SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > ユ デニス

ユ デニス
Address
305-0044 茨城県つくば市並木1-1 [アクセス]

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [特許]

論文 TSV

2023
 1. Hekang Zhu, Tingting Yang, Pui-Kit Lee, Zijia Yin, Yu Tang, Tianyi Li, Leighanne C. Gallington, Yang Ren, Denis Y. W. Yu, Qi Liu. High-Performance Layered Ni-Rich Cathode Materials Enabled by Stress-Resistant Nanosheets. ACS Applied Materials & Interfaces. 15 [6] (2023) 8046-8053 10.1021/acsami.2c20405
 2. Bizhe Su, Hanqin Liang, Xiaohui Zhao, Tao Zhang, Yu Zhou, Denis Y.W. Yu. Structural evolution of Na-rich spinel oxides involving anionic redox reaction for Na-ion batteries. Electrochimica Acta. 440 (2023) 141746 10.1016/j.electacta.2022.141746
 3. Qiaohui Duan, Kaiming Xue, Xin Yin, Denis Y.W. Yu. A cationic polymeric interface enabling dendrite-free and highly stable aqueous Zn-metal batteries. Journal of Power Sources. 558 (2023) 232356 10.1016/j.jpowsour.2022.232356
 4. Kaiming Xue, Yu Zhao, Pui-Kit Lee, Denis Y. W. Yu. Sn foil as the cathode for a reversible 2.8 V Sn-Li battery. Journal of Materials Chemistry A. 11 [3] (2023) 1482-1490 10.1039/d2ta05305e
2022
 1. Tian Tan, Pui-Kit Lee, Mayeesha Marium, Nobuyuki Zettsu, Denis Y. W. Yu. (3-Aminopropyl)triethoxysilane as an Electrolyte Additive for Enhancing the Thermal Stability of Silicon Anode in Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials. 5 [9] (2022) 11254-11262 10.1021/acsaem.2c01816
 2. Yu Zhao, Kaiming Xue, Tian Tan, Denis Y. W. Yu. Thermal Stability of Graphite Electrode as Cathode for Dual‐Ion Batteries. ChemSusChem. (2022) 10.1002/cssc.202201221
 3. Yao Wang, Yanjun Zhang, Shuyu Dong, Wenchong Zhou, Pui‐Kit Lee, Zehua Peng, Chaoqun Dang, Patrick H.‐L. Sit, Junpo Guo, Denis Y. W. Yu. An All‐Fluorinated Electrolyte Toward High Voltage and Long Cycle Performance Dual‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials. 12 [19] (2022) 2103360 10.1002/aenm.202103360
 4. Kaiming Xue, Yu Zhao, Pui‐Kit Lee, Denis Y. W. Yu. Poly(ionic liquid) as an Anion Exchange Membrane for a 3.3 V Copper‐Lithium Battery. ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS. (2022) 10.1002/eem2.12395
 5. Qiaohui Duan, Yao Wang, Shuyu Dong, Denis Y.W. Yu. Facile electrode additive stabilizes structure of electrolytic MnO2 for mild aqueous rechargeable zinc-ion battery. Journal of Power Sources. 528 (2022) 231194 10.1016/j.jpowsour.2022.231194
 6. Wenhui Wang, Jiaolong Zhang, Chaolin Li, Xiaohang Kou, Baohua Li, Denis Y. W. Yu. P2‐Na 2/3 Ni 2/3 Te 1/3 O 2 Cathode for Na‐ion Batteries with High Voltage and Excellent Stability. ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS. (2022) 10.1002/eem2.12314
2021
 1. Jiao-Long Zhang, Chao-Lin Li, Wen-Hui Wang, Denis Y. W. Yu. Facile synthesis of hollow Cu3P for sodium-ion batteries anode. Rare Metals. 40 [12] (2021) 3460-3465 10.1007/s12598-021-01718-z
 2. Kaiming Xue, Huimin Wang, Pui-Kit Lee, Shuyu Dong, Denis Y. W. Yu. Chelating Polymer-Coated Separators with a BaTiO3 Filler To Improve Reversibility and Round-Trip Efficiency of a 3.3 V Copper–Lithium Battery. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [40] (2021) 47449-47457 10.1021/acsami.1c11181
