SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS一般公開2024

HOME > プロフィール > 徐 一斌

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2023
 1. 徐 一斌. 無機材料データの収集と利活用. Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan. 30 [427] (2023) 310-316
 2. Tianzhuo Zhan, Mao Xu, Zhi Cao, Chong Zheng, Hiroki Kurita, Fumio Narita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Haidong Wang, Mengjie Song, Wei Wang, Yanguang Zhou, Xuqing Liu, Yu Shi, Yu Jia, Sujun Guan, Tatsuro Hanajiri, Toru Maekawa, Akitoshi Okino, Takanobu Watanabe. Effects of Thermal Boundary Resistance on Thermal Management of Gallium-Nitride-Based Semiconductor Devices: A Review. Micromachines. 14 [11] (2023) 2076 10.3390/mi14112076 Open Access
 3. 徐 一斌. 電池材料のデータ駆動研究 物質探索から実用材料設計へ. 化学と工業. 76 [6] (2023) 377-379
 4. Yen-Ju Wu, Yibin Xu. Data-Driven Design of Transparent Thermal Insulating Nanoscale Layered Oxides. Micromachines. 14 [1] (2023) 186 10.3390/mi14010186 Open Access
2022
 1. Tianzhuo Zhan, Keita Sahara, Haruki Takeuchi, Ryo Yokogawa, Kaito Oda, Zhicheng Jin, Shikang Deng, Motohiro Tomita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takeo Matsuki, Haidong Wang, Mengjie Song, Sujun Guan, Atsushi Ogura, Takanobu Watanabe. Modification and Characterization of Interfacial Bonding for Thermal Management of Ruthenium Interconnects in Next-Generation Very-Large-Scale Integration Circuits. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [5] (2022) 7392-7404 10.1021/acsami.1c20366
2021
 1. 徐 一斌. 利用性の高い材料データベース構築の仕方. 研究開発リーダー. (2021) 10-12 Open Access
 2. 徐 一斌. マテリアルズ・インフォマティクス(MI)の現状と将来展望. Journal of The Surface Finishing Society of Japan. 72 [2] (2021) 74-78 10.4139/sfj.72.74 Open Access
 3. 徐 一斌. 界面熱抵抗の予測と利用. 金属. (2021) 561-565 Open Access
 4. Yen-Ju Wu, Takashi Yagi, Yibin Xu. Interfacial thermal resistance of metal-nonmetal interfaces under bidirectional heat fluxes. International Journal of Heat and Mass Transfer. 180 (2021) 121766 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121766 Open Access
 5. Zhufeng Hou, Yoshiki Takagiwa, Yoshikazu Shinohara, Yibin Xu, Koji Tsuda. First-principles study of electronic structures and elasticity of Al2Fe3Si3. Journal of Physics: Condensed Matter. 33 [19] (2021) 195501 10.1088/1361-648x/abe474
2020
 1. 徐 一斌. 材料ビッグデータの展望と課題. Kobunshi. (2020) 277-279
 2. Michiko Sasaki, Shenghong Ju, Yibin Xu, Junichiro Shiomi, Masahiro Goto. Identifying Optimal Strain in Bismuth Telluride Thermoelectric Film by Combinatorial Gradient Thermal Annealing and Machine Learning. ACS Combinatorial Science. 22 [12] (2020) 782-790 10.1021/acscombsci.0c00112
 3. Yen-Ju Wu, Tianzhuo Zhan, Zhufeng Hou, Lei Fang, Yibin Xu. Physical and chemical descriptors for predicting interfacial thermal resistance. Scientific Data. 7 [1] (2020) 36 10.1038/s41597-020-0373-2 Open Access
 4. Tianzhuo Zhan, Shuaizhe Ma, Zhicheng Jin, Hiroki Takezawa, Kohei Mesaki, Motohiro Tomita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takashi Matsukawa, Takeo Matsuki, Takanobu Watanabe. Effect of the Thermal Boundary Resistance in Metal/Dielectric Thermally Conductive Layers on Power Generation of Silicon Nanowire Microthermoelectric Generators. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [30] (2020) 34441-34450 10.1021/acsami.0c09253
 5. Yen‐Ju Wu, Yann‐Wen Lan, Shih‐Chieh Hsu, Chen‐Hao Yeh, Yu‐Seng Ku, Jyh‐Chiang Jiang, Yibin Xu. Tuning Interfacial Thermal and Electrical Conductance across a Metal/MoS 2 Monolayer through N ‐Methyl‐2‐pyrrolidone Wet Cleaning. Advanced Materials Interfaces. 7 [14] (2020) 2000364 10.1002/admi.202000364 Open Access
 6. Yen-Ju Wu, Shih-Chieh Hsu, Ya-Cheng Lin, Yibin Xu, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen. Study on thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films deposited by co-evaporation process. Surface and Coatings Technology. 394 (2020) 125694 10.1016/j.surfcoat.2020.125694 Open Access
 7. Tianzhuo Zhan, Kaito Oda, Shuaizhe Ma, Motohiro Tomita, Zhicheng Jin, Hiroki Takezawa, Kohei Mesaki, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takashi Matsukawa, Takeo Matsuki, Takanobu Watanabe. Effect of Thermal Boundary Resistance between the Interconnect Metal and Dielectric Interlayer on Temperature Increase of Interconnects in Deeply Scaled VLSI. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [19] (2020) 22347-22356 10.1021/acsami.0c03010
 8. Yen-Ju Wu, Takehiro Tanaka, Tomoyuki Komori, Mikiya Fujii, Hiroshi Mizuno, Satoshi Itoh, Tadanobu Takada, Erina Fujita, Yibin Xu. Essential structural and experimental descriptors for bulk and grain boundary conductivities of Li solid electrolytes. Science and Technology of Advanced Materials. 21 [1] (2020) 712-725 10.1080/14686996.2020.1824985 Open Access
2018
 1. Tianzhuo Zhan, Ryo Yamato, Shuichiro Hashimoto, Motohiro Tomita, Shunsuke Oba, Yuya Himeda, Kohei Mesaki, Hiroki Takezawa, Ryo Yokogawa, Yibin Xu, Takashi Matsukawa, Atsushi Ogura, Yoshinari Kamakura, Takanobu Watanabe. Miniaturized planar Si-nanowire micro-thermoelectric generator using exuded thermal field for power generation. Science and Technology of Advanced Materials. 19 [1] (2018) 443-453 10.1080/14686996.2018.1460177 Open Access
 2. Yibin Xu. Accomplishment and challenge of materials database toward big data. Chinese Physics B. 27 [11] (2018) 118901 10.1088/1674-1056/27/11/118901
 3. Yen-Ju Wu, Michiko Sasaki, Masahiro Goto, Lie Fang, Yibin Xu. Electrically Conductive Thermally Insulating Bi–Si Nanocomposites by Interface Design for Thermal Management. ACS Applied Nano Materials. 1 [7] (2018) 3355-3363 10.1021/acsanm.8b00575 Open Access
 4. Yanming Xue, Xin Zhou, Tianzhuo Zhan, Baozhen Jiang, Quansheng Guo, Xiuwei Fu, Kiyoshi Shimamura, Yibin Xu, Takao Mori, Pengcheng Dai, Yoshio Bando, Chengchun Tang, Dmitri Golberg. Densely Interconnected Porous BN Frameworks for Multifunctional and Isotropically Thermoconductive Polymer Composites. Advanced Functional Materials. 28 [29] (2018) 1801205 10.1002/adfm.201801205
