SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Presentation > Detail

Showing Presentation

AuthorYAMAURA, Kazunari, Yuichi Shirako, Hiroshi Kojitani, ARAI, Masao, David P. Young, Masaki Akaogi, Mamoru Nakashima, Tetsuhiro Katsumata, Yoshiyuki Inaguma, MUROMACHI, Eiji.
Titleロジウム酸化物CaRhO3のポストペロブスカイト相転移
Event name日本化学会春季年会
Year of publication2009
LanguageJapanese
External references

▲ Go to the top of this page