui Man, Waqas Asghar, Chao Hu, Jie Shang, Fali Li, Gang Liu, LIAO, Meiyong, Runwei Li. A skin-inspired tactile sensor for smart prosthetics. SCIENCE ROBOTICS. 3 [22] (2018) eaat0429-1-eaat0429-8
 3. Masataka Imura, Yuichi Ota, Ryan G. Banal, Meiyong Liao, Yoshiko Nakayama, Masaki Takeguchi, Yasuo Koide. Effect of Boron Incorporation on Structural and Optical Properties of AlN Layers Grown by Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy. physica status solidi (a). 215 [21] (2018) 1800282 10.1002/pssa.201800282
 4. Bing Ren, Masatomo Sumiya, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Xinke Liu, Yue Shen, Liwen Sang. Interface trap characterization of Al2O3/GaN vertical-type MOS capacitors on GaN substrate with surface treatments. Journal of Alloys and Compounds. 767 (2018) 600-605 10.1016/j.jallcom.2018.07.150
 5. Bing Ren, Yue Shen, Xinke Liu, Masatomo Sumiya, Yasuo Koide, Bing Ren, Meiyong Liao, SUMIYA, Masatomo, LIAO, Meiyong, Liwen Sang, KOIDE, Yasuo, Xinke Liu, Yue Shen, SANG, Liwen. Interface trap characterization of Al2O3/GaN vertical-type MOS capacitors on GaN substrate with surface treatments. Journal of Alloys and Compounds. 767 (2018) 600-605
 6. Haihua Wu, Liwen Sang, Yumeng Li, Tokuyuki Teraji, Tiefu Li, Masataka Imura, Jianqiang You, Yasuo Koide, Masaya Toda, Meiyong Liao. Reducing intrinsic energy dissipation in diamond-on-diamond mechanical resonators toward one million quality factor. Physical Review Materials. 2 [9] (2018) 10.1103/physrevmaterials.2.090601
 7. Kongping Wu, Meiyong Liao, Liwen Sang, Jiangwei Liu, Masataka Imura, Haitao Ye, Yasuo Koide. A density functional study of the effect of hydrogen on electronic properties and band discontinuity at anatase TiO2/diamond interface. Journal of Applied Physics. 123 [16] (2018) 161599 10.1063/1.5002176
 8. Liwen Sang, Bing Ren, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. Suppression in the electrical hysteresis by using CaF2 dielectric layer for p-GaN MIS capacitors. Journal of Applied Physics. 123 [16] (2018) 161423 10.1063/1.5010952
 9. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, E. Watanabe, Y. Koide. Annealing effects on hydrogenated diamond NOR logic circuits. Applied Physics Letters. 112 [15] (2018) 153501 10.1063/1.5022590 view online:
 10. 井村 将隆, バナル ライアン, 廖 梅勇, 松元 隆夫, 熊本 明仁, 柴田 直哉, 幾原 雄一, 小出 康夫. 窒化アルミニウム/ダイヤモンドヘテロ構造形成技術の開発と界面特異構造評価. 日本結晶成長学会誌. 45 [1] (2018) 05-1-05-11 10.19009/jjacg.3-45-1-05
 11. 廖 梅勇, 井村 将隆, サン リウエン, 寺地 徳之, 小泉 聡, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンドMEMSデバイスの研究. NEW DIAMOND. 34 [1] (2018) 12-16
2017
 1. Tao Ji, Qian Liu, Rujia Zou, Yongfang Zhang, Lili Wang, Liwen Sang, Meiyong Liao, Junqing Hu. Enhanced UV-visible light photodetectors with a TiO2/Si heterojunction using band engineering. Journal of Materials Chemistry C. 5 [48] (2017) 12848-12856 10.1039/c7tc04811d
 2. Haihua Wu, Liwen Sang, Tokuyuki Teraji, Tiefu Li, Kongping Wu, Masataka Imura, Jianqiang You, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Reducing energy dissipation and surface effect of diamond nanoelectromechanical resonators by annealing in oxygen ambient. Carbon. 124 (2017) 281-287 10.1016/j.carbon.2017.08.069
 3. Ryan G. Banal, Masataka Imura, Hirohito Ohata, Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Yasuo Koide. Effect of Sputter Deposition Atmosphere of AlN on the Electrical Properties of Hydrogen-Terminated Diamond Field Effect Transistor with AlN/Al2 O3 Stack Gate. physica status solidi (a). 214 [11] (2017) 1700463 10.1002/pssa.201700463
 4. A. Maréchal, Y. Kato, M. Liao, S. Koizumi. Interfacial energy barrier height of Al2O3/H-terminated (111) diamond heterointerface investigated by X-ray photoelectron spectroscopy. Applied Physics Letters. 111 [14] (2017) 141605 10.1063/1.5001070
 5. Liwen Sang, Bing Ren, Masatomo Sumiya, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Atsushi Tanaka, Yujin Cho, Yoshitomo Harada, Toshihide Nabatame, Takashi Sekiguchi, Shigeyoshi Usami, Yoshio Honda, Hiroshi Amano. Initial leakage current paths in the vertical-type GaN-on-GaN Schottky barrier diodes. Applied Physics Letters. 111 [12] (2017) 122102 10.1063/1.4994627
 6. WU, Kongping. Interface electronic structure and the Schottky barrier at Al-diamond interface: hybrid density functional theory HSE06 investigation. ACTA PHYSICA SINICA. 66 [8] (2017) 088102-1-088102-7 10.7498/aps.66.088102
 7. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Meiyong Liao, Masataka Imura, Eiichiro Watanabe, Yasuo Koide. Logic Circuits With Hydrogenated Diamond Field-Effect Transistors. IEEE Electron Device Letters. 38 [7] (2017) 922-925 10.1109/led.2017.2702744
 8. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, R. G. Banal, Y. Koide. Deposition of TiO2/Al2O3 bilayer on hydrogenated diamond for electronic devices: Capacitors, field-effect transistors, and logic inverters. Journal of Applied Physics. 121 [22] (2017) 224502 10.1063/1.4985066
 9. J. W. Liu, H. Oosato, M. Y. Liao, Y. Koide. Enhancement-mode hydrogenated diamond metal-oxide-semiconductor field-effect transistors with Y2O3 oxide insulator grown by electron beam evaporator. Applied Physics Letters. 110 [20] (2017) 203502 10.1063/1.4983091
 10. Bing Ren, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya, Linjun Wang, Yasuo Koide, Liwen Sang. Nearly ideal vertical GaN Schottky barrier diodes with ultralow turn-on voltage and on-resistance. Applied Physics Express. 10 [5] (2017) 051001 10.7567/apex.10.051001
 11. Hong-Xing Wang, Chengming Li, Hongdong Li, Meiyong Liao, Zhenhui Kang, Nianjun Yang, Ping Yang. 10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons – NDNC 2016. Diamond and Related Materials. 73 (2017) A1 10.1016/j.diamond.2017.03.003
 12. Meiyong Liao, Masaya Toda, Liwen Sang, Tokuyuki Teraji, Masataka Imura, Yasuo Koide. Improvement of the quality factor of single crystal diamond mechanical resonators. Japanese Journal of Applied Physics. 56 [2] (2017) 024101 10.7567/jjap.56.024101
 13. Masataka Imura, Ryan G. Banal, Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Takashi Aizawa, Akihiro Tanaka, Hideo Iwai, Takaaki Mano, Yasuo Koide. Effect of off-cut angle of hydrogen-terminated diamond(111) substrate on the quality of AlN towards high-density AlN/diamond(111) interface hole channel. Journal of Applied Physics. 121 [2] (2017) 025702 10.1063/1.4972979
2016
 1. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Xi Wang, Meiyong Liao, Yasuo Koide. Design and fabrication of high-performance diamond triple-gate field-effect transistors. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 10.1038/srep34757
 2. Kexiong Zhang, Meiyong Liao, Masataka Imura, Toshihide Nabatame, Akihiko Ohi, Masatomo Sumiya, Yasuo Koide, Liwen Sang. Electrical hysteresis in p-GaN metal–oxide–semiconductor capacitor with atomic-layer-deposited Al2O3as gate dielectric. Applied Physics Express. 9 [12] (2016) 121002 10.7567/apex.9.121002
 3. Kexiong Zhang, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya, Yasuo Koide, Liwen Sang. Investigation on the interfacial chemical state and band alignment for the sputtering-deposited CaF2/p-GaN heterojunction by angle-resolved X-ray photoelectron spectroscopy. Journal of Applied Physics. 120 [18] (2016) 185305 10.1063/1.4967394
 4. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, Y. Koide. High-k ZrO2/Al2O3 bilayer on hydrogenated diamond: Band configuration, breakdown field, and electrical properties of field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 120 [12] (2016) 124504 10.1063/1.4962851
 5. Kexiong Zhang, Masatomo Sumiya, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Liwen Sang. P-Channel InGaN/GaN heterostructure metal-oxide-semiconductor field effect transistor based on polarization-induced two-dimensional hole gas. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 10.1038/srep23683
 6. Tao Ji, Qian Liu, Rujia Zou, Yangang Sun, Kaibing Xu, Liwen Sang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Li Yu, Junqing Hu. An Interface Engineered Multicolor Photodetector Based on n-Si(111)/TiO2 Nanorod Array Heterojunction. Advanced Functional Materials. 26 [9] (2016) 1400-1410 10.1002/adfm.201504464
 7. Jing Zhao, Jiangwei Liu, Liwen Sang, Meiyong Liao, David Coathup, Masataka Imura, Baogui Shi, Changzhi Gu, Yasuo Koide, Haitao Ye. Assembly of a high-dielectric constant thin TiOx layer directly on H-terminated semiconductor diamond. Applied Physics Letters. 108 [1] (2016) 012105 10.1063/1.4939650
2015
 1. Meiyong Liao, Thomas Stergiopoulos, Jose Alvarez, Surojit Chattopadhyay, Guihua Zhang. Wide-Bandgap Semiconductors: Nanostructures, Defects, and Applications. Journal of Nanomaterials. 2015 (2015) 1-2 10.1155/2015/713896
 2. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, T. Matsumoto, N. Shibata, Y. Ikuhara, Y. Koide. Control of normally on/off characteristics in hydrogenated diamond metal-insulator-semiconductor field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 118 [11] (2015) 115704 10.1063/1.4930294
 3. Hui Liu, Nan Gao, Meiyong Liao, Xiaosheng Fang. Hexagonal-like Nb2O5 Nanoplates-Based Photodetectors and Photocatalyst with High Performances. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 10.1038/srep07716
 4. Lin Gan, Meiyong Liao, Huiqiao Li, Ying Ma, Tianyou Zhai. Geometry-induced high performance ultraviolet photodetectors in kinked SnO2 nanowires. Journal of Materials Chemistry C. 3 [32] (2015) 8300-8306 10.1039/c5tc01178g
 5. Yan Zhao, Linfeng Hu, Shangpeng Gao, Meiyong Liao, Liwen Sang, Limin Wu. One-Step Self-Assembly Fabrication of High Quality NixMg1-xO Bowl-Shaped Array Film and Its Enhanced Photocurrent by Mg,2+Doping. Advanced Functional Materials. 25 [21] (2015) 3256-3263 10.1002/adfm.201500071
 6. Yan Zhao, Linfeng Hu, Hui Liu, Meiyong Liao, Xiaosheng Fang, Limin Wu. Band Gap Tunable Zn2SnO4 Nanocubes through Thermal Effect and Their Outstanding Ultraviolet Light Photoresponse. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 10.1038/srep06847
 7. Jiangwei Liu, Meiyong Liao, Masataka Imura, Akihiro Tanaka, Hideo Iwai, Yasuo Koide. Low on-resistance diamond field effect transistor with high-k ZrO2 as dielectric. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 10.1038/srep06395
 8. Jiangwei Liu, Meiyong Liao, Masataka Imura, Hirotaka Oosato, Eiichiro Watanabe, Yasuo Koide. Electrical properties of atomic layer deposited HfO2/Al2O3 multilayer on diamond. Diamond and Related Materials. 54 (2015) 55-58 10.1016/j.diamond.2014.10.004