 5. Masahiro Goto, Yibin Xu, Tianzhuo Zhan, Michiko Sasaki, Chikashi Nishimura, Yohei Kinoshita, Mamoru Ishikiriyama. Ultra-low thermal conductivity of high-interface density Si/Ge amorphous multilayers. Applied Physics Express. 11 [4] (2018) 045202 10.7567/apex.11.045202
2014
 1. Tianzhuo Zhan, Yibin Xu, Masahiro Goto, Yoshihisa Tanaka, Ryozo Kato, Michiko Sasaki, Yutaka Kagawa. Phonons with long mean free paths in a-Si and a-Ge. Applied Physics Letters. 104 [7] (2014) 071911 10.1063/1.4866799
 2. Tianzhuo Zhan, Yibin Xu, Masahiro Goto, Yoshihisa Tanaka, Ryozo Kato, Michiko Sasaki, Yutaka Kagawa. Thermal conductivity of sputtered amorphous Ge films. AIP Advances. 4 [2] (2014) 027126 10.1063/1.4867122 Open Access
2013
 1. Xuebin Wang, Yuanjian Zhang, Chunyi Zhi, Xi Wang, Daiming Tang, Yibin Xu, Qunhong Weng, Xiangfen Jiang, Masanori Mitome, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Three-dimensional strutted graphene grown by substrate-free sugar blowing for high-power-density supercapacitors. Nature Communications. 4 [1] (2013) 2905 10.1038/ncomms3905 Open Access
 2. 徐 一斌. 複合材料熱伝導性シミュレーション. Polyfile. 50 [595] (2013) 33-37
 3. Manil Kang, Sok Won Kim, Ji-Wook Ryu, Yibin Xu, Ryozo Kato. Optical and thermal properties of V2O5 thin films with crystallization. Journal of the Korean Physical Society. 62 [8] (2013) 1134-1138 10.3938/jkps.62.1134
2012
 1. Yibin Xu, Masahiro Goto, Ryozo Kato, Yoshihisa Tanaka, Yutaka Kagawa. Thermal conductivity of ZnO thin film produced by reactive sputtering. Journal of Applied Physics. 111 [8] (2012) 084320 10.1063/1.4706569
 2. Yuan Deng, Zhiwei Zhang, Yao Wang, Yibin Xu. Preferential growth of Bi2Te3 films with a nanolayer structure: enhancement of thermoelectric properties induced by nanocrystal boundaries. Journal of Nanoparticle Research. 14 [4] (2012) 775 10.1007/s11051-012-0775-y
2011
 1. Yibin Xu, Masayoshi Yamazaki, Pierre Villars. Inorganic Materials Database for Exploring the Nature of Material. Japanese Journal of Applied Physics. 50 [11] (2011) 11RH02 10.1143/jjap.50.11rh02
 2. Zhiwei Zhang, Yao Wang, Yuan Deng, Yibin Xu. The effect of (00l) crystal plane orientation on the thermoelectric properties of Bi2Te3 thin film. Solid State Communications. 151 [21] (2011) 1520-1523 10.1016/j.ssc.2011.07.036
 3. Ming Tan, Yao Wang, Yuan Deng, Zhiwei Zhang, Bingwei Luo, Junyou Yang, Yibin Xu. Oriented growth of A2Te3 (A=Sb, Bi) films and their devices with enhanced thermoelectric performance. Sensors and Actuators A: Physical. 171 [2] (2011) 252-259 10.1016/j.sna.2011.09.020
 4. Ryozo Kato, Yibin Xu, Masahiro Goto. Development of a Frequency-Domain Method Using Completely Optical Techniques for Measuring the Interfacial Thermal Resistance between the Metal Film and the Substrate. Japanese Journal of Applied Physics. 50 [10] (2011) 106602 10.1143/jjap.50.106602
 5. Chunyi Zhi, Yibin Xu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Highly Thermo-conductive Fluid with Boron Nitride Nanofillers. ACS Nano. 5 [8] (2011) 6571-6577 10.1021/nn201946x
 6. Ryozo Kato, Yibin Xu, Masahiro Goto. A New Technique for Enhancing Sensitivity of the 2ω Method by Applying a Bismuth Film Thermoreflectance Sensor on Top of the Metal Film–Dielectric Substrate Sample. Japanese Journal of Applied Physics. 50 [4] (2011) 046602 10.1143/jjap.50.046602
 7. 徐 一斌. 複合材料熱伝導率の予測. 失敗しない熱設計の進め方と放熱部料の選定・活用技術、測定・評価. (2011) 311-323
2010
 1. Yibin Xu, Ryozo Kato, Masahiro Goto. Effect of microstructure on Au/sapphire interfacial thermal resistance. Journal of Applied Physics. 108 [10] (2010) 104317 10.1063/1.3514563
 2. Kimiyoshi Naito, Jenn-Ming Yang, Yibin Xu, Yutaka Kagawa. Enhancing the thermal conductivity of polyacrylonitrile- and pitch-based carbon fibers by grafting carbon nanotubes on them. Carbon. 48 [6] (2010) 1849-1857 10.1016/j.carbon.2010.01.031
2009
 1. 山崎 政義, 徐 一斌. NIMS物質・材料データベースとその検索エンジン. 情報の科学と技術. 59 [4] (2009) 177-182
 2. 徐 一斌. 複合材料の熱伝導率の評価. 熱伝導率・熱拡散率の制御と測定評価方法. (2009) 267-271

書籍 TSV

2017
 1. 徐 一斌. 極低熱伝導率を有する機能性熱遮蔽材料. マイクロ・ナノスケールの次世代熱制御技術フォノンエンジニアリング. , 2017, 63-73.

会議録 TSV

2019
 1. WU, Yen-Ju, Yann-Wen LAN, Shih-Chieh HSU, XU, Yibin. Tuning thermal conductance across metal/MoS2 monolayer interface through N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning. Thermophysical Properties 41:The 41th Japan Symposium 2020. (2019) A142
2014
 1. KUWAJIMA, Isao, KUMAZAKI, Masaharu, MASHITA, Kentaro, HOSOYA, Junko, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. How to handle polymer structure in the polymer database, PoLyInfo. Proceedings of the 4th Asian Materials Data Symposium (AMDS2014). (2014) 192-194
2013
 1. XU, Yibin, KABASHIMATomohiro , MINAMOTO Satoshi, ZHAN, Tian Zhuo. Si/Ge界面熱抵抗の分子動力学シミュレーション . Proceedings of The 34th Japan Symposium on Thermophysical Properties. (2013) 21-23
2012
 1. Satoshi Minamoto, Tomohiro Kabashima, XU, Yibin. Prediction of Si/Ge Thermal Boundary Resistance by Non-equilibrium Molecular Dynamics. Proceedings of the 3rd Asian Materials Data Symposium. (2012) 291-292
2011
 1. 加藤 良三, 徐 一斌, 後藤 真宏. 周波数領域THERMOREFLECTANCE法(ω法)の開発. 第32回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2011) B109-1-B109-3
 2. Otsuka Shingo, XU, Yibin, KUWAJIMA, Isao, YAMAZAKI, Masayoshi, HOSOYA, Junko. PoLyInfo: Polymer Database for polymeric materials design. Proceedings of the EIDWT-2011. (2011) 22-29
 3. 緒形 俊夫, 徐 一斌, 山崎 政義. NIMS 物質・材料データベースMatNaviの新展開. 第32回熱物性シンポジウム論文集. (2011) 334-336
2010
 1. XU, Yibin, KATO, Ryozo, GOTO, Masahiro. Thermal Resistance of Au-Sapphire Interface Produced by Sputter Deposition and Evaporation. ATPC2010 Ninth Asian Thermophysical Properties Conference. (2010) 9999
