SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Moiré trions in MoSe2/WSe2 heterobilayers

Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu.
Nature Nanotechnology 16 [11] 1208-1213. 2021.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-01-26 10:06:37 +0900Updated at: 2024-06-02 08:09:59 +0900

    ▲ Go to the top of this page