 9. Liwen Sang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. InGaN-based thin film solar cells: Epitaxy, structural design, and photovoltaic properties. Journal of Applied Physics. 117 [10] (2015) 105706 10.1063/1.4914908
 10. Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Liwen Sang, David Coathup, Jiangling Li, Masataka Imura, Yasuo Koide, Haitao Ye. Impedance analysis of Al2O3/H-terminated diamond metal-oxide-semiconductor structures. Applied Physics Letters. 106 [8] (2015) 083506 10.1063/1.4913597
2014
 1. Meiyong Liao, Masaya Toda, Liwen Sang, Shunichi Hishita, Shuji Tanaka, Yasuo Koide. Energy dissipation in micron- and submicron-thick single crystal diamond mechanical resonators. Applied Physics Letters. 105 [25] (2014) 251904 10.1063/1.4904990
 2. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, E. Watanabe, H. Oosato, Y. Koide. Diamond logic inverter with enhancement-mode metal-insulator-semiconductor field effect transistor. Applied Physics Letters. 105 [8] (2014) 082110 10.1063/1.4894291
 3. Hui Liu, Zhiming Zhang, Linfeng Hu, Nan Gao, Liwen Sang, Meiyong Liao, Renzhi Ma, Fangfang Xu, Xiaosheng Fang. New UV-A Photodetector Based on Individual Potassium Niobate Nanowires with High Performance. Advanced Optical Materials. 2 [8] (2014) 771-778 10.1002/adom.201400176
 4. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SANG, Liwen. Nanostructured Wide-bandgap Semiconductors for Ultraviolet Detection. Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology. 2 [5] (2014) 1029-1-1029-2
 5. J-W Liu, M-Y Liao, M Imura, E Watanabe, H Oosato, Y Koide. Diamond field effect transistors with a high-dielectric constant Ta2O5as gate material. Journal of Physics D: Applied Physics. 47 [24] (2014) 245102 10.1088/0022-3727/47/24/245102
 6. Anirudha V. Sumant, Orlando Auciello, Meiyong Liao, Oliver A. Williams. MEMS/NEMS based on mono-, nano-, and ultrananocrystalline diamond films. MRS Bulletin. 39 [06] (2014) 511-516 10.1557/mrs.2014.98
 7. Chao Zhang, Wei Tian, Zhi Xu, Xi Wang, Jiangwei Liu, Song-Lin Li, Dai-Ming Tang, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in situ TEM and photodetector tests. Nanoscale. 6 [14] (2014) 8084 10.1039/c4nr00963k
 8. Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Qian Liu, Junqing Hu, Liwen Sang, Meiyong Liao, Wenjun Zhang. High Detectivity Solar-Blind High-Temperature Deep-Ultraviolet Photodetector Based on Multi-Layered (l00) Facet-Orientedβ-Ga2O3Nanobelts. Small. 10 [9] (2014) 1848-1856 10.1002/smll.201302705
 9. Liwen Sang, Meiyong Liao, Qifeng Liang, Masaki Takeguchi, Benjamin Dierre, Bo Shen, Takashi Sekiguchi, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. A Multilevel Intermediate-Band Solar Cell by InGaN/GaN Quantum Dots with a Strain-Modulated Structure. Advanced Materials. 26 [9] (2014) 1414-1420 10.1002/adma.201304335
 10. Wei Tian, Chao Zhang, Tianyou Zhai, Song-Lin Li, Xi Wang, Jiangwei Liu, Xiao Jie, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Flexible Ultraviolet Photodetectors with Broad Photoresponse Based on Branched ZnS-ZnO Heterostructure Nanofilms. ADVANCED MATERIALS. 26 [19] (2014) 3088-3093 10.1002/adma201305457
 11. Xi Wang, Wei Tian, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Recent advances in solution-processed inorganic nanofilm photodetectors. Chem. Soc. Rev.. 43 [5] (2014) 1400-1422 10.1039/c3cs60348b
2013
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆. ダイヤモンドを用いた光·電子デバイスの開発. Journal of Smart Processing. 2 [5] (2013) 224-229 10.7791/jspmee.2.224
 2. Rujia Zou, Zhenyu Zhang, Junqing Hu, Liwen Sang, Yauso Koide, Meiyong Liao. High-detectivity nanowire photodetectors governed by bulk photocurrent dynamics with thermally stable carbide contacts. Nanotechnology. 24 [49] (2013) 495701 10.1088/0957-4484/24/49/495701
 3. Liwen Sang, Junqing Hu, Rujia Zou, Yasuo Koide, Meiyong Liao. Arbitrary Multicolor Photodetection by Hetero-integrated Semiconductor Nanostructures. Scientific Reports. 3 [1] (2013) 10.1038/srep02368
 4. M. Imura, S. Tsuda, T. Nagata, H. Takeda, M. Y. Liao, A. L. Yang, Y. Yamashita, H. Yoshikawa, Y. Koide, K. Kobayashi, T. Yamaguchi, M. Kaneko, N. Uematsu, K. Wang, T. Araki, Y. Nanishi. Impact of Mg concentration on energy-band-depth profile of Mg-doped InN epilayers analyzed by hard X-ray photoelectron spectroscopy. Applied Physics Letters. 103 [16] (2013) 162110 10.1063/1.4826094
 5. Jiangwei Liu, Shaoheng Cheng, Meiyong Liao, Masataka Imura, Akihiro Tanaka, Hideo Iwai, Yasuo Koide. Interfacial electronic band alignment of Ta2O5/hydrogen-terminated diamond heterojunction determined by X-ray photoelectron spectroscopy. Diamond and Related Materials. 38 (2013) 24-27 10.1016/j.diamond.2013.06.005
 6. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, H. Oosato, E. Watanabe, A. Tanaka, H. Iwai, Y. Koide. Interfacial band configuration and electrical properties of LaAlO3/Al2O3/hydrogenated-diamond metal-oxide-semiconductor field effect transistors. Journal of Applied Physics. 114 [8] (2013) 084108 10.1063/1.4819108
 7. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, Y. Koide. Normally-off HfO2-gated diamond field effect transistors. Applied Physics Letters. 103 [9] (2013) 092905 10.1063/1.4820143
 8. Liwen Sang, Meiyong Liao, Masatomo Sumiya. A Comprehensive Review of Semiconductor Ultraviolet Photodetectors: From Thin Film to One-Dimensional Nanostructures. Sensors. 13 [8] (2013) 10482-10518 10.3390/s130810482
 9. Liwen Sang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. Temperature and Light Intensity Dependence of Photocurrent Transport Mechanisms in InGaN p–i–n Homojunction Solar Cells. JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 52 [8] (2013) 08JF04-1-08JF04-4
 10. Masataka Imura, Shunsuke Tsuda, Takahiro Nagata, Hiroyuki Takeda, Meiyong Liao, AnLi Yang, Yoshiyuki Yamashita, Hideki Yoshikawa, Yasuo Koide, Keisuke Kobayashi, Tomohiro Yamaguchi, Masamitsu Kaneko, Nao Uematsu, Tsutomu Araki, Yasushi Nanishi. Systematic investigation of surface and bulk electronic structure of undoped In-polar InN epilayers by hard X-ray photoelectron spectroscopy. Journal of Applied Physics. 114 [3] (2013) 033505 10.1063/1.4812570
 11. Mao Li, Shinsuke Ishihara, Kei Ohkubo, Meiyong Liao, Qingmin Ji, Cheng Gu, Yuyu Pan, Xiangfen Jiang, Misaho Akada, Jonathan P. Hill, Takashi Nakanishi, Yuguang Ma, Yusuke Yamauchi, Shunichi Fukuzumi, Katsuhiko Ariga. Electrochemical Synthesis of Transparent, Amorphous, C60-Rich, Photoactive, and Low-Doped Film with an Interconnected Structure. Small. 9 [12] (2013) 2064-2068 10.1002/smll.201202680
 12. Mao Li, Jian Zhang, Hai-Jing Nie, Meiyong Liao, Liwen Sang, Wenqiang Qiao, Zhi Yuan Wang, Yuguang Ma, Yu-Wu Zhong, Katsuhiko Ariga. In situ switching layer-by-layer assembly: one-pot rapid layer assembly via alternation of reductive and oxidative electropolymerization. Chemical Communications. 49 [61] (2013) 6879 10.1039/c3cc43629b
 13. J. W. Liu, M. Y. Liao, S. H. Cheng, M. Imura, Y. Koide. Interfacial chemical bonding state and band alignment of CaF2/hydrogen-terminated diamond heterojunction. Journal of Applied Physics. 113 [12] (2013) 123706 10.1063/1.4798366
 14. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, H. Oosato, E. Watanabe, Y. Koide. Electrical characteristics of hydrogen-terminated diamond metal-oxide-semiconductor with atomic layer deposited HfO2 as gate dielectric. Applied Physics Letters. 102 [11] (2013) 112910 10.1063/1.4798289
 15. Wei Tian, Chao Zhang, Tianyou Zhai, Song-Lin Li, Xi Wang, Meiyong Liao, Kazuhito Tsukagoshi, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Flexible SnO2 hollow nanosphere film based high-performance ultraviolet photodetector. Chemical Communications. 49 [36] (2013) 3739 10.1039/c3cc39273b
2012
 1. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, Y. Koide. Band offsets of Al2O3 and HfO2 oxides deposited by atomic layer deposition technique on hydrogenated diamond. Applied Physics Letters. 101 [25] (2012) 252108 10.1063/1.4772985
 2. Shaoheng Cheng, Liwen Sang, Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Masataka Imura, Hongdong Li, Yasuo Koide. Integration of high-dielectric constant Ta2O5 oxides on diamond for power devices. Applied Physics Letters. 101 [23] (2012) 232907 10.1063/1.4770059
 3. Linfeng Hu, Min Chen, Wenze Shan, Tianrong Zhan, Meiyong Liao, Xiaosheng Fang, Xinhua Hu, Limin Wu. Stacking-Order-Dependent Optoelectronic Properties of Bilayer Nanofilm Photodetectors Made From Hollow ZnS and ZnO Microspheres. Advanced Materials. 24 [43] (2012) 5872-5877 10.1002/adma.201202749
 4. Meiyong Liao, Liwen Sang, Tokuyuku Teraji, Masataka Imura, Jose Alvarez, Yasuo Koide. Comprehensive Investigation of Single Crystal Diamond Deep-Ultraviolet Detectors. Japanese Journal of Applied Physics. 51 [9R] (2012) 090115 10.7567/jjap.51.090115
 5. Mohamed Boutchich, José Alvarez, Djicknoum Diouf, Pere Roca i Cabarrocas, Meiyong Liao, Imura Masataka, Yasuo Koide, Jean-Paul Kleider. Amorphous silicon diamond based heterojunctions with high rectification ratio. Journal of Non-Crystalline Solids. 358 [17] (2012) 2110-2113 10.1016/j.jnoncrysol.2011.12.067
 6. Tokuyuki Teraji, Takashi Taniguchi, Satoshi Koizumi, Kenji Watanabe, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Junichi Isoya. Chemical Vapor Deposition of $^{12}$C Isotopically Enriched Polycrystalline Diamond. Japanese Journal of Applied Physics. 51 (2012) 090104 10.1143/jjap.51.090104
 7. Wei Tian, Chunyi Zhi, Tianyou Zhai, Xi Wang, Meiyong Liao, Songlin Li, Shimou Chen, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Ultrahigh quantum efficiency of CuO nanoparticle decorated In2Ge2O7 nanobelt deep-ultraviolet photodetectors. Nanoscale. 4 [20] (2012) 6318 10.1039/c2nr31791e
 8. Wei Tian, Chunyi Zhi, Tianyou Zhai, Shimou Chen, Xi Wang, Meiyong Liao, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. In-doped Ga2O3 nanobelt based photodetector with high sensitivity and wide-range photoresponse. Journal of Materials Chemistry. 22 [34] (2012) 17984 10.1039/c2jm33189f
 9. Jing Li, Haizheng Zhong, Huijuan Liu, Tianyou Zhai, Xi Wang, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Ruibin Liu, Bingsuo Zou. One dimensional ternary Cu–Bi–S based semiconductor nanowires: synthesis, optical and electrical properties. Journal of Materials Chemistry. 22 [34] (2012) 17813 10.1039/c2jm33606e