 3. Tian Tan, Pui-Kit Lee, Denis Y. W. Yu. Improving Thermal Stability of Si-Based Anodes for Lithium-Ion Batteries by Controlling Bulk and Surface Layer Compositions. Journal of The Electrochemical Society. 168 [10] (2021) 100527 10.1149/1945-7111/ac2f07
 4. Yu Zhao, Jiefei Liu, Yu Zhou, Xiaofeng Huang, Qiqi Liu, Fuming Chen, Haiqing Qin, Hongtao Lou, Denis Y. W. Yu, Xianhua Hou. Defect-Rich Amorphous Iron-Based Oxide/Graphene Hybrid-Modified Separator toward the Efficient Capture and Catalysis of Polysulfides. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [35] (2021) 41698-41706 10.1021/acsami.1c11594
 5. Huimin Wang, Kaiming Xue, Bizhe Su, Denis Y.W. Yu. Achieving reversible Cu–Al batteries by reducing self-discharge and side reactions. Electrochimica Acta. 388 (2021) 138595 10.1016/j.electacta.2021.138595
 6. Dongrui Wang, Jian Chang, Qiyao Huang, Dongdong Chen, Peng Li, Yau-Wai Denis Yu, Zijian Zheng. Crumpled, high-power, and safe wearable Lithium-Ion Battery enabled by nanostructured metallic textiles. Fundamental Research. 1 [4] (2021) 399-407 10.1016/j.fmre.2021.06.007
 7. Yao Wang, Yanjun Zhang, Shuo Wang, Shuyu Dong, Chaoqun Dang, Weichen Hu, Denis Y. W. Yu. Ultrafast Charging and Stable Cycling Dual‐Ion Batteries Enabled via an Artificial Cathode–Electrolyte Interface. Advanced Functional Materials. 31 [29] (2021) 2102360 10.1002/adfm.202102360
 8. Fengping Xiao, Hongkang Wang, Tianhao Yao, Xin Zhao, Xuming Yang, Denis Y. W. Yu, Andrey L. Rogach. Correction to “MOF-Derived CoS2/N-Doped Carbon Composite to Induce Short-Chain Sulfur Molecule Generation for Enhanced Sodium–Sulfur Battery Performance”. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [23] (2021) 27735-27735 10.1021/acsami.1c09171
 9. Fengping Xiao, Hongkang Wang, Tianhao Yao, Xin Zhao, Xuming Yang, Denis Y. W. Yu, Andrey L. Rogach. MOF-Derived CoS2/N-Doped Carbon Composite to Induce Short-Chain Sulfur Molecule Generation for Enhanced Sodium–Sulfur Battery Performance. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [15] (2021) 18010-18020 10.1021/acsami.1c02301
 10. Shuilin Wu, Bizhe Su, Kun Ni, Fei Pan, Changlai Wang, Kaili Zhang, Denis Y. W. Yu, Yanwu Zhu, Wenjun Zhang. Fluorinated Carbonate Electrolyte with Superior Oxidative Stability Enables Long‐Term Cycle Stability of Na 2/3 Ni 1/3 Mn 2/3 O 2 Cathodes in Sodium‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials. 11 [9] (2021) 2002737 10.1002/aenm.202002737
 11. Yanjun Zhang, Yao Wang, Liang Lu, Chunwen Sun, Denis Y.W. Yu. Vanadium hexacyanoferrate with two redox active sites as cathode material for aqueous Zn-ion batteries. Journal of Power Sources. 484 (2021) 229263 10.1016/j.jpowsour.2020.229263
2020
 1. Fengping Xiao, Xuming Yang, Hongkang Wang, Denis Y. W. Yu, Andrey L. Rogach. Hierarchical CoS2/N-Doped Carbon@MoS2 Nanosheets with Enhanced Sodium Storage Performance. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [49] (2020) 54644-54652 10.1021/acsami.0c15793
