SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 湯 代明

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2024
 1. Dai-Ming Tang, Ovidiu Cretu, Shinsuke Ishihara, Yongjia Zheng, Keigo Otsuka, Rong Xiang, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, Chang Liu, Dmitri Golberg. Chirality engineering for carbon nanotube electronics. Nature Reviews Electrical Engineering. 1 [3] (2024) 149-162 10.1038/s44287-023-00011-8
 2. Hieu Duy Nguyen, Isamu Yamada, Toshiyuki Nishimura, Hong Pang, Hyunyong Cho, Dai-Ming Tang, Jun Kikkawa, Masanori Mitome, Dmitri Golberg, Koji Kimoto, Takao Mori, Naoyuki Kawamoto. STEM in situ thermal wave observations for investigating thermal diffusivity in nanoscale materials and devices. Science Advances. 10 [2] (2024) eadj3825 10.1126/sciadv.adj3825 Open Access
2023
 1. Bo Da, Long Cheng, Xun Liu, Kunji Shigeto, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Zejun Ding, Yang Sun, Jin Hu, Jiangwei Liu, Daiming Tang, Han Zhang, Zhaoshun Gao, Hongxuan Guo, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Cylindrically symmetric rotating crystals observed in crystallization process of InSiO film. Science and Technology of Advanced Materials: Methods. 3 [1] (2023) 2230870 10.1080/27660400.2023.2230870 Open Access
 2. Rui-Hong Xie, Lili Zhang, Ruixue Ma, Xin-Yu Jiao, Dai-Ming Tang, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. Correlating the fluctuated growth of carbon nanotubes with catalyst evolution by atmospheric-pressure environmental transmission electron microscopy. Nano Research. 16 [11] (2023) 12781-12787 10.1007/s12274-023-6174-0
 3. Zhang-Dan Gao, Zhong-Hai Ji, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Meng-Ke Zou, Rui-Hong Xie, Shao-Kang Liu, Chang Liu. Optimizing the growth of vertically aligned carbon nanotubes by literature mining and high-throughput experiments. New Carbon Materials. 38 [5] (2023) 887-897 10.1016/s1872-5805(23)60775-9
 4. Shunqin Luo, Hui Song, Fumihiko Ichihara, Mitsutake Oshikiri, Wenning Lu, Dai-Ming Tang, Sijie Li, Yunxiang Li, Yifan Li, Philo Davin, Tetsuya Kako, Huiwen Lin, Jinhua Ye. Light-Induced Dynamic Restructuring of Cu Active Sites on TiO2 for Low-Temperature H2 Production from Methanol and Water. Journal of the American Chemical Society. 145 [37] (2023) 20530-20538 10.1021/jacs.3c06688
 5. Chenhui Wang, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. One-Nanometer-Thick Interfaces of Titania Nanosheets for Reversible Zn-Metal Electrodes. ACS Materials Letters. 5 [8] (2023) 2156-2163 10.1021/acsmaterialslett.3c00368 Open Access
 6. Leanddas Nurdiwijayanto, Kensuke Hayashi, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Dai-Ming Tang, Shigenori Ueda, Minoru Osada, Kazuhito Tsukagoshi, Takayoshi Sasaki, Takaaki Taniguchi. Thermal and Chemical Phase Engineering of Two-Dimensional Ruthenate. ACS Nano. 17 [13] (2023) 12305-12315 10.1021/acsnano.3c01017
 7. Zhong-Hai Ji, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Yi-Ming Zhao, Meng-Ke Zou, Rui-Hong Xie, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. Statistical patterns in high-throughput growth of single-wall carbon nanotubes from Co/Pt/Mo ternary catalysts. Carbon. 210 (2023) 118073 10.1016/j.carbon.2023.118073
 8. Wieslaw J. Roth, Takayoshi Sasaki, Karol Wolski, Barbara Gil, Szczepan Zapotoczny, Jiří Čejka, Martin Kubů, Michal Mazur, Yasuo Ebina, Nobuyuki Sakai, Dai-Ming Tang, Renzhi Ma. Exfoliating layered zeolite MFI into unilamellar nanosheets in solution as precursors for the synthesis of hierarchical nanocomposites and oriented films. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [5] (2023) 1511-1521 10.1039/d2qi02283d Open Access
 9. Ovidiu Cretu, Dai-Ming Tang, Da-Bao Lu, Bo Da, Yoshihiro Nemoto, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Zejun Ding, Koji Kimoto. Nanometer-level temperature mapping of Joule-heated carbon nanotubes by plasmon spectroscopy. Carbon. 201 (2023) 1025-1029 10.1016/j.carbon.2022.10.006
2022
 1. Chenhui Wang, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Shigeru Suehara, Takayuki Kikuchi, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. A pairwise/sandwich-like assembly consisting of a TaO3 nanomesh and reduced graphene oxide for a pelletized self-supported cathode towards high-areal-capacity Li–S batteries. Journal of Materials Chemistry A. 10 [48] (2022) 25481-25489 10.1039/d2ta07139h Open Access
 2. Yang Wang, Lu Qiu, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Ruixue Ma, Cui-Lan Ren, Feng Ding, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. Growth mechanism of carbon nanotubes from Co-W-C alloy catalyst revealed by atmospheric environmental transmission electron microscopy. Science Advances. 8 [49] (2022) 10.1126/sciadv.abo5686 Open Access
