SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 三成 剛生

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2023
 1. Haonan Liu, Lixin Jing, Kexin He, Dandan Qu, Yushan Li, Takeo Minari, Ruiqiang Tao, Xubing Lu, Junming Liu. High Performance and Hysteresis-Free a-IGZO Thin Film Transistors Based on Spin-Coated Hafnium Oxide Gate Dielectrics. IEEE Electron Device Letters. 44 [9] (2023) 1508-1511 10.1109/led.2023.3295594
 2. Qingqing Sun, Chao Ma, Weipeng Li, Xiaomeng Li, Kenji Sakamoto, Xuying Liu, Akihiro Okamoto, Takeo Minari. Fully Printed Low-Voltage Field-Effect Transistor Biosensor Array for One-Drop Detection of Shewanella onedensis MR-1 Bacteria. ACS Applied Electronic Materials. 5 [5] (2023) 2558-2565 10.1021/acsaelm.3c00019
 3. Ruixin Dai, Changshuai Ding, Xiangyuan Li, Naiying Fan, Takeo Minari, Xuying Liu, Qingqing Sun. Molecular single crystals induce chain alignment in a semiconducting polymer. Advanced Composites and Hybrid Materials. 6 [1] (2023) 35 10.1007/s42114-022-00611-2
2022
 1. Cheng Chang, Yushan Li, Yan Zhang, Wentao Shuai, Haonan Liu, Ting Huang, Zhen Fan, Takeo Minari, Guofu Zhou, Ruiqiang Tao, Xubing Lu, Junming Liu. Electret/High-k Solution Dielectric for Low Voltage Synaptic Transistors With Near Linear and Ambipolar Weight Update. IEEE Electron Device Letters. 43 [9] (2022) 1467-1470 10.1109/led.2022.3189758
 2. Lingying Li, Wanli Li, Xuying Liu, Mizuki Tenjimbayashi, Hiroyo Segawa, Chisato Niikura, Tomonobu Nakayama, Takeo Minari. Microflow Manipulation by Velocity Field Gradient: Spontaneous Patterning of Silver Nanowires for Tailored Flexible Transparent Conductors. Advanced Materials Technologies. 7 [8] (2022) 2101687 10.1002/admt.202270046
 3. Jiankui Zhou, Hanfang Feng, Qingqing Sun, Zhengkun Xie, Xinchang Pang, Takeo Minari, Xuying Liu, Li Zhang. Resistance-switchable conjugated polyrotaxane for flexible high-performance RRAMs. Materials Horizons. 9 [5] (2022) 1526-1535 10.1039/d1mh01929e
 4. Shuai Wang, Cao Yang, Xiaomeng Li, Hanyu Jia, Shuiren Liu, Xuying Liu, Takeo Minari, Qingqing Sun. Polymer-based dielectrics with high permittivity and low dielectric loss for flexible electronics. Journal of Materials Chemistry C. 10 [16] (2022) 6196-6221 10.1039/d2tc00193d
 5. Wanli Li, Lingying Li, Fei Li, Kohsaku Kawakami, Qingqing Sun, Tomonobu Nakayama, Xuying Liu, Masayuki Kanehara, Jie Zhang, Takeo Minari. Self-Organizing, Environmentally Stable, and Low-Cost Copper–Nickel Complex Inks for Printed Flexible Electronics. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [6] (2022) 8146-8156 10.1021/acsami.1c21633
 6. Ting Huang, Yan Zhang, Haonan Liu, Ruiqiang Tao, Chunlai Luo, Yushan Li, Cheng Chang, Xubing Lu, Takeo Minari, Junming Liu. Interface scattering dominated carrier transport in hysteresis-free amorphous InGaZnO thin film transistors with high-k HfAlO gate dielectrics by atom layer deposition. Semiconductor Science and Technology. 37 [2] (2022) 025005 10.1088/1361-6641/ac3e05
2021
 1. Changshuai Ding, Hanyu Jia, Qingqing Sun, Zhiqiang Yao, Huige Yang, Wentao Liu, Xinchang Pang, Shisheng Li, Chuan Liu, Takeo Minari, Jinzhou Chen, Xuying Liu, Yanlin Song. Wafer-scale single crystals: crystal growth mechanisms, fabrication methods, and functional applications. Journal of Materials Chemistry C. (2021) 10.1039/d1tc01101d
 2. Koji Hidaka, Masaaki Koganemaru, Tomohito Sekine, Nobuyuki Shishido, Shoji Kamiya, 三成 剛生, Toru Ikeda, Shizuo Tokito, 日髙 功二, 小金丸 正明, 関根 智仁, 宍戸 信之, 神谷 庄司, 池田 徹, 時任 静士. 有機薄膜トランジスタ用ゲート絶縁層の機械的負荷下でのリーク電流評価とリークパスの推定. エレクトロニクス実装学会誌. 24 [6] (2021) 586-594
 3. Qingqing Sun, Tianqi Gao, Xiaomeng Li, Wanli Li, Xiaoqian Li, Kenji Sakamoto, Yong Wang, Lingying Li, Masayuki Kanehara, Chuan Liu, Xinchang Pang, Xuying Liu, Jianwen Zhao, Takeo Minari. Layer‐By‐Layer Printing Strategy for High‐Performance Flexible Electronic Devices with Low‐Temperature Catalyzed Solution‐Processed SiO 2. Small Methods. 5 [8] (2021) 2100263 10.1002/smtd.202100263
 4. Wanli Li, Lingying Li, Qingqing Sun, Xuying Liu, Masayuki Kanehara, Tomonobu Nakayama, Jinting Jiu, Kenji Sakamoto, Takeo Minari. Direct fabrication of high-resolution and high-performance flexible electronics via surface-activation-localized electroless plating. Chemical Engineering Journal. 416 (2021) 127644 10.1016/j.cej.2020.127644
 5. Lingying Li, Wanli Li, Qingqing Sun, Xuying Liu, Jinting Jiu, Mizuki Tenjimbayashi, Masayuki Kanehara, Tomonobu Nakayama, Takeo Minari. Dual Surface Architectonics for Directed Self‐Assembly of Ultrahigh‐Resolution Electronics. Small. (2021) 2101754 10.1002/smll.202101754
 6. Shakil N. Afraj, Guan‐Yu He, Chih‐Yu Lin, Arulmozhi Velusamy, Chu‐Yun Huang, Po‐Shen Lin, Sureshraju Vegiraju, Ping‐Yu Huang, Jen‐Shyang Ni, Shueh‐Lin Yau, Shih‐Huang Tung, Takeo Minari, Cheng‐Liang Liu, Ming‐Chou Chen. Solution‐Processable Multifused Thiophene Small Molecules and Conjugated Polymer Semiconducting Blend for Organic Field Effect Transistor Application. Advanced Materials Technologies. 6 [3] (2021) 2001028 10.1002/admt.202001028
 7. Kuakua Lu, Xiaomeng Li, Qingqing Sun, Xinchang Pang, Jinzhou Chen, Takeo Minari, Xuying Liu, Yanlin Song. Solution-processed electronics for artificial synapses. Materials Horizons. 8 [2] (2021) 447-470 10.1039/d0mh01520b
2020
 1. Vellaichamy Joseph, Chih-Hsin Yu, Chia-Chi Lin, Wei-Chieh Lien, Hsin-Chia Tsai, Cheng-Shiun Chen, Alfonsina Abat Amelenan Torimtubun, Arulmozhi Velusamy, Ping-Yu Huang, Gene-Hsiang Lee, Shueh-Lin Yau, Shih-Hung Tung, Takeo Minari, Cheng-Liang Liu, Ming-Chou Chen. Quinoidal thioalkyl-substituted bithiophene small molecule semiconductors for n-type organic field effect transistors. Journal of Materials Chemistry C. 8 [43] (2020) 15450-15458 10.1039/d0tc03808c
 2. Daichi Okada, Zhan-Hong Lin, Jer-Shing Huang, Osamu Oki, Masakazu Morimoto, Xuying Liu, Takeo Minari, Satoshi Ishii, Tadaaki Nagao, Masahiro Irie, Yohei Yamamoto. Optical microresonator arrays of fluorescence-switchable diarylethenes with unreplicable spectral fingerprints. Materials Horizons. 7 [7] (2020) 1801-1808 10.1039/d0mh00566e Open Access
 3. Kirill Bulgarevich, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Takeo Minari, Masayuki Takeuchi. Operational Stability Enhancement of Polymeric Organic Field‐Effect Transistors by Amorphous Perfluoropolymers Chemically Anchored to Gate Dielectric Surfaces. Advanced Electronic Materials. 6 [7] (2020) 2000161 10.1002/aelm.202000161
 4. Wanli Li, Qingqing Sun, Lingying Li, Jinting Jiu, Xu-Ying Liu, Masayuki Kanehara, Takeo Minari, Katsuaki Suganuma. The rise of conductive copper inks: challenges and perspectives. Applied Materials Today. 18 (2020) 100451 10.1016/j.apmt.2019.100451
 5. Shoji Kamiya, Hayato Izumi, Tomohito Sekine, Nobuyuki Shishido, Hiroko Sugiyama, Yasuko Haga, Takeo Minari, Masaaki Koganemaru, Shizuo Tokito. A multidimensional scheme of characterization for performance deterioration behavior of flexible devices under bending deformation. Thin Solid Films. 694 (2020) 137613 10.1016/j.tsf.2019.137613
2019
 1. Kairong Huang, Fuhua Dai, Qingqing Sun, Tengzhou Yang, Huihua Xu, Xuying Liu, Takeo Minari, Masayuki Kanehara, Chuan Liu. Rapid Laser Annealing of Silver Electrodes for Printing Organic Thin-Film Transistors on Plastic Substrates. IEEE Transactions on Electron Devices. 66 [6] (2019) 2729-2734 10.1109/ted.2019.2911310