 2. Qiang Wei, Yudi Hu, Jian Wang, Qiang Ru, Xianhua Hou, Lingzhi Zhao, Denis.Y.W. Yu, Kwan San Hui, Dongliang Yan, Kwun Nam Hui, Fuming Chen. Low energy consumption flow capacitive deionization with a combination of redox couples and carbon slurry. Carbon. 170 (2020) 487-492 10.1016/j.carbon.2020.07.044
 3. Bizhe Su, Shuilin Wu, Hanqin Liang, Wenchong Zhou, Junnan Liu, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma, Patrick H.-L. Sit, Wenjun Zhang, Denis Y. W. Yu. High-Performance NaVO3 with Mixed Cationic and Anionic Redox Reactions for Na-Ion Battery Applications. Chemistry of Materials. 32 [20] (2020) 8836-8844 10.1021/acs.chemmater.0c02244
 4. Huimin Wang, Yang Sun, Matthew Li, Gaoran Li, Kaiming Xue, Zhongwei Chen, Denis Y. W. Yu. Engineering Solvation Complex–Membrane Interaction to Suppress Cation Crossover in 3 V Cu‐Al Battery. Small. 16 [38] (2020) 2003438 10.1002/smll.202003438
 5. Bizhe Su, Hanqin Liang, Junnan Liu, Jimmy Wu, Neeraj Sharma, Qinfen Gu, Bernt Johannessen, Denis Y. W. Yu. Novel structurally-stable Na-rich Na4V2O7 cathode material with high reversible capacity by utilization of anion redox activity. Chemical Communications. 56 [59] (2020) 8245-8248 10.1039/d0cc02816a
 6. Shuilin Wu, Bizhe Su, Hao Jiang, Jun Zhou, Tianpeng Jiao, Denis Y.W. Yu, Kaili Zhang, Wenjun Zhang. Lithiophilicity conversion of carbon paper with uniform Cu2+1O coating: Boosting stable Li-Cu2+1O-CP composite anode through melting infusion. Chemical Engineering Journal. 388 (2020) 124238 10.1016/j.cej.2020.124238
 7. Fengping Xiao, Xuming Yang, Donghong Wang, Huimin Wang, Denis Y. W. Yu, Andrey L. Rogach. Metal–Organic Framework Derived CoS2 Wrapped with Nitrogen-Doped Carbon for Enhanced Lithium/Sodium Storage Performance. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [11] (2020) 12809-12820 10.1021/acsami.9b22169
2019
 1. Xianhua Hou, Zishuai Zhang, Kaixiang Shen, Shikun Cheng, Qinyu He, Yumeng Shi, Denis Y. W. Yu, Ching-yuan Su, Lain-Jong Li, Fuming Chen. An Aqueous Rechargeable Fluoride Ion Battery with Dual Fluoride Electrodes. Journal of The Electrochemical Society. 166 [12] (2019) A2419-A2424 10.1149/2.0301912jes
 2. Tian Tan, Pui-Kit Lee, Denis Y. W. Yu. Probing the Reversibility of Silicon Monoxide Electrodes for Lithium-Ion Batteries. Journal of The Electrochemical Society. 166 [3] (2019) A5210-A5214 10.1149/2.0321903jes
 3. Bizhe Su, Jiaolong Zhang, Manabu Fujita, Wenchong Zhou, Patrick H.-L. Sit, Denis Y. W. Yu. Na2SeO3: A Na-Ion Battery Positive Electrode Material with High Capacity. Journal of The Electrochemical Society. 166 [3] (2019) A5075-A5080 10.1149/2.0131903jes
 4. Yao Wang, Shuo Wang, Yanjun Zhang, Pui-Kit Lee, Denis Y. W. Yu. Unlocking the True Capability of Graphite-Based Dual-Ion Batteries with Ethyl Methyl Carbonate Electrolyte. ACS Applied Energy Materials. 2 [10] (2019) 7512-7517 10.1021/acsaem.9b01499
 5. Wenchong Zhou, Wing Yan Tong, Yao Wang, Denis Y. W. Yu, Patrick H.-L. Sit. Joint Theoretical and Experimental Study on the Effects of the Salts in the Graphite-Based Dual-Ion Batteries. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [30] (2019) 18132-18141 10.1021/acs.jpcc.9b02094
