SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 任 暁兵

Address
305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1 [アクセス]

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [特許]

論文 TSV

2020
 1. Fan Ye, Mingjie Xu, Sheng Dai, Peter Tieu, Xiaobing Ren, Xiaoqing Pan. In Situ TEM Studies of Catalysts Using Windowed Gas Cells. Catalysts. 10 [7] (2020) 779 10.3390/catal10070779
 2. Yanshuang Hao, Chang Liu, Liqiang He, Yuanchao Ji, Luo Zhao, Jinghui Gao, Shuai Ren, Mengyao Guo, Zhufeng Hou, Bo Da, Xiaobing Ren. Effect of thermal-cycling on the piezoelectricity of 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free piezoceramic. Journal of Alloys and Compounds. 847 (2020) 156462 10.1016/j.jallcom.2020.156462
 3. Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Xing Fan, Xiangdong Ding, Weiguo Liu, Shun Zhou, Xiaobing Ren. Enhanced energy storage properties and stability of Sr(Sc0.5Nb0.5)O3 modified 0.65BaTiO3-0.35Bi0.5Na0.5TiO3 ceramics. Chemical Engineering Journal. 397 (2020) 125520 10.1016/j.cej.2020.125520
 4. Shailendra Rajput, Xiaoqin Ke, Xinghao Hu, Minxia Fang, Dingyue Hu, Fan Ye, Yanshuang Hao, Xiaobing Ren. Critical triple point as the origin of giant piezoelectricity in PbMg1/3Nb2/3O3-PbTiO3 system. Journal of Applied Physics. 128 [10] (2020) 104105 10.1063/5.0021765
 5. Xiaoqin Ke, Dong Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Polarization Spinodal at Ferroelectric Morphotropic Phase Boundary. Physical Review Letters. 125 [12] (2020) 10.1103/physrevlett.125.127602
 6. Xinghao Hu, Shailendra Rajput, Sabyasachi Parida, Junning Li, Wenjia Wang, Luo Zhao, Jinghui Gao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Electrostrain Enhancement at Tricritical Point for BaTi1−xHfxO3 Ceramics. Journal of Materials Engineering and Performance. 29 [8] (2020) 5388-5394 10.1007/s11665-020-05003-5
 7. Le Zhang, Xiaojie Lou, Chao Zhou, Sen Yang, Xiaobing Ren, Danyang Wang, Michael A Carpenter. Coupling between phase transitions and glassy magnetic behaviour in Heusler alloy Ni50Mn34In8Ga8. Journal of Physics: Condensed Matter. 32 [32] (2020) 325402 10.1088/1361-648x/ab7f04
 8. Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Weiguo Liu, Xi Wang, Lin Zhang, Zhijian Zhou, Jinglei Li, Xiaobing Ren. Effective Strategy to Achieve Excellent Energy Storage Properties in Lead-Free BaTiO3-Based Bulk Ceramics. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [27] (2020) 30289-30296 10.1021/acsami.0c02832
 9. Shuai Ren, Chang Liu, Xuan Chen, Yanshuang Hao, Xiaobing Ren. Strain glass by aging in Ti–Pd–Fe shape memory alloys. Scripta Materialia. 177 (2020) 11-16 10.1016/j.scriptamat.2019.10.009
 10. Liqiang He, Yuanchao Ji, Shuai Ren, Luo Zhao, Hanyu Luo, Chang Liu, Yanshuang Hao, Le Zhang, Lixue Zhang, Xiaobing Ren. Large piezoelectric coefficient with enhanced thermal stability in Nb5+-doped Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics. Ceramics International. 46 [3] (2020) 3236-3241 10.1016/j.ceramint.2019.10.028
 11. Tangyuan Li, Chang Liu, Xiaoqin Ke, Xiao Liu, Liqiang He, Peng Shi, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang, Xiaojie Lou. High electrostrictive strain in lead-free relaxors near the morphotropic phase boundary. Acta Materialia. 182 (2020) 39-46 10.1016/j.actamat.2019.10.034
 12. Yang Yang, Zhijian Zhou, Xiaoqin Ke, Yu Wang, Xiaopo Su, Jianting Li, Yang Bai, Xiaobing Ren. The electrocaloric effect in intrinsic-acceptor-doped Ba(Ti,Ce)O3-(Ba,Ca)TiO3 ceramics. Scripta Materialia. 174 (2020) 44-48 10.1016/j.scriptamat.2019.08.026
2019
 1. Chao Zhou, Huixin Bao, Yoshitaka Matsushita, Tieyan Chang, Kaiyun Chen, Yin Zhang, Fanghua Tian, Wenliang Zuo, Xiaoping Song, Sen Yang, Yang Ren, Xiaobing Ren. Thermal Expansion and Magnetostriction of Laves-Phase Alloys: Fingerprints of Ferrimagnetic Phase Transitions. Materials. 12 [11] (2019) 1755 10.3390/ma12111755
 2. Yuanchao Yang, Dezhen Xue, Ruihao Yuan, Yumei Zhou, Turab Lookman, Xiangdong Ding, Xiaobing Ren, Jun Sun. Doping effects of point defects in shape memory alloys. Acta Materialia. 176 (2019) 177-188 10.1016/j.actamat.2019.06.031
 3. Yanshuang Hao, Yuanchao Ji, Zhao Zhang, Mengye Yin, Chang Liu, Hui Zhao, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Strain glass in Ti50−xNi35+xCu15 shape memory alloys. Scripta Materialia. 168 (2019) 71-75 10.1016/j.scriptamat.2019.04.028