 2. Kirill Bulgarevich, Kenji Sakamoto, Takeo Minari, Takeshi Yasuda, Kazushi Miki, Masayuki Takeuchi. Polymer‐Based Organic Field‐Effect Transistors with Active Layers Aligned by Highly Hydrophobic Nanogrooved Surfaces. Advanced Functional Materials. 29 [45] (2019) 1905365 10.1002/adfm.201905365
 3. Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Xu-Ying Liu, Zehua Hu, Jing Wu, Hideaki Nakajima, Song Liu, Toshiya Okazaki, Wei Chen, Takeo Minari, Yoshiki Sakuma, Kazuhito Tsukagoshi, Kazu Suenaga, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada. Wafer-scale and deterministic patterned growth of monolayer MoS2via vapor–liquid–solid method. Nanoscale. 11 [34] (2019) 16122-16129 10.1039/c9nr04612g
 4. Binbin Qian, Chaodeng Liu, Junmin Xu, Qingqing Sun, Huige Yang, Wentao Liu, Li Zhang, Takeo Minari, Xuying Liu, Jinzhou Chen. 3D cross-linking N-doped graphene framework for high sulfur nanocrystal storage. Journal of Physics D: Applied Physics. 52 [29] (2019) 295502 10.1088/1361-6463/ab182e
 5. Chuan Liu, Changdong Chen, Xiaojie Li, Sujuan Hu, Chenning Liu, Kairong Huang, Fuhua Dai, Baijun Zhang, Xuying Liu, Takeo Minari, Yong‐Young Noh, Jun Chen. A General Approach to Probe Dynamic Operation and Carrier Mobility in Field‐Effect Transistors with Nonuniform Accumulation. Advanced Functional Materials. 29 [29] (2019) 1901700 10.1002/adfm.201901700
 6. Changdong Chen, Bo‐Ru Yang, Gongtan Li, Hang Zhou, Bolong Huang, Qian Wu, Runze Zhan, Yong‐Young Noh, Takeo Minari, Shengdong Zhang, Shaozhi Deng, Henning Sirringhaus, Chuan Liu. Analysis of Ultrahigh Apparent Mobility in Oxide Field‐Effect Transistors. Advanced Science. 6 [7] (2019) 1801189 10.1002/advs.201801189 Open Access
 7. Fuhua Dai, Xuying Liu, Tengzhou Yang, Jun Qian, Yun Li, Yang Gao, Pan Xiong, Hai Ou, Jin Wu, Masayuki Kanehara, Takeo Minari, Chuan Liu. Fabrication of Two-Dimensional Crystalline Organic Films by Tilted Spin Coating for High-Performance Organic Field-Effect Transistors. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [7] (2019) 7226-7234 10.1021/acsami.8b21298
2018
 1. Tengzhou Yang, Fuhua Dai, Hiroaki Iino, Masayuki Kanehara, Xuying Liu, Takeo Minari, Chuan Liu, Junichi Hanna. Solution-processable liquid crystalline chrysene semiconductors with wide band gap: Self-organization and carrier transport properties. Organic Electronics. 63 (2018) 184-193 10.1016/j.orgel.2018.09.021
 2. Yongtao Wang, Huige Yang, Zhihao Chen, Ning Chen, Xinchang Pang, Li Zhang, Takeo Minari, Xuying Liu, Hongzhi Liu, Jinzhou Chen. Recyclable Oil-Absorption Foams via Secondary Phase Separation. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 6 [11] (2018) 13834-13843 10.1021/acssuschemeng.8b01950
 3. Qingqing Sun, Binbin Qian, Koichiro Uto, Jinzhou Chen, Xuying Liu, Takeo Minari. Functional biomaterials towards flexible electronics and sensors. Biosensors and Bioelectronics. 119 (2018) 237-251 10.1016/j.bios.2018.08.018
 4. Yong Xu, Huabin Sun, Ao Liu, Huihui Zhu, Binhong Li, Takeo Minari, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Yong-Young Noh. Essential Effects on the Mobility Extraction Reliability for Organic Transistors. Advanced Functional Materials. 28 [42] (2018) 1803907 10.1002/adfm.201803907
 5. Chuan Liu, Xuying Liu, Takeo Minari, Masayuki Kanehara, Yong-Young Noh. Organic thin-film transistors with over 10 cm2/Vs mobility through low-temperature solution coating. Journal of Information Display. 19 [2] (2018) 71-80 10.1080/15980316.2018.1430068 Open Access
 6. Lijuan Liang, Xuying Liu, Masayuki Kanehara, Norihisa Kobayashi, Takeo Minari. Layer-by-layer printing non-volatile organic thin-film transistor memory with a planarly-oriented DNA-complex dielectric. Organic Electronics. 55 (2018) 75-81 10.1016/j.orgel.2018.01.008
 7. Lijuan Liang, Yabo Fu, Dongdong Wang, Yen Wei, Norihisa Kobayashi, Takeo Minari. DNA as Functional Material in Organic-Based Electronics. Applied Sciences. 8 [1] (2018) 90 10.3390/app8010090 Open Access
2017
 1. Chuan Liu, Gongtan Li, Riccardo Di Pietro, Jie Huang, Yong-Young Noh, Xuying Liu, Takeo Minari. Device Physics of Contact Issues for the Overestimation and Underestimation of Carrier Mobility in Field-Effect Transistors. Physical Review Applied. 8 [3] (2017) 034020 10.1103/physrevapplied.8.034020
 2. Xuying Liu, Chuan Liu, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Pan Xiong, Lijuan Liang, Tengzhou Yang, Masayuki Kanehara, Jun Takeya, Takeo Minari. Homogeneous dewetting on large-scale microdroplet arrays for solution-processed electronics. NPG Asia Materials. 9 [7] (2017) e409 10.1038/am.2017.123 Open Access
 3. 三成 剛生, 金原 正幸. 表面選択塗布法による電子回路の自己形成. 表面科学. 38 [5] (2017) 222-227 10.1380/jsssj.38.222 Open Access
 4. Xuying Liu, Masayuki Kanehara, Chuan Liu, Takeo Minari. Ultra-high-resolution printing of flexible organic thin-film transistors. Journal of Information Display. 18 [2] (2017) 93-99 10.1080/15980316.2017.1298538 Open Access
 5. Chuan Liu, Kairong Huang, Won-Tae Park, Minmin Li, Tengzhou Yang, Xuying Liu, Lijuan Liang, Takeo Minari, Yong-Young Noh. A unified understanding of charge transport in organic semiconductors: the importance of attenuated delocalization for the carriers. Materials Horizons. 4 [4] (2017) 608-618 10.1039/c7mh00091j Open Access
 6. Kirill Bulgarevich, Kenji Sakamoto, Takeo Minari, Takeshi Yasuda, Kazushi Miki. Spatially Uniform Thin-Film Formation of Polymeric Organic Semiconductors on Lyophobic Gate Insulator Surfaces by Self-Assisted Flow-Coating. ACS Applied Materials & Interfaces. 9 [7] (2017) 6237-6245 10.1021/acsami.6b15398
 7. Chuan Liu, Xuying Liu, Yong Xu, Huabin Sun, Yun Li, Yi Shi, Michael V. Lee, Toshikazu Yamada, Tatsuo Hasegawa, Yong-Young Noh, Takeo Minari. Generating one-dimensional micro- or nano-structures with in-plane alignment by vapor-driven wetting kinetics. Materials Horizons. 4 [2] (2017) 259-267 10.1039/c6mh00411c
2016
 1. Elisseos Verveniotis, Yuji Okawa, Marina V. Makarova, Yasuo Koide, Jiangwei Liu, Břetislav Šmíd, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katsuyoshi Komatsu, Takeo Minari, Xuying Liu, Christian Joachim, Masakazu Aono. Self-assembling diacetylene molecules on atomically flat insulators. Physical Chemistry Chemical Physics. 18 [46] (2016) 31600-31605 10.1039/c6cp06749b Open Access
 2. Chuan Liu, Gunel Huseynova, Yong Xu, Dang Xuan Long, Won-Tae Park, Xuying Liu, Takeo Minari, Yong-Young Noh. Universal diffusion-limited injection and the hook effect in organic thin-film transistors. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 29811 10.1038/srep29811 Open Access
 3. Xuying Liu, Masayuki Kanehara, Chuan Liu, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Jun Takeya, Takeo Minari. Spontaneous Patterning of High-Resolution Electronics via Parallel Vacuum Ultraviolet. Advanced Materials. 28 [31] (2016) 6568-6573 10.1002/adma.201506151
 4. LIU, Xu-Ying, Masayuki Kanehara, YAGUCHI, Asuka, MINARI, Takeo. Selective Solution Patterning for Organic Thin-Film Transistors: Toward Fully Printed Electronics. AAPPS Bulletin. 26 [2] (2016) 3-8
 5. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhiro Marumoto. Effect of molecular ordering in active layer on organic thin-film transistor performance. Japanese Journal of Applied Physics. 55 [3] (2016) 030301 10.7567/jjap.55.030301
2015
 1. Chuan Liu, Takeo Minari, Yong Xu, Bo-ru Yang, Hui-Xuan Chen, Qiutan Ke, Xuying Liu, Hsiang Chih Hsiao, Chia Yu Lee, Yong-Young Noh. Direct and quantitative understanding of the non-Ohmic contact resistance in organic and oxide thin-film transistors. Organic Electronics. 27 (2015) 253-258 10.1016/j.orgel.2015.09.024