 6. Huimin Wang, Denis Y. W. Yu. 3 V Cu–Al Rechargeable Battery Enabled by Highly Concentrated Aprotic Electrolyte. ACS Applied Energy Materials. 2 [7] (2019) 4936-4942 10.1021/acsaem.9b00627
 7. Huimin Wang, Wenchuan Gu, Denis Y. W. Yu. Demonstrating a Metal‐Metal Battery System in Aprotic Electrolyte with Silver and Lithium. ChemElectroChem. 6 [14] (2019) 3627-3632 10.1002/celc.201900969
 8. Jian Wang, Qi Zhang, Fuming Chen, Xianhua Hou, Zhilie Tang, Yumeng Shi, Peng Liang, Denis Y. W. Yu, Qinyu He, Lain-Jong Li. Continuous desalination with a metal-free redox-mediator. Journal of Materials Chemistry A. 7 [23] (2019) 13941-13947 10.1039/c9ta02594d
 9. Pui-Kit Lee, Mohammad H. Tahmasebi, Tian Tan, Sijia Ran, Steven T. Boles, Denis Y.W. Yu. Polyimide capping layer on improving electrochemical stability of silicon thin-film for Li-ion batteries. Materials Today Energy. 12 (2019) 297-302 10.1016/j.mtener.2019.02.002
 10. Xuming Yang, Fengping Xiao, Shuo Wang, Jin Liu, Michael K. H. Leung, Denis Y. W. Yu, Andrey L. Rogach. Confined annealing-induced transformation of tin oxide into sulfide for sodium storage applications. Journal of Materials Chemistry A. 7 [19] (2019) 11877-11885 10.1039/c9ta02660f
 11. Denis Yu, Tian Tan, Pui-kit Lee. Quantifying Reaction Products of Silicon Monoxide Electrodes during Initial Cycle in Lithium-Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts. MA2019-01 [2] (2019) 328-328 10.1149/ma2019-01/2/328
 12. Huimin Wang, Denis Yau Wai Yu. 2.5 V Battery with Stripping/Plating of Stainless Steel. ECS Meeting Abstracts. MA2019-01 [2] (2019) 382-382 10.1149/ma2019-01/2/382
 13. Denis Yu, Yao Wang. Electrolyte Effects on the Intercalation of PF6 - into Graphite Positive Electrode for Dual-Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts. MA2019-01 [2] (2019) 229-229 10.1149/ma2019-01/2/229
 14. Tian Tan, Pui-kit Lee, Denis Yau Wai Yu. Onion-like Synergetic Multilayer Coating for High-Stability Silicon Monoxide Anode in Lithium-Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts. MA2019-01 [2] (2019) 288-288 10.1149/ma2019-01/2/288
 15. Shuo Wang, Xuming Yang, Pui-Kit Lee, Andrey L. Rogach, Denis Y. W. Yu. Reversible Interaction of Sb with an Active Se Matrix Enhances the Cycle Stability of Electrodes for Lithium-Ion Batteries. Chemistry of Materials. 31 [7] (2019) 2469-2475 10.1021/acs.chemmater.8b05272
2018
 1. Pui-Kit Lee, Tian Tan, Shuo Wang, Wenpei Kang, Chun-Sing Lee, Denis Y. W. Yu. Robust Micron-Sized Silicon Secondary Particles Anchored by Polyimide as High-Capacity, High-Stability Li-Ion Battery Anode. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [40] (2018) 34132-34139 10.1021/acsami.8b09566
 2. Pui-Kit Lee, Mohammad H. Tahmasebi, Sijia Ran, Steven T. Boles, Denis Y. W. Yu. Leveraging Titanium to Enable Silicon Anodes in Lithium-Ion Batteries. Small. 14 [41] (2018) 1802051 10.1002/smll.201802051
 3. Jiaolong Zhang, Bizhe Su, Ayuko Kitajou, Manabu Fujita, Yunlin Cui, Mami Oda, Wenchong Zhou, Patrick H.-L. Sit, Denis Y.W. Yu. Activating abnormal capacity in stoichiometric NaVO3 as cathode material for sodium-ion battery. Journal of Power Sources. 400 (2018) 377-382 10.1016/j.jpowsour.2018.08.042
