SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Showing Article

AuthorYuqiang Fang, Jie Pan, Dongqin Zhang, Dong Wang, Hishiro T. Hirose, Taichi Terashima, Shinya Uji, Yonghao Yuan, Wei Li, Zhen Tian, Jiamin Xue, Yonghui Ma, Wei Zhao, Qikun Xue, Gang Mu, Haijun Zhang, Fuqiang Huang.
TitleDiscovery of Superconductivity in 2M WS 2 with Possible Topological Surface States
Journal titleAdvanced Materials 1901942
ISSN: 09359648
Year of publication2019
LanguageEnglish
DOI10.1002/adma.201901942
ESI category
Import this reference to Mendeley Mendeley

▲ Go to the top of this page