 4. Xinghao Hu, Jinghui Gao, Yan Wang, Yongbin Liu, Linglong Li, Dong Wang, Fei Li, Ruifeng Yao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Reversible Domain-Wall-Motion-Induced Low-Hysteretic Piezoelectric Response in Ferroelectrics. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [25] (2019) 15434-15440 10.1021/acs.jpcc.9b02585
 5. Mengye Yin, Chao Zhou, Shuai Ren, Yanshuang Hao, Minxia Fang, Wenjia Wang, Jinghui Gao, Tianyu Ma, Lixue Zhang, Sen Yang, Xiaobing Ren. Enhanced thermal stability of piezoelectricity in lead-free (Ba,Ca)(Ti,Zr)O3 systems through tailoring phase transition behavior. Ceramics International. 45 [8] (2019) 10304-10309 10.1016/j.ceramint.2019.02.085
 6. Luo Zhao, Xiaoqin Ke, Weichen Wang, Minxia Fang, Andong Xiao, Liqiang He, Lixue Zhang, Jinghui Gao, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren. Mechanism of electrostrain enhancement in the single rhombohedral phase region of Ba(Ti1 – Zr )O3 ceramics. Journal of Alloys and Compounds. 788 (2019) 748-755 10.1016/j.jallcom.2019.02.272
 7. Jinghui Gao, Yan Wang, Zhixin He, Yongbin Liu, Dong Wang, Li Jin, Tongxin Zhao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Laminated Modulation of Tricritical Ferroelectrics Exhibiting Highly Enhanced Dielectric Permittivity and Temperature Stability. Advanced Functional Materials. 29 [17] (2019) 1807162 10.1002/adfm.201807162
 8. Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Weiguo Liu, Shaobo Ge, Minxia Fang, Dabin Lin, Lixia Pang, Hongfen Ji, Shun Zhou, Xiaobing Ren. High piezoelectricity of BiScO3-PbTiO3 ceramics prepared by two step sintering. Materials Letters. 241 (2019) 55-59 10.1016/j.matlet.2019.01.046
 9. Yuanchao Ji, Pei Zhang, Liqiang He, Dong Wang, Hanyu Luo, Kazuhiro Otsuka, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren. Tilt strain glass in Sr and Nb co-doped LaAlO3 ceramics. Acta Materialia. 168 (2019) 250-260 10.1016/j.actamat.2019.02.007
 10. Yang Yang, Zhijian Zhou, Lipeng Xin, Chao Zhou, Lixue Zhang, Andong Xiao, Xiaobing Ren. Large Electrostrain from the Ferroelectric Aging Effect around a Morphotropic Phase Boundary. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [6] (2019) 3321-3325 10.1021/acs.jpcc.8b10764
 11. Luo Zhao, Xiaoqin Ke, Zhijian Zhou, Xiaoqi Liao, Junjie Li, Yu Wang, Ming Wu, Tangyuan Li, Yang Bai, Xiaobing Ren. Large electrocaloric effect over a wide temperature range in BaTiO3-modified lead-free ceramics. Journal of Materials Chemistry C. 7 [5] (2019) 1353-1358 10.1039/c8tc06110f
2018
 1. Long Zhang, Haifeng Zhang, Xiaobing Ren, Jürgen Eckert, Yandong Wang, Zhengwang Zhu, Thomas Gemming, Simon Pauly. Amorphous martensite in β-Ti alloys. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-02961-2
 2. Minxia Fang, Yuanchao Ji, Zhen Zhang, Yaodong Yang, Chang Liu, Dong Wang, Lixue Zhang, Jinghui Gao, Xiaobing Ren. Re-entrant relaxor–ferroelectric composite showing exceptional electromechanical properties. NPG Asia Materials. 10 [11] (2018) 1029-1036 10.1038/s41427-018-0093-7
 3. Fan Ye, Tianyu Ma, Shuai Ren, Andong Xiao, Xiaolian Liu, Yuanchao Ji, Xiaobing Ren. Temperature invariable magnetization in Co-Al-Fe alloys by a martensitic transformation. Applied Physics Letters. 113 [17] (2018) 172402 10.1063/1.5055350
 4. Kang Yan, Fangfang Wang, Dawei Wu, Xiaobing Ren, Kongjun Zhu. Ferroelectric aging effects and large recoverable electrostrain in ceria‐doped BaTiO 3 ceramics. Journal of the American Ceramic Society. (2018) 10.1111/jace.16117
 5. Yu Wang, Chonghui Huang, Haijun Wu, Jinghui Gao, Sen Yang, Xiaoping Song, Xiaobing Ren. Premartensite serving as an intermediary state between strain glass and martensite in ferromagnetic Ni-Fe-Mn-Ga. Materials & Design. 152 (2018) 102-109 10.1016/j.matdes.2018.04.067
 6. Jinghui Gao, Xiaoqin Ke, Matias Acosta, Julia Glaum, Xiaobing Ren. High piezoelectricity by multiphase coexisting point: Barium titanate derivatives. MRS Bulletin. 43 [8] (2018) 595-599 10.1557/mrs.2018.155
 7. Yan Ni, Zhen Zhang, Minxia Fang, Yanshuang Hao, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Emergent large mechanical damping in ferroelastic-martensitic systems driven by disorder. Physical Review Materials. 2 [5] (2018) 10.1103/physrevmaterials.2.053605