 3. Zhiwei Huang, Jin-Xia Liang, Daiming Tang, Yaxin Chen, Weiye Qu, Xiaolei Hu, Junxiao Chen, Yangyang Dong, Dongrun Xu, Dmitri Golberg, Jun Li, Xingfu Tang. Interplay between remote single-atom active sites triggers speedy catalytic oxidation. Chem. 8 [11] (2022) 3008-3017 10.1016/j.chempr.2022.07.002
 4. Ruixue Ma, Lu Qiu, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Yang Wang, Bingsen Zhang, Feng Ding, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. Nucleation of Single-Wall Carbon Nanotubes from Faceted Pt Catalyst Particles Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy. ACS Nano. 16 [10] (2022) 16574-16583 10.1021/acsnano.2c06012
 5. Xueyi Lu, Yuansheng Shi, Daiming Tang, Xia Lu, Ziling Wang, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Takaaki Taniguchi, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki, Chenglin Yan. Accelerated Ionic and Charge Transfer through Atomic Interfacial Electric Fields for Superior Sodium Storage. ACS Nano. 16 [3] (2022) 4775-4785 10.1021/acsnano.2c00089
2021
 1. Dai-Ming Tang, Sergey V. Erohin, Dmitry G. Kvashnin, Victor A. Demin, Ovidiu Cretu, Song Jiang, Lili Zhang, Peng-Xiang Hou, Guohai Chen, Don N. Futaba, Yongjia Zheng, Rong Xiang, Xin Zhou, Feng-Chun Hsia, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Yoshihiro Nemoto, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, Yoshio Bando, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, Dmitri Golberg. Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration. Science. 374 [6575] (2021) 1616-1620 10.1126/science.abi8884
 2. Ningdong Feng, Huiwen Lin, Hui Song, Longxiao Yang, Daiming Tang, Feng Deng, Jinhua Ye. Efficient and selective photocatalytic CH4 conversion to CH3OH with O2 by controlling overoxidation on TiO2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 4652 10.1038/s41467-021-24912-0 Open Access
 3. Yaxin Chen, Daiming Tang, Zhiwei Huang, Xi Liu, Jun Chen, Takashi Sekiguchi, Weiye Qu, Junxiao Chen, Dongrun Xu, Yoshio Bando, Xiaolei Hu, Xiaoping Wang, Dmitri Golberg, Xingfu Tang. Stable single atomic silver wires assembling into a circuitry-connectable nanoarray. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1191 10.1038/s41467-021-21462-3 Open Access
 4. Zhong-Hai Ji, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Chien-Ming Chen, Torbjörn E. M. Nordling, Zheng-De Zhang, Cui-Lan Ren, Bo Da, Xin Li, Shu-Yu Guo, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. High-throughput screening and machine learning for the efficient growth of high-quality single-wall carbon nanotubes. Nano Research. 14 [12] (2021) 4610-4615 10.1007/s12274-021-3387-y
 5. Gaoliang Yang, Sijie Li, Xusheng Wang, Bing Ding, Yunxiang Li, Huiwen Lin, Daiming Tang, Xiaohui Ren, Qi Wang, Shunqin Luo, Jinhua Ye. A universal strategy boosting photoelectrochemical water oxidation by utilizing MXene nanosheets as hole transfer mediators. Applied Catalysis B: Environmental. 297 (2021) 120268 10.1016/j.apcatb.2021.120268
 6. Mingjun Bai, Xiaohe Liu, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Lulu Jia, Daiming Tang, Takayoshi Sasaki, Renzhi Ma. General Synthesis of Layered Rare-Earth Hydroxides (RE = Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Y) and Direct Exfoliation into Monolayer Nanosheets with High Color Purity. The Journal of Physical Chemistry Letters. 12 [41] (2021) 10135-10143 10.1021/acs.jpclett.1c03047
 7. Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Kaoru Hisama, Keigo Otsuka, Grace Wickerson, Yuta Sato, Ming Liu, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Dai-Ming Tang, Qiang Zhang, Anton Anisimov, Esko I. Kauppinen, Yan Li, Kazu Suenaga, Yuichi Ikuhara, Shigeo Maruyama, Rong Xiang. One-dimensional van der Waals heterostructures: Growth mechanism and handedness correlation revealed by nondestructive TEM. Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 [37] (2021) 10.1073/pnas.2107295118 Open Access
 8. Fanqi Chen, Junwei Han, Debin Kong, Yifei Yuan, Jing Xiao, Shichao Wu, Dai-Ming Tang, Yaqian Deng, Wei Lv, Jun Lu, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang. 1000 Wh L−1 lithium-ion batteries enabled by crosslink-shrunk tough carbon encapsulated silicon microparticle anodes. National Science Review. 8 [9] (2021) 10.1093/nsr/nwab012 Open Access
 9. Wieslaw J. Roth, Takayoshi Sasaki, Karol Wolski, Yasuo Ebina, Dai-Ming Tang, Yuichi Michiue, Nobuyuki Sakai, Renzhi Ma, Ovidiu Cretu, Jun Kikkawa, Koji Kimoto, Katarzyna Kalahurska, Barbara Gil, Michal Mazur, Szczepan Zapotoczny, Jiri Čejka, Justyna Grzybek, Andrzej Kowalczyk. Exfoliated Ferrierite-Related Unilamellar Nanosheets in Solution and Their Use for Preparation of Mixed Zeolite Hierarchical Structures. Journal of the American Chemical Society. 143 [29] (2021) 11052-11062 10.1021/jacs.1c04081 Open Access
