SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Search researchers > Search by article

Search by article

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: July 23, 2024

66 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
 • Chao Liu, Caichao Ye, Yunyan Wu, Yifan Liu, Zhihang Liu, Zhaotian Chen, Renzhi Ma, Nobuyuki Sakai, Liang Xue, Jingwen Sun, Wenyao Zhang, Wenqing Zhang, Xin Wang, Takayoshi Sasaki, Pan Xiong, Junwu Zhu. Atomic-scale engineering of cation vacancies in two-dimensional unilamellar metal oxide nanosheets for electricity generation from water evaporation. Nano Energy. 110 (2023) 108348 10.1016/j.nanoen.2023.108348
 • Mohammed Abdelhameed, Mostafa F. Abdelbar, Mohamed Esmat, Wipakorn Jevasuwan, Naoki Fukata. Hole-injection role of solution-processed thermally treated VOx thin films in Si nanowire-based solar cells. Nano Energy. 99 (2022) 107373 10.1016/j.nanoen.2022.107373
 • Wei Xia, Zhufeng Hou, Jing Tang, Jingjing Li, Watcharop Chaikittisilp, Yena Kim, Koki Muraoka, Hongjuan Zhang, Jianping He, Buxing Han, Yusuke Yamauchi. Materials informatics-guided superior electrocatalyst: A case of pyrolysis-free single-atom coordinated with N-graphene nanomesh. Nano Energy. 94 (2022) 106868 10.1016/j.nanoen.2021.106868
 • Yuchen Guo, Liang Mao, Yuan Tang, Qianqian Shang, Xiaoyan Cai, Junying Zhang, Huilin Hu, Xin Tan, Lequan Liu, Huaiyuan Wang, Tao Yu, Jinhua Ye. Concentrating electron and activating H-OH bond of absorbed water on metallic NiCo2S4 boosting photocatalytic hydrogen evolution. Nano Energy. 95 (2022) 107028 10.1016/j.nanoen.2022.107028
 • Liqiang He, Dong Wang, Mingjie Xu, Le Zhang, Fan Ye, Ming Wu, Lixue Zhang, Danyang Wang, Xiaoqing Pan, Xiaobing Ren. Large electrostrain with nearly-vanished hysteresis in eco-friendly perovskites by building coexistent glasses near quadruple point. Nano Energy. 90 (2021) 106519 10.1016/j.nanoen.2021.106519
 • Yuxuan Liao, Sotaro Iwamoto, Michiko Sasaki, Masahiro Goto, Junichiro Shiomi. Heat conduction below diffusive limit in amorphous superlattice structures. Nano Energy. 84 (2021) 105903 10.1016/j.nanoen.2021.105903
 • Cong Chen, Jiwei Liang, Junjun Zhang, Xinxing Liu, Xinxing Yin, Hongsen Cui, Haibing Wang, Chen Wang, Zaifang Li, Junbo Gong, Qianqian Lin, Weijun Ke, Chen Tao, Bo Da, Zejun Ding, Xudong Xiao, Guojia Fang. Interfacial engineering of a thiophene-based 2D/3D perovskite heterojunction for efficient and stable inverted wide-bandgap perovskite solar cells. Nano Energy. 90 (2021) 106608 10.1016/j.nanoen.2021.106608
 • Taotao Meng, Bo Jiang, Zhengtong Li, Xingtao Xu, Dagang Li, Joel Henzie, Ashok Kumar Nanjundan, Yusuke Yamauchi, Yoshio Bando. Programmed design of selectively-functionalized wood aerogel: Affordable and mildew-resistant solar-driven evaporator. Nano Energy. 87 (2021) 106146 10.1016/j.nanoen.2021.106146
 • Mostafa F. Abdelbar, Mohammed Abdelhameed, Mohamed Esmat, Maged El-Kemary, Naoki Fukata. Energy management in hybrid organic-silicon nanostructured solar cells by downshifting using CdZnS/ZnS and CdZnSe/ZnS quantum dots. Nano Energy. 89 (2021) 106470 10.1016/j.nanoen.2021.106470
 • Po-Cheng Huang, Shao-Ku Huang, Ting-Chun Lai, Min-Chuan Shih, Hung-Chang Hsu, Chun-Hsiang Chen, Cheng-Chieh Lin, Chun-Hao Chiang, Chi-Ying Lin, Kazuhito Tsukagoshi, Chun-Wei Chen, Ya-Ping Chiu, Shiow-Fon Tsay, Ying-Chiao Wang. Visualizing band alignment across 2D/3D perovskite heterointerfaces of solar cells with light-modulated scanning tunneling microscopy. Nano Energy. 89 (2021) 106362 10.1016/j.nanoen.2021.106362 Open Access
 • ▲ Go to the top of this page