 2. Bo-Ru Yang, Wu Cao, Gui-Shi Liu, Hui-Jiuan Chen, Yong-Young Noh, Takeo Minari, Hsiang-Chih Hsiao, Chia-Yu Lee, Han-Ping D. Shieh, Chuan Liu. Microchannel Wetting for Controllable Patterning and Alignment of Silver Nanowire with High Resolution. ACS Applied Materials & Interfaces. 7 [38] (2015) 21433-21441 10.1021/acsami.5b06370
 3. 三成 剛生. 有機トランジスタの界面. 先端有機半導体デバイス 基礎からデバイス物性まで. (2015) 80-87
 4. Chuan Liu, Yong Xu, Xuying Liu, Takeo Minari, Henning Sirringhaus, Yong-Young Noh. Solution-processed high-LUMO-level polymers inn-type organic field-effect transistors: a comparative study as a semiconducting layer, dielectric layer, or charge injection layer. Semiconductor Science and Technology. 30 [4] (2015) 044007 10.1088/0268-1242/30/4/044007
 5. Yayun Shao, Yang Zhang, Wenqiang He, Chuan Liu, Takeo Minari, Sujuan Wu, Min Zeng, Zhang Zhang, Xingsen Gao, Xubing Lu, J-M Liu. Role of growth temperature on the frequency response characteristics of pentacene-based organic devices. Semiconductor Science and Technology. 30 [3] (2015) 035005 10.1088/0268-1242/30/3/035005
2014
 1. Yong Xu, Chuan Liu, Paul Seyram K. Amegadze, Won-Tae Park, Dang Xuan Long, Takeo Minari, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Yong-Young Noh. Significant roles of low-temperature post-metallization annealing in solution-processed oxide thin-film transistors. Applied Physics Letters. 105 [13] (2014) 133505 10.1063/1.4897003
 2. Takeo Minari, Yuki Kanehara, Chuan Liu, Kenji Sakamoto, Takeshi Yasuda, Asuka Yaguchi, Shigemi Tsukada, Kei Kashizaki, Masayuki Kanehara. Room-Temperature Printing of Organic Thin-Film Transistors with π-Junction Gold Nanoparticles. Advanced Functional Materials. 24 [31] (2014) 4886-4892 10.1002/adfm.201400169
 3. Chuan Liu, Yong Xu, Zhihong Liu, Hoi Nok Tsao, Klaus Müllen, Takeo Minari, Yong-Young Noh, Henning Sirringhaus. Improving solution-processed n-type organic field-effect transistors by transfer-printed metal/semiconductor and semiconductor/semiconductor heterojunctions. Organic Electronics. 15 [8] (2014) 1884-1889 10.1016/j.orgel.2014.04.032
 4. Masayuki Suda, Yoshitaka Kawasugi, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Reizo Kato, Hiroshi M. Yamamoto. Strain-Tunable Superconducting Field-Effect Transistor with an Organic Strongly-Correlated Electron System. Advanced Materials. 26 [21] (2014) 3490-3495 10.1002/adma.201305797
 5. Yang Yang, Chuan Liu, Si Gao, Yun Li, Xinran Wang, Yu Wang, Takeo Minari, Yong Xu, Peng Wang, Yi Zhao, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi. Large [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl (PCBM) hexagonal crystals grown by solvent-vapor annealing. Materials Chemistry and Physics. 145 [3] (2014) 327-333 10.1016/j.matchemphys.2014.02.017
 6. Chuan Liu, Yong Xu, Gerard Ghibaudo, Xubing Lu, Takeo Minari, Yong-Young Noh. Evaluating injection and transport properties of organic field-effect transistors by the convergence point in transfer-length method. Applied Physics Letters. 104 [1] (2014) 013301 10.1063/1.4860958
2013
 1. Akichika Kumatani, Yun Li, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. On Practical Charge Injection at the Metal/Organic Semiconductor Interface. Scientific Reports. 3 [1] (2013) 1026 10.1038/srep01026 Open Access
 2. Chuan Liu, Yong Xu, Yun Li, William Scheideler, Takeo Minari. Critical Impact of Gate Dielectric Interfaces on the Contact Resistance of High-Performance Organic Field-Effect Transistors. The Journal of Physical Chemistry C. 117 [23] (2013) 12337-12345 10.1021/jp4023844
 3. Yong Xu, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Peter Darmawan, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Joule's law for organic transistors exploration: Case of contact resistance. Journal of Applied Physics. 113 [6] (2013) 064507 10.1063/1.4792066
2012
 1. Chuan Liu, Yun Li, Yong Xu, Takeo Minari, Songlin Li, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Controlling the crystal formation in solution-process for organic field-effect transistors with high-performance. Organic Electronics. 13 [12] (2012) 2975-2984 10.1016/j.orgel.2012.08.024
 2. Akichika Kumatani, Chuan Liu, Yun Li, Peter Darmawan, Kazuo Takimiya, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-processed, Self-organized Organic Single Crystal Arrays with Controlled Crystal Orientation. Scientific Reports. 2 [1] (2012) 393 10.1038/srep00393 Open Access
 3. Peter Darmawan, Takeo Minari, Yong Xu, Song-Lin Li, Haisheng Song, Meiyin Chan, Kazuhito Tsukagoshi. Optimal Structure for High-Performance and Low-Contact-Resistance Organic Field-Effect Transistors Using Contact-Doped Coplanar and Pseudo-Staggered Device Architectures. Advanced Functional Materials. 22 [21] (2012) 4577-4583 10.1002/adfm.201201094
 4. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Surface Selectively Deposited Organic Single-crystal Transistor Arrays with High Device Performance. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 566 [1] (2012) 13-17 10.1080/15421406.2012.703812
 5. Yong Xu, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Gerard Ghibaudo, Kazuhito Tsukagoshi. Tunable contact resistance in double-gate organic field-effect transistors. Organic Electronics. 13 [9] (2012) 1583-1588 10.1016/j.orgel.2012.05.008
 6. Chuan Liu, Yun Li, Takeo Minari, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Forming semiconductor/dielectric double layers by one-step spin-coating for enhancing the performance of organic field-effect transistors. Organic Electronics. 13 [7] (2012) 1146-1151 10.1016/j.orgel.2012.03.025
 7. Yun Li, Chuan Liu, Yong Xu, Takeo Minari, Peter Darmawan, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-processed organic crystals for field-effect transistor arrays with smooth semiconductor/dielectric interface on paper substrates. Organic Electronics. 13 [5] (2012) 815-819 10.1016/j.orgel.2012.01.021
 8. Xubing Lu, Takeo Minari, Chuan Liu, Akichika Kumatani, J.-M. Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Temperature dependence of frequency response characteristics in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 100 [18] (2012) 183308 10.1063/1.4711211
 9. Yun Li, Chuan Liu, Shengfu Tong, Lijia Pan, Lin Pu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi. Metal-diffusion-induced ITO nanoparticles at the organic/ITO interface. Journal of Physics D: Applied Physics. 45 [16] (2012) 165104 10.1088/0022-3727/45/16/165104
 10. 塚越 一仁, 李 昀, リウ チュアン, 三成 剛生. 溶液から自己二層分離法で造る結晶有機トランジスタ. シーエムシー出版 有機デバイスのための塗布技術. (2012) 149-158
 11. Yasuo Miyata, Eiji Yoshikawa, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Shigehiro Yamaguchi. High-performance organic field-effect transistors based on dihexyl-substituted dibenzo[d,d′]thieno[3,2-b;4,5-b′]dithiophene. Journal of Materials Chemistry. 22 [16] (2012) 7715 10.1039/c2jm30840a
 12. Chuan Liu, Takeo Minari, Yun Li, Akichika Kumatani, Michael V. Lee, Si Hui Athena Pan, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Direct formation of organic semiconducting single crystals by solvent vapor annealing on a polymer base film. Journal of Materials Chemistry. 22 [17] (2012) 8462 10.1039/c2jm15747k
 13. Takeo Minari, Peter Darmawan, Chuan Liu, Yun Li, Yong Xu, Kazuhito Tsukagoshi. Highly enhanced charge injection in thienoacene-based organic field-effect transistors with chemically doped contact. Applied Physics Letters. 100 [9] (2012) 093303 10.1063/1.3690949