 10. Chenhui Wang, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Takayuki Kikuchi, Monika R. Snowdon, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. Three-in-one cathode host based on Nb3O8/graphene superlattice heterostructures for high-performance Li–S batteries. Journal of Materials Chemistry A. 9 [15] (2021) 9952-9960 10.1039/d1ta01913a
 11. L. H. Yang, B. Da, H. Yoshikawa, S. Tanuma, J. Hu, J. W. Liu, D. M. Tang, Z. J. Ding. Low-energy electron inelastic mean free path and elastic mean free path of graphene. Applied Physics Letters. 118 [5] (2021) 053104 10.1063/5.0029133
 12. Huiwen Lin, Sijie Li, Gaoliang Yang, Kai Zhang, Daiming Tang, Yu Su, Yunxiang Li, Shunqin Luo, Kun Chang, Jinhua Ye. In Situ Assembly of MoS x Thin‐Film through Self‐Reduction on p‐Si for Drastic Enhancement of Photoelectrochemical Hydrogen Evolution. Advanced Functional Materials. 31 [3] (2021) 2007071 10.1002/adfm.202007071
2020
 1. Yang Wang, Lu Qiu, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Ruixue Ma, Yongzhao Wang, Bingsen Zhang, Feng Ding, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. Precise Identification of the Active Phase of Cobalt Catalyst for Carbon Nanotube Growth by In Situ Transmission Electron Microscopy. ACS Nano. 14 [12] (2020) 16823-16831 10.1021/acsnano.0c05542
 2. Qiao Li, Adrian Diaz-Alvarez, Daiming Tang, Rintaro Higuchi, Yoshitaka Shingaya, Tomonobu Nakayama. Sleep-Dependent Memory Consolidation in a Neuromorphic Nanowire Network. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [45] (2020) 50573-50580 10.1021/acsami.0c11157
 3. Weihong Gao, Zihang Liu, Takahiro Baba, Quansheng Guo, Dai-Ming Tang, Naoyuki Kawamoto, Ernst Bauer, Naohito Tsujii, Takao Mori. Significant off-stoichiometry effect leading to the N-type conduction and ferromagnetic properties in titanium doped Fe2VAl thin films. Acta Materialia. 200 (2020) 848-856 10.1016/j.actamat.2020.09.067
 4. Shuai Tang, Jie Tang, Ta-Wei Chiu, Jinshi Yuan, Dai-Ming Tang, Masanori Mitome, Fumihiko Uesugi, Yoshihiro Nemoto, Masaki Takeguchi, Lu-Chang Qin. Electrical conduction and field emission of a single-crystalline GdB44Si2 nanowire. Nanoscale. 12 [35] (2020) 18263-18268 10.1039/d0nr04707d
 5. Junwei Han, Dai-Ming Tang, Debin Kong, Fanqi Chen, Jing Xiao, Ziyun Zhao, Siyuan Pan, Shichao Wu, Quan-Hong Yang. A thick yet dense silicon anode with enhanced interface stability in lithium storage evidenced by in situ TEM observations. Science Bulletin. 65 [18] (2020) 1563-1569 10.1016/j.scib.2020.05.018
 6. Shuai Tang, Jie Tang, Ta-Wei Chiu, Jun Uzuhashi, Dai-Ming Tang, Tadakatsu Ohkubo, Masanori Mitome, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Lu-Chang Qin. A controllable and efficient method for the fabrication of a single HfC nanowire field-emission point electron source aided by low keV FIB milling. Nanoscale. 12 [32] (2020) 16770-16774 10.1039/d0nr03406a
 7. Xueyi Lu, Nobuyuki Sakai, Daiming Tang, Xinming Li, Takaaki Taniguchi, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. CoNiFe Layered Double Hydroxide/RuO2.1 Nanosheet Superlattice as Carbon-Free Electrocatalysts for Water Splitting and Li–O2 Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [29] (2020) 33083-33093 10.1021/acsami.0c07656
 8. Takaaki Taniguchi, Leanddas Nurdiwijayanto, Shisheng Li, Hong En Lim, Yasumitsu Miyata, Xueyi Lu, Renzhi Ma, Dang-Ming Tang, Shigenori Ueda, Kazuhito Tsukagoshi, Takayoshi Sasaki, Minoru Osada. On/Off Boundary of Photocatalytic Activity between Single- and Bilayer MoS2. ACS Nano. 14 [6] (2020) 6663-6672 10.1021/acsnano.9b09253
 9. Yuanqing He, Xiaohe Liu, Gen Chen, Jiangling Pan, Ailing Yan, An Li, Xueyi Lu, Daiming Tang, Ning Zhang, Tingsheng Qiu, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. Synthesis of Co(II)-Fe(III) Hydroxide Nanocones with Mixed Octahedral/Tetrahedral Coordination toward Efficient Electrocatalysis. Chemistry of Materials. 32 [10] (2020) 4232-4240 10.1021/acs.chemmater.0c00512
 10. Xueyi Lu, Hairong Xue, Hao Gong, Mingjun Bai, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki. 2D Layered Double Hydroxide Nanosheets and Their Derivatives Toward Efficient Oxygen Evolution Reaction. Nano-Micro Letters. 12 [1] (2020) 10.1007/s40820-020-00421-5 Open Access
 11. Wieslaw J. Roth, Takayoshi Sasaki, Karol Wolski, Yeji Song, Dai-Ming Tang, Yasuo Ebina, Renzhi Ma, Justyna Grzybek, Katarzyna Kałahurska, Barbara Gil, Michal Mazur, Szczepan Zapotoczny, Jiri Cejka. Liquid dispersions of zeolite monolayers with high catalytic activity prepared by soft-chemical exfoliation. Science Advances. 6 [12] (2020) eaay8163 10.1126/sciadv.aay8163 Open Access
 12. Rong Xiang, Taiki Inoue, Yongjia Zheng, Akihito Kumamoto, Yang Qian, Yuta Sato, Ming Liu, Daiming Tang, Devashish Gokhale, Jia Guo, Kaoru Hisama, Satoshi Yotsumoto, Tatsuro Ogamoto, Hayato Arai, Yu Kobayashi, Hao Zhang, Bo Hou, Anton Anisimov, Mina Maruyama, Yasumitsu Miyata, Susumu Okada, Shohei Chiashi, Yan Li, Jing Kong, Esko I. Kauppinen, Yuichi Ikuhara, Kazu Suenaga, Shigeo Maruyama. One-dimensional van der Waals heterostructures. Science. 367 [6477] (2020) 537-542 10.1126/science.aaz2570