 10. Xi Wang, Meiyong Liao, Yeteng Zhong, Jian Yao Zheng, Wei Tian, Tianyou Zhai, Chunyi Zhi, Ying Ma, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. ZnO Hollow Spheres with Double-Yolk Egg Structure for High-Performance Photocatalysts and Photodetectors. Advanced Materials. 24 [25] (2012) 3421-3425 10.1002/adma.201200859
 11. T. Teraji, M. Y. Liao, Y. Koide. Localized mid-gap-states limited reverse current of diamond Schottky diodes. Journal of Applied Physics. 111 [10] (2012) 104503 10.1063/1.4712437
 12. Linfeng Hu, Jian Yan, Meiyong Liao, Hongjun Xiang, Xingao Gong, Lide Zhang, Xiaosheng Fang. An Optimized Ultraviolet-A Light Photodetector with Wide-Range Photoresponse Based on ZnS/ZnO Biaxial Nanobelt. Advanced Materials. 24 [17] (2012) 2305-2309 10.1002/adma.201200512
 13. Meiyong Liao, Zouwen Rong, Shunichi Hishita, Masataka Imura, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Nanoelectromechanical switch fabricated from single crystal diamond: Experiments and modeling. Diamond and Related Materials. 24 (2012) 69-73 10.1016/j.diamond.2011.10.026
 14. Masataka Imura, Ryoma Hayakawa, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Takahiro Nagata, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Jun-ichi Yamamoto, Kazuhito Ban, Motoaki Iwaya, Hiroshi Amano. Development of AlN/diamond heterojunction field effect transistors. Diamond and Related Materials. 24 (2012) 206-209 10.1016/j.diamond.2012.01.020
 15. Linfeng Hu, Limin Wu, Meiyong Liao, Xinhua Hu, Xiaosheng Fang. Electrical Transport Properties of Large, Individual NiCo2O4 Nanoplates. Advanced Functional Materials. 22 [5] (2012) 998-1004 10.1002/adfm.201102155
 16. L. W. Sang, M. Y. Liao, Y. Koide, M. Sumiya. InGaN photodiodes using CaF2 insulator for high-temperature UV detection. physica status solidi (c). 9 [3-4] (2012) 953-956 10.1002/pssc.201100374
 17. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 小泉 聡, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンドNEMSスイッチ. NEW DIAMOND. 104 [1] (2012) 28-29
2011
 1. Xiaosheng Fang, Linfeng Hu, Kaifu Huo, Biao Gao, Lijuan Zhao, Meiyong Liao, Paul K. Chu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. New Ultraviolet Photodetector Based on Individual Nb2O5 Nanobelts. Advanced Functional Materials. 21 [20] (2011) 3907-3915 10.1002/adfm.201100743
 2. Liwen Sang, Meiyong Liao, Naoki Ikeda, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. Enhanced performance of InGaN solar cell by using a super-thin AlN interlayer. Applied Physics Letters. 99 [16] (2011) 161109 10.1063/1.3654155
 3. Liwen Sang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. High-temperature ultraviolet detection based on InGaN Schottky photodiodes. Applied Physics Letters. 99 [3] (2011) 031115 10.1063/1.3615291
 4. Mao Li, Shinsuke Ishihara, Misaho Akada, Meiyong Liao, Liwen Sang, Jonathan P. Hill, Venkata Krishnan, Yuguang Ma, Katsuhiko Ariga. Electrochemical-Coupling Layer-by-Layer (ECC–LbL) Assembly. Journal of the American Chemical Society. 133 [19] (2011) 7348-7351 10.1021/ja202768k
 5. Linfeng Hu, Limin Wu, Meiyong Liao, Xiaosheng Fang. High-Performance NiCo2O4 Nanofilm Photodetectors Fabricated by an Interfacial Self-Assembly Strategy. Advanced Materials. 23 [17] (2011) 1988-1992 10.1002/adma.201004109
 6. L Li, Y X Zhang, X S Fang, T Y Zhai, M Y Liao, H Q Wang, G H Li, Y Koide, Y Bando, D Golberg. Sb2O3nanobelt networks for excellent visible-light-range photodetectors. Nanotechnology. 22 [16] (2011) 165704 10.1088/0957-4484/22/16/165704
 7. Linfeng Hu, Jian Yan, Limin Wu, Xiaosheng Fang. Ultrahigh External Quantum Efficiency from Thin SnO2 Nanowire Ultraviolet Photodetectors. Small. 7 [8] (2011) 1012-1017 10.1002/smll.201002379
 8. Meiyong Liao, Yasuo Koide. Carbon-Based Materials: Growth, Properties, MEMS/NEMS Technologies, and MEM/NEM Switches. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 36 [2] (2011) 66-101 10.1080/10408436.2011.572748
 9. Tianyou Zhai, Liang Li, Ying Ma, Xi Wang, Xiaosheng Fang, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. One-dimensional inorganic nanostructures: synthesis, field-emission and photodetection. Chemical Society Reviews. 40 [5] (2011) 2986 10.1039/c0cs00126k
 10. Liwen Sang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Masatomo Sumiya. High-performance metal-semiconductor-metal InGaN photodetectors using CaF2 as the insulator. Applied Physics Letters. 98 [10] (2011) 103502 10.1063/1.3562326
 11. Liang Li, Yong Zhang, Xiaosheng Fang, Tianyou Zhai, Meiyong Liao, Xueliang Sun, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. WO3 nanowires on carbon papers: electronic transport, improved ultraviolet-light photodetectors and excellent field emitters. Journal of Materials Chemistry. 21 [18] (2011) 6525 10.1039/c0jm04557h
 12. Masataka Imura, Ryoma Hayakawa, Eiichiro Watanabe, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Hiroshi Amano. Demonstration of diamond field effect transistors by AlN/diamond heterostructure. physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. 5 [3] (2011) 125-127 10.1002/pssr.201105024
 13. Rujia Zou, Junqing Hu, Zhenyu Zhang, Zhigang Chen. SnO2 nanoribbons: excellent field-emitters. CrystEngComm. 13 [7] (2011) 2289 10.1039/c0ce00543f
 14. Liang Li, Erwin Auer, Meiyong Liao, Xiaosheng Fang, Tianyou Zhai, Ujjal K. Gautam, Alois Lugstein, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Deep-ultraviolet solar-blind photoconductivity of individual gallium oxide nanobelts. Nanoscale. 3 [3] (2011) 1120 10.1039/c0nr00702a
2010
 1. Meiyong Liao, Shunichi Hishita, Eiichiro Watanabe, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Suspended Single-Crystal Diamond Nanowires for High-Performance Nanoelectromechanical Switches. Advanced Materials. 22 [47] (2010) 5393-5397 10.1002/adma.201003074
 2. Liang Li, Pooi See Lee, Chaoyi Yan, Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Ultrahigh-Performance Solar-Blind Photodetectors Based on Individual Single-crystalline In2Ge2O7 Nanobelts. Advanced Materials. 22 [45] (2010) 5145-5149 10.1002/adma.201002608
 3. Kewei Liu, Makoto Sakurai, Meiyong Liao, Masakazu Aono. Giant Improvement of the Performance of ZnO Nanowire Photodetectors by Au Nanoparticles. The Journal of Physical Chemistry C. 114 [46] (2010) 19835-19839 10.1021/jp108320j
 4. Yanbo Li, Takero Tokizono, Meiyong Liao, Miao Zhong, Yasuo Koide, Ichiro Yamada, Jean-Jacques Delaunay. Efficient Assembly of Bridged β-Ga2O3 Nanowires for Solar-Blind Photodetection. Advanced Functional Materials. 20 [22] (2010) 3972-3978 10.1002/adfm.201001140
 5. Tianyou Zhai, Mingfu Ye, Liang Li, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Yongfang Li, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Single-Crystalline Sb2Se3 Nanowires for High-Performance Field Emitters and Photodetectors. Advanced Materials. 22 [40] (2010) 4530-4533 10.1002/adma.201002097
 6. Chun Li, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Dmitri Golberg. Visible-blind deep-ultraviolet Schottky photodetector with a photocurrent gain based on individual Zn2GeO4 nanowire. Applied Physics Letters. 97 [16] (2010) 161102 10.1063/1.3491212
 7. Masataka Imura, Tsuyoshi Ohnishi, Masatomo Sumiya, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Hiroshi Amano, Mikk Lippmaa. Analysis of polar direction of AlN grown on (0001) sapphire and 6H-SiC substrates by high-temperature metal-organic vapor phase epitaxy using coaxial impact collision ion scattering spectroscopy. physica status solidi (c). 7 [10] (2010) 2365-2367 10.1002/pssc.200983900
 8. Liang Li, Xiaosheng Fang, Tianyou Zhai, Meiyong Liao, Ujjal K Gautam, Xingcai Wu, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Electrical Transport and High-Performance Photoconductivity in Individual ZrS2 Nanobelts. Advanced Materials. 22 [37] (2010) 4151-4156 10.1002/adma.201001413
 9. Liang Li, Peicai Wu, Xiaosheng Fang, Tianyou Zhai, Lun Dai, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Hongqiang Wang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Single-Crystalline CdS Nanobelts for Excellent Field-Emitters and Ultrahigh Quantum-Efficiency Photodetectors. Advanced Materials. 22 [29] (2010) 3161-3165 10.1002/adma.201000144
 10. Meiyong Liao, Chun Li, Shunichi Hishita, Yasuo Koide. Batch production of single-crystal diamond bridges and cantilevers for microelectromechanical systems. Journal of Micromechanics and Microengineering. 20 [8] (2010) 085002 10.1088/0960-1317/20/8/085002
 11. Tianyou Zhai, Ying Ma, Liang Li, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Morphology-tunable In2Se3 nanostructures with enhanced electrical and photoelectrical performances via sulfur doping. Journal of Materials Chemistry. 20 [32] (2010) 6630 10.1039/c0jm01013h
 12. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Current Progress of Pressure Sensors for Harsh Environments Based on Wide-Bandgap Semiconductors. Recent Patents on Materials Science . 3 [2] (2010) 96-105
 13. Tianyou Zhai, Haimei Liu, Huiqiao Li, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Liang Li, Haoshen Zhou, Yasuo Koide, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Centimeter-Long V2O5 Nanowires: From Synthesis to Field-Emission, Electrochemical, Electrical Transport, and Photoconductive Properties. Advanced Materials. 22 [23] (2010) 2547-2552 10.1002/adma.200903586
 14. Guang-chao Chen, Meiyong Liao, Masataka Imura, Kiyomi Nakajima, Yoshimasa Sugimoto, Yasuo Koide. Fabrication and electrical properties of SrTiO3/diamond junctions. Diamond and Related Materials. 19 [4] (2010) 319-323 10.1016/j.diamond.2009.08.004
 15. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Xijin Xu, Liang Li, Baodan Liu, Yasuo Koide, Ying Ma, Jiannian Yao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Fabrication of High-Quality In2Se3 Nanowire Arrays toward High-Performance Visible-Light Photodetectors. ACS Nano. 4 [3] (2010) 1596-1602 10.1021/nn9012466
 16. Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Tianyou Zhai, Ujjal K. Gautam, Liang Li, Yasuo Koide, Dmitri Golberg. An Efficient Way to Assemble ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors with Enhanced Photocurrent and Stability. Advanced Functional Materials. 20 [3] (2010) 500-508 10.1002/adfm.200901878
 17. Yasuo Koide, M.Y. Liao, M. Imura. Mechanism of photoconductivity gain and persistent photoconductivity for diamond photodetector. Diamond and Related Materials. 19 [2-3] (2010) 205-207 10.1016/j.diamond.2009.08.016