 14. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Large plate-like organic crystals from direct spin-coating for solution-processed field-effect transistor arrays with high uniformity. Organic Electronics. 13 [2] (2012) 264-272 10.1016/j.orgel.2011.11.012
 15. Takeo Minari, Chuan Liu, Masataka Kano, Kazuhito Tsukagoshi. Controlled Self-Assembly of Organic Semiconductors for Solution-Based Fabrication of Organic Field-Effect Transistors. Advanced Materials. 24 [2] (2012) 299-306 10.1002/adma.201102554
 16. Peter Darmawan, Takeo Minari, Akichika Kumatani, Yun Li, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Reduction of charge injection barrier by 1-nm contact oxide interlayer in organic field effect transistors. Applied Physics Letters. 100 [1] (2012) 013303 10.1063/1.3673842
2011
 1. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Power transfer-length method for full biasing contact resistance evaluation of organic field-effect transistors. Organic Electronics. 12 [12] (2011) 2019-2024 10.1016/j.orgel.2011.08.026
 2. Yong Xu, Mohamed Benwadih, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Takeo Minari, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Carrier mobility in organic field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 110 [10] (2011) 104513 10.1063/1.3662955
 3. James Stott, Akichika Kumatani, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Sandrine Heutz, Gabriel Aeppli, Arokia Nathan. Bottom-Contact Pentacene Thin-Film Transistors on Silicon Nitride. IEEE Electron Device Letters. 32 [9] (2011) 1305-1307 10.1109/led.2011.2160520
 4. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Romain Gwoziecki, Romain Coppard, Mohamed Benwadih, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Modeling of static electrical properties in organic field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 110 [1] (2011) 014510 10.1063/1.3602997
 5. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Jan Chroboczek, Francis Balestra, Gerard Ghibaudo. Origin of low-frequency noise in pentacene field-effect transistors. Solid-State Electronics. 61 [1] (2011) 106-110 10.1016/j.sse.2011.01.002
 6. Yun Li, Chuan Liu, Akichika Kumatani, Peter Darmawan, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Patterning solution-processed organic single-crystal transistors with high device performance. AIP Advances. 1 [2] (2011) 022149 10.1063/1.3608793 Open Access
 7. Xubing Lu, Takeo Minari, Akichika Kumatani, Chuan Liu, Kazuhito Tsukagoshi. Effect of air exposure on metal/organic interface in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 98 [24] (2011) 243301 10.1063/1.3599056
 8. 塚越 一仁, リウ チュアン, 三成 剛生. 溶液から高移動度有機結晶トランジスタ. OPTRONIS. 353 [5] (2011) 83-87
 9. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Hiroki Maeda. Control of device parameters by active layer thickness in organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 98 [7] (2011) 073307 10.1063/1.3555463
 10. Chuan Liu, Takeo Minari, Xubing Lu, Akichika Kumatani, Kazuo Takimiya, Kazuhito Tsukagoshi. Solution-Processable Organic Single Crystals with Bandlike Transport in Field-Effect Transistors. Advanced Materials. 23 [4] (2011) 523-526 10.1002/adma.201002682
 11. Takeo Minari, Masataka Kano, Kazuhito Tsukagoshi. Selective molecular assembly for bottom-up fabrication of organic thin-film transistors. Self-organized organic semiconductors: From Materials to Device Applications. (2011) 267-288 10.1002/9780470949122.ch9
 12. Y. Xu, R. Gwoziecki, R. Coppard, M. Benwadih, T. Minari, K. Tsukagoshi, J. A. Chroboczek, F. Balestra, G. Ghibaudo. Diagnosis of low-frequency noise sources in contact resistance of staggered organic transistors. Applied Physics Letters. 98 [3] (2011) 033505 10.1063/1.3544583
2010
 1. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Site-selective deposition of single-wall carbon nanotubes by patterning self-assembled monolayer for application to thin-film transistors. physica status solidi (b). 247 [11-12] (2010) 2750-2753 10.1002/pssb.201000427
 2. Y. Xu, T. Minari, K. Tsukagoshi, R. Gwoziecki, R. Coppard, F. Balestra, J. A. Chroboczek, G. Ghibaudo. Extraction of low-frequency noise in contact resistance of organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 97 [3] (2010) 033503 10.1063/1.3467057
 3. Yong Xu, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, J. A. Chroboczek, Gerard Ghibaudo. Direct evaluation of low-field mobility and access resistance in pentacene field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 107 [11] (2010) 114507 10.1063/1.3432716
 4. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. All-Solution-Processed Selective Assembly of Flexible Organic Field-Effect Transistor Arrays. Applied Physics Express. 3 [5] (2010) 051601 10.1143/apex.3.051601
 5. Tetsuhiko Miyadera, Takeo Minari, Sui-Dong Wang, Kazuhito Tsukagoshi. Pulsed Bias Stress in Pentacene Thin Film Transistors and Effect of Contact Material. Japanese Journal of Applied Physics. 49 [1] (2010) 01AB03 10.1143/jjap.49.01ab03
2009
 1. Yohei Yamamoto, Guanxin Zhang, Wusong Jin, Takanori Fukushima, Noriyuki Ishii, Akinori Saeki, Shu Seki, Seiichi Tagawa, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Takuzo Aida. Ambipolar-transporting coaxial nanotubes with a tailored molecular graphene–fullerene heterojunction. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 [50] (2009) 21051-21056 10.1073/pnas.0905655106
 2. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Tetsuhiko Miyadera, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Thin-film transistors fabricated from semiconductor-enriched single-wall carbon nanotubes. physica status solidi (b). 246 [11-12] (2009) 2849-2852 10.1002/pssb.200982340
 3. Yohei Yamamoto, Wusong Jin, Takanori Fukushima, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi, Akinori Saeki, Shu Seki, Seiichi Tagawa, Takuzo Aida. Charge Transport Properties of Hexabenzocoronene Nanotubes by Field Effect:Influence of the Oligoether Side Chains on the Mobility. Chemistry Letters. 38 [9] (2009) 888-889 10.1246/cl.2009.888
 4. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, MINARI, Takeo, Tetsuhiko Miyadera, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Hiromichi Kataura. Performance Enhancement of Thin-Film Transistors by Using High-Purity Semiconducting Single-Wall Carbon Nanotubes. APPLIED PHYSICS EXPRESS. 2 [7] (2009) 071601-1-071601-3
 5. Takeshi Tanaka, Hehua Jin, Yasumitsu Miyata, Shunjiro Fujii, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Takeo Minari, Tetsuhiko Miyadera, Kazuhito Tsukagoshi, Hiromichi Kataura. Simple and Scalable Gel-Based Separation of Metallic and Semiconducting Carbon Nanotubes. Nano Letters. 9 [4] (2009) 1497-1500 10.1021/nl8034866
 6. Masataka Kano, Takeo Minari, Kazuhito Tsukagoshi. Improvement of subthreshold current transport by contact interface modification in p-type organic field-effect transistors. Applied Physics Letters. 94 [14] (2009) 143304 10.1063/1.3115826
 7. MINARI, Takeo. Surface selective deposition of molecular semiconductors. Applied Physics Letters. 94 [9] (2009) 093307 10.1063/1.3095665
 8. S. D. Wang, T. Minari, T. Miyadera, K. Tsukagoshi, J. X. Tang. Contact resistance instability in pentacene thin film transistors induced by ambient gases. Applied Physics Letters. 94 [8] (2009) 083309 10.1063/1.3089246

書籍 TSV

2018
 1. 三成 剛生. 室温印刷有機トランジスタ. シーエムシー出版, 2018
2017
 1. 三成 剛生. 室温印刷による短チャネル有機トランジスタの作製技術. プリンテッド・エレクトロニクスに向けた材料、プロセス技術の開発と最新事例. , 2017, 500-506.