 8. Chao Zhou, Xiaoqin Ke, Yonggang Yao, Sen Yang, Yuanchao Ji, Wenfeng Liu, Yaodong Yang, Lixue Zhang, Yanshuang Hao, Shuai Ren, Le Zhang, Xiaobing Ren. Evolution from successive phase transitions to “morphotropic phase boundary” in BaTiO3-based ferroelectrics. Applied Physics Letters. 112 [18] (2018) 182903 10.1063/1.5028302
 9. Zhonghua Dai, Weiguo Liu, Dabin Lin, Xiaobing Ren. Electrical properties of zirconium-modified BiScO 3 -PbTiO 3 piezoelectric ceramics at re-designed phase boundary. Materials Letters. 215 (2018) 46-49 10.1016/j.matlet.2017.12.036
 10. Xiaolian Liu, Meixun Li, Junming Gou, Qiaochu Li, Yunhao Lu, Tianyu Ma, Xiaobing Ren. Evidence for lattice softening of the Fe-Ga magnetostrictive alloy: Stress-induced local martensites. Materials & Design. 140 (2018) 1-6 10.1016/j.matdes.2017.11.036
2017
 1. Jun-jie Sun, Yong-ning Liu, Yun-tian Zhu, Fu-liang Lian, Hong-ji Liu, Tao Jiang, Sheng-wu Guo, Wen-qing Liu, Xiao-bing Ren. Super-strong dislocation-structured high-carbon martensite steel. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 10.1038/s41598-017-06971-w
 2. Yuanchao Ji, Dong Wang, Yu Wang, Yumei Zhou, Dezhen Xue, Kazuhiro Otsuka, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren. Ferroic glasses. npj Computational Materials. 3 [1] (2017) 10.1038/s41524-017-0039-6
 3. Jinghui Gao, Yan Wang, Yongbin Liu, Xinghao Hu, Xiaoqin Ke, Lisheng Zhong, Yuting He, Xiaobing Ren. Enhancing dielectric permittivity for energy-storage devices through tricritical phenomenon. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 10.1038/srep40916
 4. Le Zhang, Xiaojie Lou, Dong Wang, Yan Zhou, Yang Yang, Martin Kuball, Michael A. Carpenter, Xiaobing Ren. Glass-Glass Transitions by Means of an Acceptor-Donor Percolating Electric-Dipole Network. Physical Review Applied. 8 [5] (2017) 10.1103/physrevapplied.8.054018
 5. Shuai Ren, Dezhen Xue, Yuanchao Ji, Xiaolian Liu, Sen Yang, Xiaobing Ren. Low-Field-Triggered Large Magnetostriction in Iron-Palladium Strain Glass Alloys. Physical Review Letters. 119 [12] (2017) 10.1103/physrevlett.119.125701
 6. Jinghui Gao, Yongbin Liu, Yan Wang, Dong Wang, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. High temperature-stability of (Pb 0.9 La 0.1 )(Zr 0.65 Ti 0.35 )O 3 ceramic for energy-storage applications at finite electric field strength. Scripta Materialia. 137 (2017) 114-118 10.1016/j.scriptamat.2017.05.011
 7. Qianglong Liang, Dong Wang, Jian Zhang, Yuanchao Ji, Xiangdong Ding, Yu Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Novel B19′ strain glass with large recoverable strain. Physical Review Materials. 1 [3] (2017) 10.1103/physrevmaterials.1.033608
 8. Kang Yan, Shuai Ren, Minxia Fang, Xiaobing Ren. Crucial role of octahedral untilting R 3 m / P 4 mm morphotropic phase boundary in highly piezoelectric perovskite oxide. Acta Materialia. 134 (2017) 195-202 10.1016/j.actamat.2017.05.066
 9. Jinghui Gao, Dezhen Xue, Wenfeng Liu, Chao Zhou, Xiaobing Ren. Recent Progress on BaTiO3-Based Piezoelectric Ceramics for Actuator Applications. Actuators. 6 [3] (2017) 24 10.3390/act6030024
 10. Zhonghua Dai, Lu Liu, Guobing Ying, Ming Yuan, Xiaobing Ren. Structural, dielectric and magnetic properties of Mn modified xBiFeO 3 -(1−x)BaTiO 3 ceramics. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 434 (2017) 10-13 10.1016/j.jmmm.2016.10.131
 11. Jinghui Gao, Yongbin Liu, Yan Wang, Xinghao Hu, Wenbo Yan, Xiaoqin Ke, Lisheng Zhong, Yuting He, Xiaobing Ren. Designing High Dielectric Permittivity Material in Barium Titanate. The Journal of Physical Chemistry C. 121 [24] (2017) 13106-13113 10.1021/acs.jpcc.7b04636
 12. Zhijian Zhou, Jian Cui, Xiaobing Ren. Phase diagram of FeNiCoAlTaB ferrous shape memory alloy on aging time. AIP Advances. 7 [4] (2017) 045019 10.1063/1.4982695
 13. Jinghui Gao, Xinghao Hu, Yongbin Liu, Yan Wang, Xiaoqin Ke, Dong Wang, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Ferroelectric Domain Walls Approaching Morphotropic Phase Boundary. The Journal of Physical Chemistry C. 121 [4] (2017) 2243-2250 10.1021/acs.jpcc.6b11595