 18. Meiyong Liao, Yasuhito Gotoh, Hiroshi Tsuji, Kiyomi Nakajima, Masataka Imura, Yasuo Koide. Piezoelectric Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 thin films on single crystal diamond: Structural, electrical, dielectric, and field-effect-transistor properties. Journal of Applied Physics. 107 [2] (2010) 024101 10.1063/1.3282706
 19. Meiyong Liao, Kiyomi Nakajima, Masataka Imura, Yasuo Koide. Improved ferroelectric properties of Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 thin film on single crystal diamond using CaF2 layer. Applied Physics Letters. 96 [1] (2010) 012910 10.1063/1.3291056
 20. Masataka Imura, Kiyomi Nakajima, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Hiroshi Amano. Growth mechanism of c-axis-oriented AlN on (001) diamond substrates by metal-organic vapor phase epitaxy. Journal of Crystal Growth. 312 [3] (2010) 368-372 10.1016/j.jcrysgro.2009.11.017
 21. Meiyong Liao, Xi Wang, Tokuyuku Teraji, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Light intensity dependence of photocurrent gain in single-crystal diamond detectors. Physical Review B. 81 [3] (2010) 10.1103/physrevb.81.033304
2009
 1. Xiaosheng Fang, Shenglin Xiong, Tianyou Zhai, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Ujjal K. Gautam, Yasuo Koide, Xiaogang Zhang, Yitai Qian, Dmitri Golberg. High-Performance Blue/Ultraviolet-Light-Sensitive ZnSe-Nanobelt Photodetectors. Advanced Materials. 21 [48] (2009) 5016-5021 10.1002/adma.200902126
 2. Richard Charvet, Somobrata Acharya, Jonathan P. Hill, Misaho Akada, Meiyong Liao, Shu Seki, Yoshihito Honsho, Akinori Saeki, Katsuhiko Ariga. Block-Copolymer-Nanowires with Nanosized Domain Segregation and High Charge Mobilities as Stacked p/n Heterojunction Arrays for Repeatable Photocurrent Switching. Journal of the American Chemical Society. 131 [50] (2009) 18030-18031 10.1021/ja907414z
 3. Y. Koide, M. Y. Liao, J. Alvarez, M. Imura, K. Sueishi, F. Yoshifusa. Schottky photodiode using submicron thick diamond epilayer for flame sensing. Nano-Micro Letters. 1 [1] (2009) 30-33 10.1007/bf03353603
 4. Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Ujjal K. Gautam, Tianyou Zhai, Haibo Zeng, Xijin Xu, Meiyong Liao, Dmitri Golberg. ZnO and ZnS Nanostructures: Ultraviolet-Light Emitters, Lasers, and Sensors. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 34 [3-4] (2009) 190-223 10.1080/10408430903245393
 5. Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Meiyong Liao, Xijin Xu, Haibo Zeng, Bando Yoshio, Dmitri Golberg. A Comprehensive Review of One-Dimensional Metal-Oxide Nanostructure Photodetectors. Sensors. 9 [8] (2009) 6504-6529 10.3390/s90806504
 6. Meiyong Liao, Masataka Imura, Xiaosheng Fang, Kiyomi Nakajima, Guangchao Chen, Yasuo Koide. Integration of (PbZr0.52Ti0.48O3) on single crystal diamond as metal-ferroelectric-insulator-semiconductor capacitor. Applied Physics Letters. 94 [24] (2009) 242901 10.1063/1.3156030
 7. Baodan Liu, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Chengchun Tang, Masanori Mitome, Dmitri Golberg. Bicrystalline ZnS Microbelts. Crystal Growth & Design. 9 [6] (2009) 2790-2793 10.1021/cg9000363
 8. Jose, LIAO, Meiyong, Jean-Paul Kleider, KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka. Ultraviolet Detectors Based on Ultraviolet–Ozone Modified Hydrogenated Diamond Surfaces. APPLIED PHYSICS EXPRESS. 2 [6] (2009) 065501-1-065501-3
 9. Xiaosheng Fang, Yoshio Bando, Meiyong Liao, Ujjal K. Gautam, Chunyi Zhi, Benjamin Dierre, Baodan Liu, Tianyou Zhai, Takashi Sekiguchi, Yasuo Koide, Dmitri Golberg. Single-Crystalline ZnS Nanobelts as Ultraviolet-Light Sensors. Advanced Materials. 21 [20] (2009) 2034-2039 10.1002/adma.200802441

書籍 TSV

2019
 1. Bo Shen, Zhanguo Wang, LIAO, Meiyong, Ultra-wide Bandgap Semiconductor Materials. Elsevier, 2019
 2. LIAO, Meiyong, Xiaohui Chang, Zhangcheng Liu, Hongxing Wang, KOIDE, Yasuo. Solar-blind deep-ultraviolet detectors. Elsevier, 2019
 3. LIAO, Meiyong. Impurities and Dopants in Diamond. Elsevier, 2019
 4. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SANG, Liwen. Single Crystal Diamond Micromechanical and Nanomechanical Resonators. Springer International Publishing, 2019
 5. Dan Zhan, Juan Wang, LIAO, Meiyong, Hongxing Wang. Schottky barrier diodes. Elsevier, 2019

会議録 TSV

2020
 1. L. Sang, H. Sun, X. Yang, T. Li, B. Shen, M. Liao. Self-Temperature-Compensated GaN MEMS Resonators through Strain Engineering up to 600 K. Technical Digest - International Electron Devices Meeting. 2020
2019
 1. Z. Zhang, L. Sang, H. Wu, J. Huang, L. Wang, S. Koizumi, Y. Kodie, M. Liao. Galfenol-Ti-Diamond Multilayer MEMS Resonator for Magnetic Sensor Working up to 773 K. IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). 2019
2012
 1. Masataka Imura, Ryoma Hayakawa, Hirotaka Ohsato, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Takahiro Nagata, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Jun-ichi Yamamoto, Kazuhito Ban, Motoaki Iwaya, Hiroshi Amano. Development of AlN/diamond heterojunction field effect transistors. DIAMOND AND RELATED MATERIALS. 2012, 206-209
 2. L. W. Sang, M. Y. Liao, Y. Koide, M. Sumiya. InGaN photodiodes using CaF2 insulator for high-temperature UV detection. PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS. 2012, 953-956
 3. Meiyong Liao, Zouwen Rong, Shunichi Hishita, Masataka Imura, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide. Nanoelectromechanical switch fabricated from single crystal diamond: Experiments and modeling. DIAMOND AND RELATED MATERIALS. 2012, 69-73
2006
 1. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio. Photovoltaic Schottky-type UV-photodiode using B-doped p-diamond epilayer. Proceedings of EMS-25. 2006, 100-101

口頭発表 TSV

2021
 1. LIAO, Meiyong. High-temperature diamond MEMS magnetic sensor. 第78回日本磁気学会 スピントロニクス専門研究会. 2021
 2. 小出 康夫, 劉 江偉, 井村 将隆, 廖 梅勇. Ⅲ族窒化物ナノラミネート特異構造を用いたダイヤモンド電子デバイスの開発. 第68回応用物理学会春季学術講演会. 2021
 3. KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong. Challenge to development of III-nitride Nanolaminates/Diamond Heterojunction devices. Virtual Workshop on Materials Science and Advanced Electronics Created by Singularity. 2021
2020
 1. SANG, Liwen, サン フアンイン, Xuelin Yang, Tiefu Li, Bo Shen, LIAO, Meiyong. Self-Temperature-Compensated GaN MEMS Resonators through Strain Engineering up to 600 K. IEDM 2020. 2020
 2. LIAO, Meiyong. Diamond Electronics and MEMS. International Symposium on Diamond and Super Hard Materials 2020/ http://www.idacn.org/news/41092.html. 2020
2019
 1. ZHANG, Zilong, SANG, Liwen, ウ ハイファ, Jian Huang, Linjun Wang, KOIZUMI, Satoshi, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong. Galfenol-Ti-Diamond Multilayer MEMS Resonator for Magnetic Sensor Working up to 500oC . 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM). 2019
 2. LIAO, Meiyong, SANG, Liwen, KOIZUMI, Satoshi, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. On-chip Single Crystal Diamond MEMS. 第33回ダイヤモンドシンポジウム講演プログラム. 2019
 3. SANG, Liwen, 任 兵, ENDO, Raimu, MASUDA, Takuya, NABATAME, Toshihide, SUMIYA, Masatomo, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong. Enhanced doping efficiency of p-GaN grown on free standing GaN substrates. The 9th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors. 2019
 4. LIAO, Meiyong. Diamond MEMS and Electronics. International Symposium on Carbon Materials in Energy and Environment Field. 2019
 5. LIAO, Meiyong, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIZUMI, Satoshi, KOIDE, Yasuo. On-chip Single Crystal Diamond MEMS with Electrical Actuation and Sensing. 2019年 第80回応用物理学会秋季学術講演会. 2019
 6. 廖 梅勇. フォトニクス技術を用いたMEMSセンサ・ アクチュエータ集積化システムの調査研究. 第3回TIAかけはし 成果報告会 . 2019
 7. 廖 梅勇. フォトニクス技術を用いた集積化高感度・高信頼性MEMS磁気センサ. 第3回TIAかけはし 成果報告会. 2019
 8. LIAO, Meiyong, ウ ハイファ, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Ultra-high quality factors and high-reliability diamond mechanical resonators on diamond. 13th Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC2019. 2019
 9. IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Selective growth of diamond (111) by metal mask and its application for hydrogen terminated diamond FET. 13th Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC2019). 2019
 10. LIAO, Meiyong, SANG, Liwen, SHIMAOKA, Takehiro, IMURA, Masataka, KOIZUMI, Satoshi, KOIDE, Yasuo. Metal-insulator-metal-semiconductor (MIMS) field-effect transistors based on semiconductor diamond with controllable threshold voltages . The 13th New Diamond and Nano Carbon Conference(NDNC 2019). 2019
 11. 井村 将隆, 大里 啓孝, 廖 梅勇, 小出 康夫. メタルマスクを用いた(111)ダイヤモンド選択成長と水素終端ダイヤモンド FET への応用. 第66回応用物理学会 春季学術講演会. 2019
 12. LIAO, Meiyong, ウ ハイファ, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIZUMI, Satoshi, KOIDE, Yasuo. Electrical readout of diamond MEMS resonators. 2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会. 2019
 13. 廖 梅勇. 超高品質因子を持つダイヤモンドカンチレバーおよび センシング機能を一体化した単結晶ダイヤモンドMEMSセンサチップ. ナノ茶論第10回セミナー. 2019
 14. LIAO, Meiyong, ウ ハイファ, SANG, Liwen, TERAJI, Tokuyuki, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Ultrahigh Quality factor diamond MEMS resonator. The 6th French Japanese workshop on diamond power devices. 2019
2018
 1. SANG, Liwen, 任 兵, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo, Interface trap states at p-GaN MO(I)S capacitors with different gate dielectrics. IWN2018. 2018
 2. 任 兵, Jian Huang, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo, Ke Tang, LIAO, Meiyong, Linjun Wang, SANG, Liwen. Interface trap characterization of Al2O3/GaN MOS capacitors on GaN substrate with surface treatments. IWN2018. 2018
 3. LIAO, Meiyong. Semiconductor diamond electronics, photonics and electro mechanics . 2018 Asia Conference on Nanoscience and Nanotechnology. 2018
 4. SANG, Liwen, 任 兵, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Investigation on the trap states at p-GaN MO(I)S interface with different gate dielectric layers. 応用物理学会. 2018
 5. 廖 梅勇, ウ ハイファ, サン リウエン, 井村 将隆, 寺地 徳之, 小出 康夫. 超高品質因子を持つ単結晶ダイヤモンドMEMS共振子. 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 6. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Development of AlN/Diamond heterostructure formation and unique interface property. European Materials Research Society (E-MRS) 2018 Fall Meeting. 2018
 7. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. High-quality diamond epitaxial layer growth and electron devices application. SSDM2018. 2018
