SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 劉 江偉

劉 江偉
Address
305-0044 茨城県つくば市並木1-1 [アクセス]
 • 論文・発表

[研究論文] |[書籍] |[会議録] |[口頭発表] |[特許]

研究論文 TSV

2020
 1. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Hirotaka Ohsato, Yasuo Koide. Effect of Annealing Temperature on Performances of Boron-Doped Diamond Metal–Semiconductor Field-Effect Transistors. IEEE Transactions on Electron Devices. 67 [4] (2020) 1680-1685 10.1109/ted.2020.2972979
 2. Yan-zhao Guo, Jin-long Liu, Jiang-wei Liu, Yu-ting Zheng, Yun Zhao, Xiao-lu Yuan, Zi-hao Guo, Li-fu Hei, Liang-xian Chen, Jun-jun Wei, Jian-peng Xing, Cheng-ming Li. Comparison of α particle detectors based on single-crystal diamond films grown in two types of gas atmospheres by microwave plasma-assisted chemical vapor deposition. International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 27 [5] (2020) 703-712 10.1007/s12613-019-1944-0
 3. Xiaolu Yuan, Jiangwei Liu, Siwu Shao, Jinlong Liu, Junjun Wei, Bo Da, Chengming Li, Yasuo Koide. Thermal stability investigation for Ohmic contact properties of Pt, Au, and Pd electrodes on the same hydrogen-terminated diamond. AIP Advances. 10 [5] (2020) 055114 10.1063/5.0008167
 4. Bo Da, Yang Sun, Zhufeng Hou, Jiangwei Liu, Nguyen Thanh Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Jin Hu, Zhaoshun Gao, Zejun Ding. Measurement of the Low-Energy Electron Inelastic Mean Free Path in Monolayer Graphene. Physical Review Applied. 13 [4] (2020) 10.1103/physrevapplied.13.044055
2019
 1. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Bo Da, Yasuo Koide. High Current Output Hydrogenated Diamond Triple-Gate MOSFETs. IEEE Journal of the Electron Devices Society. 7 (2019) 561-565 10.1109/jeds.2019.2915250
 2. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Yasuo Koide. High Output Current Boron-Doped Diamond Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors. IEEE Electron Device Letters. 40 [11] (2019) 1748-1751 10.1109/led.2019.2942967
 3. Bo Da, Jiangwei Liu, Yoshitomo Harada, Nguyen T. Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Jin Hu, Lihao Yang, Zejun Ding, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Observation of Plasmon Energy Gain for Emitted Secondary Electron in Vacuo. The Journal of Physical Chemistry Letters. 10 [19] (2019) 5770-5775 10.1021/acs.jpclett.9b02135
 4. Xiao-lu Yuan, Yu-ting Zheng, Xiao-hua Zhu, Jin-long Liu, Jiang-wei Liu, Cheng-ming Li, Peng Jin, Zhan-guo Wang. Recent progress in diamond-based MOSFETs. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials. 26 [10] (2019) 1195-1205 10.1007/s12613-019-1843-4
 5. J-W Liu, H Oosato, B Da, T Teraji, A Kobayashi, H Fujioka, Y Koide. Operations of hydrogenated diamond metal–oxide–semiconductor field-effect transistors after annealing at 500 °C. Journal of Physics D: Applied Physics. 52 [31] (2019) 315104 10.1088/1361-6463/ab1e31
2017
 1. Ryan G. Banal, Masataka Imura, Hirohito Ohata, Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Yasuo Koide. Effect of Sputter Deposition Atmosphere of AlN on the Electrical Properties of Hydrogen-Terminated Diamond Field Effect Transistor with AlN/Al2 O3 Stack Gate. physica status solidi (a). 214 [11] (2017) 1700463 10.1002/pssa.201700463
 2. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Meiyong Liao, Masataka Imura, Eiichiro Watanabe, Yasuo Koide. Logic Circuits With Hydrogenated Diamond Field-Effect Transistors. IEEE Electron Device Letters. 38 [7] (2017) 922-925 10.1109/led.2017.2702744
 3. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, R. G. Banal, Y. Koide. Deposition of TiO2/Al2O3 bilayer on hydrogenated diamond for electronic devices: Capacitors, field-effect transistors, and logic inverters. Journal of Applied Physics. 121 [22] (2017) 224502 10.1063/1.4985066
 4. Bo Da, Jiangwei Liu, Mahito Yamamoto, Yoshihiro Ueda, Kazuyuki Watanabe, Nguyen Thanh Cuong, Songlin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Hideo Iwai, Shigeo Tanuma, Hongxuan Guo, Zhaoshun Gao, Xia Sun, Zejun Ding. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. Nature Communications. 8 (2017) 15629 10.1038/ncomms15629