 14. Xiaoqi Liao, Yu Wang, Genlian Fan, Enke Liu, Jiaruo Shang, Sen Yang, Hongzhi Luo, Xiaoping Song, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. High damping capacity of a Ni-Cu-Mn-Ga alloy in wide ambient-temperature range. Journal of Alloys and Compounds. 695 (2017) 2400-2405 10.1016/j.jallcom.2016.11.132
 15. Jinghui Gao, Xinghao Hu, Yan Wang, Yongbin Liu, Lixue Zhang, Xiaoqin Ke, Lisheng Zhong, Hui Zhao, Xiaobing Ren. Understanding the mechanism of large dielectric response in Pb-free (1−x)Ba(Zr 0.2 Ti 0.8 )O 3 −x(Ba 0.7 Ca 0.3 )TiO 3 ferroelectric ceramics. Acta Materialia. 125 (2017) 177-186 10.1016/j.actamat.2016.11.064
 16. Tianyu Ma, Junming Gou, Shanshan Hu, Xiaolian Liu, Chen Wu, Shuai Ren, Hui Zhao, Andong Xiao, Chengbao Jiang, Xiaobing Ren, Mi Yan. Highly thermal-stable ferromagnetism by a natural composite. Nature Communications. 8 (2017) 13937 10.1038/ncomms13937
 17. Luo Zhao, Xiaoqin Ke, Weichen Wang, Le Zhang, Chao Zhou, Zhijian Zhou, Lixue Zhang, Xiaobing Ren. Electrostrain enhancement at an invisible boundary in a single ferroelectric phase. Physical Review B. 95 [2] (2017) 10.1103/physrevb.95.020101
2016
 1. Shuai Ren, Chao Zhou, Dezhen Xue, Dong Wang, Jian Zhang, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Sandwichlike strain glass phase diagram of Ti49Ni51−xPdx. Physical Review B. 94 [21] (2016) 10.1103/physrevb.94.214502
 2. Dingyue Hu, Sen Yang, Chao Zhou, Lixue Zhang, Wenfeng Liu, Wei Chen, Xiaobing Ren. Mechanism of aging effect in hybrid-doped BaTiO3 ceramics: electronegativity and ionic radius. RSC Advances. 6 [110] (2016) 109030-109035 10.1039/c6ra23546h
 3. Jinghui Gao, Ye Dai, Xinghao Hu, Xiaoqin Ke, Lisheng Zhong, Shengtao Li, Lixue Zhang, Yu Wang, Dong Wang, Yan Wang, Yongbin Liu, Hu Xiao, Xiaobing Ren. Phase transition behaviours near the triple point for Pb-free (1 − x)Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3piezoceramics. EPL (Europhysics Letters). 115 [3] (2016) 37001 10.1209/0295-5075/115/37001
 4. Dong Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Nanoscaled Martensitic Domains in Ferroelastic Systems: Strain Glass. Current Nanoscience. 12 [2] (2016) 192-201 10.2174/1573413711666150523001617
 5. Dong Wang, Duchao Lv, Yipeng Gao, Yu Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Defect strength and strain glass state in ferroelastic systems. Journal of Alloys and Compounds. 661 (2016) 100-109 10.1016/j.jallcom.2015.11.095
 6. Dawei Zhang, Yonggang Yao, Minxia Fang, Zhengdong Luo, Lixue Zhang, Linglong Li, Jian Cui, Zhijian Zhou, Jihong Bian, Xiaobing Ren, Yaodong Yang. Isothermal phase transition and the transition temperature limitation in the lead-free (1-x)Bi 0.5 Na 0.5 TiO 3 -xBaTiO 3 system. Acta Materialia. 103 (2016) 746-753 10.1016/j.actamat.2015.10.037
2015
 1. Yuanchao Ji, Xiangdong Ding, Dong Wang, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Glass-ferroic composite caused by the crystallization of ferroic glass. Physical Review B. 92 [24] (2015) 10.1103/physrevb.92.241114
 2. Zhijian Zhou, Jian Cui, Xiaobing Ren. Strain glass state as the boundary of two phase transitions. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 10.1038/srep13377
 3. Liangxiang Zhang, Dong Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. A new mechanism for low and temperature-independent elastic modulus. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 10.1038/srep11477
 4. Jinghui Gao, Shuai Ren, Le Zhang, Yanshuang Hao, Minxia Fang, Ming Zhang, Ye Dai, Xinghao Hu, Dong Wang, Lisheng Zhong, Shengtao Li, Xiaobing Ren. Phase transition sequence in Pb-free 0.96(K0.5Na0.5)0.95Li0.05Nb0.93 Sb0.07O3−0.04BaZrO3 ceramic with large piezoelectric response. Applied Physics Letters. 107 [3] (2015) 032902 10.1063/1.4926874
 5. Tianyu Ma, Xiaolian Liu, Mi Yan, Chen Wu, Shuai Ren, Huiying Li, Minxia Fang, Zhiyong Qiu, Xiaobing Ren. Suppression of martensitic transformation in Fe50Mn23Ga27 by local symmetry breaking. Applied Physics Letters. 106 [21] (2015) 211903 10.1063/1.4921928
 6. Yu Wang, Jinghui Gao, Haijun Wu, Sen Yang, Xiangdong Ding, Dong Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang, Xiaoping Song, Jianrong Gao. Strain glass transition in a multifunctional β-type Ti alloy. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 10.1038/srep03995
