SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Direct observation of contact resistivity for monolayer TMD based junctions via PL spectroscopy
(Direct observation of contact resistivity for monolayer TMD based junctions via PL spectroscopy)

Linglong Zhang, Yilin Tang, Han Yan, Tanju Yildirim, Shunshun Yang, Haizeng Song, Xiaowei Zhang, Fuguo Tian, Zhongzhong Luo, Jiajie Pei, Qi Yang, Yixin Xu, Xiaoying Song, Ahmed Raza Khan, Sihao Xia, Xueqian Sun, Bo Wen, Fei Zhou, Weiwei Li, Youwen Liu, Han Zhang.
Nanoscale 14 [23] 8260-8270. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2023-01-23 12:21:40 +0900Updated at: 2024-06-02 09:19:38 +0900

    ▲ Go to the top of this page