2019
 1. Hongxin Wang, Han Zhang, Daiming Tang, Kenta Goto, Ikumu Watanabe, Hideaki Kitazawa, Masamichi Kawai, Hiroaki Mamiya, Daisuke Fujita. Stress dependence of indentation modulus for carbon fiber in polymer composite. Science and Technology of Advanced Materials. 20 [1] (2019) 412-420 10.1080/14686996.2019.1600202 Open Access
 2. Xin Zhou, Dmitry G. Kvashnin, Yanming Xue, Dai-Ming Tang, Ovidiu Cretu, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Pavel B. Sorokin, Takayoshi Sasaki, Dmitri Golberg. Kinking effects and transport properties of coaxial BN-C nanotubes as revealed by in situ transmission electron microscopy and theoretical analysis. APL Materials. 7 [10] (2019) 101118 10.1063/1.5125170 Open Access
 3. Xin Zhou, Dai-Ming Tang, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Takayoshi Sasaki, Dmitri Golberg. Intrinsic and Defect-Related Elastic Moduli of Boron Nitride Nanotubes As Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy. Nano Letters. 19 [8] (2019) 4974-4980 10.1021/acs.nanolett.9b01170
 4. Feng-Chun Hsia, Dai-Ming Tang, Wipakorn Jevasuwan, Naoki Fukata, Xin Zhou, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Torbjörn E. M. Nordling, Dmitri Golberg. Realization and direct observation of five normal and parametric modes in silicon nanowire resonators by in situ transmission electron microscopy. Nanoscale Advances. 1 [5] (2019) 1784-1790 10.1039/c8na00373d Open Access
 5. Dai‐Ming Tang, Cui‐Lan Ren, Ling Zhang, Ying Tao, Peng Zhang, Wei Lv, Xiang‐Ling Jia, Xiaojuan Jiang, Guangmin Zhou, Takahito Ohmura, Ping Huai, Feng Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Quan‐Hong Yang. Size Effects on the Mechanical Properties of Nanoporous Graphene Networks. Advanced Functional Materials. 29 [19] (2019) 1900311 10.1002/adfm.201900311
 6. Xin Zhou, Feng-Chun Hsia, Yanming Xue, Dai-Ming Tang, Ovidiu Cretu, Chao Zhang, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Takayoshi Sasaki, Dmitri Golberg. Tunable Mechanical and Electrical Properties of Coaxial BN-C Nanotubes. physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. 13 [3] (2019) 1800576 10.1002/pssr.201800576
2018
 1. Zengxia Pei, Zijie Tang, Zhuoxin Liu, Yan Huang, Yukun Wang, Hongfei Li, Qi Xue, Minshen Zhu, Daiming Tang, Chunyi Zhi. Construction of a hierarchical 3D Co/N-carbon electrocatalyst for efficient oxygen reduction and overall water splitting. Journal of Materials Chemistry A. 6 [2] (2018) 489-497 10.1039/c7ta09254g
 2. Junwei Han, Debin Kong, Wei Lv, Dai-Ming Tang, Daliang Han, Chao Zhang, Donghai Liu, Zhichang Xiao, Xinghao Zhang, Jing Xiao, Xinzi He, Feng-Chun Hsia, Chen Zhang, Ying Tao, Dmitri Golberg, Feiyu Kang, Linjie Zhi, Quan-Hong Yang. Caging tin oxide in three-dimensional graphene networks for superior volumetric lithium storage. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-017-02808-2 Open Access
 3. Zhaoyan Luo, Yixin Ouyang, Hao Zhang, Meiling Xiao, Junjie Ge, Zheng Jiang, Jinlan Wang, Daiming Tang, Xinzhong Cao, Changpeng Liu, Wei Xing. Chemically activating MoS2 via spontaneous atomic palladium interfacial doping towards efficient hydrogen evolution. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-04501-4 Open Access
 4. Dai-Ming Tang, Dmitry G. Kvashnin, Ovidiu Cretu, Yoshihiro Nemoto, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Xin Zhou, Feng-Chun Hsia, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Hui-Ming Cheng, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Chirality transitions and transport properties of individual few-walled carbon nanotubes as revealed by in situ TEM probing. Ultramicroscopy. 194 (2018) 108-116 10.1016/j.ultramic.2018.07.012
 5. Pengcheng Dai, Yanming Xue, Shuo Zhang, Lei Cao, Daiming Tang, Xin Gu, Liangjun Li, Xuebin Wang, Xiangfen Jiang, Dandan Liu, Lingzhao Kong, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Xuebo Zhao. Paper-Derived Flexible 3D Interconnected Carbon Microfiber Networks with Controllable Pore Sizes for Supercapacitors. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [43] (2018) 37046-37056 10.1021/acsami.8b13281
 6. Shisheng Li, Yung-Chang Lin, Wen Zhao, Jing Wu, Zhuo Wang, Zehua Hu, Youde Shen, Dai-Ming Tang, Junyong Wang, Qi Zhang, Hai Zhu, Leiqiang Chu, Weijie Zhao, Chang Liu, Zhipei Sun, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada, Wei Chen, Qing-Hua Xu, Andrew Thye Shen Wee, Kazu Suenaga, Feng Ding, Goki Eda. Vapour–liquid–solid growth of monolayer MoS2 nanoribbons. Nature Materials. 17 [6] (2018) 535-542 10.1038/s41563-018-0055-z
 7. Shuxing Li, Le Wang, Daiming Tang, Yujin Cho, Xuejian Liu, Xingtai Zhou, Lu Lu, Lin Zhang, Takashi Takeda, Naoto Hirosaki, Rong-Jun Xie. Achieving High Quantum Efficiency Narrow-Band β-Sialon:Eu2+ Phosphors for High-Brightness LCD Backlights by Reducing the Eu3+ Luminescence Killer. Chemistry of Materials. 30 [2] (2018) 494-505 10.1021/acs.chemmater.7b04605