2013
 1. 三成 剛生. 有機薄膜トランジスタ. 薄膜の評価技術ハンドブック. , 2013, 517-520.

会議録 TSV

2013
 1. MINARI, Takeo, LIU, Chuan. Origin of Large Contact Resistance in Organic Field-Effect Transistors. Proceedings of the 2013 IEEE International Interconnect Technology Conference. (2013) 145-147
2009
 1. Xu Yong, MINARI, Takeo, TSUKAGOSHI, Kazuhito, Karlheinz Bock, Mooness Fadlallah, Gerard Ghibaudo, Jan Chroboczek. Study of organic material FETs by combined static and noise measurements. AIP Conference Proceedings. (2009) 163-166

口頭発表 TSV

2023
 1. LI, Lingying, LI, Wanli, 金原 正幸, MINARI, Takeo. Directed Self-Assembly by Liquid-Solid Nonequilibrium Heterointerface for High-Resolution Soft Electronics. 第84回応用物理学会秋季学術講演会. 2023
 2. LI, Lingying, LI, Wanli, 金原 正幸, MINARI, Takeo. One-dimensional Hybrid Nanowires Patterning by Interfacial Architectonics for Soft Electronics. 2023 International Conference on Solid State Devices and Materials (ssdm 2023). 2023
 3. 辻 将太, 牧原 颯馬, 代市 拓海, 三成 剛生, 大野 誠吾, 尾松 孝茂, 宮本 克彦. テラヘルツ円偏光二色性イメージング. 第70回応用物理学会春季学術講演会. 2023
 4. LI, Lingying, 李 万里, TENJIMBAYASHI, Mizuki, 金原 正幸, SEGAWA, Hiroyo, NIIKURA, Chisato, NAKAYAMA, Tomonobu, MINARI, Takeo. A Liquid-Solid Nonequilibrium Heterointerface for Programmable Patterning of 1D-Nanowire-Based Soft Electronics. 第70回応用物理学会春季学術講演会. 2023
 5. 井上将太朗, 小金丸正明, 三成 剛生, 神谷庄司, 宍戸信之, 関根智仁, 池田徹, 時任静士. 曲げ応力下における有機薄膜トランジスタの電気特性変動における接触抵抗の影響. 日本機械学会九州支部第76期総会・講演会. 2023
 6. 折尾五熙, 小金丸正明, 神谷庄司, 宍戸信之, 関根智仁, 三成 剛生, 池田徹, 時任静士. 異なる配線形状を有する有機エレクトロニクス用印刷Ag配線の合掌曲げ疲労評価. Mate2023(第29回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム). 2023
2022
 1. 三成 剛生. プリンテッドエレクトロニクス向け新材料と印刷デバイス. 2022年度 第1回 日本画像学会技術研究会(通算第152回) 電子ペーパー/フレキシブル技術研究会. 2022 招待講演
 2. 三成 剛生. プリンテッドエレクトロニクスの動向. 2022年度第3回 シーズオリエンテッド先端実装技術分科会. 2022 招待講演
 3. 李 玲穎, 三成 剛生. 微細プリンテッドエレクトロニクス技術. 第2回 時空間光工学研究会. 2022 招待講演
 4. 三成 剛生. プリンテッドエレクトロニクス向け低温焼結塗布型シリカ. 2021年度第2回 ガラス科学技術研究会 「溶液法による薄膜電子材料の創成」. 2022 招待講演
 5. 三成 剛生, 孫 晴晴, 李 玲穎, 李 万里, 劉 旭影. 低温焼結塗布型シリカを用いた印刷エレクトロニクス. シリコン材料・デバイス研究会(IEICE-SDM). 2022 招待講演
2021
 1. 三成 剛生. 微細プリンタブル技術による回路作製. TSUKUBA Innovation Matching Vol.1. 2021 招待講演
 2. 三成 剛生. 印刷で作る薄膜トランジスタ. 有機エレクトロニクスワークショップ. 2021 招待講演
 3. 三成 剛生, 李 玲穎, Qingqing Sun, Wanli Li, Xuying Liu, 中山 知信. Directed Self-Assembly for Fully-Printed Electronics. ICAE 2021 (6th International Conference on Advanced Electromaterials). 2021 招待講演
 4. 三成 剛生. Dual Surface Architectonics for Directed Self Assembly of Ultrahigh Resolution Electronics. Flex China 2021 (The Premier Nanotech Business Event in China). 2021 招待講演
 5. 坂本 謙二, ブルガレビッチ キリル, 安田 剛, 三成 剛生, 竹内 正之. 疎水性ナノグルーブ・ゲート絶縁膜表面が高分子有機電界効果トランジスタの移動度と動作安定性に及ぼす影響. 2021年日本液晶学会討論会. 2021
 6. 三成 剛生, 李 玲穎, Qingqing Sun, Wanli Li, Xuying Liu. Fully-Printed Electronics Using Metal Nanoparticle Inks. IMID 2021. 2021 招待講演
 7. 三成 剛生, 新倉 ちさと. 電磁波の時空間変調デバイスの開発. 時空間光工学研究会. 2021 招待講演
2019
 1. 三成 剛生. プリンタブルデバイスの作り方. プリンテッドエレクトロニクスの研究開発動向 . 2019 招待講演
 2. MINARI, Takeo, SUN, Qingqing, LI, Wanli, Xuying Liu, 金原 正幸. Fabrication of Flexible Electronics by Printing. Flex China 2019. 2019 招待講演
 3. MINARI, Takeo, SUN, Qingqing, LI, Wanli, Xuying Liu, 金原 正幸. Fabrication of Flexible Circuits by Printed Electronics. IMPACT-IAAC 2019. 2019 招待講演
 4. MINARI, Takeo, LI, Wanli, SUN, Qingqing, Xuying Liu, 金原 正幸. Flexible Electronics by Room-Temperature Printing Technology. The Third Taiwan-Japan Workshop. 2019 招待講演
 5. BULGAREVICH, Kirill, SAKAMOTO, Kenji, MINARI, Takeo, YASUDA, Takeshi, 三木 一司, TAKEUCHI, Masayuki. Alignment-Induced Mobility Enhancement and Small Device-to-Device Variation of Polymer-Based Organic Field-Effect Transistors with Highly Hydrophobic Nano-Grooved Gate Dielectric Surfaces. 第80回応用物理学会秋季学術講演会. 2019
 6. MINARI, Takeo. Fabrication of flexible devices using Printed Electronics. NMS2019. 2019 招待講演
 7. 坂本 謙二, ブルガレビッチ キリル, 安田 剛, 三成 剛生, 竹内 正之. 疎水性ナノグルーブ表面によって配向させた液晶性高分子有機電界効果トランジスタの特性評価. 2019年日本液晶学会討論会. 2019
 8. MINARI, Takeo, SUN, Qingqing, LI, Wanli, Xuying Liu, 金原 正幸. High-performance organic thin-film transistors by printing. SPIE2019. 2019 招待講演
 9. MINARI, Takeo. Fabrication of 3-Dimentional Printed Electronic Circuits. ICPAC Yangon 2019. 2019 招待講演
 10. MINARI, Takeo, SUN, Qingqing, LI, Wanli, LIU, Xu-Ying, 金原 正幸. Fully-Printed Organic Thin-Film Transistors and Circuits. The International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics 2019. 2019
 11. BULGAREVICH, Kirill, SAKAMOTO, Kenji, MINARI, Takeo, YASUDA, Takeshi, 三木 一司, TAKEUCHI, Masayuki. Alignment-induced hole mobility enhancement of pBTTT organic field-effect transistors by hydrophobic nano-grooved gate dielectric surfaces. 10th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics. 2019
 12. LI, Wanli, SUN, Qingqing, LIU, Xu-Ying, 菅沼 克昭, MINARI, Takeo. Air-stable Cu complex inks for printed electronics with high conductivity and high reliability. 2019 International Conference on Electronics Packaging. 2019
 13. MINARI, Takeo, LIU, Xu-Ying, SUN, Qingqing, LI, Wanli, SHIGETOU, Akitsu, 金原 正幸. Printing of Flexible Electronics for Wearable Applications. 2019 International Conference on Electronics Packaging. 2019 招待講演
2018
 1. 三成 剛生. 印刷技術を使った電子回路の形成. 進化するナノインクと先端デバイス技術. 2018 招待講演