 8. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Enhancement-mode hydrogenated diamond MOSFETs. 29th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2018
 9. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Single crystal diamond MEMS: Concpet, Fabrication, and Applications. International Conference on Expanding Frontiers of Carbon MEMS. 2018
 10. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. Logic circuits using depletion/Enhancement-modes H-diamond MOSFETs. 12th New Diamond and Nano Carbons Conference NDNC2018. 2018
 11. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. III-nitride/diamond heterojunction. 4th JST Sakura Science Workshop. 2018
2017
 1. 廖 梅勇, ウ ハイファ, サン リウエン, 寺地 徳之, 井村 将隆, 小出 康夫. 超高品質因子を持つ単結晶ダイヤモンドMEMS振動子. 第31回ダイヤモンドシンポジウム. 2017
 2. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Vacuum-Ultra-Violet Diamond-based Photodetector for high-power excimer lamp. International Workshop on UV Materials and Devices 2017. 2017
 3. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. III-nitride/diamond hybrid systems. 3N-Lab Workshop Tsukuba-Grenoble for Diamond and GaN. 2017
 4. LIAO, Meiyong, WU, Haihua, SANG, Liwen, TERAJI, Tokuyuki, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. ltra-high quality factor single crystal diamond MEMS resonators. OIST Diamond Workshop 2017” (ODW2017). . 2017
 5. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Microstructure and electrical property of AlN/Diamond(111) heterojunction. OIST Diamond WS2017. 2017
 6. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Semiconductor diamond: from fundamental to applications. The 8th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors. 2017
 7. TERAJI, Tokuyuki, Haihua Wu, SANG, Liwen, WU, Kongping, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong. Reducing energy dissipation and surface effect of diamond nanoelectromechanical resonators by annealing in oxygen ambient. EMRS 2017 Fall meeting. 2017
 8. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. Normally-on/off control of diamond FETs and logic circuit demonstration. The 2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit. 2017
 9. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Logic circuits with hydrogenated diamond MOSFETs. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017. 2017
 10. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Improvement on electrical properties of H-terminated diamond FETs using sputter deposition AlN/ atomic layer deposition Al2O3 st. 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2017
 11. LIAO, Meiyong, WU, Haihua, SANG, Liwen, TERAJI, Tokuyuki, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Surface effect and improvement of the quality factor of single crystal diamond NEMS resonators . 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2017
 12. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, WANG, Xi, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Fabrication of triple-gate hydrogenated diamond MOSFETs. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017. 2017
 13. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, Eiichiro Watanabe, KOIDE, Yasuo. Diamond logic circuits with depletion- and enhancement-mode MOSFETs. 29th International Conference on Defects in Semiconductors. 2017
 14. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. Mechanism of photoconductivity gain and persistent photoconductivity for diamond Deep-Ultraviolet photodetector. 29th International Conference on Defects in Semiconductors. 2017
 15. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo, KOIDE, Yasuo. Strain and dislocations in the InGaN-based intermediate-band solar cel ls. International Conference on Defects in Semiconductors. 2017
 16. LIAO, Meiyong, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Interface states governed photoelectrical properties of diamond deep-ultraviolet detector. The 29th International Conference on Defects in Semiconductors. 2017
 17. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo, KOIDE, Yasuo. Strain and dislocations in the InGaN-based intermediate-band solar cells. International Conference on Defects in Semiconductors(ICDS) 2017. 2017
 18. REN, Bing, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo, KOIDE, Yasuo, SANG, Liwen. Fixed Charge and Trap States in Ni/Al2O3/GaN MIS Schottky Barrier Diodes for Power Device. International Conference on Defects in Semiconductors(ICDS) 2017. 2017
 19. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo, KOIDE, Yasuo. The influence of interface states on the CaF2/p-GaN metal-insulator-semiconductor capacitors. International Conference on Defects in Semiconductors(CDS) 2017. 2017
 20. WU, Kongping, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong. Effect of surface hydrogen termination on the interface electronic properties of TiO2/diamond heterostructure. The 29th International Conference on Defects in Semiconductors . 2017
 21. LIAO, Meiyong. Single crystal diamond MEMS. 2017 International Symposium on Single Crystal Diamond and Elect. 2017
 22. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. D/E-mode control of diamond FETs and logic circuit demonstration. Conference on Single Crystal Diamond and Electronics (SCDE2017). 2017
 23. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. High-current triple-gate H-diamond MOSFET. New Diamond and Nano Carbon Conference, (NDNC2017). 2017
 24. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, AIZAWA, Takashi, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, MANO, Takaaki, KOIDE, Yasuo. Effect of off-cut angle of hydrogen-terminated diamond(111) substrate on the quality of AlN towards high-density AlN/diamond(111). The 11th Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC2017). 2017
 25. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Enhancement-mode Hydrogenated Diamond MOSFETs and MOSFET Logic Circuits. 1st Workshop of "LEADER". 2017
 26. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Diamond NOT and NOR logic circuits. 第64回応用物理学会春季学術講演会. 2017
 27. 廖 梅勇, ウ ハイファ, サン リウエン, 井村 将隆, 寺地 徳之. The Effect of Annealing in Oxygen Ambient on the Single Crystal Diamond Mechanical Resonetors. 第64回応用物理学会春季学術講演会. 2017
 28. サン リウエン, 任 兵, 廖 梅勇, 角谷 正友, 小出 康夫. Growth rate dependence and leakage mechanism for vertical-type Schottky barrier diodes fabricated on MOCVD-GaN/GaN substrates . 第64回応用物理学会春季学術講演会. 2017
 29. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Electrical Properties of H-terminated Diamond FETs with AlN insulating material sputter-deposited under Ar+N2 Atmosphere. Hasselt Diamond Workshop 2017 - SBDD XXII. 2017
 30. ウ ハイファ, サン リウエン, 小出 康夫, 廖 梅勇. High quality factor submicron-thick single crystal diamond cantilevers. つくば医工連携フォーラム 2017. 2017
2016
 1. WUKongping, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Theoretical analysis of the interface electronics states of anatase TiO2/diamond interface. 第30回ダイヤモンドシンポジウム. 2016
 2. LIAO, Meiyong, Masaya Toda, SANG, Liwen, TERAJI, Tokuyuki, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. High-quality factor diamond mechanical resonators. 第30回ダイヤモンドシンポジウム. 2016
 3. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. Fabrication of hydrogenated diamond MOSFET logic circuits. 第30回ダイヤモンドシンポジウム. 2016
 4. LIAO, Meiyong. Diamond: a unique semiconductor for electronics and MEMS/NEMS devices. 12th IUPAC International Conference on Novel Materials. 2016
 5. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Recent Developments in Diamond MOSFET Electronic Devices. ICYS Workshop FY2016. 2016
 6. ZHANG, Kexiong, SUMIYA, Masatomo, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SANG, Liwen. InGaN/GaN Heterostructure p-channel metal-oxide-semiconductor field effect transistor by using polarization-induced two-dimensional hole gas. International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN 2016). 2016
 7. 廖 梅勇, 戸田 雅也, サン リウエン, 寺地 徳之, 井村 将隆, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド機械共振子の品質係数の向上. 第77回応用物理学会秋季学術講演会. 2016
 8. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. Hydrogenated diamond NOT and NOR logic gates composed of enhancement-mode and depletion-mode MOSFETs. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 9. バナル ガニパン ライアン, 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫. Electrical properties of H-terminated diamond field effect transistors with AlN gate material sputter-deposited under Ar+N2 atmosphere. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 10. 劉 江偉, 大里 啓孝, 王 煕, 廖 梅勇, 小出 康夫. Fabrication of triple-gate fin-type hydrogenated diamond MOSFETs. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 11. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, KOIDE, Yasuo, MATSUMOTO Takao, SHIBATA Naoya, IKUHARA Yuuichi. Microstructure and Hole Accumulation Mechanism of AlN/Diamond(111) Heterojunctions Prepared by MOVPE. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2016. 2016
 12. BANAL, Ganipan Ryan, IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Sputter deposition AlN and atomic layer deposition Al2O3 as bilayer gate materials for Hterminated diamond field effect transistors. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2016. 2016
 13. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, KOIDE, Yasuo. High-k TiO2 on Diamond for Electronic Devices: Capacitor, Field-effect Transistor, and Logic Inverter. 10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2016
 14. LIAO, Meiyong, Masaya Toda, SANG, Liwen, HISHITA, Shunichi, IMURA, Masataka, Shuji Tanaka, KOIDE, Yasuo. Single Crystal Diamond Micromechanical and Nanomechanical Resonators. The 10th International Conference on New Diamond and Nano Carbon. 2016
 15. サン リウエン, ジャン クーシオン, 角谷 正友, 廖 梅勇, 小出 康夫. PチャネルInGaN/GaN ヘテロ構造金属酸化物半導体電界効果トランジスタ. 応用物理学会春季学術講演会. 2016
 16. 大谷 亮太, 廖 梅勇, 上野克宜, 佐々木敬介, 田所孝広, 坪田雅功, 金子純一, 小泉 聡. n型ダイヤモンド薄膜およびダイヤモンドデバイスの耐X線・γ線特性. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 17. 廖 梅勇, 戸田 雅也, サン リウエン, 菱田 俊一, 井村 将隆, 田中秀治, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド機械共振子のエネルギー散逸機構. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 18. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. High-k TiO2 Films Deposition on Hydrogenated-diamond. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 19. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Enhancement mode hydrogenated diamond MISFETs. MANA International Symposium 2016. 2016
 20. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. High-k oxide gated diamond field effect transistor. WCSM-2016. 2016