 8. Jun Li, Zhaoshun Gao, Xiaoxing Ke, Yangyang Lv, Huili Zhang, Wei Chen, Wanghao Tian, Hancong Sun, Sai Jiang, Xianjing Zhou, Tingting Zuo, Liye Xiao, Manling Sui, Shengfu Tong, Daiming Tang, Bo Da, Kazunari Yamaura, Xuecou Tu, Yun Li, Yi Shi, Jian Chen, Biaobing Jin, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, Peiheng Wu. Growth of Black Phosphorus Nanobelts and Microbelts. Small. 14 [1] (2018) 1702501 10.1002/smll.201702501
2015
 1. Shisheng Li, Shunfeng Wang, Dai-Ming Tang, Weijie Zhao, Huilong Xu, Leiqiang Chu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Goki Eda. Halide-assisted atmospheric pressure growth of large WSe2 and WS2 monolayer crystals. Applied Materials Today. 1 [1] (2015) 60-66 10.1016/j.apmt.2015.09.001
 2. Pengcheng Dai, Yanming Xue, Xuebin Wang, Qunhong Weng, Chao Zhang, Xiangfen Jiang, Daiming Tang, Xi Wang, Naoyuki Kawamoto, Yusuke Ide, Masanori Mitome, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Pollutant capturing SERS substrate: porous boron nitride microfibers with uniform silver nanoparticle decoration. Nanoscale. 7 [45] (2015) 18992-18997 10.1039/c5nr05625j
 3. Xiang-Fen Jiang, Xue-Bin Wang, Pengcheng Dai, Xia Li, Qunhong Weng, Xi Wang, Dai-Ming Tang, Jie Tang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. High-throughput fabrication of strutted graphene by ammonium-assisted chemical blowing for high-performance supercapacitors. Nano Energy. 16 (2015) 81-90 10.1016/j.nanoen.2015.06.008
 4. C. Zhang, Z. Xu, D. G. Kvashnin, D.-M. Tang, Y. M. Xue, Y. Bando, P. B. Sorokin, D. Golberg. Opto-mechano-electrical tripling in ZnO nanowires probed by photocurrent spectroscopy in a high-resolution transmission electron microscope. Applied Physics Letters. 107 [9] (2015) 091103 10.1063/1.4929812
 5. Dai-Ming Tang, Cui-Lan Ren, Ruitao Lv, Wan-Jing Yu, Peng-Xiang Hou, Ming-Sheng Wang, Xianlong Wei, Zhi Xu, Naoyuki Kawamoto, Yoshio Bando, Masanori Mitome, Chang Liu, Hui-Ming Cheng, Dmitri Golberg. Amorphization and Directional Crystallization of Metals Confined in Carbon Nanotubes Investigated by in Situ Transmission Electron Microscopy. Nano Letters. 15 [8] (2015) 4922-4927 10.1021/acs.nanolett.5b00664
 6. Na Li, Yarong Wang, Daiming Tang, Haoshen Zhou. Integrating a Photocatalyst into a Hybrid Lithium-Sulfur Battery for Direct Storage of Solar Energy. Angewandte Chemie International Edition. 54 [32] (2015) 9271-9274 10.1002/anie.201503425
 7. Fujun Li, Dai-Ming Tang, Tao Zhang, Kaiming Liao, Ping He, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou. Superior Performance of a Li-O2Battery with Metallic RuO2Hollow Spheres as the Carbon-Free Cathode. Advanced Energy Materials. 5 [13] (2015) 1500294 10.1002/aenm.201500294
 8. Kaiming Liao, Xuebin Wang, Yang Sun, Daiming Tang, Min Han, Ping He, Xiangfen Jiang, Tao Zhang, Haoshen Zhou. An oxygen cathode with stable full discharge–charge capability based on 2D conducting oxide. Energy & Environmental Science. 8 [7] (2015) 1992-1997 10.1039/c5ee01451d
 9. Chao Zhang, Zhi Xu, Wei Tian, Dai-Ming Tang, Xi Wang, Yoshio Bando, Naoki Fukata, Dmitri Golberg. In situfabrication and optoelectronic analysis of axial CdS/p-Si nanowire heterojunctions in a high-resolution transmission electron microscope. Nanotechnology. 26 [15] (2015) 154001 10.1088/0957-4484/26/15/154001
 10. Xianlong Wei, Si Xiao, Faxin Li, Dai-Ming Tang, Qing Chen, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Comparative Fracture Toughness of Multilayer Graphenes and Boronitrenes. Nano Letters. 15 [1] (2015) 689-694 10.1021/nl5042066
2014
 1. Dequan Liu, Xi Wang, Deyan He, Thang Duy Dao, Tadaaki Nagao, Qunhong Weng, Daiming Tang, Xuebin Wang, Wei Tian, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Magnetically Assembled Ni@Ag Urchin-Like Ensembles with Ultra-Sharp Tips and Numerous Gaps for SERS Applications. Small. 10 [13] (2014) 2564-2569 10.1002/smll.201303857
 2. Fujun Li, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Dequan Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou. Li-O2Battery Based on Highly Efficient Sb-Doped Tin Oxide Supported Ru Nanoparticles. Advanced Materials. 26 [27] (2014) 4659-4664 10.1002/adma.201400162
 3. Chao Zhang, Wei Tian, Zhi Xu, Xi Wang, Jiangwei Liu, Song-Lin Li, Dai-Ming Tang, Dequan Liu, Meiyong Liao, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Photosensing performance of branched CdS/ZnO heterostructures as revealed by in situ TEM and photodetector tests. Nanoscale. 6 [14] (2014) 8084 10.1039/c4nr00963k
 4. Dai-Ming Tang, Dmitry G. Kvashnin, Sina Najmaei, Yoshio Bando, Koji Kimoto, Pekka Koskinen, Pulickel M. Ajayan, Boris I. Yakobson, Pavel B. Sorokin, Jun Lou, Dmitri Golberg. Nanomechanical cleavage of molybdenum disulphide atomic layers. Nature Communications. 5 [1] (2014) 3631 10.1038/ncomms4631
