SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Gate-tunable van der Waals heterostructure for reconfigurable neural network vision sensor

Author(s)Chen-Yu Wang, Shi-Jun Liang, Shuang Wang, Pengfei Wang, Zhu’an Li, Zhongrui Wang, Anyuan Gao, Chen Pan, Chuan Liu, Jian Liu, Huafeng Yang, Xiaowei Liu, Wenhao Song, Cong Wang, Bin Cheng, Xiaomu Wang, Kunji Chen, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. Joshua Yang, Feng Miao.
Journal titleScience Advances 6 [26] eaba6173
ISSN: 23752548
ESI category: Multidisciplinary
PublisherAmerican Association for the Advancement of Science (AAAS)
Year of publication2020
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1126/sciadv.aba6173
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page