 2. KUWAJIMA, Isao, KUMAZAKI, Masaharu, MASHITA, Kentaro, HOSOYA, Junko, XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. Current status and future development of a Polymer Database (PoLyInfo). Proceedings of The 2nd Asian Materials Database Symposium. (2010) 253-261
 3. XU, Yibin, KATO, Ryozo, YAMAZAKI, Masayoshi. DEVELOPMENT OF AN INTERFACIAL THERMAL CONDUCTANCE DATABASE. ATPC2010 Ninth Asian Thermophysical Properties Conference. (2010) 9999
 4. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, Picrrc Villars. Development of a basic inorganic materials database system AtomWork. Proceedings of the 2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Property for Electronics and Energy. (2010) 82-84
 5. 加藤 良三, 徐 一斌. Bismuth薄膜のトッピングにより2ω法の測定感度を高める方法. 第31回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2010) 306-308
 6. NAITO, Kimiyoshi, TANAKA, Yoshihisa, XU, Yibin, Jenn-Ming Yang, KAGAWA Yutaka. Tensile and thermal properties of carbon nanotubes grown on polyacrylonitrile-based and pitch-based carbon fibers. SAMPE 2010 PROCEEDINGS (CD-ROM). (2010) 9999
2009
 1. 徐 一斌, 山崎 政義. Present Situation and Prospect of NIMS Materials Database. 第24回信頼性シンポジウム講演論文集. (2009) 44-47
2008
 1. XU, Yibin, TANAKA, Yoshihisa, GUO Hongbo, YAMAZAKI, Masayoshi. Prediction of Thermal Conductivity of Composite Materials. JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS. (2008) 1048-1059
 2. 加藤 良三, 徐 一斌. Sapphire基板上のBismuth薄膜の熱伝導率と界面熱抵抗の測定. 第29回日本熱物性シンポジウム予稿集. (2008) 378-380
2007
 1. YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin, MURATA, Masaharu, TANAKA, Hideo, KAMIHIRA, Kazushige, KIMURA, Kazuhiro. NIMS Structural Materials Databases and Cross Search Engine –Mat Navi. Baltica VII. (2007) 193-207
 2. 山崎 政義, 田中 秀雄, 村田 正治, 徐 一斌. NIMS物質材料データベース. 構造物の安全性および信頼性 JCOSSAR 2007 論文集. (2007) 659-662
2006
 1. YAGI, Koichi, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. NIMS Materials Database. Proceedings of the 12th German-Japanese Workshop on Chemical Information. (2006) 101-106
 2. XU, Yibin, WANG, Haitao, TANAKA, Yoshihisa, SHIMONO, Masato, YAMAZAKI, Masayoshi. MEASUREMENT OF INTERFACIAL THERMAL RESISTANCE BY TWO-OMEGA METHOD. Proceedings of ther 17th Japan Symposium on Thermophysical Properties. (2006) 267-269
2005
 1. YAGI, Koichi, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. Fundamental Concept of NIMS Materials Database. Proceedings of the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. (2005) 251-255
 2. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. DEVELOPMENT OF NIMS MATERIALS DATABASE AND ITS APPLICATION SYSTEM. 第26回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2005) 84-86

口頭発表 TSV

2023
 1. KUWAJIMA, Isao, ITOH, Takuro, MATSUDA, Asahiko, ISHII, Masashi, XU, Yibin, ONO, Yoshinori, SAWADA, Kota, DEMURA, Masahiko. World-Class Materials Database provided by NIMS. マテリアル戦略総合シンポジウム2023 (MatISS2023) & DxMT,ARIM合同イベント. 2023
 2. 徐 一斌, ウー イェン ルー, 福島孝治, 崎下雄稀. 電池材料データベース AtomWork-Battery とその応用. 第2回先進蓄電池研究開発拠点(ABC)シンポジウム. 2023 招待講演
 3. WU, Yen-Ju, XU, Yibin. Unveiling Key Factors and Design Implications for Enhancing Li Diffusion in Garnet Ionic Conductors. The 7th Asian Materials Data Symposium (2023 AMDS). 2023 招待講演 Open Access
 4. XU, Yibin, FANG, Lei, WU, Yen-Ju. Application of Materials Data Extracted from Literature. The 7th Asian Materials Data Symposium. 2023 招待講演
 5. 崎下 雄稀, 徐 一斌, 福島 孝治. 高イオン伝導性材料探索のためのベイズ最適化フレームワーク. 第84回応用物理学会秋季学術講演会. 2023
 6. 佐々木 道子, 鞠生宏, 徐 一斌, 塩見淳一郎, 後藤 真宏. コンビナトリアル傾斜アニール処理を施したBi2Te3薄膜の構造変化と熱電特性の相関. 表面技術協会 148回講演大会. 2023
 7. XU, Yibin. Construction of a Materials Database for Exploration of New Battery Materials. KRICT R&D Forum. 2023 招待講演
2022
 1. XU, Yibin. Data Collection from Literature for Data-Driven research of Battery Materials. Journal of Materials Informatics Webinar. 2022 招待講演
 2. 徐 一斌. 電池材料文献データベースの構築. 第1回先進蓄電池研究開発(ABC)拠点シンポジウム. 2022 招待講演
 3. WU, Yen-Ju, Takashi Yagi, XU, Yibin. Interfacial thermal resistance of metal-nonmetal interfaces under bidirectional heat fluxes. 第43回 日本熱物性シンポジウム. 2022
 4. WU, Yen-Ju, Takashi Yagi, XU, Yibin. Asymmetric interfacial thermal resistance at metal/nonmetal interfaces under bidirectional heat fluxes. The 13th Asian Thermophysical Properties Conference (ATPC2022). 2022
 5. XU, Yibin. A Literature Database for Battery Materials with Integrated Substance and Material Data. The 1 Workshop on Materials Data Standards System. 2022 招待講演
 6. XU, Yibin. Construction of a Literature Database for Battery Materials. International FAIR-DI Conference on a FAIR Data Infrastructure for Materials Genomics (2022). 2022 招待講演
 7. XU, Yibin. Integration of Materials Data and Substance Data. MRS Spring 2022. 2022 招待講演
 8. 徐 一斌, ウー イェン ルー. 全固体リチウム電池材料のイオン伝導特性を⽀配する記述⼦:結晶と界⾯. MaDIS研究交流会. 2022 招待講演
2021
 1. ウー イェン ルー, 徐 一斌. Interfacial thermal management of inorganic thin films from predictions to applications via materials informatics. Pacifichem 2021. 2021 Open Access
 2. 徐 一斌. Construction of Integrated Materials Data System for Data-driven Materials Research. XXIII "DATA ANALYTICS AND MANAGEMENT IN DATA INTENSIVE DOMAINS" CONFERENCE (DAMDID). 2021 招待講演
 3. ウー イェン ルー, 徐 一斌. Design of transparent thermal insulating thin films of nanoscale-layered oxides. 第42回日本熱物性シンポジウム. 2021 Open Access
 4. 徐 一斌. Data-driven Interfacial Properties Prediction and Design. MATERIALS FOR HUMANITY (MH 21). 2021 招待講演
 5. ウー イェン ルー, Takehiro Tanaka, Tomoyuki Komori, Mikiya Fujii, Hiroshi Mizuno, 伊藤 聡, 高田 忠信, 藤田 絵梨奈, 徐 一斌. Prediction of Bulk and Grain Boundary Ionic Conductivities for Solid-state Li-ion Conductors by Machine Learning. 2021 Virtual MRS Spring Meeting & Exhibit. 2021
 6. 徐 一斌. Materials Big Data: Expectation and Reality. NSF-JST Joint Workshop. 2021 招待講演
 7. 徐 一斌. ビッグデータ時代の材料データベース. 物性科学におけるデータ科学の今と未来. 2021 招待講演