 5. J. W. Liu, H. Oosato, M. Y. Liao, Y. Koide. Enhancement-mode hydrogenated diamond metal-oxide-semiconductor field-effect transistors with Y2O3 oxide insulator grown by electron beam evaporator. Applied Physics Letters. 110 [20] (2017) 203502 10.1063/1.4983091
 6. Yijun Yang, Dai-Ming Tang, Chao Zhang, Yihui Zhang, Qifeng Liang, Shimou Chen, Qunhong Weng, Min Zhou, Yanming Xue, Jiangwei Liu, Jinghua Wu, Qiu Hong Cui, Chao Lian, Guolin Hou, Fangli Yuan, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Xi Wang. “Protrusions” or “holes” in graphene: which is the better choice for sodium ion storage?. Energy & Environmental Science. 10 [4] (2017) 979-986 10.1039/c7ee00329c
 7. Jiangwei Liu, Yasuo Koide. Fabrication of Hydrogenated Diamond Metal–Insulator–Semiconductor Field-Effect Transistors. BIOSENSORS AND BIODETECTION. 1572 (2017) 217-232 10.1007/978-1-4939-6911-1_15
 8. Masataka Imura, Ryan G. Banal, Meiyong Liao, Jiangwei Liu, Takashi Aizawa, Akihiro Tanaka, Hideo Iwai, Takaaki Mano, Yasuo Koide. Effect of off-cut angle of hydrogen-terminated diamond(111) substrate on the quality of AlN towards high-density AlN/diamond(111) interface hole channel. Journal of Applied Physics. 121 [2] (2017) 025702 10.1063/1.4972979
2016
 1. Jiangwei Liu, Hongyang Zhao, Jinlong Liu, Aurélien Maréchal, Wei Wang. Semiconductors: Materials, Physics, and Devices. Active and Passive Electronic Components. 2016 (2016) 1-2 10.1155/2016/4523960
 2. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Xi Wang, Meiyong Liao, Yasuo Koide. Design and fabrication of high-performance diamond triple-gate field-effect transistors. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 10.1038/srep34757
 3. Elisseos Verveniotis, Yuji Okawa, Marina V. Makarova, Yasuo Koide, Jiangwei Liu, Břetislav Šmíd, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katsuyoshi Komatsu, Takeo Minari, Xuying Liu, Christian Joachim, Masakazu Aono. Self-assembling diacetylene molecules on atomically flat insulators. Physical Chemistry Chemical Physics. 18 [46] (2016) 31600-31605 10.1039/c6cp06749b
 4. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, Y. Koide. High-k ZrO2/Al2O3 bilayer on hydrogenated diamond: Band configuration, breakdown field, and electrical properties of field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 120 [12] (2016) 124504 10.1063/1.4962851
 5. Ryan G. Banal, Masataka Imura, Jiangwei Liu, Yasuo Koide. Structural properties and transfer characteristics of sputter deposition AlN and atomic layer deposition Al2O3 bilayer gate materials for H-terminated diamond field effect transistors. Journal of Applied Physics. 120 [11] (2016) 115307 10.1063/1.4962854
 6. F.N. Li, J.W. Liu, J.W. Zhang, X.L. Wang, W. Wang, Z.C. Liu, H.X. Wang. Measurement of barrier height of Pd on diamond (100) surface by X-ray photoelectron spectroscopy. Applied Surface Science. 370 (2016) 496-500 10.1016/j.apsusc.2016.02.189
 7. Chao Zhang, Xi Wang, Qifeng Liang, Xizheng Liu, Qunhong Weng, Jiangwei Liu, Yijun Yang, Zhonghua Dai, Kejian Ding, Yoshio Bando, Jie Tang, Dmitri Golberg. Amorphous Phosphorus/Nitrogen-Doped Graphene Paper for Ultrastable Sodium-Ion Batteries. Nano Letters. 16 [3] (2016) 2054-2060 10.1021/acs.nanolett.6b00057
 8. Jing Zhao, Jiangwei Liu, Liwen Sang, Meiyong Liao, David Coathup, Masataka Imura, Baogui Shi, Changzhi Gu, Yasuo Koide, Haitao Ye. Assembly of a high-dielectric constant thin TiOx layer directly on H-terminated semiconductor diamond. Applied Physics Letters. 108 [1] (2016) 012105 10.1063/1.4939650
2014
 1. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, E. Watanabe, H. Oosato, Y. Koide. Diamond logic inverter with enhancement-mode metal-insulator-semiconductor field effect transistor. Applied Physics Letters. 105 [8] (2014) 082110 10.1063/1.4894291
 2. Xi Wang, Zhenhua Chen, Dequan Liu, Wei Tian, Qi Wang, Chao Zhang, Jiangwei Liu, Liyuan Han, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Triple-Yolked ZnO/CdS Hollow Spheres for Semiconductor-Sensitized Solar Cells. Particle & Particle Systems Characterization. 31 [7] (2014) 757-762 10.1002/ppsc.201300365