 5. Xi Wang, Qunhong Weng, Xizheng Liu, Xuebin Wang, Dai-Ming Tang, Wei Tian, Chao Zhang, Wei Yi, Dequan Liu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Atomistic Origins of High Rate Capability and Capacity of N-Doped Graphene for Lithium Storage. Nano Letters. 14 [3] (2014) 1164-1171 10.1021/nl4038592
 6. Fujun Li, Yong Chen, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou. Performance-improved Li–O2 battery with Ru nanoparticles supported on binder-free multi-walled carbon nanotube paper as cathode. Energy Environ. Sci.. 7 [5] (2014) 1648-1652 10.1039/c3ee44043e
 7. Fei Liu, Haibo Gan, Dai-Ming Tang, Yunzhe Cao, Xiaoshu Mo, Jun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Growth of Large-Scale Boron Nanowire Patterns with Identical Base-Up Mode and In Situ Field Emission Studies of Individual Boron Nanowire. Small. 10 [4] (2014) 685-693 10.1002/smll.201301948
 8. Dai-Ming Tang, Chang Liu, Wan-Jing Yu, Li-Li Zhang, Peng-Xiang Hou, Jin-Cheng Li, Feng Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg, Hui-Ming Cheng. Structural Changes in Iron Oxide and Gold Catalysts during Nucleation of Carbon Nanotubes Studied by In Situ Transmission Electron Microscopy. ACS Nano. 8 [1] (2014) 292-301 10.1021/nn403927y
2013
 1. Ying Tao, Xiaoying Xie, Wei Lv, Dai-Ming Tang, Debin Kong, Zhenghong Huang, Hirotomo Nishihara, Takafumi Ishii, Baohua Li, Dmitri Golberg, Feiyu Kang, Takashi Kyotani, Quan-Hong Yang. Towards ultrahigh volumetric capacitance: graphene derived highly dense but porous carbons for supercapacitors. Scientific Reports. 3 [1] (2013) 2975 10.1038/srep02975 Open Access
 2. Maho Yamaguchi, Amir Pakdel, Chunyi Zhi, Yoshio Bando, Dai-Ming Tang, Konstantin Faerstein, Dmitry Shtansky, Dmitri Golberg. Utilization of multiwalled boron nitride nanotubes for the reinforcement of lightweight aluminum ribbons. Nanoscale Research Letters. 8 [1] (2013) 3 10.1186/1556-276x-8-3 Open Access
 3. Xuebin Wang, Yuanjian Zhang, Chunyi Zhi, Xi Wang, Daiming Tang, Yibin Xu, Qunhong Weng, Xiangfen Jiang, Masanori Mitome, Dmitri Golberg, Yoshio Bando. Three-dimensional strutted graphene grown by substrate-free sugar blowing for high-power-density supercapacitors. Nature Communications. 4 [1] (2013) 2905 10.1038/ncomms3905 Open Access
 4. Fei Liu, Dai-Ming Tang, Haibo Gan, Xiaoshu Mo, Jun Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Individual Boron Nanowire Has Ultra-High Specific Young’s Modulus and Fracture Strength As Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy. ACS Nano. 7 [11] (2013) 10112-10120 10.1021/nn404316a
 5. Fujun Li, Dai-Ming Tang, Yong Chen, Dmitri Golberg, Hirokazu Kitaura, Tao Zhang, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou. Ru/ITO: A Carbon-Free Cathode for Nonaqueous Li–O2 Battery. Nano Letters. 13 [10] (2013) 4702-4707 10.1021/nl402213h
 6. Yong Chen, Fujun Li, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou. Multi-walled carbon nanotube papers as binder-free cathodes for large capacity and reversible non-aqueous Li–O2 batteries. Journal of Materials Chemistry A. 1 [42] (2013) 13076 10.1039/c3ta11792h
 7. Xianlong Wei, Dai-Ming Tang, Qing Chen, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Local Coulomb Explosion of Boron Nitride Nanotubes under Electron Beam Irradiation. ACS Nano. 7 [4] (2013) 3491-3497 10.1021/nn400423y
 8. Dai-Ming Tang, Xianlong Wei, Ming-Sheng Wang, Naoyuki Kawamoto, Yoshio Bando, Chunyi Zhi, Masanori Mitome, Alla Zak, Reshef Tenne, Dmitri Golberg. Revealing the Anomalous Tensile Properties of WS2 Nanotubes by in Situ Transmission Electron Microscopy. Nano Letters. 13 [3] (2013) 1034-1040 10.1021/nl304244h
 9. Naoyuki Kawamoto, Dai-Ming Tang, Xianlong Wei, Xi Wang, Masanori Mitome, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Transmission electron microscope as an ultimate tool for nanomaterial property studies. Microscopy. 62 [1] (2013) 157-175 10.1093/jmicro/dfs078
 10. Zongwei Mei, Shuxin Ouyang, Dai-Ming Tang, Tetsuya Kako, Dmitri Golberg, Jinhua Ye. An ion-exchange route for the synthesis of hierarchical In2S3/ZnIn2S4 bulk composite and its photocatalytic activity under visible-light irradiation. Dalton Transactions. 42 [8] (2013) 2687 10.1039/c2dt32271d
2012
 1. Maho Yamaguchi, Dai-Ming Tang, Chunyi Zhi, Yoshio Bando, Dmitry Shtansky, Dmitri Golberg. Synthesis, structural analysis and in situ transmission electron microscopy mechanical tests on individual aluminum matrix/boron nitride nanotube nanohybrids. Acta Materialia. 60 [17] (2012) 6213-6222 10.1016/j.actamat.2012.07.066
 2. Xi Wang, Xinqiang Cao, Laure Bourgeois, Hasigaowa Guan, Shimou Chen, Yeteng Zhong, Dai-Ming Tang, Huiqiao Li, Tianyou Zhai, Liang Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. N-Doped Graphene-SnO2 Sandwich Paper for High-Performance Lithium-Ion Batteries. Advanced Functional Materials. 22 [13] (2012) 2682-2690 10.1002/adfm.201103110