 2. MINARI, Takeo. Spontaneous patterning of electronic circuits by solution-based printing. ICPAC LANGKAWI 2018. 2018 招待講演
 3. MINARI, Takeo. Printing of Semiconductor Devices for Flexible Applications. 14th IUPAC International Conference on Novel Materials and their Synthesis (NMS-XIV). 2018 招待講演
 4. リュウ シューイン, 三成 剛生. Gold Nanoparticle Inks for Room-Temperature Printing Electronic Devices. The International Conference on Flexible and Printed Electronics. 2018
 5. BULGAREVICHKirill, 坂本謙二, 安田剛, 三成剛生, 三木一司, 竹内正之. Very High Electrical Stability of Bottom-Gate/Top-Contact Type Polymer-Based Organic Field-Effect Transistors with Perfluoropolymer-Coated Gate Dielectrics. 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 6. 梁 丽娟, リュウ シューイン, 金原 正幸, 三成 剛生. DNAを用いた全印刷有機トランジスタメモリ. SSDM2018. 2018
 7. 坂本謙二, 安田剛, BULGAREVICHKirill, 三成剛生, 竹内正之. 液晶性高分子有機電界効果トランジスタの動作安定性の改善. 2018年日本液晶学会討論会. 2018
 8. 三成 剛生, リュウ シューイン, 金原正幸. 金属ナノ粒子と有機半導体によるプリンタブル電子回路. ICEP-IACC2018. 2018
 9. 三成 剛生. 印刷技術を使った電子回路の形成. 進化するナノインクと先端デバイス技術. 2018 招待講演
 10. リュウ シューイン, 三成 剛生. 印刷エレクトロニクスによる高移動度有機トランジスタ. RIKEN-NIMS 第一回 マテリアルズイノベーションコア Workshop. 2018
 11. 三成 剛生. ナノ材料を塗って描く電子回路. 理研―NIMS合同ワークショップ. 2018 招待講演
 12. 三成 剛生. Fabrication of high-resolution electronic circuits by using room-temperature printed electronics. 有機光エレクトロニクス部会 第79回研究会. 2018 招待講演
2017
 1. 三成 剛生, リュウ シューイン, 金原正幸. 塗る金属による塗布電子回路. 13th International Conference on Novel Materials and their Synth. 2017 招待講演
 2. 三成 剛生. プリンタブル材料による塗布電子回路. Nanjing University Scientific Seminar. 2017 招待講演
 3. リュウ シューイン, 劉川, 金原正幸, 三成 剛生. ホール移動度13を超える完全印刷有機トランジスタアレイ. International Meeting on Information Display 2017. 2017
 4. 劉川, リュウ シューイン, 三成 剛生, 金原正幸, Yong-Young Noh. 低温コーティングによる移動度10の有機トランジスタ. International Meeting on Information Display 2017. 2017
 5. 三成 剛生, リュウ シューイン, 劉川, 金原正幸. 選択的金属化による有機トランジスタと電子回路. International Meeting on Information Display 2017. 2017 招待講演
 6. リュウ シューイン, 三成 剛生. High-resolution patterning of organic thin-film Transistors. 2017 Seminar on printed electronics in Sun Yat-sen University. 2017 招待講演
 7. 三成 剛生, リュウ シューイン, 金原正幸. 溶液プロセスによるフレキシブル電子回路. FFSCI Europe 2017. 2017 招待講演
 8. リュウ シューイン, 三成 剛生. 電子デバイス応用に向けた有機/無機材料の選択塗布. international conference on energy materials and nanotechnology. 2017
 9. 三成 剛生. 塗る金属で作る電子回路. Zhengzhou University Science Seminar. 2017 招待講演
 10. 愛敬雄介, 桑原純平, 神原貴樹, 三成 剛生, 山本洋平. 発光性π共役高分子マイクロディスクアレイの作製. 日本化学会 第97春季年会. 2017
 11. BULGAREVICH, Kirill, SAKAMOTO, Kenji, MINARI, Takeo, YASUDA, Takeshi, MIKI, Kazushi. Formation of polymeric organic semiconductor films on lyophobic gate insulator surfaces by self-assisted flow-coating. 第64回応用物理学会春季学術講演会. 2017
 12. 三成 剛生, リュウ シューイン, 金原正幸. 室温印刷による短チャネル有機トランジスタの形成. 第64回応用物理学会symp. プリンテッドエレクトロニクスにおける有機. 2017 招待講演
 13. 三成 剛生, リュウ シューイン. 高解像度電子回路の自己パターニング. MANA International Symposium 2017. 2017
2015
 1. 三成 剛生. 完全印刷有機トランジスタのボトムアップ製造技術. South China Normal University Research Seminar. 2015 招待講演
 2. 三成 剛生. 短ギャップ電極を有する完全印刷有機薄膜トランジスタ. International Workshop on Flexible & Printed Electronics 2015. 2015 招待講演
 3. 三成 剛生. フレキシブル電子素子の高解像度印刷技術. 11th International Conference on Novel Materials and their Synth. 2015 招待講演
 4. 三成 剛生. 室温印刷エレクトロニクス. Nano Science and Technology 2015. 2015 招待講演
 5. ブルガレビッチ キリル, 坂本 謙二, 三成 剛生, 安田 剛, 三木 一司. 高分子(pBTTT-C16)有機トランジスタアレイの素子特性のばらつき. 第76回応用物理学会秋季学術講演会. 2015
 6. リュウ シューイン, 金原正幸, 三成 剛生. 全印刷短チャネル有機トランジスタの作製. 15th International Meeting on Information Display (IMID 2015) . 2015 招待講演
 7. チュアン・リュウ, ヨン・シュー, 三成 剛生, ヨンヨン・ノー. 有機薄膜トランジスタのコンタクト制御. The 15th International Conference on Information Display. 2015 招待講演
 8. 須田理行, 川椙 義高, 三成 剛生, 塚越 一仁, 加藤礼三, 山本 浩史. Strain-tunable superconducting field-effect transistor with an organic strongly-correlated electron system. ICCOSS 2015. 2015
 9. 三成 剛生, 金原正幸. フレキシブルエレクトロニクスに向けた薄膜素子の室温印刷技術. TechConnect World Innovation Conference. 2015
 10. 三成 剛生. 高移動度完全印刷有機薄膜トランジスタ. EMN East Meeting. 2015 招待講演
 11. 三成 剛生. 完全印刷プロセスによる有機トランジスタの形成. 日本写真学会 アンビエント技術研究会 第16回. 2015 招待講演
 12. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. 紙に形成した完全印刷有機薄膜トランジスタ. MANA International Symposium 2015. 2015
 13. 三成 剛生. 室温プリンテッドエレクトロニクス:焼成フリー、低コストフレキシブル素子. LOPEC 2015. 2015 招待講演
2014
 1. 三成 剛生. 完全溶液プロセスによるフレキシブルエレクトロニクス. IWFPE 2014. 2014 招待講演
 2. 三成 剛生. 室温プリンテッドエレクトロニクス:焼成フリーの完全印刷有機トランジスタ. BIT. 2014 招待講演
 3. 三成 剛生. 完全印刷有機トランジスタの室温形成. Nanjing University Scientific Seminar. 2014 招待講演
 4. 三成 剛生. 完全室温印刷で形成する有機トランジスタ. 第4回CSJ化学フェスタ2014. 2014 招待講演
 5. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. フレキシブルエレクトロニクスに向けた機能性材料の印刷技術. NMS-X 10th IUPAC International Conference. 2014 招待講演
 6. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. 新奇金ナノ粒子の高解像度印刷. KJF-ICOMEP 2014. 2014
 7. 三成 剛生. 室温で印刷 焼成フリーの印刷有機トランジスタ. イノベーション・ジャパン2014. 2014 招待講演
 8. 三成 剛生. 有機トランジスタ技術. 第8回 有機半導体科学セミナー. 2014 招待講演
 9. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. 高移動度有機トランジスタの室温印刷. 2014 Tsukuba Nanotechnology Symposium (TNS’14). 2014
 10. 金原正幸, 三成 剛生. 新しいナノインクが変える半導体デバイス技術. KAST教育講座. 2014 招待講演
 11. 金原正幸, 三成 剛生. 焼結フリーπ接合金ナノインクを用いた全室温印刷フレキシブル OTFT. ナノ学会 第12回大会. 2014
 12. 三成 剛生, 矢口 明日香, 金原悠紀, 塚田龍, 樫崎渓, 金原正幸. プラスチック表面への金ナノ粒子の拡散. TNT Japan 2014. 2014
2013
 1. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. 高移動度有機トランジスタの低温印刷. 9th International Conference on Novel Materials and their Synthe. 2013 招待講演