 21. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of Normally Off Diamond Metal-insulator-semiconductor field-effect transistors. ICYS Workshop 2016. 2016
2015
 1. LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, SANG, Liwen, David Coatchup, Jiangling Li, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, Haitao Ye. Impedance Analysis of Hydrogen-Terminated Diamond MOS Structure. MRS Fall Meeting 2015 . 2015
 2. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Control of normally-on/off in hydrogenated-diamond MISFET. 第29回ダイヤモンドシンポジウム. 2015
 3. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. ZrO2 on hydrogenated-diamond: breakdown electric field, interfacial band configuration, and gate-drain distance scaling effect for electrical property of MISFET. 第76回応用物理学会秋季講演会. 2015
 4. KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, BANAL, Ganipan Ryan, Matsumoto Takao, Shibata Naoya, Ikuhara Yuichi. Hole channel formation mechanism in AlN/diamond heterojunction and high-k oxide gate diamond FETs. ICDCM 2015. 2015
 5. LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, SANG, Liwen, David Coatchup, Jiangling Li, IMURA, Masataka, Haitao Ye, KOIDE, Yasuo. Impedance Spectroscopy of Diamond MOS Structure. the 9th International Conference on New Diamonds and Nano Carbon. 2015
 6. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Hydrogenated-diamond MISFET logic inverter. 9th International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2015
 7. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. Diamond FETs using heterojunction and high-k dielectrics. ISPlasma2015 / IC-PLANTS2015. 2015
 8. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposited High-k Insulators on Hydrogenated-diamond for Field Effect Transistors. MANA International Symposium 2015. 2015
 9. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond Ring Oscillator. ICYS Workshop 2015. 2015
2014
 1. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposited HfO2/Al2O3 Multi-nano-layer on Diamond for Field Effect Transistor. The 4th Annual World Congress of Nano-S&T. 2014
 2. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. Diamond FETs using heterojunction and high-k dielectrics. EuMIC2014. 2014
 3. 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫, 松元隆夫, 柴田直哉, 幾原雄一. AlN/ (111)面ダイヤモンドヘテロ接合界面の微細構造観察 と電気的特性評価. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 4. 小出 康夫, 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇. 窒化物半導体の界面制御とナノラミネート特異構造を用いた電子デバイスの開発. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 5. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Hydrogenated-diamond logic inverter fabrication with enhancement-mode metal-insulator-semiconductor field effect transistor. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 6. IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Energy-Band Offset of AlN/Diamond(111) Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spectroscopy. International Conference on Solid State Devices and Materials. 2014
 7. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. High-k/hydrogenated-diamond metal-insulator-semiconductor field effect transistors fabrication. International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2014
 8. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Recent progress of field effect transistors by AlN/Diamond Heterostructure. The 15th IUMRS-International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014). 2014
 9. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. HfO2 on hydrogenated-diamond for field effect transistors. IUMRS-ICA 2014. 2014
 10. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Multilevel intermediate-band solar cell based on III-Nitrides. The International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2014). 2014
 11. IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Energy-Band Offset of AlN/Diamond(111) Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spectroscopy. 第33回電子材料シンポジウム. 2014
 12. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Atomic layer deposited Al2O3/diamond field effect transistors using surface p-channel prepared by thermal treatment with H2+NH3 . 14th International Conference on Atomic Layer Deposition. 2014
 13. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond metal-insulator-semiconductor field effect transistor logic inverters. 2014 International Symposium on Single Crystal Diamond Electroni. 2014
 14. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of low on-resistance diamond field effect transistors. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 15. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, KOIDE, Yasuo. Electrical properties of atomic layer deposited HfO2/Al2O3 multilayer on diamond. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 16. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro. Frequency dispersion properties at Al2O3 and HfO2/H-terminated diamond interfaces. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 17. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo. Photoelectrical energy-conversion devices based on III-Nitride semiconductors. The Tenth International Nanotechnology Conference on Communicati. 2014
 18. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo. Enhanced performance of InGaN solar cell by using a super-thin AlN interlayer. 10th Photovoltaic Science Application and Technology (PVSAT-10) . 2014
 19. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Normally-off HfO2/diamond field effect transistors fabrication. 2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
 20. 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫. MOVPE法による(111)面ダイヤモンド基板上のAlNの高品質化. 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
 21. 小出 康夫, 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹. Al2O3およびHfO2/水素終端ダイヤモンド界面の周波数分散特性. 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
2013
 1. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. HfO2/diamond電界効果トランジスタの作成. 第27回ダイヤモンドシンポジウム. 2013
 2. 井村 将隆, 廖 梅勇, 小出 康夫. AlN/ダイヤモンドヘテロ接合を用いた電子デバイス. 第43回結晶成長国内会議 (NCCG-43). 2013
 3. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo. Photoelectrical energy conversion devices based on III-Nitride semiconductors. IUPAC 9th International Conference on Novel Materials. 2013
 4. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. HfO2/Hydrogenated-diamond field effect transistors for power devices. 第13回 NIMSフォーラム. 2013
 5. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Diamond as a high-function semiconductor for photoelectronic and MEMS applications. IUPAC 9th International Conference on Novel Materials. 2013
 6. サン リウエン, 廖 梅勇, リャン チーフェン, 竹口 雅樹, ディエール バンジャマン, 関口 隆史, 小出 康夫, 角谷 正友. Multilevel intermediate-band solar cells based on III-Nitrides. 2013年 第74回応用物理学会秋季学術講演会. 2013
 7. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Electrical characteristics and band configuration of LaAlO3/Al2O3/hydrogenated-diamond metal-oxide-semiconductor structure. 2013 JSAP-MRS Joint Symposia. 2013
 8. 廖 梅勇, 戸田 雅也, サン リウエン, 井村 将隆, 菱田 俊一, 田中秀治, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンドナノマシン共振特性のサイズ依存性. 2013年 第74回応用物理学会秋季学術講演会. 2013
 9. IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Diamond field effect transistors using Al2O3 insulator / surface p-channel diamond prepared by thermal treatment with hydrogen a. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2013. 2013
 10. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of HfO2/hydrogenated diamond metal-oxide-semiconductor field effect transistors. International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2013
 11. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Multilevel intermediate-band solar cells based on III-Nitrides. 10th International Conference on Nitride Semiconductors. 2013
 12. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, SUMIYA, Masatomo. Multilevel Intermediate-band Solar cell based on III-Nitrides. 10th International Conference on Nitride Semiconductors. 2013
 13. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆. AlN/ダイヤモンドヘテロ接合FETとMEMSスイッチ. 応用物理学会応用電子物性分科会研究例会. 2013
 14. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposition Technique for Diamond-based Field Effect Transistors. NIMS Conference 2013. 2013
 15. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Combination with Atomic Layer Deposition Technique for Fabrication of High-performance HfO2/diamond Metal-oxide-insulator Field Effect Transistors. 2013 NIMS conference. 2013
 16. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Band configuration of HfO2/hydrogen-terminated diamond heterointerface correlated with electrical properties of metal/HfO2/hydrogen-terminated diamond diodes. 2013 New Diamond and Nanocarbon. 2013
 17. LIAO, Meiyong, Masaya Toda, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, HISHITA, Shunichi, IKEDA, Naoki, Shuji Tanaka, KOIDE, Yasuo. Scaling single crystal diamond MEMS/NEMS resonators. 2013 New Diamond and Nanocarbon (NDNC2013) conference. 2013
 18. LIU, Jiangwei, Shaoheng Cheng, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, KOIDE, Yasuo. Interfacial Electronic Band Alignment of Ta2O5/Hydrogen-terminated diamond Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spec. 2013 New Diamond and Nanocarbon . 2013
 19. 廖 梅勇, 戸田 雅也, サン リウエン, 井村 将隆, 池田 直樹, 田中秀治, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド機械共振特性の研究. 2013年 第60回応用物理学会春季学術講演会. 2013
 20. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. 原子層堆積法による水素終端ダイヤモンド上にAl2O3とHfO2の電子構造. 第60回応用物理学会春季学術講演会. 2013
2012
 1. 廖 梅勇, サン リウエン, 菱田 俊一, 池田 直樹, 井村 将隆, 小泉 聡, 小出 康夫. ダイヤモンド・ナノマシンスイッチの創製. 第25回ダイヤモンドシンポジウム. 2012
 2. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野浩, 松本翼, 山崎聡. 原子層堆積法により成膜したアルミナゲート 表面チャネルダイヤモンドFETの特性評価 . 第26回ダイヤモンドフォーラム. 2012
 3. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Photo-electricity energy conversion devices based on InGaN film. International Workshop on Nitride Semiconductors 2012(IWN2012). 2012
 4. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Photoelectrical energy-conversion devices based on III-Nitride semiconductors. IWN 2012. 2012
 5. LIAO, Meiyong, IKEDA, Naoki, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Photoeletrical energy-conversion devices based on III-Nitride semiconductors. IUMRS Int'l Conf. on Electronic Materials (IUMRS-ICEM2012). 2012