 3. J-W Liu, M-Y Liao, M Imura, E Watanabe, H Oosato, Y Koide. Diamond field effect transistors with a high-dielectric constant Ta2O5as gate material. Journal of Physics D: Applied Physics. 47 [24] (2014) 245102 10.1088/0022-3727/47/24/245102
 4. Chao Zhang, Wei Tian, Zhi Xu, Xi Wang, Jiangwei Liu, Song-Lin Li, Dai-Ming Tang, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in situ TEM and photodetector tests. Nanoscale. 6 [14] (2014) 8084 10.1039/c4nr00963k
 5. Gang He, Jiangwei Liu, Hanshuang Chen, Yanmei Liu, Zhaoqi Sun, Xiaoshuang Chen, Mao Liu, Lide Zhang. Interface control and modification of band alignment and electrical properties of HfTiO/GaAs gate stacks by nitrogen incorporation. J. Mater. Chem. C. 2 [27] (2014) 5299-5308 10.1039/c4tc00572d
 6. Wei Tian, Chao Zhang, Tianyou Zhai, Song-Lin Li, Xi Wang, Jiangwei Liu, Xiao Jie, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Flexible Ultraviolet Photodetectors with Broad Photoresponse Based on Branched ZnS-ZnO Heterostructure Nanofilms. ADVANCED MATERIALS. 26 [19] (2014) 3088-3093 10.1002/adma.201305457
2013
 1. Jiangwei Liu, Shaoheng Cheng, Meiyong Liao, Masataka Imura, Akihiro Tanaka, Hideo Iwai, Yasuo Koide. Interfacial electronic band alignment of Ta2O5/hydrogen-terminated diamond heterojunction determined by X-ray photoelectron spectroscopy. Diamond and Related Materials. 38 (2013) 24-27 10.1016/j.diamond.2013.06.005
 2. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, H. Oosato, E. Watanabe, A. Tanaka, H. Iwai, Y. Koide. Interfacial band configuration and electrical properties of LaAlO3/Al2O3/hydrogenated-diamond metal-oxide-semiconductor field effect transistors. Journal of Applied Physics. 114 [8] (2013) 084108 10.1063/1.4819108
 3. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, Y. Koide. Normally-off HfO2-gated diamond field effect transistors. Applied Physics Letters. 103 [9] (2013) 092905 10.1063/1.4820143
 4. J. W. Liu, M. Y. Liao, S. H. Cheng, M. Imura, Y. Koide. Interfacial chemical bonding state and band alignment of CaF2/hydrogen-terminated diamond heterojunction. Journal of Applied Physics. 113 [12] (2013) 123706 10.1063/1.4798366
 5. J. W. Liu, M. Y. Liao, M. Imura, H. Oosato, E. Watanabe, Y. Koide. Electrical characteristics of hydrogen-terminated diamond metal-oxide-semiconductor with atomic layer deposited HfO2 as gate dielectric. Applied Physics Letters. 102 [11] (2013) 112910 10.1063/1.4798289
 6. Dequan Liu, Xi Wang, Xuebin Wang, Wei Tian, Jiangwei Liu, Chunyi Zhi, Deyan He, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Ultrathin nanoporous Fe3O4–carbon nanosheets with enhanced supercapacitor performance. Journal of Materials Chemistry A. 1 [6] (2013) 1952 10.1039/c2ta01035f
 7. Gang He, Toyohiro Chikyow, Xiaoshuang Chen, Hanshuang Chen, Jiangwei Liu, Zhaoqi Sun. Cathodoluminescence and field emission from GaN/MgAl2O4grown by metalorganic chemical vapor deposition: substrate-orientation dependence. J. Mater. Chem. C. 1 [2] (2013) 238-245 10.1039/c2tc00012a

書籍 TSV

口頭発表 TSV

2019
 1. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Data-driven spectral analysis method in electron-beam based techniques. TIAかけはし「-計算と計測のデータ同化による革新的物質材料解析手法の調査-」. 2019
 2. LIU, Jiangwei, TERAJI, Tokuyuki, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Development of boron-doped diamond metal-semiconductor field-effect transistors. 第33回ダイヤモンドシンポジウム. 2019
 3. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. White-beam electron technique for nanomaterial characterization. PSA19. 2019
 4. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Characterization of nanomaterials with secondary electron microscopy. ALC19. 2019
 5. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. ECASIA19. 2019
 6. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Electrical properties of hydrogenated diamond MOSFETs after annealing at 500 °C. 30th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2019
