SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Minimizing the Programming Power of Phase Change Memory by Using Graphene Nanoribbon Edge‐Contact

Author(s)Xiujun Wang, Sannian Song, Haomin Wang, Tianqi Guo, Yuan Xue, Ruobing Wang, HuiShan Wang, Lingxiu Chen, Chengxin Jiang, Chen Chen, Zhiyuan Shi, Tianru Wu, Wenxiong Song, Sifan Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhitang Song, Xiaoming Xie.
Journal titleAdvanced Science 9 [25] 2202222
ISSN: 21983844
ESI category: PHYSICS
PublisherWiley
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1002/advs.202202222
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page