 6. LIAO, Meiyong, TERAJI, Tokuyuki, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Strategies to develop single crystal diamond deep-ultraviolet detectors. IUMRS-International Conference on Electronic Materials 2012. 2012
 7. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Diamond-FET using AlN/diamond heterojunction . IUMRS-International Conference on Electronic Material 2012. 2012
 8. CHENG, Shaoheng, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. High dielectric constant oxide on diamond for high power devices. IUMRS-International Conference on Electronic Materials 2012. 2012
 9. KOIDE, Yasuo, G.C.Chen, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. Electrical property of high-k insulator/p-diamond diodes for electric field controlling. IUMRS-ICEM2012. 2012
 10. IMURA, Masataka, HAYAKAWA, Ryoma, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, AMANO Hiroshi, Matsumoto Tsubasa , Yamasaki Satoshi. Al2O3/Diamond Field Effect Transistors using Surface p-Channel Prepared by Thermal Treatment with Hydrogen and Ammonia Atmosphere. IUMRS-International Conference on Electronic Material 2012. 2012
 11. 小出 康夫, G.C.Chen, 廖 梅勇, 井村 将隆. 高濃度キャリアの電界制御を目指した強誘電体薄膜/ダイヤモンド接合. 第73回応用物理学会学術講演会. 2012
 12. 廖 梅勇, サン リウエン, 池田 直樹, 井村 将隆, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド・マイクロマシニングの研究. 2012年 秋季 第73回応用物理学会学術講演会. 2012
 13. サン リウエン, 廖 梅勇, 池田 直樹, 小出 康夫, 角谷 正友. 極薄AIN挿入によるInGaN太陽電池特性の向上. 第73回応用物理学会学術講演会. 2012
 14. サン リウエン, 廖 梅勇, 池田 直樹, 角谷 正友, 小出 康夫. 極薄AlN挿入によるInGaN太陽電池特性の向上. 2012年 秋季 第73回応用物理学会学術講演会. 2012
 15. LIAO, Meiyong, HISHITA, Shunichi, KOIZUMI, Satoshi, TERAJI, Tokuyuki, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Single crystal diamond MEMS/NEMS. International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2012
 16. IMURA, Masataka, HAYAKAWA, Ryoma, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, AMANO Hiroshi. Electrical Transport Mechanism of Field Effect Transistors by AlN/Diamond Heterostructure . International Conference on Diamond and Carbon Materials . 2012
 17. TERAJI, Tokuyuki, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Thermally-stable tungsten carbide/p-diamond Schottky diodes. ICDCM 2012. 2012
 18. KOIDE, Yasuo, G.C.Chen, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. High-k insulator/p-diamond structure for gate voltage controlling. International Conference on Diamond and Carbon Mateirals (ICDCM). 2012
 19. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野浩, 松本翼, 山崎聡. pチャネルAlN/Diamondヘテロ接合電界効果トランジスタ. 第31回電子材料シンポジウム. 2012
 20. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, G. C. Chen. Metal/insulator/p-diamond Structure with Large-permittivity Insulator for Gate Field Controlling . New Diamond and Nano Carbons Conference 2012. 2012
 21. LIAO, Meiyong, SANG, Liwen, IMURA, Masataka, IKEDA, Naoki, HISHITA, Shunichi, KOIDE, Yasuo. Single crystal diamond MEMS/NEMS: surface machining, devices, and simulation. New Diamond and Nano Carbons 2012. 2012
 22. LIAO, Meiyong, HISHITA, Shunichi, KOIZUMI, Satoshi, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond MEMS. Nanothailand 2012. 2012
 23. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, IKEDA, Naoki, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Photoelectrical energy-conversion devices based on III-Nitrde semiconductors. Nano Thailand 2012 conference. 2012
 24. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 井村 将隆, 小泉 聡, 小出 康夫. ダイヤモンド・ナノマシンスイッチ:シミュレーションと実験の比較. 2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会. 2012
 25. IMURA, Masataka, HAYAKAWA, Ryoma, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, Hiroshi Amano. Field Effect Transistors by AlN/Diamond Heterostructure - past & future -. Hasselt Diamond Workshop 2012 SBDD XVII. 2012
2011
 1. 廖 梅勇, 寺地 徳之, 井村 将隆, 小出 康夫. 種々ダイヤモンド薄膜を用いたダイヤモンド紫外線センサーの光応答特性. 第25回ダイヤモンドシンポジウム. 2011
 2. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 小泉 聡, 小出 康夫. ダイヤモンド・ナノマシンスイッチの創製. 第25回ダイヤモンドシンポジウム. 2011
 3. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野浩. AlN/Diamondヘテロ接合型ダイヤモンド電界効果トランジスタの開発. 第25回ダイヤモンドシンポジウム. 2011
 4. 廖 梅勇, 小出 康夫. Simulation of single crystal diamond MEMS switch. COMSOL カンファレンス東京 2011. 2011
 5. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 井村 将隆, 小泉 聡, 小出 康夫. ダイヤモンド・ナノマシンスイッチ. 日本金属学会2011年秋期(第149回)講演大会. 2011
 6. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野浩. AlN/Diamondヘテロ接合型電界効果トランジスタの開発. 2011年日本金属学会秋期大会. 2011
 7. LIAO, Meiyong, HISHITA, Shunichi, KOIDE, Yasuo. Low-power consumption diamond nanoelectromechnaical switch. IUPAC 7th International Conference on Novel Materials. 2011
 8. Mohamed Boutchich, José Alvarez, Djicknoum Diouf, Pere Roca i Cabarrocas, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, Jean-Paul Kleider. Amorphous silicon diamond based heterojunctions with high rectification ratio. Amorphous and nanocrystalline semiconductors 24. 2011
 9. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆. ダイヤモンドのデバイス展開―紫外線センサ・ヘテロ接合トランジスタ・MEMSスイッチ. 日本金属学会分科会シンポジウム . 2011
 10. IMURA, Masataka, HAYAKAWA, Ryoma, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, AMANO Hiroshi. Development of Diamond Field Effect Transistors by AlN / Diamond Heterostructure. 22nd European Conference on Diamond, Diamond-like Materials, Car. 2011
 11. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 井村 将隆, 小泉 聡, 小出 康夫. 高性能単結晶ダイヤモンド・ナノマシンスイッチ. 2011年秋季 第72回 応用物理学会学術講演会. 2011
 12. 寺地 徳之, 小泉 聡, 廖 梅勇, 磯谷順一. 同位体濃縮したダイヤモンド薄膜の化学気相合成. 第72回 応用物理学会学術講演会. 2011
 13. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野浩. AlN/Diamondヘテロ接合型ダイヤモンド電界効果トランジスタ. 第72回応用応用物理学会学術講演会. 2011
 14. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, IKEDA, Naoki, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. Effect of a super-thin AlN interlayer on the improvement of InGaN-based solar cell performance. 5th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors. 2011
 15. SANG, Liwen, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, SUMIYA, Masatomo. High-performance metal-semiconductor-metal photodetectors using CaF2 as the insulator. 5th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors. 2011
 16. Zhouwen Rong, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka. Modeling and simulation of single crystal diamond NEMS switch. International Conference on New Diamond and Nano Cabons 2011. 2011
 17. 廖 梅勇, 菱田 俊一, 小泉 聡, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド・ナノマシンスイッチの開発. 2011年春季 第58回 応用物理学関係連合講演会 . 2011
 18. 井村 将隆, 早川 竜馬, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 廖 梅勇, 天野 浩, 小出 康夫. AlN/ダイヤモンドヘテロ構造トランジスタ. 2011年春季 第58回 応用物理学関係連合講演会. 2011
 19. サン リウエン, 廖 梅勇, 池田 直樹, 小出 康夫, 角谷 正友. 極薄AlN 挿入によるInGaN 太陽電池特性の向上. 2011年春季 第58回 応用物理学関係連合講演会. 2011
 20. IMURA, Masataka, HAYAKAWA, Ryoma, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIAO, Meiyong, Hiroshi Amano, KOIDE, Yasuo. Demonstration of AlN/Diamond Heterostructure Field Effect Transistors. MANA International Symposium 2011 . 2011
2010
 1. 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. マイクロマシン応力センサに向けた単結晶ダイヤモンド上のPZT薄膜成長. 第24回ダイヤモンドシンポジウム. 2010
 2. 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. フッ化カルシウム緩衝層を用いた単結晶ダイヤモンド上PZT薄膜. 2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会. 2010
 3. LIAO, Meiyong, Jose Alvarez, KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka, Jean-paul Kleider. Deep-ultraviolet detector using submicron thick diamond epi-layer: principle, device design, and application. The International Conference on Nanophotonics 2010. 2010
 4. LIAO, Meiyong, WANG, Xi, TERAJI, Tokuyuki, KOIZUMI, Satoshi, KOIDE, Yasuo. Photocurrent gain in intrinsic diamond detectors with non-Ohmic contacts. The 4th International Conference on New Diamond and Nano Carbon . 2010
 5. LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, NAKAJIMA, Kiyomi, KOIDE, Yasuo, Yasuhito Gotoh , Hiroshi Tsuji. Integration of piezoelectric Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 on single crystal diamond for MEMS pressure sensor . The 4th International Conference on New Diamond and Nano Carbon . 2010
 6. IMURA, Masataka, NAKAJIMA, Kiyomi, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, Hiroshi Amano. Growth of AlN on (001), (110), and (111) diamond substrates . The 4th International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2010
 7. FANG, Xiaosheng, BANDO, Yoshio, ZHAI, Tianyou, GAUTAM, Ujjal, LIAO, Meiyong, GOLBERG, Dmitri. Recent Progresses on ZnS Nanostructures. MRS 2010 Spring Meeting. 2010
 8. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆, Jose, Jean-Paul. ダイヤモンド紫外線センサにおける永続的光伝導及び光伝導利得の機構―II―. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 9. 井村 将隆, 中島 清美, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野 浩. 様々な面のダイヤモンド基板上への窒化アルミニウム結晶成長. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 10. 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. ダイヤモンド/PZT接合を用いた金属‐強誘電体‐絶縁体‐半導体キャパシタの作製及びデバイス特性. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 11. 廖 梅勇, 中島 清美, 井村 将隆, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド上の強誘電体PZT薄膜の堆積. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会 . 2010
 12. FANG, Xiaosheng, BANDO, Yoshio, GAUTAM, Ujjal, ZHAI, Tianyou, LI, Liang, LIAO, Meiyong, GOLBERG, Dmitri. One-dimensional ZnS Nanostructures: From Synthesis to Application. MANA International Symposium 2010 . 2010
 13. IMURA, Masataka, NAKAJIMA, Kiyomi, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, Hiroshi Amano. Microstructure of AlN layer on (001) and (111) diamond substrates by metalorganic vapor phase epitaxy. MANA International Symposium 2010. 2010
 14. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, Jose Alvarez, J-P. Kleider. Diamond UV detectors and sensing mechanism. SBDD 2010. 2010
 15. FANG, Xiaosheng, BANDO, Yoshio, LIAO, Meiyong, GAUTAM, Ujjal, ZHAI, Tianyou, GOLBERG, Dmitri. Single-Crystalline ZnS Nanobelts with Sharp Ultraviolet (UV) Emission at Room Temperature as UV-Light Sensors. IEEE International NanoElectronics Conference (INEC2010). 2010
2009
 1. LIAO, Meiyong, NAKAJIMA, Kiyomi, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Integration of Pb (Ti0.52Zr0.48)O3 on single crystal diamond. 2009 MRS Fall Meeting. 2009
 2. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆, ホセアルバレッツ. ダイヤモンド紫外線センサにおける光伝導利得および永続的光伝導のメカニズム. 第23回ダイヤモンドシンポジウム. 2009
 3. 廖 梅勇, 寺地 徳之, 小泉 聡, 小出 康夫. 非オーミック電極型ダイヤモンド検出器で発現する光電流利得. 第23回ダイヤモンドシンポジウム. 2009