 7. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Turab Lookman, Jun Sun, Xiaobing Ren. Ambient-temperature high damping capacity in TiPd-based martensitic alloys. Materials Science and Engineering: A. 632 (2015) 110-119 10.1016/j.msea.2015.02.058
 8. Dezhen Xue, Jinghui Gao, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Jun Sun, Turab Lookman, Xiaobing Ren. Phase transitions and phase diagram of Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free system by anelastic measurement. Journal of Applied Physics. 117 [12] (2015) 124107 10.1063/1.4916713
 9. Tianyu Ma, Shanshan Hu, Guohua Bai, Mi Yan, Yunhao Lu, Huiying Li, Xiaoling Peng, Xiaobing Ren. Structural origin for the local strong anisotropy in melt-spun Fe-Ga-Tb: Tetragonal nanoparticles. Applied Physics Letters. 106 [11] (2015) 112401 10.1063/1.4915308
 10. Jinghui Gao, Yanshuang Hao, Shuai Ren, Takayoshi Kimoto, Minxia Fang, Huiying Li, Yu Wang, Lisheng Zhong, Shengtao Li, Xiaobing Ren. Large piezoelectricity in Pb-free 0.96(K0.5Na0.5)0.95Li0.05Nb0.93Sb0.07O3−0.04BaZrO3 ceramic: A perspective from microstructure. Journal of Applied Physics. 117 [8] (2015) 084106 10.1063/1.4913454
 11. Yuanchao Ji, Dong Wang, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Origin of an IsothermalR-Martensite Formation in Ni-rich Ti-Ni Solid Solution: Crystallization of Strain Glass. Physical Review Letters. 114 [5] (2015) 10.1103/physrevlett.114.055701
2014
 1. Tianyu Ma, Xiaolian Liu, Xingwen Pan, Xiang Li, Yinzhu Jiang, Mi Yan, Huiying Li, Minxia Fang, Xiaobing Ren. Local rhombohedral symmetry in Tb0.3Dy0.7Fe2 near the morphotropic phase boundary. Applied Physics Letters. 105 [19] (2014) 192407 10.1063/1.4901646
 2. Le Zhang, Ming Zhang, Liang Wang, Chao Zhou, Zhen Zhang, Yonggang Yao, Lixue Zhang, Dezhen Xue, Xiaojie Lou, Xiaobing Ren. Phase transitions and the piezoelectricity around morphotropic phase boundary in Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 lead-free solid solution. Applied Physics Letters. 105 [16] (2014) 162908 10.1063/1.4899125
 3. Yumei Zhou, Dezhen Xue, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. High temperature strain glass transition in defect doped Ti-Pd martensitic alloys. physica status solidi (b). 251 [10] (2014) 2027-2033 10.1002/pssb.201350360
 4. Xiaobing Ren. Strain glass and ferroic glass - Unusual properties from glassy nano-domains. physica status solidi (b). 251 [10] (2014) 1982-1992 10.1002/pssb.201451351
 5. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Yu Wang, Jian Zhang, Jun Sun, Xiaobing Ren. The transitions from glassy state to long-range-ordered state in ferroic glasses. physica status solidi (b). 251 [10] (2014) 2019-2026 10.1002/pssb.201350384
 6. Jian Cui, Xiaobing Ren. Elinvar effect in Co-doped TiNi strain glass alloys. Applied Physics Letters. 105 [6] (2014) 061904 10.1063/1.4893003
 7. Jinghui Gao, Xinghao Hu, Le Zhang, Fei Li, Lixue Zhang, Yu Wang, Yanshuang Hao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Major contributor to the large piezoelectric response in (1 − x)Ba(Zr0.2Ti0.8)O3 − x(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics: Domain wall motion. Applied Physics Letters. 104 [25] (2014) 252909 10.1063/1.4885675
 8. Yang Zhang, Dezhen Xue, Haijun Wu, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Xiaobing Ren. Adaptive ferroelectric state at morphotropic phase boundary: Coexisting tetragonal and rhombohedral phases. Acta Materialia. 71 (2014) 176-184 10.1016/j.actamat.2014.03.007
 9. Chao Zhou, Shuai Ren, Huixin Bao, Sen Yang, Yonggang Yao, Yuanchao Ji, Xiaobing Ren, Yoshitaka Matsushita, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Keisuke Kobayashi. Inverse effect of morphotropic phase boundary on the magnetostriction of ferromagnetic Tb1−xGdxCo2. Physical Review B. 89 [10] (2014) 10.1103/physrevb.89.100101
 10. Lei Gao, Xiangdong Ding, Hongxiang Zong, Turab Lookman, Jun Sun, Xiaobing Ren, Avadh Saxena. Diffuse scattering as an indicator for martensitic variant selection. Acta Materialia. 66 (2014) 69-78 10.1016/j.actamat.2013.11.068
 11. Dong Wang, Sen Hou, Yu Wang, Xiangdong Ding, Shuai Ren, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Superelasticity of slim hysteresis over a wide temperature range by nanodomains of martensite. Acta Materialia. 66 (2014) 349-359 10.1016/j.actamat.2013.11.022