 7. LIU, Jiangwei, KOIDE, Yasuo. High current output T-type and triple-gate hydrogenated diamond MOSFETs. 30th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2019
 8. Orlando Auciello, Elida de Obaldia, LIU, Jiangwei, KOIDE, Yasuo. Science/Technology of Interface-Engineered High-K Dielectric Nanolaminate-Based Oxides / Diamond Films for New Generation High Power Electronics. 7th International Symposium on Integrated Functionalities. 2019
 9. LIU, Jiangwei. High current output T-type and triple-gate fin-type hydrogenated diamond MOSFETs. 2019 International Symposium on Single Crystal Diamond and Electronics(SCDE 2019). 2019
 10. Orlando Auciello, Elida de Obaldia, LIU, Jiangwei, KOIDE, Yasuo, Geunhee Lee. Science and Technology of Interface-Engineered High-K Dielectric Nanolaminate-Based Oxides / Diamond Films for New Generation High Power Electronics. 13th New Diamond and Nano Carbon Conference(NDNC 2019). 2019
 11. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Development of hydrogenated diamond triple-gate fin-type MOSFETs. 第66回応用物理学会 春季学術講演会. 2019
 12. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Operations of Hydrogenated Diamond MOSFETs After Annealing at 500 °C. MANA International Symposium 2019. 2019
2017
 1. LIU, Jiangwei. Diamond NOT and NOR logic circuits composed of enhancement-mode and depletion-mode MOSFETs. 第二屆海峽両岸金剛石薄膜及功能器件研討會. 2017
 2. 劉 江偉, 小出 康夫. ダイヤモンドMOSFET論理回路の開発. NIMS WEEK 2017. 2017
 3. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. Normally-on/off control of diamond FETs and logic circuit demonstration. The 2017 E-MRS Fall Meeting and Exhibit. 2017
 4. LIU, Jiangwei. Semiconductor diamond-based MOS electronic devices. 4th Annual Global Congress of Knowledge Economy-2017. 2017
 5. LIU, Jiangwei. Diamond field-effect transistors. IWMSE 2017. 2017
 6. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Logic circuits with hydrogenated diamond MOSFETs. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017. 2017
 7. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, WANG, Xi, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Fabrication of triple-gate hydrogenated diamond MOSFETs. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017. 2017
 8. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Improvement on electrical properties of H-terminated diamond FETs using sputter deposition AlN/ atomic layer deposition Al2O3 st. 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2017
 9. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, Eiichiro Watanabe, KOIDE, Yasuo. Diamond logic circuits with depletion- and enhancement-mode MOSFETs. 29th International Conference on Defects in Semiconductors. 2017
 10. LIU, Jiangwei. Recent development for semiconductor diamond based MOSFETs. The International Conference on New Materials and Applications. 2017
 11. LIU, Jiangwei. Recent developments for our diamond electronic devices. Collaborative Conference on Materials Research (CCMR) 2017. 2017
 12. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. D/E-mode control of diamond FETs and logic circuit demonstration. Conference on Single Crystal Diamond and Electronics (SCDE2017). 2017
 13. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, AIZAWA, Takashi, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, MANO, Takaaki, KOIDE, Yasuo. Effect of off-cut angle of hydrogen-terminated diamond(111) substrate on the quality of AlN towards high-density AlN/diamond(111). The 11th Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC2017). 2017
 14. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka. High-current triple-gate H-diamond MOSFET. New Diamond and Nano Carbon Conference, (NDNC2017). 2017
 15. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Enhancement-mode Hydrogenated Diamond MOSFETs and MOSFET Logic Circuits. 1st Workshop of "LEADER". 2017
 16. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Diamond NOT and NOR logic circuits. 第64回応用物理学会春季学術講演会. 2017