 8. 徐 一斌, ウー イェン ルー, 佐々木 道子, 後藤 真宏. Application of Materials Informatics to Interface Engineering of Energy Materials. Materials Informatics Workshop. 2021 招待講演
2020
 1. WU, Yen-Ju, Shih-Chieh HSU, Ya-Cheng Lin, XU, Yibin, Sheng-Chi Chen, Tung-Han Chuang. Thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films by co-evaporation. 第41回日本熱物性シンポジウム. 2020
 2. 桑島 功, 細谷 順子, 松田 朝彦, 小野寺 千栄, 田邉 浩介, 石井 真史, 徐 一斌, 田沼 繁夫, 谷藤 幹子. NIMS物質・材料データベース (MatNavi)と材料データリポジトリ (MDR)の現状. データ駆動材料開発パートナーシップ会員向けイベント(20201016)/https://www.nims.go.jp/MaDIS/au38ru000000058p.html. 2020
 3. KUWAJIMA, Isao, HOSOYA, Junko, ISHII, Masashi, YOSHIKAWA, Hideki, XU, Yibin, TANIFUJI, Mikiko. NIMS Materials Database, “MatNavi”. The7th Asian Materials Data Symposium (AMDS2020). 2020
 4. GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, XU, Yibin. High-Throughput Screening of Novel Functional Thin Films by Combinatorial Sputter Coating System (COSCOS). MI^2I最終報告会. 2020
 5. SASAKI, Michiko, XU, Yibin, GOTO, Masahiro. Combinatorial Gradient Material Screening. MI^2I最終報告会. 2020
 6. 徐 一斌, 細谷 順子, 坂入 雄大, 山里 宏之. MI2Iプラットフォームサービス. MI2I最終成果報告会. 2020 招待講演
 7. Yuka Tamao, Masa-aki Kakimoto, Stephen Wu, YOSHIDA, Ryo, XU, Yibin, MORIKAWA, Junko. Preparation of Processable High Thermal Conductive Polyimide films. MI2I最終成果報告会. 2020
 8. 篠原 嘉一, 徐 一斌, 塩見 淳一郎, 森川 淳子, 後藤 真宏, 馬場 哲也. MIを用いた伝熱制御材料の進展. MI2I最終成果報告会. 2020 招待講演
2019
 1. FUJITA, Erina, BABA, Tetsuya, XU, Yibin. Development of thermophysical property database for materials informatic. Materials Research Meeting 2019. 2019
 2. XU, Yibin. ML-Aided Thermal Management Materials Design and Small Data Strategy. 2019 MRS Fall Meeting. 2019 招待講演
 3. XU, Yibin, Ya-Cheng Lin, Shih-Chieh Hsu, WU, Yen-Ju, Tung-Han Chuang, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen, Sheng-Chi Chen, Study on thermoelectric properties optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films deposited via co-evaporation. 2019 TACT International Thin Film Conference. 2019
 4. WU, Yen-Ju, Yann-Wen LAN, XU, Yibin, Shih-Chieh HSU, Shih-Chieh HSU. Tuning thermal conductance across metal/MoS2 monolayer interface through N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning. 第40回日本熱物性シンポジウム. 2019
 5. 徐 一斌. MIを利用した伝熱制御材料の設計と開発. 日本学術振興会第172委員会 合金状態図研究会. 2019 招待講演
 6. 徐 一斌. 材料設計を支えるデータベースの展望とマテリアルインフォマティクス . マテリアルインフォマティクス講習会. 2019 招待講演
 7. 佐々木 道子, 徐 一斌, 後藤 真宏. コンビナトリアルスパッタ法で作製したマグネシウムシリサイド薄膜の熱電特性. 表面技術協会第140回講演大会. 2019
 8. XU, Yibin. Progresses in Thermal Management Materials Accelerated by Materials Informatics. ICMAT 2019. 2019 招待講演
 9. 徐 一斌. 機械学習を用いた伝熱制御材料の設計と開発(マテリアルズインフォマティクス実践). MATLAB EXPO 2019 Japan. 2019 招待講演
 10. WU, Yen-Ju, SASAKI, Michiko, GOTO, Masahiro, FANG, Lei, XU, Yibin. Machine Learning Driven Development for Thermal Insulating Thin Film. AMDS 2019. 2019
 11. XU, Yibin. Inorganic Materials Database "AtomWork-Adv". The 6th Asian Materials Data Symposium. 2019
 12. FUJITA, Erina, BABA, Tetsuya, 和泉 寿範, FANG, Lei, 坂入 雄大, XU, Yibin. Specific Heat Prediction on the Web. The 6th Asian Materials Data Symposium. 2019
 13. XU, Yibin. Small Data Strategy in Materials Informatics. The 6th Asian Materials Data Symposium. 2019 招待講演
 14. 桑島 功, 細谷 順子, 徐 一斌, 石井 真史. 高分子データベース(PoLyInfo)のデータ収集について. 第12回MI2Iコンソーシアムイベント. 2019 招待講演
 15. 徐 一斌. 放熱材料の最新技術動向 . 大容量パワーデバイスの放熱技術とヒートシンク材の開発動向. 2019 招待講演
 16. 徐 一斌. 材料の熱伝導の基礎と伝熱制御材料の設計・開発、研究動向. 伝熱制御材料. 2019 招待講演
 17. 徐 一斌, 細谷 順子, 桑島 功, 石井 真史. 高分子データベースPoLyInfoのデータ収集と機能. 18-2 高分子学会講演会. 2019 招待講演
 18. XU, Yibin, WU, Yen-Ju, GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, FANG, Lei. Development of Ultra Low Thermal Conductivity Nano-composite by Interface Design. さきがけマテリアルズインフォマティクス領域 国際シンポジウム. 2019
 19. 徐 一斌. 材料設計を支えるデータベースの展望とマテリアルインフォマティクス. 「マテリアルズ・インフォマティクス」セミナー. 2019 招待講演
 20. 徐 一斌, ウー イェン ルー, 方 蕾, 佐々木 道子, 後藤 真宏. 機械学習を用いた極小熱伝導率を有する断熱薄膜の設計と開発. SATテクノロジー・ショーケース 2019. 2019 招待講演
2018
 1. WU, Yen-Ju, XU, Yibin, SASAKI, Michiko, GOTO, Masahiro, FANG, Lei. Thermal Insulating Thin Film with High Thermal Interfacial Resistance Design by Machine Learning. TIAかけはし”ポスター交流会2018「-計算と計測のデータ同化による革新的物質材料解析手法の調査-」. 2018
 2. 高際 良樹, 磯田 幸宏, 後藤 真宏, 篠原 嘉一, ホー ズーフォン, 徐 一斌, 津田宏治. Development of Low-cost and Non-toxic Al2Fe3Si3 Thermoelectric Material: Experiment, Theoretical Calculation, and Machine Learning Prediction. 2018 MRS Fall Meeting & Exhibit. 2018
 3. 馬場哲也, 藤田絵梨奈, 徐(後藤)一彬. ⽐熱容量データセットによるDebye式とDulong-Petit則の検証. 第39回熱物性シンポジウム. 2018
 4. 徐 一斌. マテリアルズインフォマティクスにおける“small data”戦略. 第39回日本熱物性シンポジウム. 2018
 5. 徐 一斌. Big Data Technology and Small Data Strategy in Materials Database for MGE. 2nd China MGE Forum. 2018 招待講演
 6. SASAKI, Michiko, XU, Yibin, ISODA, Yukihiro, SHINOHARA, Yoshikazu, GOTO, Masahiro. Combinatorial sputter coating technique applied for thermoelectric thin films of bismuth telluride. 10th International Workshop on Combinatorial Materials Science. 2018
 7. 高際 良樹, 磯田 幸宏, 後藤 真宏, 篠原 嘉一, ホー ズーフォン, 徐 一斌, 津田宏治. IoTデバイス用自立電源に向けたAl-Fe-Si系熱電材料の基礎研究: 実験・計算科学・機械学習の協働. 第79回応用物理学会秋季学術講演会. 2018
 8. 高際 良樹, 磯田 幸宏, 後藤 真宏, 篠原 嘉一, ホー ズーフォン, 徐 一斌, 津田宏治. 実験・計算科学・機械学習の協働による新規熱電材料開発. 第15回日本熱電学会学術講演会. 2018
 9. 佐々木 道子, 徐 一斌, 後藤 真宏. 高周波マグネトロンスパッタ法により作製したBiTe/Si薄膜の熱電特性. 第138回講演大会. 2018
 10. 後藤真宏, 佐々木道子, 徐(後藤)一彬. High throughput materials screening by combinatorial sputter coating system (COSCOS). 第7回MI2Iフォーラム. 2018
 11. 徐 一斌. MIによる熱物性および伝熱制御材料研究の新展開. 第7回MI2Iフォーラム. 2018 招待講演
 12. 徐 一斌. インフォマティクスによる伝熱制御材料及び熱輸送物理の新展開. セラミックス協会第31回秋季シンポジウム. 2018 招待講演
 13. 桑島 功, 細谷 順子, 石井 真史, 徐 一斌. NIMS物質・材料データベース(MatNavi)とその他の材料情報. 2018年度公益社団法人日本金属学会関東支部講習会. 2018 招待講演
 14. 徐 一斌. Thermal Management Material Exploration Accelerated by Materials Data and Information Science. 2018 ITRI Technical Advisory Committee Meeting. 2018 招待講演
 15. ウー イェン ルー, 徐 一斌, 佐々木 道子, 後藤 真宏, 方 蕾. Thermal Insulating Nanostructure with Designed Bi/Si Interface through Machine Learning Prediction. 2018 E-MRS Spring Meeting. 2018