 4. Xuming Yang, Jinkai Wang, Shuo Wang, Hongkang Wang, Ondrej Tomanec, Chunyi Zhi, Radek Zboril, Denis Y. W. Yu, Andrey Rogach. Vapor-Infiltration Approach toward Selenium/Reduced Graphene Oxide Composites Enabling Stable and High-Capacity Sodium Storage. ACS Nano. 12 [7] (2018) 7397-7405 10.1021/acsnano.8b04114
 5. Jiaolong Zhang, Denis Y.W. Yu. Stabilizing Na0.7MnO2 cathode for Na-ion battery via a single-step surface coating and doping process. Journal of Power Sources. 391 (2018) 106-112 10.1016/j.jpowsour.2018.04.077
2017
 1. Pui-Kit Lee, Yingshun Li, Denis Y. W. Yu. Insights from Studying the Origins of Reversible and Irreversible Capacities on Silicon Electrodes. Journal of The Electrochemical Society. 164 [1] (2017) A6206-A6212 10.1149/2.0321701jes
 2. Yingshun Li, Shuo Wang, Pui-Kit Lee, Jieqing He, Denis Y.W. Yu. Crack-resistant polyimide coating for high-capacity battery anodes. Journal of Power Sources. 366 (2017) 226-232 10.1016/j.jpowsour.2017.09.037
 3. Jiaolong Zhang, Denis Y. W. Yu. Inside Back Cover: Phase-Pure P2-Na0.7(1−x ) [Li x Mn1−x ]Oδ as a Cathode Material for Na-Ion Batteries (ChemElectroChem 6/2017). ChemElectroChem. 4 [6] (2017) 1566-1566 10.1002/celc.201700456
 4. Jiaolong Zhang, Denis Y. W. Yu. Phase-Pure P2-Na0.7(1−x ) [Li x Mn1−x ]Oδ as a Cathode Material for Na-Ion Batteries. ChemElectroChem. 4 [6] (2017) 1287-1294 10.1002/celc.201700054
 5. Jiaolong Zhang, Denis Yau Wai Yu. NaVO3: A Surprising Cathode Material for Rechargeable Na-Ion Battery. ECS Meeting Abstracts. MA2017-01 [6] (2017) 562-562 10.1149/ma2017-01/6/562
 6. Denis Yau Wai Yu, Cheuk Ying Chan, Zhihao Xu. High-Voltage High-Power Battery Cathode Based on PF6 - Intercalation into Graphite. ECS Meeting Abstracts. MA2017-01 [5] (2017) 346-346 10.1149/ma2017-01/5/346
 7. Denis Yau Wai Yu, Pui-kit Lee. Quantifying Contributions to Reversible and Irreversible Capacities of Silicon Electrodes. ECS Meeting Abstracts. MA2017-01 [5] (2017) 332-332 10.1149/ma2017-01/5/332
 8. Alexander G. Medvedev, Alexey A. Mikhaylov, Dmitry A. Grishanov, Denis Y. W. Yu, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Ovadia Lev, Petr V. Prikhodchenko. GeO2 Thin Film Deposition on Graphene Oxide by the Hydrogen Peroxide Route: Evaluation for Lithium-Ion Battery Anode. ACS Applied Materials & Interfaces. 9 [10] (2017) 9152-9160 10.1021/acsami.6b16400
2016
 1. Denis Yau Wai Yu, Pui-kit Lee. Insights from Studying the Origins of Reversible and Irreversible Capacities on Silicon Electrodes. ECS Meeting Abstracts. MA2016-03 [2] (2016) 515-515 10.1149/ma2016-03/2/515
 2. Jiaolong Zhang, Denis Yau Wai Yu. Enhanced Stability of P2-Na2/3MnO2 through Li Addition. ECS Meeting Abstracts. MA2016-03 [2] (2016) 331-331 10.1149/ma2016-03/2/331
 3. Pui-kit Lee, Denis Yau Wai Yu. Effect of Particle Size on the Stability of Dense Si Electrodes. ECS Meeting Abstracts. MA2016-03 [2] (2016) 514-514 10.1149/ma2016-03/2/514
 4. Denis Yau Wai Yu, Wenpei Kang, Pui-kit Lee, Chun-Sing Lee. Copper Substituted P2-Type Na0.67CuxMn1-XO2: A Stable High-Power Sodium-Ion Battery Cathode. ECS Meeting Abstracts. MA2016-03 [2] (2016) 1113-1113 10.1149/ma2016-03/2/1113