 12. Jinghui Gao, Lixue Zhang, Dezhen Xue, Takayoshi Kimoto, Minghui Song, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Symmetry determination on Pb-free piezoceramic 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 using convergent beam electron diffraction method. Journal of Applied Physics. 115 [5] (2014) 054108 10.1063/1.4864130
 13. Kang Yan, Xiaobing Ren. Multi-phase transition behaviour and large electrostrain in lead-free (K, Na, Li)NbO3ceramics. Journal of Physics D: Applied Physics. 47 [1] (2014) 015309 10.1088/0022-3727/47/1/015309
 14. Yumei Zhou, Dezhen Xue, Ya Tian, Xiangdong Ding, Shengwu Guo, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. Direct Evidence for Local Symmetry Breaking during a Strain Glass Transition. Physical Review Letters. 112 [2] (2014) 10.1103/physrevlett.112.025701
2013
 1. X. Q. Ke, D. Wang, X. Ren, Y. Wang. Formation of monoclinic nanodomains at the morphotropic phase boundary of ferroelectric systems. Physical Review B. 88 [21] (2013) 10.1103/physrevb.88.214105
 2. Takayoshi Kimoto, Yoshihiro Arai, Xiaobing Ren. Lifetime test of photoemission from Cs3Sb photocathode coated with W or Cr film. Applied Surface Science. 284 (2013) 657-670 10.1016/j.apsusc.2013.07.151
 3. Dong Wang, Yan Ni, Jinghui Gao, Zhen Zhang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Unique properties associated with normal martensitic transition and strain glass transition – A simulation study. Journal of Alloys and Compounds. 577 (2013) S102-S106 10.1016/j.jallcom.2012.03.001
 4. Yan Ni, Zhen Zhang, Dong Wang, Yu Wang, Xiaobing Ren. The effect of point defects on ferroelastic phase transition of lanthanum-doped calcium titanate ceramics. Journal of Alloys and Compounds. 577 (2013) S468-S471 10.1016/j.jallcom.2012.02.021
 5. Tetsuro Suzuki, Masato Shimno, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren, Avadh Saxena. Molecular dynamics investigation on the deviation from stoichiometry in martensitic transformation. Journal of Alloys and Compounds. 577 (2013) S113-S114 10.1016/j.jallcom.2012.03.069
 6. Yumei Zhou, Dezhen Xue, Xiangdong Ding, Lixue Zhang, Jun Sun, Xiaobing Ren. Modeling the paraelectric aging effect in the acceptor doped perovskite ferroelectrics: role of oxygen vacancy. Journal of Physics: Condensed Matter. 25 [43] (2013) 435901 10.1088/0953-8984/25/43/435901
 7. Zhen Zhang, Xiangdong Ding, Jun Sun, Tetsuro Suzuki, Turab Lookman, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Nonhysteretic Superelasticity of Shape Memory Alloys at the Nanoscale. Physical Review Letters. 111 [14] (2013) 10.1103/physrevlett.111.145701
 8. Anna Kosogor, Dezhen Xue, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Victor A L’vov, Jun Sun, Xiaobing Ren. Impact of the volume change on the ageing effects in Cu–Al–Ni martensite: experiment and theory. Journal of Physics: Condensed Matter. 25 [33] (2013) 335402 10.1088/0953-8984/25/33/335402
 9. Zhimin Sun, Dezhen Xue, Haijun Wu, Yuanchao Ji, Xiangdong Ding, Dong Wang, Yaodong Yang, Xiaobing Ren. Time-dependent ferroelectric transition in Pb(1−x)(Zr0.4Ti0.6)(1−x/4)O3 − xLa system. Applied Physics Letters. 102 [22] (2013) 222907 10.1063/1.4809577
 10. Zhen Zhang, Xiangdong Ding, Junkai Deng, Jian Cui, Jun Sun, Tetsuro Suzuki, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Surface Effects on Structural Phase Transformations in Nanosized Shape Memory Alloys. The Journal of Physical Chemistry C. 117 [15] (2013) 7895-7901 10.1021/jp401670r
 11. Yu Wang, Chonghui Huang, Haijun Wu, Jinghui Gao, Sen Yang, Dong Wang, Xiangdong Ding, Xiaoping Song, Xiaobing Ren. Spontaneous strain glass to martensite transition in ferromagnetic Ni-Co-Mn-Ga strain glass. Applied Physics Letters. 102 [14] (2013) 141909 10.1063/1.4799151
 12. Sen Yang, Hui-Xin Bao, Chao Zhou, Yu Wang, Xiao-Bing Ren, Xiao-Ping Song, Yoshitaka Matsushita, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Keisuke Kobayashi. Structural changes concurrent with ferromagnetic transition. Chinese Physics B. 22 [4] (2013) 046101 10.1088/1674-1056/22/4/046101