 16. 徐 一斌. MI2I-DPF: a Materials Data Platform Integrated Data, Tools and Computational Environments. Open Databases Integration for Materials Design Workshops. 2018 招待講演
 17. 桑島 功, 細谷 順子, 徐 一斌, 石井 真史. 高分子データベース(PoLyInfo)とNMRデータ. 第12回分析技術セミナー 「先進材料とNMR分析」. 2018 招待講演
 18. Stephen Wu, 近藤 弓紀子, 柿本 雅明, 桑島 功, Guillaume Lambard, 本郷 研太, 徐 一斌, 森川 淳子, 吉田 亮. ベイズ推論による高熱伝導高分子材料の設計と合成. 第67回高分子学会年次大会 . 2018
 19. Stephen Wu, 近藤弓紀子, 柿本, 桑島 功, Guillaume Lambard, 本郷研太, 徐 一斌, 森川淳子, 吉田亮. ベイズ推論による高熱伝導高分子の設計と合成. 第67回高分子学会年次大会. 2018
 20. 後藤真宏, 佐々木道子, 徐(後藤)一彬. コンビナトリアルスパッタ材料創製法とインフォマティックスを融合した新規伝熱・熱電材料探索. MI・計測・合同シンポジウム. 2018 招待講演
 21. 後藤真宏, 佐々木道子, 徐(後藤)一彬. High throughput screening of thermal management and thermoelectric materials by a combinatorial sputtering technique combined with materials informatics. 第6回MI2Iフォーラム. 2018 招待講演
 22. 佐々木道子, 後藤真宏, 徐(後藤)一彬. N/A. 第2回MI^2Iプロジェクト全体会議. 2018
 23. 佐々木 道子, 後藤 真宏, 徐 一斌. Combinatorial sample preparation and analysis of thermalmanagement and thermoelectric conversion materials. 第2回MI^2Iプロジェクト全体会議. 2018
 24. 後藤真宏, 佐々木道子, 徐(後藤)一彬. High throughput screening of thermal management and thermoelectric materials by a combinatorial sputtering technique combined with materials informatics. MI2I全体会議. 2018 招待講演
2017
 1. 徐 一斌. 放熱材料の最新技術動向. 大容量パワーデバイスの放熱技術とヒートシンク材の開発動向セミナー. 2017 招待講演
 2. 徐 一斌. Application of Materials Informatics to Thermal Management Materials Design. 1st Forum of Materials Genome Engineering. 2017 招待講演
 3. 徐 一斌. Data Mining with Experimental Data of Interfacial Thermal Resistance. MTTSE 2017. 2017 招待講演
 4. 桑島 功, 石井 真史, 徐 一斌, 細谷 順子. NIMS物質・材料データベース(MatNavi),- 特に高分子データの収集から蓄積,共有について -. 第11回 技術開発フォーラム. 2017 招待講演
 5. 馬場 哲也, 徐 一斌. 熱物性データの無次元化とインフォマティクスによるデータ解析. 第38回日本熱物性シンポジウム. 2017
 6. Stephen Wu, 近藤弓紀子, 桑島 功, Guillaume Lambard, 本郷研太, 森川淳子, 徐 一斌, 吉田亮. Exploiting machine learning methods for efficient polymer design. 日本熱物性シンポジウム2017. 2017
 7. WU, Yen-Ju, XU, Yibin, FANG, Lei. The Thermal Boundary Resistance Prediction by Data Mining Approach. 第38回熱物性シンポジウム. 2017
 8. 徐 一斌. 材料における熱伝導の基礎と 高/低熱伝導材料の設計・開発. サイエンス&テクノロジーセミナー. 2017 招待講演
 9. 後藤 真宏, 徐 一斌. コンビナトリアルスパッタ法を用いた伝熱・熱電材料開発−ナノ伝熱制御からデバイス創製まで−. 第14回日本熱電学会学術講演会. 2017 招待講演
 10. 徐 一斌, 方 蕾, ウー イェン ルー. 実験・計算・データアプローチからの界面熱抵抗研究. 第38回熱物性シンポジウム. 2017
 11. 徐 一斌, ジャン テンゾウ, 方 蕾, ウー イェン ルー. A DATA APPROCH TO PREDIC INTERFACIAL THERMAL RESISITANCE OF MATERIALS. European Conference on Thermophysical Properties 2017. 2017
 12. ウー イェン ルー, 徐 一斌, Zhan, 方 蕾. マテリアルズ・インフォマティクスによるナノ多層系の伝熱制御. European Conference on Thermophysical Properties 2017. 2017
 13. 方 蕾, 徐 一斌, ジャン テンゾウ, ウー イェン ルー. Machine Learning for Thermal Boundary Resistance Prediction . 日本金属学会 2017年秋期大会. 2017
 14. GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, XU, Yibin, ZHAN, Tian Zhuo, ISODA, Yukihiro, SHINOHARA, Yoshikazu. THERMOELECTRIC PROPERTY OF BISMUTH TELLURIDE THIN FILMS CONTROLLED BY COMBINATORIAL SPUTTER COATING METHOD. ECTP-2017. 2017
 15. ウー イェン ルー, 徐 一斌, Zhan, 方 蕾. 界面熱抵抗の予測および設計のための記述子について. IUMRS-ICAM 2017. 2017
 16. 徐 一斌. NIMS Materials Data Platform and Its Applications. Int. WS on Mat. Genome Infrastructure and Mat. Design 2017. 2017 招待講演
 17. 近藤 弓紀子, 桑島 功, 徐 一斌, 森川 淳子. マテリアルズインフォマティクスのための高分子熱伝導データベースの整備. 第66回高分子学会年次大会. 2017
 18. 後藤 真宏, 佐々木 道子, 徐 一斌. マテリアルズインフォマティックスを用いた熱電 関連材料のハイスループットスクリーニング. 平成29年度 第1回「微小エネルギー」合同領域会議. 2017 招待講演
 19. 徐 一斌. A Data Platform for Materials Research by Information Integration. 2017 MRS Spring Meeting and Exhibit . 2017 招待講演
 20. 徐 一斌. Thermal transportation at interface: experimental, theoretical and data science approaches. International Workshop of Materials Informatics and Materials Da. 2017 招待講演
 21. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子. Au/Ge/Ge と Au/ Si/Ge の界面熱抵抗. Sixth International Symposium on Micro and Nano Technology.. 2017
 22. 徐 一斌. 情報駆動型材料開発の基盤 データプラットフォーム. 日本電子材料技術協会新春講演会. 2017 招待講演
2016
 1. GOTO, Masahiro, XU, Yibin. Thermal property of ZnO thin-films synthesized by high-throughput sputter coating. APPC-AIP-2016. 2016
 2. 徐 一斌. Materials Database in NIMS. MDMI-2016. 2016 招待講演
 3. XU, Yibin. Decision Tree Data Mining in Ti-6Al-4V Alloy Development. The 5th Asian Materials Data Symposium. 2016
 4. 桑島 功, 細谷 順子, 徐 一斌. 高分子データベース (PoLyInfo). The 5th Material Data Symposium. 2016
 5. 馬場 哲也, 山下雄一郎, 徐 一斌. 材料データベース間のデータ交換のための元素組成比と熱力学関数による材料の同定. 第11回アジア熱物性会議 (11th Asian Thermophysical Properties C. 2016 招待講演
 6. 徐 一斌. マテリアルズ・インフォマティクスの 概念・技術・応用. 「マテリアルズ・インフォマティックス」講演会. 2016 招待講演
 7. 佐々木 道子, 後藤 真宏, ジャン テンゾウ, 篠原 嘉一, 磯田 幸宏, 徐 一斌. ハイスループットスパッタによるBi2Te3 薄膜の作製および熱電特性評価. 第134回講演大会. 2016
 8. GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, XU, Yibin, TAKAGIWA, Yoshiki, ISODA, Yukihiro, SHINOHARA, Yoshikazu. High-throughput sputter material synthesis for thermal management and thermoelectric conversion research. ICTAC2016. 2016
 9. 徐 一斌. Materials Data Platform for Materials Design. IUMRS-ICEM2016. 2016 招待講演
 10. 徐 一斌. 界面熱抵抗の測定、計算およびモデリング. 第13回_GREENシンポジウムプログラム. 2016 招待講演
 11. 徐 一斌. 情報統合型物質材料研究を支えるデータプラットフォームの構想. 第2回元素戦略プロジェクト/大型研究施設連携シンポジウム. 2016 招待講演
2015
 1. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子. Au/Ge/Ge及びAu/Si/Geの界面熱抵抗 . 2015 MRS Fall Meeting. 2015
 2. 徐 一斌, 桑島 功, 細谷 順子. Data Platform in NIMS for Data-driven Materials Research. MRS Fall Meeting 2015. 2015
 3. 後藤 真宏, 佐々木 道子, 徐 一斌, 磯田 幸宏, 篠原 嘉一. コンビナトリアルスパッタコーティングシステムを用いたCu2Se薄膜の熱電変換特性. 2015年真空・表面科学合同講演会. 2015
 4. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子. Au/Ge/Ge及びAu/Si/Geの界面熱抵抗 . 第36回日本熱物性シンポジウム. 2015
 5. 徐 一斌. Materials Database as a Fundamental of Data-driven Materials Research. China-McKinsey Global Institute. 2015 招待講演
 6. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子. Au/Ge/Ge及びAu/Si/Geの界面熱抵抗 . The 6th International Conference on Nanoscience and Technology . 2015