 5. Yingshun Li, Jieqing He, Shuo Wang, Jiaolong Zhang, Pui-kit Lee, Denis Yau Wai Yu. Enhancing Cycling Stability of Tin Dioxide Anode for Lithium-Ion Batteries with a Conductive-Stretchable Polyimide Matrix. ECS Meeting Abstracts. MA2016-03 [2] (2016) 76-76 10.1149/ma2016-03/2/76
 6. Hui Zhou, Yingshun Li, Jiaolong Zhang, Wenpei Kang, Denis Y.W. Yu. Low-temperature direct synthesis of layered m-LiMnO2 for lithium-ion battery applications. Journal of Alloys and Compounds. 659 (2016) 248-254 10.1016/j.jallcom.2015.11.038
2015
 1. Hongtao Xue, Denis Y. W. Yu, Jian Qing, Xia Yang, Jun Xu, Zhangpeng Li, Mingliang Sun, Wenpei Kang, Yongbing Tang, Chun-Sing Lee. Pyrite FeS2 microspheres wrapped by reduced graphene oxide as high-performance lithium-ion battery anodes. Journal of Materials Chemistry A. 3 [15] (2015) 7945-7949 10.1039/c5ta00988j
 2. Wenpei Kang, Denis Yau Wai Yu, Wenyue Li, Zhenyu Zhang, Xia Yang, Tsz-Wai Ng, Rujia Zou, Yongbing Tang, Wenjun Zhang, Chun-Sing Lee. Nanostructured porous manganese carbonate spheres with capacitive effects on the high lithium storage capability. Nanoscale. 7 [22] (2015) 10146-10151 10.1039/c5nr01843a
 3. Jiaolong Zhang, Wenhui Wang, Yingshun Li, Denis Y.W. Yu. Sodium storage capability of spinel Li4Mn5O12. Electrochimica Acta. 185 (2015) 76-82 10.1016/j.electacta.2015.10.101
 4. Denis Y. W. Yu, Harry E. Hoster, Sudip K. Batabyal. Bulk antimony sulfide with excellent cycle stability as next-generation anode for lithium-ion batteries. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 4562 10.1038/srep04562
 5. Denis Y.W. Yu, Sudip K. Batabyal, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Alexey A. Mikhaylov, Alexander G. Medvedev, Vladimir M. Novotortsev, Ovadia Lev, Petr V. Prikhodchenko. Antimony and antimony oxide@graphene oxide obtained by the peroxide route as anodes for lithium-ion batteries. Main Group Metal Chemistry. 38 [1-2] (2015) 10.1515/mgmc-2015-0001
2014
 1. Petr V. Prikhodchenko, Denis Y. W. Yu, Sudip K. Batabyal, Vladimir Uvarov, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Alexey A. Mikhaylov, Alexander G. Medvedev, Ovadia Lev. Nanocrystalline tin disulfide coating of reduced graphene oxide produced by the peroxostannate deposition route for sodium ion battery anodes. Journal of Materials Chemistry A. 2 [22] (2014) 8431 10.1039/c3ta15248k
 2. Chad W. Mason, Irina Gocheva, Harry E. Hoster, Denis Y. W. Yu. Iron(III) sulfate: A stable, cost effective electrode material for sodium ion batteries. Chem. Commun.. 50 [18] (2014) 2249-2251 10.1039/c3cc47557c
 3. Nicolas Bucher, Steffen Hartung, Maria Arkhipova, Denis Yu, Philipp Kratzer, Gerhard Maas, Madhavi Srinivasan, Harry E. Hoster. A novel ionic liquid for Li ion batteries-uniting the advantages of guanidinium and piperidinium cations. RSC Adv.. 4 [4] (2014) 1996-2003 10.1039/c3ra46118a
 4. Jan Geder, Jay Hyok Song, Sun Ho Kang, Denis Y.W. Yu. Thermal stability of lithium-rich manganese-based cathode. Solid State Ionics. 268 (2014) 242-246 10.1016/j.ssi.2014.05.020
 5. Jan Geder, Harry E. Hoster, Andreas Jossen, Jürgen Garche, Denis Y.W. Yu. Impact of active material surface area on thermal stability of LiCoO 2 cathode. Journal of Power Sources. 257 (2014) 286-292 10.1016/j.jpowsour.2014.01.116