 17. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Electrical Properties of H-terminated Diamond FETs with AlN insulating material sputter-deposited under Ar+N2 Atmosphere. Hasselt Diamond Workshop 2017 - SBDD XXII. 2017
 18. 達 博, 劉 江偉, ンギュエン クウォン ター, 塚越 一仁, 岩井 秀夫, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. 共用・計測 合同シンポジウム2017 . 2017
2016
 1. LIU, Jiangwei. Single crystalline diamond MOSFETs and Logic circuits. 2016 china international carbon materials conference. 2016
 2. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. Fabrication of hydrogenated diamond MOSFET logic circuits. 第30回ダイヤモンドシンポジウム. 2016
 3. LIU, Jiangwei. Hydrogenated diamond MOSFETs and Logic circuits. Nanotechnology-2016 . 2016
 4. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Recent Developments in Diamond MOSFET Electronic Devices. ICYS Workshop FY2016. 2016
 5. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. Hydrogenated diamond NOT and NOR logic gates composed of enhancement-mode and depletion-mode MOSFETs. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 6. バナル ガニパン ライアン, 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫. Electrical properties of H-terminated diamond field effect transistors with AlN gate material sputter-deposited under Ar+N2 atmosphere. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 7. 劉 江偉, 大里 啓孝, 王 煕, 廖 梅勇, 小出 康夫. Fabrication of triple-gate fin-type hydrogenated diamond MOSFETs. The 77th JSAP Autumn Meeting, 2016. 2016
 8. BANAL, Ganipan Ryan, IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Sputter deposition AlN and atomic layer deposition Al2O3 as bilayer gate materials for Hterminated diamond field effect transistors. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2016. 2016
 9. IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, KOIDE, Yasuo, MATSUMOTO Takao, SHIBATA Naoya, IKUHARA Yuuichi. Microstructure and Hole Accumulation Mechanism of AlN/Diamond(111) Heterojunctions Prepared by MOVPE. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2016. 2016
 10. VERVENIOTIS, Elissaios, OKAWA, Yuji, MAKAROVA, Marina Vadimovna, KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, SMID, Bretislav, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, KOMATSU, Katsuyoshi, JOACHIM, Christian, AONO, Masakazu. Diacetylene monolayers and aggregates self-assembled on atomically flat surfaces. AFM Conference 2016. 2016
 11. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, BANAL, Ganipan Ryan, KOIDE, Yasuo. High-k TiO2 on Diamond for Electronic Devices: Capacitor, Field-effect Transistor, and Logic Inverter. 10th International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2016
 12. VERVENIOTIS, Elissaios, OKAWA, Yuji, MAKAROVA, Marina Vadimovna, KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, SMID, Bretislav, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, KOMATSU, Katsuyoshi, JOACHIM, Christian, AONO, Masakazu. Diacetylene monolayers and aggregates self-assembled on atomically flat surfaces. 2016 E-MRS Spring Meeting and Exhibit. 2016
 13. LIU, Jiangwei. Our studies on Diamond Electronic Devices. University of Science and Technology Beijing Visiting. 2016
 14. LIU, Jiangwei. Semiconductor diamond metal-insulator-semiconductor field-effect transistors. 2016 Energy, Materials, and Nanotechnology (EMN) Meeting. 2016
 15. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 小出 康夫. High-k TiO2 Films Deposition on Hydrogenated-diamond. 第63回応用物理学会春季学術講演会. 2016
 16. VERVENIOTIS, Elissaios, OKAWA, Yuji, MAKAROVA, Marina Vadimovna, KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, SMID, Bretislav, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, KOMATSU, Katsuyoshi, JOACHIM, Christian, AONO, Masakazu. Diacetylene monolayers and aggregates self-assembled on atomically flat surfaces. MANA International Symposium 2016. 2016
 17. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Enhancement mode hydrogenated diamond MISFETs. MANA International Symposium 2016. 2016
 18. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. High-k oxide gated diamond field effect transistor. WCSM-2016. 2016