 7. GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, XU, Yibin, ISODA, Yukihiro, TOSA, Masahiro, SHINOHARA, Yoshikazu. Optimization of p, n-type thermoelectric properties of bismuth telluride thin films by combinatorial sputter coating system. ICQNM2015. 2015
 8. 徐 一斌, ジャン テンゾウ, 後藤 真宏. Dependence of thermal conductivity of amorphous Si and Ge thin films on film thickness and deposition conditions. ICQNM 2015. 2015
 9. 徐 一斌. マテリアルズ・インフォマティックスを支えるデータベース. 信頼性フォーラム. 2015 招待講演
 10. 徐 一斌. NIMS Materials Database for Materials Exploration and Design. Eastern Forum of Science and Technology. 2015 招待講演
 11. 徐 一斌. 材料選択と材料設計を支えるデータベースの展望. 日本物理学会第70回年次大会. 2015 招待講演
2014
 1. 徐 一斌, ジャン テンゾウ, 後藤 真宏. Thermal Conductivity of Amorphous Si and Ge thin films. Nanotek & Expo 2014. 2014 招待講演
 2. 徐 一斌. 複合材料熱伝導率の予測技術. 電子機器の放熱設計と熱伝導材料の選定・活用. 2014 招待講演
 3. HOSOYA, Junko, XU, Yibin. The usage situation of MatNavi. The 4th Asian Materials Data Symposium (AMDS2014). 2014
 4. YAMAZAKI, Masayoshi, HOSOYA, Junko, OGATA, Toshio, XU, Yibin. NIMS Metallic Materials Database"Kinzoku". Asian Materials Dtata syposium (AMDS2014). 2014
 5. 徐 一斌. Modeling and measurement of thermal resistance at interfaces. The 6th International Electronic Cooling Technology Workshop 201. 2014 招待講演
 6. 後藤 真宏, 佐々木 道子, 徐 一斌, 磯田 幸宏, 土佐 正弘, 篠原 嘉一. コンビナトリアルスパッタコーティング法を用いたBi2Te3薄膜のpn制御. 第11回日本熱電学会学術講演会. 2014
 7. T.Utsuki, R.Ozao, T.Ishii, 徐 一斌, 篠原 嘉一, 原田 幸明, H.Kakisawa. Suggest Function of Eco-M.C.P.S. Database. 15th IUMRS-ICA 2014. 2014
 8. 徐 一斌. Modeling and measurement of thermal resistance at interfaces. CIMTEC 2014. 2014 招待講演
 9. 徐 一斌. Constitutional and structural dependence of thermal conductivity of thin film and interface. HYDROGENIUS & I²CNER Joint Research Symposium. 2014 招待講演
2013
 1. 徐 一斌. 複合材料の熱設計&界面熱抵抗の解析. サーマルマネージメント公開研究会. 2013 招待講演
 2. XU, Yibin. Si/Ge界面熱抵抗の分子動力学シミュレーション . 第34回熱物性シンポジウム. 2013
 3. 徐 一斌. 材料データベースを用いた複合材料熱伝導特性の予測. MITS2013. 2013 招待講演
 4. 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子, 香川 豊. Thermal conductivity of sputtered amorphous Ge films. ISMNT4. 2013
 5. 徐 一斌. Interfacial Thermal Conductance by Phonon and Electron. ISMNT-4. 2013 招待講演
 6. 徐 一斌, 樺島智大, 源 聡, ジャン テンゾウ. Molecular Dynamics Simulation on Interfacial Thermal Resistance of Si/Ge Interface with Diffusion and Vacancy. ATPC 2013. 2013
 7. 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子, 香川 豊. Thermal conductivity of sputtered amorphous Si films. The 10th Asia Thermophysical Properties Conference. 2013
 8. 徐 一斌. Application of Database in Thermal Design of Hybrid Materials. IUMRS-ICAM2013. 2013 招待講演
 9. 徐 一斌, 後藤 真宏, 田中 義久, 加藤 良三, 佐々木 道子, 香川 豊. Thermal conductivity of sputtered amorphous Ge films. IUMRS-ICAM2013 International Conference on Advanced Material. 2013
 10. GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, XU, Yibin, ZHAN, Tian Zhuo, KATO, Ryozo, KASAHARA, Akira, TOSA, Masahiro, ISODA, Yukihiro, SHINOHARA, Yoshikazu. Change in thermoelectric property of bismuth telluride thin films depending on crystal preferred orientation. PRICM8 spring meeting. 2013
 11. 徐 一斌. Measurement and Simulation of Interfacial Thermal Resistance. PRICM-8. 2013 招待講演
 12. 徐 一斌, 後藤 真宏, 加藤 良三, 香川 豊. Thermal Conductance of Nanoscale ZnO Thin Film. 2013 MRS Spring Meeting. 2013
 13. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 加藤 良三, 香川 豊. Si基板上のGe薄膜の熱伝導率. 2013 MRS Spring Meeting . 2013
2012
 1. ジャン テンゾウ, 徐 一斌, 後藤 真宏, 加藤 良三, 香川 豊. Si基板上のGe薄膜の熱伝導率 . 環境・エネルギー材料熱物性シンポジウム2012. 2012
 2. 徐 一斌. 複合材料熱伝導のシミュレーションと特性予測. 環境・エネルギー材料熱物性シンポジウム. 2012 招待講演
 3. ZHAN, Tian Zhuo, XU, Yibin, GOTO, Masahiro, KATO, Ryozo, KAGAWA, Yutaka. Thermal Conductivity of Ge Thin Film on Si Substrate. 第33回日本熱物性シンポジウム. 2012
 4. 加藤 良三, 徐 一斌, ジャン テンゾウ, 後藤 真宏. ω/2ω法において1次元熱流モデルが適用できる測定周波数の算出. 第33回日本熱物性シンポジウム. 2012
 5. 徐 一斌, 後藤 真宏, 加藤 良三, 田中 義久, 香川 豊. 反応性スパッタ法で作製したZnO薄膜の熱伝導率およびその組織構造依存性. 第33回日本熱物性シンポジウム. 2012
 6. 徐 一斌. NIMS Databases for Materials Selection and Materials Design. IUMRS-ICEM2012. 2012 招待講演
 7. 徐 一斌, 後藤 真宏, 加藤 良三, 田中 義久, 香川 豊. Structure dependent thermal conductivity of reactively sputtered ZnO thin film. Eighteenth Symposium on Thermophysical Properties. 2012
 8. 徐 一斌, 酒井新吉, 金伝栄, 布施雅子. 複合材料等価熱物性予測システム CompoTherm とその応用例. 計算工学会第17回計算工学講演会. 2012
 9. XU, Yibin. NIMS Inorganic Materials Database AtomWork. The 3rd Asian Materials Data Symposium . 2012
2010
 1. XU, Yibin. Development of a basic inorganic materials database system AtomWork. e-therm 2010. 2010
 2. 山崎政義, 徐(後藤)一彬. NIMS物質・材料データベースの工学材料データ. 5th International Workshop on Risk Base Engineering. 2010
 3. 徐 一斌. 材料選択と材料設計のためのNIMS物質・材料データベース. 非線形解析フォーラム2010. 2010 招待講演
 4. 徐 一斌. Calculation and Measurement of Thermal Resistance at Solid-Solid Interfaces. 2010 Shanghai Workshop on Applied Materials. 2010 招待講演
 5. XU, Yibin. Thermal Resistance of Au-Sapphire Interface Produced by Sputter Deposition and Evaporation. ATPC2010. 2010
 6. XU, Yibin. DEVELOPMENT OF AN INTERFACIAL THERMAL CONDUCTANCE DATABASE. ATPC2010. 2010
 7. 加藤 良三, 徐 一斌. A technique for enhancing the sensitivity of 2ωmethod by applying bismuth film thermo-reflectance sensor on a metal -dielectric sample. 9th Asian Thermo Physical Conference. 2010
 8. 徐 一斌, 山崎 政義, 桑島 功, 細谷 順子, 大塚 真吾. Designing and Selecting Materials Using the NIMS Materials Database. 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics. 2010
 9. 徐 一斌. 複合材料熱特性のシミュレーション. CAEソリューション・カンファレンス2010. 2010 招待講演
 10. 内藤 公喜, 田中 義久, 徐 一斌. カーボンナノチューブ析出による炭素繊維の強度/熱伝導率の向上. 構造材料国際クラスター第一回シンポジウム. 2010 招待講演
 11. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. MATERIALS DATABASES IN JAPAN. AMDS 2010 The 2nd Asian Materials Database Symposium. 2010 招待講演
 12. XU, Yibin. Toward Global Materials Database Network. 1st NCMS-NIMS Workshop on Materials Performance and Safety. 2010 招待講演
2007