 6. Arun Nagasubramanian, Denis Yau Wai Yu, Harry Hoster, Madhavi Srinivasan. Enhanced cycling stability of o-LiMnO2 cathode modified by lithium boron oxide coating for lithium-ion batteries. Journal of Solid State Electrochemistry. 18 [7] (2014) 1915-1922 10.1007/s10008-014-2421-3
 7. Ali Rinaldi, Olivia Wijaya, Harry E. Hoster, Denis Y. W. Yu. History effects in lithium-oxygen batteries: How initial seeding influences the discharge capacity. ChemSusChem. 7 [5] (2014) 1283-1288 10.1002/cssc.201300986
 8. Chad W. Mason, Irina Gocheva, Harry E. Hoster, Dennis Y.W. Yu. Activating vanadium's highest oxidation state in the NASICON structure. ECS Transactions. 58 [12] (2014) 41-46 10.1149/05812.0041ecst
 9. Linfei Lai, Jixin Zhu, Zhenggang Li, Denis Y.W. Yu, Shuran Jiang, Xiaoyi Cai, Qingyu Yan, Yeng Ming Lam, Zexiang Shen, Jianyi Lin. Co3O4/nitrogen modified graphene electrode as Li-ion battery anode with high reversible capacity and improved initial cycle performance. Nano Energy. 3 (2014) 134-143 10.1016/j.nanoen.2013.05.014
 10. Denis Y.W. Yu, Rui Lin Lee, Ren Yi, Sing Yang Chiam, Phong D. Tran. Electrochemical characterization of novel layered Cu2MS 4 materials for Li-ion batteries (M = Mo). Electrochimica Acta. 115 (2014) 337-343 10.1016/j.electacta.2013.10.149
2013
 1. Hong Yu, Xianhong Rui, Huiteng Tan, Jing Chen, Xin Huang, Chen Xu, Weiling Liu, Denis Y. W. Yu, Huey Hoon Hng, Harry E. Hoster, Qingyu Yan. Cu doped V2O5 flowers as cathode material for high-performance lithium ion batteries. Nanoscale. 5 [11] (2013) 4937 10.1039/c3nr00548h
 2. Yongsong Luo, Jingshan Luo, Weiwei Zhou, Xiaoying Qi, Hua Zhang, Denis Y. W. Yu, Chang Ming Li, Hong Jin Fan, Ting Yu. Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO 2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage. J. Mater. Chem. A. 1 [2] (2013) 273-281 10.1039/c2ta00064d
 3. Denis Y. W. Yu, Petr V. Prikhodchenko, Chad W. Mason, Sudip K. Batabyal, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Alexander G. Medvedev, Ovadia Lev. High-capacity antimony sulphide nanoparticle-decorated graphene composite as anode for sodium-ion batteries. Nature Communications. 4 [1] (2013) 2922 10.1038/ncomms3922
 4. Dan Yang, Jixin Zhu, Xianhong Rui, Huiteng Tan, Ren Cai, Harry E. Hoster, Denis Y. W. Yu, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan. Synthesis of cobalt phosphides and their application as anodes for lithium ion batteries. ACS Applied Materials & Interfaces. 5 [3] (2013) 1093-1099 10.1021/am302877q
2012
 1. Denis Y.W. Yu, Yvan Reynier, Joanna Dodd Cardema, Yasunori Ozawa, Rachid Yazami. Thermodynamic study of lithium-ion battery materials. MRS Proceedings. 1388 (2012) mrsf11-1388-f12-07 10.1557/opl.2012.800
 2. Weiwei Zhou, Yee Yan Tay, Xingtao Jia, Denis Yu Yau Wai, Jian Jiang, Hng Huey Hoon, Ting Yu. Controlled growth of SnO 2@Fe 2O 3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries. Nanoscale. 4 [15] (2012) 4459 10.1039/c2nr31239e