 4. LIAO, Meiyong, Jose Alvarez, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. ENGINEERING THE PHOTORESPONSE PROPERTIES OF DIAMOND DEEP-ULTRAVIOLET DETECTORS. International Symposium on Novel Materials and Their Synthesis. 2009
 5. FangXiaosheng, BANDO, Yoshio, GAUTAMUjjal, ZHAITianyou, LIAO, Meiyong, GOLBERG, Dmitri. ZnS nanostructures: From syntheses to applications. IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials . 2009
 6. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆, J. Alvarez. ダイヤモンド紫外線センサにおける永続的光伝導及び光伝導利得の機構―I―. 日本金属学会2009年秋期大会. 2009
 7. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆, J. Alvarez. ダイヤモンド紫外線センサにおける永続的光伝導及び光伝導利得の機構―II―. 日本金属学会2009年秋期大会. 2009
 8. LIAO, Meiyong, WANG, Xi, TERAJI, Tokuyuki, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Photocurrent gain dependence on deep-ultraviolet intensity in diamond detector. Diamond 2009. 2009
 9. IMURA, Masataka, NAKAJIMA, Kiyomi, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, Amano Hiroshi. Growth of AlN on (001) diamond substrate by MOVPE. 第28回電子材料シンポジウム(EMS28). 2009
 10. 小出 康夫, 廖 梅勇, 井村 将隆, J. Alvarez. ダイヤモンド紫外線センサにおける永続的光伝導及び光伝導利得の機構―I―. 2009年春季第56回応用物理学会学術講演会. 2009
 11. 廖 梅勇, 王 希, 寺地 徳之, 井村 将隆, 小出 康夫. ダイヤモンド・フォトディテクタおける光誘起する光電流利得特性. 2009年春季 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
 12. 井村 将隆, 中島 清美, 廖 梅勇, 小出 康夫, 天野 浩. MOVPE法によるダイヤモンド基板上の窒化アルミニウムの成長. 2009年春季 第56回応用物理学関係連合講演会. 2009
 13. IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, Jose Alvarez. Deep-ultraviolet Diamond-based Photodetector for high-power excimer lamp. MANA International Symposium 2009. 2009
 14. LIAO, Meiyong, FANG, Xiaosheng, IKEDA, Naoki, SUGIMOTO, Yoshimasa, KOIDE, Yasuo. Fabrication of Diamond Field Emitter Coated with Tungsten Carbide. The 4th IEEE-NEMS International Conference. 2009
2008
 1. 廖 梅勇, Jose Alvarez, 井村 将隆, 小出 康夫. ダイヤモンドフォトディテクタの永続的光伝導のクエンチング. 第22回ダイヤモンドシンポジウム. 2008
 2. 井村 将隆, 廖 梅勇, 小出 康夫, Jose Alvarez. ダイヤモンド基板によるショットキーフォトダイオード特性への影響. 第22回 ダイヤモンドシンポジウム. 2008
 3. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, ALVAREZ, Jose Antonio. Diamond deep-UV photodetector with high sensitivity and thermal stability. Diamond 2008. 2008
 4. 井村 将隆, 廖 梅勇, 小出 康夫, Jose Alvarez. 導電性p+-ダイヤモンド基板を用いたショットキーフォトダイオード. 2008年秋季 第69回応用物理学会学術講演会 . 2008
 5. 廖 梅勇, Jose Alvarez, 井村 将隆, Jean-Paul Kleider, 小出 康夫. ダイヤモンド・フォトディテクタおける正及び負の永続的光伝導. 2008年秋季 第69回応用物理学会学術講演会. 2008
 6. IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong, Jose Alvarez, KOIDE, Yasuo. Schottky-barrier photodiode using p-diamond epilayer grown on p+-diamond substrates. EMS27. 2008
 7. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio, IMURA, Masataka, I. Furufusa, K. Sueishi. Development of flame sensor using diamond visible-blind ultraviolet photodiode. NDNC 2008. 2008
 8. IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, Jose Alvarez. Vertical-type Schottky-Barrier Photodiode using p- / p+-Diamond Substrates. 2nd International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2008
 9. 小出 康夫, 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ, 井村 将隆. Thermally stable solar-blind diamond deep-UV photodetector. The 6th MPI-MF & NIMS Workshop. 2008
 10. LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio, KOIDE, Yasuo. Photoconductive Gain in Wide-badgap diamond Photodetector. 6th MPI-MF & NIMS . 2008
 11. 井村 将隆, 廖 梅勇, J. Alvarez, 小出 康夫. 導電性p+-ダイヤモンド基板を用いた縦型ショットキーフォトダイオード. 2008年春季第55回応用物理学会学術講演会. 2008
 12. 廖 梅勇, 小出 康夫. Thermally stimulated current from boron doped diamond epilayer on Ib diamond substrate. 2008年春季第55回応用物理学会学術講演会. 2008
 13. 廖 梅勇, J. Alvarez, 小出 康夫. Thermally stimulated current from boron doped diamond epilayer on Ib diamond substrate. 2008年(平成20年)春季第55回応用物理学関係連合講演会. 2008
2007
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, ジョセアルバレッツ. 金属/ダイヤモンド界面と深紫外線センサ素子. 電子材料研究会. 2007
 2. 廖 梅勇, Jose Alvarez, 井村 将隆, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド薄膜を用いた深紫外線フォトディテクター. 第21回ニューダイヤモンドフォーラム. 2007
 3. 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. 単結晶ダイヤモンド薄膜を用いた深紫外線フォトディテクター. 第21回ダイヤモンドシンポジウム. 2007
 4. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, J. Alvarez. Comparison of photoresponse properties for p-diamond deep-ultraviolet photodetectors with various device structures. Diamond 2007. 2007
 5. 廖 梅勇, アルバレッツ , 小出 康夫. サブミクロン金属―半導体―金属接合型ダイヤモンド深紫外線フォトディテクター. 2007年秋季 第68回応用物理学会学術講演会. 2007
 6. LIAO, Meiyong, J. Alvarez, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond Schottky photodiode with interdigitated finger geometry. EMS26. 2007
 7. LIAO, Meiyong, Jose Alvarez, KOIDE, Yasuo. High responsitivity submicron metal-semiconductor-metal deep ultraviolet diamond detector. ChinaNANO2007 International. 2007
 8. LIAO, Meiyong, Jose Alvarez, KOIDE, Yasuo. Single Schottky-barrier diamond photodiode with interdigitated electrodes. New Diamond and New Carbon 2007. 2007
 9. LIAO, Meiyong, J. Alvarez, KOIDE, Yasuo. Single Schottky-barrier diamond photodiode with interdigitated electrodes. NDNC2007. 2007
 10. J. Alvarez, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo, J. P. Kleider. Photoelectrical properties of hydrogen terminated diamond exposed to ArF excimer laser pulses. NDNC2007. 2007
 11. 廖 梅勇, 小出 康夫. くし形電極を持つ太陽光ブラインドダイヤモンド深紫外線ショットキー型フォトダイオード. 2007年秋季 第54回応用物理学会学術講演会. 2007
 12. 廖 梅勇, 小出 康夫. 高性能金属―半導体―金属接合型ダイヤモンド深紫外線フォトダイオード. 2007年秋季 第54回応用物理学会学術講演会. 2007
2006
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. ナイトライド電極を用いたダイヤモンド紫外線フォトダイオード. 第20回ダイヤモンドシンポジウム. 2006
 2. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. 高融点金属ナイトライド電極を用いたダイヤモンド深紫外線フォトダイオード. 2006年秋期講演大会. 2006
 3. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong. Mechanism of optical gain for p-diamond Schottky photodiode. 17th European Conference on Diamond, Diamond 2006. 2006
 4. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. 高融点金属ナイトライド電極を用いたダイヤモンド深紫外線フォトダイオード. 2006年秋季 第67回応用物理学会学術講演会. 2006
 5. J. Alvarez, F. Houze, J.P.Kleider, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Electrical characterization of Schottky diodes based on boron doped homoepitaxial diamond films by conducting probe atomic force. 2006 EMRS Spring Meeting -Symposium S. 2006
 6. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, Jose Alvarez. Thermally stable solar-blind diamond UV detector. ICNDST and ADC 2006 Joint Conference. 2006
 7. LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Improved photoresponse properties of diamond Schottky photodiodes by operating at forward biases. ICNDST & ADC Joint Conference. 2006
 8. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. ダイヤモンド・ショットキー型フォトダイオードの光起電力特性. 2006年春季第53回応用物理学関係連合講演会. 2006
 9. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. ダイヤモンド紫外線フォトダイオードの光起電力特性. 2006年春季日本金属学会大会. 2006
 10. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, Jose Alvarez. Thermally Stable Solar-blind Diamond Ultraviolet Photodetector. The 8th KIM-JIM Symposium. 2006
2005
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ. WC基コンタクト材を用いたダイヤモンド・フォトダイオード. 第19回ダイヤモンドシンポジウム. 2005
 2. 小出 康夫, 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ. カーバイド基電極材を用いたダイヤモンド深紫外光センサーの開発. 日本金属学会2005年度秋期大会. 2005
 3. LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio, KOIDE, Yasuo. Diamond photodiode using thermally stable WC Schottky contact for deep ultraviolet light detection. 11th International Conference on Defects, Imaging, and Physics i. 2005
 4. KOIDE, Yasuo, LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio. Development of thermally stable, visible-blind diamond photodiode using a tungsten carbide electrode contact. 16th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials, Car. 2005
 5. LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio, KOIDE, Yasuo. Schottky-barrier diamond photodiode using thermally stable WC-based contacts. The 2005 International Conference on Solid State Devices and Mat. 2005
 6. 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ, 小出 康夫. WC基コンタクト材を用いたダイヤモンドフォトダイオード −熱安定性−. 第66回応用物理学会学術講演会. 2005
 7. ALVAREZ, Jose Antonio, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Bias-dependence of spectral photo-response of metal-semiconductor-metal structures on diamond. The 23rd International Conference on Defects in Semiconductors. 2005
 8. ALVAREZ, Jose Antonio, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. High ultraviolet photocurrent in metal-semiconductor-metal structures fabricated on as-grown boron-doped homoepitaxial diamond.. The 10th International Conference on New Diamond Science and Tec. 2005
 9. 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ, 小出 康夫. 高融点金属カーバイド電極を用いた熱安定・深紫外ダイヤモンドフォトダイオードの開発. 第52回応用物理学関係連合講演会. 2005
 10. ALVAREZ, Jose Antonio, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Metal-Semiconductor-Metal devices on diamond crystals for the UV detection. Workshop 2005 on the future of sensors and sensor systems in Tsu. 2005
 11. LIAO, Meiyong, ALVAREZ, Jose Antonio, KOIDE, Yasuo. Refractory metal carbide as thermally stable Schottky contact of diamond photosensor for deep-ultraviolet detection. Workshop 2005 on the future of sensors and sensor systems in Tsu. 2005

その他の文献 TSV

2008
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, ホセアルバレッツ. ダイヤモンドを用いた光センサの開発. 月刊マテリアルインテグレーション. 21 [12] (2008) 1-7
2005
 1. 小出 康夫, 廖 梅勇, アルバレッツ ホセ アントニオ. 熱安定ダイヤモンド新紫外線フォトダイオードの開発. ニューダイヤモンドフォーラム. 79 [4] (2005) 32-33

特許 TSV

登録特許
 1. 特許第6783463号 ダイヤモンド半導体装置、それを用いたロジック装置、及びダイヤモンド半導体装置の製造方法 (2020)
 2. 特許第6713167号 トリプルゲートH-ダイヤモンドMISFET及びその製造方法 (2020)
 3. 特許第6519792号 ノーマリーオフ特性を有する水素化ダイヤモンドMISFETの製造方法 (2019)
 4. 特許第5791026号 紫外光検出デバイス及びその製造方法 (2015)
 5. 特許第5747245号 電界効果トランジスタ及びその製造方法 (2015)
 6. 特許第5626972号 電子機械スイッチ及びその製造方法 (2014)
 7. 特許第5504565号 ダイヤモンド紫外線センサー素子とその製造方法、並びに紫外線センサー装置 (2014)
 8. 特許第5500543号 硫化亜鉛ナノベルト、紫外線検知センサー及びこれらの製造法 (2014)
 9. 特許第5414050号 マイクロスケールの紫外線センサー及びその製造方法 (2013)
 10. 特許第5403519号 単結晶ダイヤモンド・エアギャップ構造体の作製方法 (2013)
 11. 特許第5344482号 単結晶ダイヤモンド上にPZT薄膜を形成する方法、PZT薄膜が形成された単結晶ダイヤモンド、及びPZT薄膜が形成された単結晶ダイヤモンドを使用したキャパシタ (2013)
 12. 特許第5158777号 ダイヤモンド半導体整流素子 (2012)
 13. 特許第5019305号 ダイヤモンド紫外線センサー (2012)
 14. 特許第4677634号 ダイヤモンド紫外線センサー素子 (2011)
 15. 特許第4650491号 ダイヤモンド紫外光センサー (2010)
 16. 特許第4123496号 ダイヤモンド紫外光センサー (2008)
公開特許出願
 1. 特開2020161587号 半導体装置、パワーデバイスおよび制御用電子装置 (2020)
 2. 特開2020068291号 電子素子、温度センサー、磁気センサー、振動センサーおよび加速度センサー (2020)
 3. 特開2019140547号 ダイヤモンド構造体、ダイヤモンド・カンチレバー、およびダイヤモンド構造体の製造方法 (2019)
 4. No: WO2011/102474 単結晶ダイヤモンド・エアギャップ構造体及びその作製方法 (2011)
 5. No: WO2009/099233 ダイヤモンド紫外線センサー素子とその製造方法、紫外線センサー装置、ダイヤモンド単結晶の処理方法 (2009)
 6. 特開2006156464号 ダイヤモンド紫外光センサー (2006)
外国特許

  ▲ページトップへ移動