 1. 後藤 真宏, 徐 一斌, 笠原 章, 土佐 正弘. コンビナトリアルスパッタコーティングシステム. SEMICON JAPAN 2007. 2007
 2. GOTO, Masahiro, XU, Yibin, KASAHARA, Akira, TOSA, Masahiro. PLATINUM COATING ON POLYMER COUNTER ELECTRODE PREPARED BY MAGNETRON SPUTTER FOR PLASTIC DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS. 17th International Photovoltaic Science and Engineering Conferen. 2007
 3. 山崎 政義, 上平 一茂, 村田 正治, 田中 秀雄, 徐 一斌. NIMS材料データベースと横断検索システム. ISSEM2007. 2007
 4. 徐 一斌, 山崎 政義. Prediction of Thermal Conductivity of Composite Materials. ICOPE-07. 2007
 5. 後藤 真宏, 徐 一斌, 笠原 章, 土佐 正弘. Thickness effect of Pt sputter coating on counter electrode for efficient solar energy conversion of dye-sensitized solar cells. ISES Solar World Congress 2007. 2007
 6. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. NIMS Materials Databases and Computational Tools for Composite Materials Design. Materials Science & Technology 2007 Conference and Exhibition. 2007
 7. 徐 一斌, 後藤 真宏, 王 海涛, 田中 義久, 田中 美代子, 下野 昌人, 山崎 政義. Interfacial thermal resistance of Au/SiO2 interface. 8th Asian Thermophysical Properties Conference. 2007
 8. XU, Yibin, GOTO, Masahiro, WANG, Haitao, TANAKA, Yoshihisa, TANAKA, Miyoko, YAMAZAKI, Masayoshi. Measurement and calculation of thermal resistance of Au/SiO2 interface. IVC-17/ICSS-13 and ICN+T2007. 2007
 9. WANG, Haitao, XU, Yibin, SHIMONO, Masato, TANAKA, Yoshihisa, YAMAZAKI, Masayoshi. Simulation of heat transport in crystalline silicon. ICMAT 2007 . 2007
 10. GOTO, Masahiro, XU, Yibin, KASAHARA, Akira, TOSA, Masahiro. Frictional property of TiBN thin films prepared by combinatorial sputter coating. 17th International Vacuum Congress (IVC-17). 2007
 11. 王 海涛, 徐 一斌, 下野 昌人, 田中 義久, 山崎 政義. Prediction of interfacial thermal resistance based on materials database by phonon diffuse mismatch and acoustic mismatch model. 日本金属学会2007年春期大会 . 2007
 12. 徐 一斌, 後藤 真宏, 王 海涛, 田中 義久, 下野 昌人, 山崎 政義. Au/SiO2界面熱抵抗の測定と計算. 金属学会2007年春期講演大会. 2007
 13. 王 海涛, 徐 一斌, 下野 昌人, 田中 義久, 山崎 政義. Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of silicon single crystal in nanometer scale. 日本金属学会2007年春期大会 . 2007
 14. 山崎 政義, 徐 一斌. NIMS 物質・材料データベースとその応用. 第6つくばWANフォーラム. 2007
 15. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. Application of Materials Databases to Composite Materials Design. MITS Meeting 2007. 2007 招待講演
 16. 徐 一斌. 電子情報活用による材料設計ー複合材料を事例として. 科学技術情報シンポジウム. 2007 招待講演
2006
 1. WANG, Haitao, En-Hou Han, XU, Yibin, Wei Ke, YAMAZAKI, Masayoshi. Seawater corrosion modelling for carbon steel and low alloy steel using artificial neural network. 第17回日本MRS学術シンポジウム. 2006
 2. YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin, ASADA, Yuji, IIMURO, SHIGERU. Internet Materials Database and Search Engine . The 17th Symposium of The Materials Research Society of Japan. 2006 招待講演
 3. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. Composite material design and property prediction using materials database. 20th CODATA International Conference. 2006
 4. WANG, Haitao, En-Hou Han, XU, Yibin, Wei Ke, YAMAZAKI, Masayoshi. Artificial neural network modeling for seawater corrosion of carbon steel and low alloy steel in tide zone. 20th International CODATA Conference. 2006
 5. XU, Yibin. MEASUREMENT OF INTERFACIAL THERMAL RESISTANCE BY TWO-OMEGA METHOD. 第27回熱物性シンポジウム. 2006
 6. 徐 一斌, 王 海涛, 田中 義久, 下野 昌人, 山崎 政義. 2Ω法を用いた金属/誘電体材料の界面熱抵抗の測定. 日本金属学会2006年度秋期大会. 2006
 7. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. NIMS Materials Database and Computer Simulation for Materials Design. 13th German-Japanese Workshop on Chemical Information. 2006
 8. WANG, Haitao, XU, Yibin, GOTO, Masahiro, TANAKA, Yoshihisa, YAMAZAKI, Masayoshi, KASAHARA, Akira, TOSA, Masahiro. Thermal Conductivity Measurement of Tungsten Oxide Nanoscale Thin Films. 日本金属学会2006年春期大会. 2006
 9. 徐 一斌, 山崎 政義, 王 海涛, 八木 晃一. 複合材料熱物性予測システムCompoThermの開発. 金属学会2006年春期大会. 2006
2005
 1. XU, Yibin. DEVELOPMENT OF NIMS MATERIALS DATABASE AND ITS APPLICATION SYSTEM. 第26回日本熱物性シンポジウム. 2005
 2. 徐 一斌, 山崎 政義. NIMS物質・材料データベース. 第26回日本熱物性シンポジウム. 2005
 3. 徐 一斌, 飯室 茂, 山崎 政義, 八木 晃一, 藤田 充苗. XMLを用いた複合材料熱物性知識ベースの開発. 第2回情報プロフェッショナル シンポジウム. 2005
 4. 徐 一斌, Guo Hongbo, 山崎 政義, 八木 晃一, 村上 秀之, 黒田 聖治. 熱遮蔽コーティングの熱伝導率のコンピュータシミュレーション. 金属学会2005秋期大会. 2005
 5. 徐 一斌, 山崎 政義, 八木 晃一. AN INTERNET PLATFORM FOR COMPOSITE THERMAL CONDUCTIVITY PREDICTION WITH ANALYTICAL AND FINITE ELEMENT METHODS. ICCE-12. 2005
 6. 徐 一斌, 山崎 政義, 八木 晃一. Thermophysical Property Prediction System for Composites on the Web. 第9回超鉄鋼ワークショップ. 2005
 7. 徐 一斌, 田中 義久, 村田 正治, 上平 一茂, 山崎 政義, 八木 晃一. 複合材料の粒子分散不均一性の熱伝導率に及ぼす影響. 金属学会2005春期大会. 2005
 8. YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin, YAGI, Koichi. Present Status and Future Prospect of NIMS Materials Databases. International Symposium on Materials Databases MITS 2005. 2005
 9. YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin, YAGI, Koichi. DataRetrieving from Distributed Materials Databases. the 3rd NIMS International Conference. 2005
 10. 徐 一斌, 山崎 政義, 八木 晃一. CompoTherm: an Internet Platform for Designing and Optimizing Composite Materials with Required Thermophysical Property. 第3回NIMSコンファレンス. 2005
 11. 徐 一斌, 山崎 政義. NIMS物質・材料データベース統合検索. 第4回つくばテクノロジー・ショーケース. 2005
2004
 1. FUJITA, Mitsutane, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin, KIMURA, Kazuhiro, MATSUOKA, Saburo, YAGI, Koichi. Structural Materials Database of MITS in NIMS. 19th International CODATA Conference. 2004
 2. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. A composite materials design platform integrating materials knowledge base, database and simulation system. 19th International CODATA Conference. 2004
 3. 藤田 充苗, 徐 一斌, 山崎 政義, 飯室 茂, 浅田 雄司, 八木 晃一, 宮木清貴. NIMSの材料データベースとその横断検索エンジン. INFOPRO 2004シンポジウム. 2004
 4. 八木 晃一, 山崎 政義, 徐 一斌. NIMS材料データベースについて. Satellite Symposium for Materials Information and its Evolution. 2004 招待講演