 13. S. Hao, L. Cui, D. Jiang, X. Han, Y. Ren, J. Jiang, Y. Liu, Z. Liu, S. Mao, Y. Wang, Y. Li, X. Ren, X. Ding, S. Wang, C. Yu, X. Shi, M. Du, F. Yang, Y. Zheng, Z. Zhang, X. Li, D. E. Brown, J. Li. A Transforming Metal Nanocomposite with Large Elastic Strain, Low Modulus, and High Strength. Science. 339 [6124] (2013) 1191-1194 10.1126/science.1228602
 14. Y. W. Li, X. B. Ren, F. X. Li, H. S. Luo, D. N. Fang. Large and electric field tunable superelasticity in BaTiO3 crystals predicted by an incremental domain switching criterion. Applied Physics Letters. 102 [9] (2013) 092905 10.1063/1.4795330
 15. Yuanchao Ji, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Heterogeneities and strain glass behavior: Role of nanoscale precipitates in low-temperature-aged Ti48.7Ni51.3alloys. Physical Review B. 87 [10] (2013) 10.1103/physrevb.87.104110
 16. Yonggang Yao, Zhimin Sun, Yuanchao Ji, Yaodong Yang, Xiaoli Tan, Xiaobing Ren. Evolution of the tetragonal to rhombohedral transition in (1 −x)(Bi1/2Na1/2)TiO3−xBaTiO3(x 7%). Science and Technology of Advanced Materials. 14 [3] (2013) 035008 10.1088/1468-6996/14/3/035008
2012
 1. Lixue Zhang, Wenfeng Liu, Wei Chen, Xiaobing Ren, Jun Sun, Erkan A. Gurdal, Seyit O. Ural, Kenji Uchino. Mn dopant on the “domain stabilization” effect of aged BaTiO3 and PbTiO3-based piezoelectrics. Applied Physics Letters. 101 [24] (2012) 242903 10.1063/1.4770311
 2. Sen Hou, Yu Wang, Jian Zhang, Dong Wang, Shuai Ren, Xiaobing Ren. Evidence for crossover martensite in Ti50Ni45Fe5: An intermediate state between normal martensite and strain glass. EPL (Europhysics Letters). 100 [5] (2012) 58001 10.1209/0295-5075/100/58001
 3. R. Vasseur, D. Xue, Y. Zhou, W. Ettoumi, X. Ding, X. Ren, T. Lookman. Phase diagram of ferroelastic systems in the presence of disorder: Analytical model and experimental verification. Physical Review B. 86 [18] (2012) 10.1103/physrevb.86.184103
 4. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Jun Sun, Xiaobing Ren. Aging and deaging effects in shape memory alloys. Physical Review B. 86 [18] (2012) 10.1103/physrevb.86.184109
 5. Yonggang Yao, Yaodong Yang, Shuai Ren, Chao Zhou, Linglong Li, Xiaobing Ren. Ferroelastic and strain glass transition in (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBaTiO3solid solution. EPL (Europhysics Letters). 100 [1] (2012) 17004 10.1209/0295-5075/100/17004
 6. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Jinghui Gao, Xiangdong Ding, Xiaobing Ren. A comparison between tetragonal-rhombohedral and tetragonal-orthorhombic phase boundaries on piezoelectricity enhancement. EPL (Europhysics Letters). 100 [1] (2012) 17010 10.1209/0295-5075/100/17010
 7. Yu Wang, Chonghui Huang, Jinghui Gao, Sen Yang, Xiangdong Ding, Xiaoping Song, Xiaobing Ren. Evidence for ferromagnetic strain glass in Ni-Co-Mn-Ga Heusler alloy system. Applied Physics Letters. 101 [10] (2012) 101913 10.1063/1.4751250
 8. Haijun Wu, Dezhen Xue, Duchao Lv, Jinghui Gao, Shengwu Guo, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Chao Zhou, Sen Yang, Yaodong Yang, Xiaobing Ren. Microstructure at morphotropic phase boundary in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 ceramic: Coexistence of nano-scaled {110}-type rhombohedral twin and {110}-type tetragonal twin. Journal of Applied Physics. 112 [5] (2012) 052004 10.1063/1.4745935
 9. Dong Wang, Xiaoqin Ke, Yunzhi Wang, Jinghui Gao, Yu Wang, Lixue Zhang, Sen Yang, Xiaobing Ren. Phase diagram of polar states in doped ferroelectric systems. Physical Review B. 86 [5] (2012) 10.1103/physrevb.86.054120
 10. S Yang, H X Bao, D Z Xue, C Zhou, J H Gao, Y Wang, J Q Wang, X P Song, Z B Sun, X B Ren, K Otsuka. Magnetodielectric effect from the onset of ferrimagnetic transition in CoCr2O4. Journal of Physics D: Applied Physics. 45 [26] (2012) 265001 10.1088/0022-3727/45/26/265001
 11. Chao Zhou, Wenfeng Liu, Dezhen Xue, Xiaobing Ren, Huixin Bao, Jinghui Gao, Lixue Zhang. Triple-point-type morphotropic phase boundary based large piezoelectric Pb-free material—Ba(Ti0.8Hf0.2)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3. Applied Physics Letters. 100 [22] (2012) 222910 10.1063/1.4724216
 12. Yonggang Yao, Chao Zhou, Duchao Lv, Dong Wang, Haijun Wu, Yaodong Yang, Xiaobing Ren. Large piezoelectricity and dielectric permittivity in BaTiO3-xBaSnO3system: The role of phase coexisting. EPL (Europhysics Letters). 98 [2] (2012) 27008 10.1209/0295-5075/98/27008