 3. Ilia Nikiforov, Dai-Ming Tang, Xianlong Wei, Traian Dumitricǎ, Dmitri Golberg. Nanoscale Bending of Multilayered Boron Nitride and Graphene Ribbons: Experiment and Objective Molecular Dynamics Calculations. Physical Review Letters. 109 [2] (2012) 025504 10.1103/physrevlett.109.025504
 4. Dai-Ming Tang, Cui-Lan Ren, Ming-Sheng Wang, Xianlong Wei, Naoyuki Kawamoto, Chang Liu, Yoshio Bando, Masanori Mitome, Naoki Fukata, Dmitri Golberg. Mechanical Properties of Si Nanowires as Revealed by in Situ Transmission Electron Microscopy and Molecular Dynamics Simulations. Nano Letters. 12 [4] (2012) 1898-1904 10.1021/nl204282y
 5. Jun Li, Jie Yuan, Dai-Ming Tang, Shou-Bao Zhang, Meng-Yue Li, Yan-Feng Guo, Yoshihiro Tsujimoto, Takeshi Hatano, Shunichi Arisawa, Dmitri Golberg, Hua-Bing Wang, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi. Growth of Single-Crystal Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 Nanowhiskers with Superconductivity up to 33 K. Journal of the American Chemical Society. 134 [9] (2012) 4068-4071 10.1021/ja212067g
 6. Xi Wang, Dai-Ming Tang, Huiqiao Li, Wei Yi, Tianyou Zhai, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Revealing the conversion mechanism of CuO nanowires during lithiation–delithiation by in situ transmission electron microscopy. Chemical Communications. 48 [40] (2012) 4812 10.1039/c2cc30643c
 7. Shimou Chen, Liang Li, Xi Wang, Wei Tian, Xuebing Wang, Dai-Ming Tang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Dense and vertically-aligned centimetre-long ZnS nanowire arrays: ionic liquid assisted synthesis and their field emission properties. Nanoscale. 4 [8] (2012) 2658 10.1039/c2nr11835a
 8. Dmitri Golberg, Pedro M.F.J. Costa, Ming-Sheng Wang, Xianlong Wei, Dai-Ming Tang, Zhi Xu, Yang Huang, Ujjal K. Gautam, Baodan Liu, Haibo Zeng, Naoyki Kawamoto, Chunyi Zhi, Masanori Mitome, Yoshio Bando. Nanomaterial Engineering and Property Studies in a Transmission Electron Microscope. Advanced Materials. 24 [2] (2012) 177-194 10.1002/adma.201102579
2011
 1. Naoyuki Kawamoto, Ming-Sheng Wang, Xianlong Wei, Dai-Ming Tang, Yasukazu Murakami, Daisuke Shindo, Masanori Mitome, Dmitri Golberg. Local temperature measurements on nanoscale materials using a movable nanothermocouple assembled in a transmission electron microscope. Nanotechnology. 22 [48] (2011) 485707 10.1088/0957-4484/22/48/485707
 2. Xi Wang, Hasigaowa Guan, Shimou Chen, Huiqiao Li, Tianyou Zhai, Daiming Tang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Self-stacked Co3O4 nanosheets for high-performance lithium ion batteries. Chemical Communications. 47 [45] (2011) 12280 10.1039/c1cc15169j
 3. Dai-Ming Tang, Cui-Lan Ren, Xianlong Wei, Ming-Sheng Wang, Chang Liu, Yoshio Bando, Dmitri Golberg. Mechanical Properties of Bamboo-like Boron Nitride Nanotubes by In Situ TEM and MD Simulations: Strengthening Effect of Interlocked Joint Interfaces. ACS Nano. 5 [9] (2011) 7362-7368 10.1021/nn202283a

書籍 TSV

会議録 TSV

2012
 1. GOLBERG, Dmitri, WEI, Xianlong, Mingsheng Wang, Pedro M.F.J. Costa, TANG, Daiming, Zhi Xu, KAWAMOTO, Naoyuki, Ujjal K. Gautam, ZHI, Chunyi, MITOME, Masanori, BANDO, Yoshio. High-resolution transmission electron microscopy as a tool for nanomaterial property studies. Proceedings of APMC10-ICONN2012-ACMM22. (2012) 143-144

口頭発表 TSV

2023
 1. TANG, Daiming. Chirality Engineering for Ultimate Carbon Nanotube Electronics. 6th International Symposium on Advanced Inorganic Materials. 2023 招待講演
 2. TANG, Daiming. Adventure in Atoms' Wonderland / In situ TEM Investigations of the Low-Dimensional Materials and Devices. 熊本大学大学院 先端科学研究部、自然科学教育部 物質・材料研究機構 構造材料研究センター、ナノアーキテクトニクス材料研究センター 合同シンポジウム. 2023 招待講演
 3. TANG, Daiming. Chirality Engineering for Ultimate Carbon Nanotube Electronics. MANA International Symposium 2023. 2023
 4. グェン ユイ ヒウ, 山田 勇, 湯 代明, コレツ オヴィヂュ, 三留 正則, 木本 浩司, 森 孝雄, 川本 直幸. STEMによるナノスケール熱輸送定量計測法. 日本顕微鏡学会 第79回学術講演会. 2023
 5. 川本 直幸, グェン ユイ ヒウ, 山田 勇, 湯 代明, コレツ オヴィヂュ, 三留 正則, 森 孝雄, 木本 浩司. TEM内熱電対による熱輸送計測法の改良. 日本顕微鏡学会 第79回学術講演会. 2023
2022
 1. TANG, Daiming. Carbon nanotube transistor with a channel length of 2.8 nanometers. WPI-MANA International Symposium 2022 Frontier of Materials Nanoarchitectonics. 2022
 2. フェ ユアンチン, JIA, Lulu, 万 浩, XIONG, Pan, TANG, Daiming, SASAKI, Takayoshi, MA, Renzhi. Transition metal LDH nanosheets and nanocomposites for efficient electrocatalysis. WPI-MANA International Symposium 2022 Frontier of Materials Nanoarchitectonics. 2022
 3. TANG, Daiming, Dmitry G. Kvashnin, CRETU, Ovidiu, Guohai Chen, Don N. Futaba, Yongjia Zheng, Rong Xiang, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, BANDO, Yoshio, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, GOLBERG, Dmitri. Semiconductor Nanochannels in Metallic Carbon Nanotubes by Thermomechanical Chirality Alteration. 2022 MRS Fall Meeting. 2022 招待講演