 19. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of Normally Off Diamond Metal-insulator-semiconductor field-effect transistors. ICYS Workshop 2016. 2016
2015
 1. LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, SANG, Liwen, David Coatchup, Jiangling Li, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo, Haitao Ye. Impedance Analysis of Hydrogen-Terminated Diamond MOS Structure. MRS Fall Meeting 2015 . 2015
 2. 井村 将隆, バナル ガニパン ライアン, 劉 江偉, 小出 康夫. AlN/ダイヤモンド及びダイヤモンド/AlN/サ ファイア上のヘテロエピタキシャル成長. 第29回ダイヤモンドシンポジウム. 2015
 3. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Control of normally-on/off in hydrogenated-diamond MISFET. 第29回ダイヤモンドシンポジウム. 2015
 4. バナル ガニパン ライアン, 井村 将隆, 劉 江偉, 小出 康夫. ALD-Al2O3/SD-AlN as Bilayer Gate Material for Diamond FET. The Japan Society of Applied Physics Autumn Meeting, 2015. 2015
 5. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. ZrO2 on hydrogenated-diamond: breakdown electric field, interfacial band configuration, and gate-drain distance scaling effect for electrical property of MISFET. 第76回応用物理学会秋季講演会. 2015
 6. KOIDE, Yasuo, IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, BANAL, Ganipan Ryan, Matsumoto Takao, Shibata Naoya, Ikuhara Yuichi. Hole channel formation mechanism in AlN/diamond heterojunction and high-k oxide gate diamond FETs. ICDCM 2015. 2015
 7. LIU, Jiangwei. Insulator on hydrogenated-diamond for electronic devices: from capacitor to logic inverter. FP7 IRSES project meeting. 2015
 8. LIAO, Meiyong, LIU, Jiangwei, SANG, Liwen, David Coatchup, Jiangling Li, IMURA, Masataka, Haitao Ye, KOIDE, Yasuo. Impedance Spectroscopy of Diamond MOS Structure. the 9th International Conference on New Diamonds and Nano Carbon. 2015
 9. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Hydrogenated-diamond MISFET logic inverter. 9th International Conference on New Diamond and Nano Carbons. 2015
 10. LIU, Jiangwei. Hydrogenated-diamond Logic Inverter. EMN East Meeting. 2015
 11. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. Diamond FETs using heterojunction and high-k dielectrics. ISPlasma2015 / IC-PLANTS2015. 2015
 12. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposited High-k Insulators on Hydrogenated-diamond for Field Effect Transistors. MANA International Symposium 2015. 2015
 13. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond Ring Oscillator. ICYS Workshop 2015. 2015
2014
 1. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposited HfO2/Al2O3 Multi-nano-layer on Diamond for Field Effect Transistor. The 4th Annual World Congress of Nano-S&T. 2014
 2. 劉 江偉, 小出 康夫. Diamond logic inverter fabrication. NIMS forum 2014. 2014
 3. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, IMURA, Masataka, LIAO, Meiyong. Diamond FETs using heterojunction and high-k dielectrics. EuMIC2014. 2014
 4. 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫, 松元隆夫, 柴田直哉, 幾原雄一. AlN/ (111)面ダイヤモンドヘテロ接合界面の微細構造観察 と電気的特性評価. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 5. 小出 康夫, 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇. 窒化物半導体の界面制御とナノラミネート特異構造を用いた電子デバイスの開発. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 6. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Hydrogenated-diamond logic inverter fabrication with enhancement-mode metal-insulator-semiconductor field effect transistor. 第75回応用物理学会秋季学術講演会. 2014
 7. IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Energy-Band Offset of AlN/Diamond(111) Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spectroscopy. International Conference on Solid State Devices and Materials. 2014
 8. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. High-k/hydrogenated-diamond metal-insulator-semiconductor field effect transistors fabrication. International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2014
 9. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. HfO2 on hydrogenated-diamond for field effect transistors. IUMRS-ICA 2014. 2014
 10. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Recent progress of field effect transistors by AlN/Diamond Heterostructure. The 15th IUMRS-International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014). 2014