 2. 三成 剛生, 金原正幸, 坂本 謙二, 安田 剛. 室温で印刷する有機トランジスタ. 2013年 第74回 応用物理学会秋季学術講演会. 2013
 3. 三成 剛生. 完全室温印刷による高移動度有機トランジスタ. イノベーション・ジャパン 2013. 2013 招待講演
 4. 金原正幸, 三成 剛生. 新しいナノインクが変える半導体デバイス技術. 神奈川科学技術アカデミー 教育講座. 2013
 5. 三成 剛生, 坂本 謙二, 安田 剛, 金原正幸. 移動度5cm2/Vsの全塗布有機トランジスタ. 2013 Tsukuba Nanotechnology Symposium (TNS. 2013
 6. 三成 剛生, 金原正幸. パイ接合金ナノ粒子電極を有する完全印刷有機トランジスタ. ICMAT 2013. 2013
 7. MINARI, Takeo. Origin of Large Contact Resistance in Organic Field-Effect Transistors. 2013 IEEE International Interconnect Technology Conference. 2013
 8. 三成 剛生, 金原正幸. 室温印刷金ナノ粒子電極による完全印刷有機トランジスタ. 7th International Conference on Molecular Electronics and Bioele. 2013
 9. 三成 剛生, 金原正幸. 新規な金ナノ粒子を用いた低温印刷有機エレクトロニクス. MANA International Symposium 2013. 2013
2012
 1. 三成 剛生, 金原正幸. 微細印刷による有機エレクトロニクス. International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials 2012. 2012 招待講演
 2. ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 徐 勇, 黎 松林, チャン メイ イン, 塚越 一仁. Contact-doped coplanar and pseudo-staggered device architectures for high performance OFETs with minimized contact resistance. ICFPE2012. 2012
 3. 三成 剛生. 表面選択塗布法による有機トランジスタの形成. M&BE分科会研究会「有機分子・バイオエレクトロニクスの最新研究トレ. 2012 招待講演
 4. 塚越 一仁, 李 昀, リウ チュアン, 熊谷 明哉, 三成 剛生. 溶液から自己二層分離法でつくる結晶有機トランジスタ. 第3回つくばグリーンイノベーションフォーラム. 2012 招待講演
 5. 塚越 一仁, リウ チュアン, 李 昀, 熊谷 明哉, 三成 剛生. 自己形成による溶液からの有機結晶成長とトランジスタ応用. 日本化学会春季年会. 2012 招待講演
 6. 三成 剛生, ダルマワン ピーター, 塚越 一仁. 有機トランジスタへのコンタクト形成. 2012年 (平成24年)春季第59回応用物理学関係連合講演会. 2012 招待講演
 7. 三成 剛生, ダルマワン ピーター, 塚越 一仁. 有機トランジスタ電極界面への化学ドープによるコンタクト抵抗最小化. 2012年 (平成24年)春季第59回応用物理学関係連合講演会. 2012
 8. ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 李 昀, リウ チュアン, 塚越 一仁. Reduction of charge injection barrier by 1-nm contact oxide interlayer in organic field effect transistors. International Symposium on Electronic/Optic Functional Molecules. 2012
 9. 李 昀, リウ チュアン, 徐 勇, ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 塚越 一仁. Patterned Plate-like Organic Crystals from Direct Spin-coating for Field-effect Transistor Arrays. International Symposium on Electronic/Optic Functional Molecules. 2012
 10. リウ チュアン, 三成 剛生, 李 昀, リー マイケル, 瀧宮和男, 塚越 一仁. Direct Formation of Organic Semiconducting Single Crystals by Solvent Vapor Annealing on Polymer Base Film. ISEOFM2012. 2012
 11. 李 昀, リウ チュアン, 徐 勇, ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 塚越 一仁. Patterned plate-like organic crystals from direct spin-coating for field-effect transistor arrays. MANA International Symposium 2012. 2012
 12. リウ チュアン, 三成 剛生, 李 昀, リー マイケル, 瀧宮和男, 塚越 一仁. Direct Formation of Organic Semiconducting Single Crystals by Solvent Vapor Annealing on Polymer Base Film. MANA International Symposium 2012. 2012
 13. 三成 剛生, ダルマワン ピーター, リウ チュアン, 李 昀, 徐 勇, 塚越 一仁. 電極界面化学ドープによる高性能有機トランジスタ. MANA International Symposium 2012. 2012
2011
 1. 熊谷 明哉, 三成 剛生, リウ チュアン, 李 昀, ダルマワン ピーター, K.Takimiya, 塚越 一仁. A solution-based method for self-organized organic single crystal arrays with controlled crystal orientation. Material reseach society 2011 Fall meeting (MRS 2011). 2011
 2. 塚越 一仁, 熊谷 明哉, リウ チュアン, 李 昀, 三成 剛生. Solution-processable organic single crystal array for high performance organic transistor. IUPAC 7th International Conference on Novel Materials and their . 2011 招待講演
 3. 塚越 一仁, リウ チュアン, 三成 剛生, 李 昀, 熊谷 明哉. Solution-Processable Organic Single Crystals for High performance Field-Effect Transistors. IMID 2011:The 11th International Meeting on Information Displ. 2011 招待講演
 4. 三成 剛生, 加納正隆, 金原正幸, 塚越 一仁. オール溶液プロセスによる有機トランジスタアレイの作製. 37th International Conference on Micro and Nano Engeneering. 2011
 5. リウ チュアン, 熊谷 明哉, ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 塚越 一仁. Patterning solution-processed organic single crystal transistors with high device performance. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2011
 6. 熊谷 明哉, 三成 剛生, リウ チュアン, 李 昀, ダルマワン ピーター, 塚越 一仁. Orientation-Controlled Organic Single Crystal Arrays by Self-Organization. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2011
 7. 三成 剛生, 熊谷 明哉, 陸 旭兵, 塚越 一仁. 有機トランジスタ電荷注入機構における大気暴露の効果. 2011年秋季第72回応用物理学会学術講演会. 2011
 8. リウ チュアン, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 李 昀, 塚越 一仁. Fabricating Organic Single Crystals FETs on Polymer Dielectrics by Room Temperature Solvent Vapor Annealing . ICMAT 2011. 2011
 9. ダルマワン ピーター, 熊谷 明哉, 三成 剛生, 李 昀, リウ チュアン, 塚越 一仁. Current Injection Controlled by Ultrathin Oxide at Contact Interface in Organic Thin Film Transistor. ICMAT 2011. 2011
 10. Y.Xu, 三成 剛生, 塚越 一仁, R.Gwoziecki, R.Coppard, F.Balestra, J.A.Chroboczek, G.Ghibaudo. Analysis of Low Frequency Noise in Organic Field Effect Transistors Combining Static and Noise Data. 21st International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF 20. 2011
 11. リウ チュアン, 三成 剛生, 陸 旭兵, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. MANA International Symposium 2011. 2011
 12. 熊谷 明哉, リウ チュアン, 李 昀, 三成 剛生, 塚越 一仁. Surface Selective Growth of Organic Single Crystals. MANA International Symposium. 2011
 13. 李 昀, リウ チュアン, 熊谷 明哉, ダルマワン ピーター, 三成 剛生, 塚越 一仁. Device Configuration for High Mobility in Solution-processed Organic Single Crystal Transistor. MANA Internation Symposium 2011. 2011
