SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年04月16日

56件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Trond I. Andersen, Giovanni Scuri, Andrey Sushko, Kristiaan De Greve, Jiho Sung, You Zhou, Dominik S. Wild, Ryan J. Gelly, Hoseok Heo, Damien Bérubé, Andrew Y. Joe, Luis A. Jauregui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Hongkun Park, Mikhail D. Lukin. Excitons in a reconstructed moiré potential in twisted WSe2/WSe2 homobilayers. Nature Materials. 20 [4] (2021) 480-487 10.1038/s41563-020-00873-5
 • Shuang Wu, Zhenyuan Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Eva Y. Andrei. Chern insulators, van Hove singularities and topological flat bands in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Materials. 20 [4] (2021) 488-494 10.1038/s41563-020-00911-2
 • Weinan Zhou, Kaoru Yamamoto, Asuka Miura, Ryo Iguchi, Yoshio Miura, Ken-ichi Uchida, Yuya Sakuraba. Seebeck-driven transverse thermoelectric generation. Nature Materials. 20 [4] (2021) 463-467 10.1038/s41563-020-00884-2
 • Hui Shan Wang, Lingxiu Chen, Kenan Elibol, Li He, Haomin Wang, Chen Chen, Chengxin Jiang, Chen Li, Tianru Wu, Chun Xiao Cong, Timothy J. Pennycook, Giacomo Argentero, Daoli Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wenya Wei, Qinghong Yuan, Jannik C. Meyer, Xiaoming Xie. Towards chirality control of graphene nanoribbons embedded in hexagonal boron nitride. Nature Materials. 20 [2] (2021) 202-207 10.1038/s41563-020-00806-2
 • Chenhao Jin, Zui Tao, Kaifei Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Fai Mak, Jie Shan. Imaging and control of critical fluctuations in two-dimensional magnets. Nature Materials. 19 [12] (2020) 1290-1294 10.1038/s41563-020-0706-8
 • Lei Wang, En-Min Shih, Augusto Ghiotto, Lede Xian, Daniel A. Rhodes, Cheng Tan, Martin Claassen, Dante M. Kennes, Yusong Bai, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoyang Zhu, James Hone, Angel Rubio, Abhay N. Pasupathy, Cory R. Dean. Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides. Nature Materials. 19 [8] (2020) 861-866 10.1038/s41563-020-0708-6
 • Yong-Bin Choi, Yingming Xie, Chui-Zhen Chen, Jinho Park, Su-Beom Song, Jiho Yoon, B. J. Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jonghwan Kim, Kin Chung Fong, Mazhar N. Ali, Kam Tuen Law, Gil-Ho Lee. Evidence of higher-order topology in multilayer WTe2 from Josephson coupling through anisotropic hinge states. Nature Materials. 19 [9] (2020) 974-979 10.1038/s41563-020-0721-9
 • Sheng Wang, Sihan Zhao, Zhiwen Shi, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Lili Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Chongwu Zhou, Feng Wang. Nonlinear Luttinger liquid plasmons in semiconducting single-walled carbon nanotubes. Nature Materials. 19 [9] (2020) 986-991 10.1038/s41563-020-0652-5
 • Mauro Brotons-Gisbert, Hyeonjun Baek, Alejandro Molina-Sánchez, Aidan Campbell, Eleanor Scerri, Daniel White, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cristian Bonato, Brian D. Gerardot. Spin–layer locking of interlayer excitons trapped in moiré potentials. Nature Materials. 19 [6] (2020) 630-636 10.1038/s41563-020-0687-7
 • Nicolas Ubrig, Evgeniy Ponomarev, Johanna Zultak, Daniil Domaretskiy, Viktor Zólyomi, Daniel Terry, James Howarth, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Alexander Zhukov, Zakhar R. Kudrynskyi, Zakhar D. Kovalyuk, Amalia Patané, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Roman V. Gorbachev, Vladimir I. Fal’ko, Alberto F. Morpurgo. Design of van der Waals interfaces for broad-spectrum optoelectronics. Nature Materials. 19 [3] (2020) 299-304 10.1038/s41563-019-0601-3
 • ▲ページトップへ移動