 11. IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Energy-Band Offset of AlN/Diamond(111) Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spectroscopy. 第33回電子材料シンポジウム. 2014
 12. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Atomic layer deposited Al2O3/diamond field effect transistors using surface p-channel prepared by thermal treatment with H2+NH3 . 14th International Conference on Atomic Layer Deposition. 2014
 13. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Diamond metal-insulator-semiconductor field effect transistor logic inverters. 2014 International Symposium on Single Crystal Diamond Electroni. 2014
 14. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of low on-resistance diamond field effect transistors. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 15. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, KOIDE, Yasuo. Electrical properties of atomic layer deposited HfO2/Al2O3 multilayer on diamond. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 16. KOIDE, Yasuo, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro. Frequency dispersion properties at Al2O3 and HfO2/H-terminated diamond interfaces. New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC 2014). 2014
 17. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. Normally-off HfO2/diamond field effect transistors fabrication. 2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
 18. 井村 将隆, 劉 江偉, 廖 梅勇, 小出 康夫. MOVPE法による(111)面ダイヤモンド基板上のAlNの高品質化. 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
 19. 小出 康夫, 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 大里 啓孝, 渡辺 英一郎, 津谷 大樹. Al2O3およびHfO2/水素終端ダイヤモンド界面の周波数分散特性. 第61回応用物理学会春季学術講演会. 2014
2013
 1. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. HfO2/diamond電界効果トランジスタの作成. 第27回ダイヤモンドシンポジウム. 2013
 2. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. HfO2/Hydrogenated-diamond field effect transistors for power devices. 第13回 NIMSフォーラム. 2013
 3. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Electrical characteristics and band configuration of LaAlO3/Al2O3/hydrogenated-diamond metal-oxide-semiconductor structure. 2013 JSAP-MRS Joint Symposia. 2013
 4. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Fabrication of HfO2/hydrogenated diamond metal-oxide-semiconductor field effect transistors. International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2013
 5. IMURA, Masataka, OOSATO, Hirotaka, WATANABE, Eiichiro, TSUYA, Daiju, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Diamond field effect transistors using Al2O3 insulator / surface p-channel diamond prepared by thermal treatment with hydrogen a. International Conference on Diamond and Carbon Materials 2013. 2013
 6. IMURA, Masataka, LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, KOIDE, Yasuo. Atomic Layer Deposition Technique for Diamond-based Field Effect Transistors. NIMS Conference 2013. 2013
 7. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Combination with Atomic Layer Deposition Technique for Fabrication of High-performance HfO2/diamond Metal-oxide-insulator Field Effect Transistors. 2013 NIMS conference. 2013
 8. LIU, Jiangwei, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, KOIDE, Yasuo. Band configuration of HfO2/hydrogen-terminated diamond heterointerface correlated with electrical properties of metal/HfO2/hydrogen-terminated diamond diodes. 2013 New Diamond and Nanocarbon. 2013
 9. LIU, Jiangwei, Shaoheng Cheng, LIAO, Meiyong, IMURA, Masataka, TANAKA, Akihiro, IWAI, Hideo, KOIDE, Yasuo. Interfacial Electronic Band Alignment of Ta2O5/Hydrogen-terminated diamond Heterojunction Determined by X-ray Photoelectron Spec. 2013 New Diamond and Nanocarbon . 2013
 10. 劉 江偉, 廖 梅勇, 井村 将隆, 小出 康夫. 原子層堆積法による水素終端ダイヤモンド上にAl2O3とHfO2の電子構造. 第60回応用物理学会春季学術講演会. 2013

特許 TSV

登録特許
 1. 特許第6519792号 ノーマリーオフ特性を有する水素化ダイヤモンドMISFETの製造方法 (2019)
公開特許出願
 1. 特開2018078254号 ダイヤモンド半導体装置、それを用いたロジック装置、及びダイヤモンド半導体装置の製造方法 (2018)
 2. 特開2017220512号 トリプルゲートH-ダイヤモンドMISFET及びその製造方法 (2017)
外国特許

  ▲ページトップへ移動