 14. ダルマワン ピーター, 熊谷 明哉, 三成 剛生, リウ チュアン, 李 昀, 塚越 一仁. Effect Of Ultrathin Oxide Interlayer On Organic Thin Film Semiconductor Transistor Device Performance. . MANA International Symposium 2011. 2011
2010
 1. リウ チュアン, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. 5th international meeting on molecular electronics (ElecMol10). 2010
 2. 塚越 一仁, リウ チュアン, 三成 剛生. Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. The 17th International Display Workshops. 2010 招待講演
 3. 塚越 一仁, リウ チュアン, 三成 剛生. High-performance organic single crystal transistor fabricated by solution process. SID Organic Electronics UK 2010. 2010
 4. リウ チュアン, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Solution Processable Organic Single Crystals with Band-Like Transport in Field-Effect Transistors. 2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会. 2010
 5. Masataka Kano, 三成 剛生, 塚越 一仁. All-solution-processed selective assembly of flexible organic field-effect transistor arrays. SPIE Optics + Photonics, the world's largest technical conferenc. 2010
 6. 熊谷 明哉, 三成 剛生, 塚越 一仁. Charge injection at interface between metal and organic semiconductor in OFETs. ICSM 2010. 2010
 7. リウ チュアン, 三成 剛生, 陸 旭兵, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Solution Processed 1-Dimentional Single Crystal Organic Transistors. ICSM 2010. 2010
 8. 陸 旭兵, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Capacitance-Voltage Frequency Dispersions in Pentacene-based Organic Devices. ICSM 2010. 2010
 9. 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. 金属自然酸化膜による有機FETのコンタクト抵抗低減. International Conference on Organic Electronics ICOE 2010. 2010
 10. 川椙義高, 山本浩史, 田嶋尚也, 三成 剛生, 塚越 一仁, 加藤礼三. κ型ET 塩に対する静電キャリアドーピングIII. 日本物理学会2010年第65回年次大会. 2010
 11. 熊谷 明哉, 三成 剛生, 塚越 一仁. 有機トランジスタにおける有機半導体/金属界面の電荷注入機構. 2010年春季 第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 12. 藤井俊治郎, 田中丈士, 三成 剛生, 塚越 一仁, 片浦弘道. 自己組織化単分子膜のパターン化によるカーボンナノチューブの位置選択的吸着と薄膜トランジスタへの応用. 2010年春季第57回 応用物理学関係連合講演会. 2010
 13. 宮崎 久生, 黎 松林, 三成 剛生, 神田晶申, 塚越 一仁. 電場誘起バンドギャップを持つ2層グラフェンの抵抗の温度依存性. American Physical Society March Meeting 2010. 2010
 14. S.Fujii, T.Tanaka, 三成 剛生, 塚越 一仁, H.Kataura. Site-selective deposition of single-wall carbon nanotube film using patterned self-assembled monolayer for fabricating thin-film transistors. 2010 International Winterschool on Electronic Properties of Nove. 2010
 15. 陸 旭兵, 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. Frequency response characteristics of flat-band voltage in metal-insulator-semiconductor structures based on pentacene films. MANA International Symposium 2010. 2010
 16. 熊谷 明哉, 三成 剛生, 塚越 一仁. Controlled charge injection barrier at the metal/organic semiconductor interface in organic field effect transistors with double-layered electrode. MANA International Symposium 2010. 2010
 17. 三成 剛生, 加納正隆, 塚越 一仁. オール溶液プロセスによる有機トランジスタアレイの自己形成. MANA International Symposium 2010. 2010
 18. リウ チュアン, 三成 剛生, 塚越 一仁. Self-Organized Phase Separation Organic Field-Effect Transistors (OFETs). MANA International Symposium 2010. 2010
 19. 藤井俊治郎, 田中丈士, 三成 剛生, 塚越 一仁, 片浦弘道. 自己組織化単分子膜のパターン化によるカーボンナノチューブの位置選択的吸着と薄膜トランジスタへの応用. 第38回フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム. 2010
 20. 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. 表面・界面制御による有機デバイスの作製と特性制御. 日本学術振興会 情報科学用有機材料第142委員会 第39回研究会. 2010 招待講演
 21. 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. 有機/金属電荷移動現象とデバイス応用. M&BE研究会「物理的な視点を利用した新しい成膜及び評価技術」. 2010 招待講演
2009
 1. 熊谷 明哉, 三成 剛生, 塚越 一仁. Controlled charge trapping barrier at metal-semiconductor interface in organic thin film transistors. Material Research Society (MRS) 2009 Fall Meeting. 2009
 2. Yasuo Nakayama, Shinichi Machida, Akihiro Funakoshi, Naoki Ogawa, 三成 剛生, 塚越 一仁, Yutaka Noguchi, Hisao Ishii. Electronic Structures of Single Crystalline Rubrene Observed by Photoemisssion Spectroscopies. Material Research Society (MRS) 2009 Fall Meeting. 2009
 3. Shunjiro Fujii, Takeshi Tanaka, Yasumitsu Miyata, Hiroshi Suga, Yasuhisa Naitoh, Tetsuhiko Miyadera, 三成 剛生, 塚越 一仁, Hiromichi Kataura. Performance Enhancement of Thin-Film Transistors by Using Semiconductor-Enriched Single-Wall Carbon Nanotubes. The 6th Korea-Japan sympojium on carbon nanotube. 2009
 4. 塚越 一仁, 三成 剛生. Surface-Selective Deposition for Organic Transistor. IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials. 2009 招待講演
 5. 塚越 一仁, 三成 剛生. 表面選択形成法を用いた有機トランジスタ. 2009 International Conference on Solid State Devices and Materia. 2009 招待講演
 6. 塚越 一仁, 三成 剛生, 加納正隆. Self-slective organization for solution-processed OTFTs. KJF International Conference on Organic Materials for Electronic. 2009 招待講演
 7. 塚越 一仁, 三成 剛生. 表面制御による自己形成有機トランジスタ. International Symposium on Chiral Compounds and Special Polymers. 2009 招待講演
 8. 三成 剛生, 加納正隆, 宮寺哲彦, 塚越 一仁. Solution-based direct fabrication of organic field-effect transistors by surface selective deposition. ICMAT 2009. 2009
 9. 塚越 一仁, 三成 剛生, 加納正隆. 有機トランジスタの選択成長. ICNM2009. 2009 招待講演

その他の文献 TSV

2017
 1. 三成 剛生. 室温印刷による短チャネル有機トランジスタの作製技術. プリンテッド・エレクトロニクスに向けた材料、プロセス技術の開発と最新事例. (2017) 500-506
2015
 1. 三成 剛生. 有機トランジスタの室温・印刷形成技術. ウェアラブルデバイスの小型、薄型化と伸縮、柔軟性の向上技術. (2015) 178-187
2010
 1. 三成 剛生, 熊谷 明哉, 塚越 一仁. 有機/金属電荷移動現象とデバイス応用. 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会誌. 21 [1] (2010) 21-26

▲ページトップへ移動