 3. Yongsong Luo, Jian Jiang, Weiwei Zhou, Huanping Yang, Jingshan Luo, Xiaoying Qi, Hua Zhang, Denis Y. W. Yu, Chang Ming Li, Ting Yu. Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors. Journal of Materials Chemistry. 22 [17] (2012) 8634 10.1039/c2jm16419a
 4. Yongsong Luo, Jingshan Luo, Jian Jiang, Weiwei Zhou, Huanping Yang, Xiaoying Qi, Hua Zhang, Hong Jin Fan, Denis Y. W. Yu, Chang Ming Li, Ting Yu. Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO 2α- Fe 2O 3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications. Energy & Environmental Science. 5 [4] (2012) 6559 10.1039/c2ee03396h
 5. Petr V. Prikhodchenko, Jenny Gun, Sergey Sladkevich, Alexey A. Mikhaylov, Ovadia Lev, Yee Yan Tay, Sudip K. Batabyal, Denis Y. W. Yu. Conversion of hydroperoxoantimonate coated graphenes to Sb 2S3@graphene for a superior lithium battery anode. Chemistry of Materials. 24 [24] (2012) 4750-4757 10.1021/cm3031818
 6. Yi Zeng, Wenyu Zhang, Chen Xu, Ni Xiao, Yizhong Huang, Denis Y. W. Yu, Huey Hoon Hng, Qingyu Yan. One-step solvothermal synthesis of single-crystalline TiOF 2 nanotubes with high lithium-ion battery performance. Chemistry - A European Journal. 18 [13] (2012) 4026-4030 10.1002/chem.201103879
2011
 1. Denis Y.W. Yu, Katsunori Yanagida. Structural analysis of Li2MnO3 and related Li-Mn-O materials. Journal of The Electrochemical Society. 158 [9] (2011) A1015 10.1149/1.3609849
2010
 1. Denis Y. W. Yu, Katsunori Yanagida, Hiroshi Nakamura. Surface modification of Li-excess Mn-based cathode materials. Journal of The Electrochemical Society. 157 [11] (2010) A1177 10.1149/1.3479382
2009
 1. Denis Y. W. Yu, Katsunori Yanagida, Yoshio Kato, Hiroshi Nakamura. Electrochemical activities in Li2 MnO3. Journal of The Electrochemical Society. 156 [6] (2009) A417 10.1149/1.3110803
2008
 1. Denis Y. W. Yu, Kazunori Donoue, Tetsuo Kadohata, Tetsuyuki Murata, Shigeki Matsuta, Shin Fujitani. Impurities in LiFePO4 and their influence on material characteristics. Journal of The Electrochemical Society. 155 [7] (2008) A526 10.1149/1.2919105
2007
 1. Denis Y. W. Yu, Christopher Fietzek, Wolfgang Weydanz, Kazunori Donoue, Takao Inoue, Hiroshi Kurokawa, Shin Fujitani. Study of LiFePO4 by cyclic voltammetry. Journal of The Electrochemical Society. 154 [4] (2007) A253 10.1149/1.2434687
2006
 1. Denis Y. W. Yu, Kazunori Donoue, Takao Inoue, Masahisa Fujimoto, Shin Fujitani. Erratum: Effect of Electrode Parameters on LiFePO4 cathodes (Journal of the Electrochemical Society (2006) 153 (A835)). Journal of The Electrochemical Society. 153 [7] (2006) L11 10.1149/1.2199862
 2. Denis Y. W. Yu, Kazunori Donoue, Takao Inoue, Masahisa Fujimoto, Shin Fujitani. Effect of electrode parameters on LiFePO4 cathodes. Journal of The Electrochemical Society. 153 [5] (2006) A835 10.1149/1.2179199
2004
 1. Denis Y. W. Yu, Frans Spaepen. The yield strength of thin copper films on Kapton. Journal of Applied Physics. 95 [6] (2004) 2991-2997 10.1063/1.1644634
 2. F. Spaepen, D.Y.W. Yu. A comparison of the strength of multilayers, thin films and nanocrystalline compacts. Scripta Materialia. 50 [6] (2004) 729-732 10.1016/j.scriptamat.2003.11.038

書籍 TSV

会議録 TSV

口頭発表 TSV

その他の文献 TSV

特許 TSV

登録特許
  公開特許出願
   外国特許

    ▲ページトップへ移動