SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Showing Article

AuthorHui-Bing Xu, Wei-Dong Zhuang, Le Wang, Rong-Hui Liu, Yuan-Hong Liu, Li-Hong Liu, Yujin Cho, Naoto Hirosaki, Rong-Jun Xie.
TitleSynthesis and Photoluminescence Properties of a Blue-Emitting La3Si8N11O4:Eu2+ Phosphor
Journal titleInorganic Chemistry 56 [22] 14170-14177
ISSN: 20521553 00201669
Year of publication2017
LanguageEnglish
DOI10.1021/acs.inorgchem.7b02310
ESI category
Import this reference to Mendeley Mendeley

▲ Go to the top of this page