 4. TANG, Daiming. Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration. 32nd International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2022 招待講演
 5. TANG, Daiming, Dmitry G. Kvashnin, CRETU, Ovidiu, Guohai Chen, Don N. Futaba, Yongjia Zheng, Rong Xiang, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, BANDO, Yoshio, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, GOLBERG, Dmitri. Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration. The 62nd Fullerenes-Nanotubes-Graphene General Symposium. 2022
2020
 1. TANG, Daiming. Mechanical properties of 2D materials, scaling from atomic sheets to macro monoliths. IV International Modern Material Science symposium (MMS-2020) / https://teorlab.wixsite.com/mmc-2020. 2020 招待講演
 2. TANG, Daiming, ZHOU, Xin, 夏 逢駿, BANDO, Yoshio, GOLBERG, Dmitri. Mechanical properties of 2D materials, scaling from monolayer to macroscale. 58th FNTG General Symposium. 2020
 3. TANG, Daiming. Mechanical properties of low-dimensional materials, scaling from monolayer to macroscale. (Canceled) MANA International Symposium 2020/https://www.nims.go.jp/mana/2020/index.html. 2020
2019
 1. Chang Liu, BANDO, Yoshio, TANG, Daiming, GOLBERG, Dmitri, Hui-Ming Cheng, Hui-Ming Cheng. Mechanical properties of1D and 2D materials by in situ TEM. 5th International Symposium of Advanced Inorganic Materials. 2019 招待講演
 2. TANG, Daiming. Size effects on the mechanical properties of 2D materials by in situ TEM. 2019 International Forum on Graphene in Shenzhen. 2019 招待講演
 3. LU, Xueyi, SAKAI, Nobuyuki, TANG, Daiming, リ シンミン, TANIGUCHI, Takaaki, MA, Renzhi, SASAKI, Takayoshi. Superlattice Structured CoNiFe Layered Double Hydroxides/Ruthenium Oxide Nanosheets as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction. The 2nd International Symposium on Chemistry of Nanomaterials. 2019
 4. LU, Xueyi, SAKAI, Nobuyuki, TANG, Daiming, リ シンミン, TANIGUCHI, Takaaki, MA, Renzhi, SASAKI, Takayoshi. Superlattice Structured CoNiFe Layered Double Hydroxides/Ruthenium Oxide Nanosheets as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction. 日本化学会第99春季年会. 2019
 5. TANG, Daiming, Chang Liu, Dmitry G. Kvashnin, Pavel B. Sorokin, BANDO, Yoshio, Hui-Ming Cheng, GOLBERG, Dmitri. Chirality Engineering and Metal to semiconductor Transition of Individual SWCNTs by in Situ TEM. MANA International Symposium 2019. 2019
 6. LU, Xueyi, SAKAI, Nobuyuki, TANG, Daiming, リ シンミン, TANIGUCHI, Takaaki, MA, Renzhi, SASAKI, Takayoshi. Superlattice Structured CoNiFe Layered Double Hydroxides/Ruthenium Oxide Nanosheets as Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction. MANA International Symposium 2019. 2019
 7. Chang Liu, TANG, Daiming, GOLBERG, Dmitri, BANDO, Yoshio, Hui-Ming Cheng, Hui-Ming Cheng. Chirality engineering and metal-to-semiconductor transition of individual CNTs by in situ TEM. The 56th Fullerenes-Nanotubes-Graphene General Symposium. 2019
2017
 1. 湯 代明. Nano-Mechanics and Scaling Laws by in situ TEM. The 3rd International Symposium on Advanced Inorganic Materials. 2017
 2. 湯 代明, Chang Liu, 板東 義雄, Hui-Ming Cheng, ゴルバーグ デミトリ. Probing structure-properties of 1D and 2D materials by in situ transmission electron microscopy. 2017 International Forum on Graphene. 2017
2012
 1. 梅 宗維, オウヤン シュシン, 湯 代明, 加古 哲也, ゴルバーグ デミトリ, 葉 金花. イオン交換法を利用したIn2S3/ZnIn2S4複合体の合成とその光触媒特性. 光触媒シンポジウム. 2012
 2. 湯 代明, Cui-Lan Ren, 山口 真穂, ワン ミンスン, ウェイ シャンロン, 川本 直幸, 支 春義, Chang Liu, 板東 義雄, 三留 正則, 深田 直樹, ゴルバーグ デミトリ. Mechanical Properties of 1-D Materials as Revealed by In Situ Transmission Electron Microscopy and Molecular Dynamics Simulations. 10th China-Japan-Korea Joint Symposium on Carbon Materials. 2012 招待講演
 3. 湯 代明, Chang Liu, Li-Chang Yin, Bilu Liu, Cui-Lan Ren, 板東 義雄, Hui-Ming Cheng, ゴルバーグ デミトリ. In Situ TEM: A Nanolab for Growth Mechanism, Structure Manipulation, and Properties Measurements. NanoCarbons 2012 in Tsinghua. 2012 招待講演
 4. 山口 真穂, 湯 代明, 支 春義, 板東 義雄, ゴルバーグ デミトリ. Synthesis, structural analysis and mechanical properties of aluminum matrix/boron nitride nanotube hybrid composites. 13th International Conference on the Science of Nanotubes. 2012
 5. 川本 直幸, Wang Ming-Sheng, ウェイ シャンロン, 湯 代明, 村上恭和, 進藤大輔, 三留 正則, 板東 義雄, ゴルバーグ デミトリ. 微小熱電対を利用したTEM 内局所温度計測手法の開発. 日本顕微鏡学会第68回学術講演会. 2012
 6. 川本 直幸, Wang Mingsheng , ウェイ シャンロン, 湯 代明, 村上恭和, 進藤大輔, 三留 正則, 板東 義雄, ゴルバーグ デミトリ. 微小熱電対を利用したTEM内局所温度計測. MANA International Symposium 2012. 2012

その他の文献 TSV

2012
 1. GOLBERG, Dmitri, WEI, Xianlong, Mingsheng Wang, Pedro M.F.J. Costa, TANG, Daiming, Zhi Xu, KAWAMOTO, Naoyuki, Ujjal K. Gautam, ZHI, Chunyi, MITOME, Masanori, BANDO, Yoshio. High-resolution transmission electron microscopy as a tool for nanomaterial property studies. Proceedings of APMC10-ICONN2012-ACMM22. (2012) 143-144

▲ページトップへ移動