SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Minimizing the Programming Power of Phase Change Memory by Using Graphene Nanoribbon Edge‐Contact

Xiujun Wang, Sannian Song, Haomin Wang, Tianqi Guo, Yuan Xue, Ruobing Wang, HuiShan Wang, Lingxiu Chen, Chengxin Jiang, Chen Chen, Zhiyuan Shi, Tianru Wu, Wenxiong Song, Sifan Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhitang Song, Xiaoming Xie.
Advanced Science 9 [25] 2202222. 2022.
Open Access

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-09-14 03:18:35 +0900Updated at: 2024-03-31 16:55:30 +0900

    ▲ Go to the top of this page