 5. 徐 一斌, 田中 義久, 村田 正治, 上平 一茂, 磯田 幸宏, 八木 晃一. SiCw/Al複合材料の熱伝導特性と組織異方性. 日本金属学会2004年秋期大会. 2004
 6. 山崎 政義, 徐 一斌, 藤田 充苗, 木村 一弘, 八木 晃一. インターネットで公開されている材料データベースの横断検索システムの開発. 日本鉄鋼協会第148回講演大会. 2004
 7. 徐 一斌, 山崎 政義, 八木 晃一. Using materials database to design composite materials. Invited lecture on materials database. 2004 招待講演
 8. 徐 一斌, 山崎 政義, 八木 晃一. Materials intellectual infrastructure and its application in material design. Invited lecture on Materials Intellectual Infrastructure. 2004 招待講演
 9. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. Developing an Internet Platform for Designing Composite Materials with Ideal Thermophysical Property. the 7th Asian Thermophysical Properties Conference. 2004
 10. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. Mat Navi: searching through NIMS materials databases. 第8回超鉄鋼ワークショップ. 2004
 11. 徐 一斌, 八木 晃一. 有限要素法を用いたランダム複合材料有効熱伝導率の計算. 日本金属学会2004春期大会. 2004
 12. 山崎 政義, 徐 一斌, 飯室 茂. NIMS物質・材料データベース. Tsukuba Technology Showcase 2004. 2004

その他の文献 TSV

2022
 1. WU, Yen-Ju, Takashi YAGI, XU, Yibin. Interfacial Thermal Resistance of Metal-nonmetal Interfaces under Bidirectional Heat Fluxes. Thermophysical Properties 43:The 43th Japan Symposium 2022. (2022) . B323 [OS3-V ナノスケール熱物性の評価 5 ] (2022) B323-1-B323-3
2021
 1. Yen-Ju WU, Yibin XU. Design of transparent thermal insulating thin films of nanoscale-layered oxides. Thermophysical Properties 42:The 42th Japan Symposium 2021. (2021) 1496
2020
 1. WU, Yen-Ju, Shih-Chieh Hsu, Ya-Cheng Lin, XU, Yibin, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen. Thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films by co-evaporation. Thermophysical Properties 41:The 41th Japan Symposium 2020. (2020) B316-1-B316-3
2016
 1. XU, Yibin, FANG, Lei, EMURA, Satoshi, Donald S. Shih. Decision Tree Data Mining in Ti-6Al-4V Alloy Development. The 5th Asian Materials Data Symposium Proceedings. (2016) 238-241
 2. HOSOYA, Junko, KUWAJIMA, Isao, XU, Yibin. The usage situation of MatNavi. Proceedings of The 5th Material Data Symposium. (2016) 275-276
 3. 馬場 哲也, 藤田 絵梨奈, 徐 一斌. 科学技術におけるデータベースの役割(6). 熱物性. 30 [4] (2016) 192-196
2014
 1. KUWAJIMA, Isao, KUMAZAKI, Masaharu, MASHITA, Kentaro, HOSOYA, Junko, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. How to handle polymer structure in the polymer database, PoLyInfo. Proceedings of the 4th Asian Materials Data Symposium (AMDS2014). (2014) 192-194
 2. 徐 一斌. 放熱を中心とした材料の熱設計. 次世代自動車のための熱設計・評価手法と放熱・実装技術. (2014) 191-204
2013
 1. 徐 一斌. 複合材料熱伝導率の予測. 封止技術. (2013) 200-204
 2. XU, Yibin, KABASHIMATomohiro , MINAMOTO Satoshi, ZHAN, Tian Zhuo. Si/Ge界面熱抵抗の分子動力学シミュレーション . Proceedings of The 34th Japan Symposium on Thermophysical Properties. (2013) 21-23
2012
 1. Satoshi Minamoto, Tomohiro Kabashima, XU, Yibin. Prediction of Si/Ge Thermal Boundary Resistance by Non-equilibrium Molecular Dynamics. Proceedings of the 3rd Asian Materials Data Symposium. (2012) 291-292
2011
 1. 徐 一斌. 複合材料熱物性予測システム CompoTherm. 金属. 81 [12] (2011) 71-72
 2. 徐 一斌. 界面熱伝達率データベース (ITC). 金属. 81 [12] (2011) 69-70
 3. 山崎 政義, 徐 一斌, 細谷 順子, 桑島 功. NIMS物質・材料データベース MatNavi. 金属. 81 [12] (2011) 1040-1047
 4. 加藤 良三, 徐 一斌, 後藤 真宏. 周波数領域THERMOREFLECTANCE法(ω法)の開発. 第32回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2011) B109-1-B109-3
 5. Otsuka Shingo, XU, Yibin, KUWAJIMA, Isao, YAMAZAKI, Masayoshi, HOSOYA, Junko. PoLyInfo: Polymer Database for polymeric materials design. Proceedings of the EIDWT-2011. (2011) 22-29
 6. 徐 一斌, 山崎 政義. 無機材料データベースAtomWork. 金属. 81 [12] (2011) 64-68
 7. 緒形 俊夫, 徐 一斌, 山崎 政義. NIMS 物質・材料データベースMatNaviの新展開. 第32回熱物性シンポジウム論文集. (2011) 334-336
2010
 1. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, Picrrc Villars. Development of a basic inorganic materials database system AtomWork. Proceedings of the 2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Property for Electronics and Energy. (2010) 82-84
 2. XU, Yibin, KATO, Ryozo, YAMAZAKI, Masayoshi. DEVELOPMENT OF AN INTERFACIAL THERMAL CONDUCTANCE DATABASE. ATPC2010 Ninth Asian Thermophysical Properties Conference. (2010) 9999
 3. KUWAJIMA, Isao, KUMAZAKI, Masaharu, MASHITA, Kentaro, HOSOYA, Junko, XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi. Current status and future development of a Polymer Database (PoLyInfo). Proceedings of The 2nd Asian Materials Database Symposium. (2010) 253-261
 4. XU, Yibin, KATO, Ryozo, GOTO, Masahiro. Thermal Resistance of Au-Sapphire Interface Produced by Sputter Deposition and Evaporation. ATPC2010 Ninth Asian Thermophysical Properties Conference. (2010) 9999
 5. 加藤 良三, 徐 一斌. Bismuth薄膜のトッピングにより2ω法の測定感度を高める方法. 第31回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2010) 306-308
2009
 1. 徐 一斌, 山崎 政義. . 第24回信頼性シンポジウム講演論文集. (2009) 44-47
2008
 1. 加藤 良三, 徐 一斌. Sapphire基板上のBismuth薄膜の熱伝導率と界面熱抵抗の測定. 第29回日本熱物性シンポジウム予稿集. (2008) 378-380
2006
 1. YAGI, Koichi, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. NIMS Materials Database. Proceedings of the 12th German-Japanese Workshop on Chemical Information. (2006) 101-106
 2. XU, Yibin, WANG, Haitao, TANAKA, Yoshihisa, SHIMONO, Masato, YAMAZAKI, Masayoshi. MEASUREMENT OF INTERFACIAL THERMAL RESISTANCE BY TWO-OMEGA METHOD. Proceedings of ther 17th Japan Symposium on Thermophysical Properties. (2006) 267-269
2005
 1. XU, Yibin, YAMAZAKI, Masayoshi, YAGI, Koichi. DEVELOPMENT OF NIMS MATERIALS DATABASE AND ITS APPLICATION SYSTEM. 第26回日本熱物性シンポジウム講演論文集. (2005) 84-86
 2. Masayoshi YAMAZAKI, Yibin XU, Mitsutane FUJITA, Yuji ASADA, Shigeru IIMURO, Munetsugu MATUO, Koichi YAGI. Development of Internet Materials Information and Search System. Joho Chishiki Gakkaishi. 15 [3] (2005) 11-18 10.2964/jsik_kj00003803573
 3. YAGI, Koichi, YAMAZAKI, Masayoshi, XU, Yibin. Fundamental Concept of NIMS Materials Database. Proceedings of the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. (2005) 251-255

▲ページトップへ移動