 13. Jian Zhang, Christoph Somsen, Tobias Simon, Xiangdong Ding, Sen Hou, Shuai Ren, Xiaobing Ren, Gunther Eggeler, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun. Leaf-like dislocation substructures and the decrease of martensitic start temperatures: A new explanation for functional fatigue during thermally induced martensitic transformations in coarse-grained Ni-rich Ti–Ni shape memory alloys. Acta Materialia. 60 [5] (2012) 1999-2006 10.1016/j.actamat.2011.12.014
2011
 1. Jian Zhang, Yu Wang, Xiangdong Ding, Zhen Zhang, Yumei Zhou, Xiaobing Ren, Dong Wang, Yuanchao Ji, Minghui Song, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun. Spontaneous strain glass to martensite transition in a Ti50Ni44.5Fe5.5strain glass. Physical Review B. 84 [21] (2011) 10.1103/physrevb.84.214201
 2. Jing-Hui Gao, Dezhen Xue, Lixue Zhang, Yu Wang, Huixin Bao, Chao Zhou, Wenfeng Liu, Wei Chen, Xiaobing Ren. Aging-induced domain memory in acceptor-doped perovskite ferroelectrics associated with ferroelectric-ferroelectric transition cycle. EPL (Europhysics Letters). 96 [3] (2011) 37001 10.1209/0295-5075/96/37001
 3. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Huixin Bao, Jinghui Gao, Chao Zhou, Xiaobing Ren. Large piezoelectric effect in Pb-free Ba(Ti,Sn)O3-x(Ba,Ca)TiO3 ceramics. Applied Physics Letters. 99 [12] (2011) 122901 10.1063/1.3640214
 4. Wenfeng Liu, Lixue Zhang, Wei Chen, Shengtao Li, Xiaobing Ren. Large digital-characterized electrostrain in Mn-doped (Pb,Sr)TiO3 electro-shape-memory ceramics. Applied Physics Letters. 99 [9] (2011) 092907 10.1063/1.3632079
 5. Jinghui Gao, Dezhen Xue, Yu Wang, Dong Wang, Lixue Zhang, Haijun Wu, Shengwu Guo, Huixin Bao, Chao Zhou, Wenfeng Liu, Sen Hou, Ge Xiao, Xiaobing Ren. Microstructure basis for strong piezoelectricity in Pb-free Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-(Ba0.7Ca0.3)TiO3 ceramics. Applied Physics Letters. 99 [9] (2011) 092901 10.1063/1.3629784
 6. Yu Wang, Xiaoping Song, Xiangdong Ding, Sen Yang, Jian Zhang, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. Stress changed damping and associated transforming behavior in a Ti48.5Ni51.5 strain glass. Applied Physics Letters. 99 [5] (2011) 051905 10.1063/1.3619830
 7. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. Martensite aging effects on the dynamic properties of Au–Cd shape memory alloys: Characteristics and modeling. Acta Materialia. 59 [12] (2011) 4999-5011 10.1016/j.actamat.2011.04.050
 8. Huixin Bao, Dezhen Xue, Yu Wang, Jinghui Gao, Lixue Zhang, Sen Yang, K. L. Yadav, Xiaobing Ren. A quantitative model for stabilization effect induced by ferroelectric aging. Journal of Applied Physics. 109 [12] (2011) 124103 10.1063/1.3596605
 9. Jian Zhang, Yu Wang, Xiangdong Ding, Zhen Zhang, Yumei Zhou, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Minghui Song. Stress-induced strain glass to martensite (R) transition in a Ti50Ni44.5Fe5.5alloy. Physical Review B. 83 [17] (2011) 10.1103/physrevb.83.174204
 10. Dezhen Xue, Yumei Zhou, Huixin Bao, Chao Zhou, Jinghui Gao, Xiaobing Ren. Elastic, piezoelectric, and dielectric properties of Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-50(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free ceramic at the morphotropic phase boundary. Journal of Applied Physics. 109 [5] (2011) 054110 10.1063/1.3549173
 11. 任 暁兵. 鉛代替圧電材料. 環境・エネルギー材料ハンドブック. 6.3 (2011) 402-410
2010
 1. Huixin Bao, Chao Zhou, Dezhen Xue, Jinghui Gao, Xiaobing Ren. A modified lead-free piezoelectric BZT–xBCT system with higherTC. Journal of Physics D: Applied Physics. 43 [46] (2010) 465401 10.1088/0022-3727/43/46/465401
 2. Junkai Deng, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Tetsuro Suzuki, Avadh Saxena, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. Origin of ultrafast annihilation effect of martensite aging: Atomistic simulations. Physical Review B. 82 [18] (2010) 10.1103/physrevb.82.184101
 3. Dong Wang, Yunzhi Wang, Zhen Zhang, Xiaobing Ren. Modeling Abnormal Strain States in Ferroelastic Systems: The Role of Point Defects. Physical Review Letters. 105 [20] (2010) 10.1103/physrevlett.105.205702
 4. Jinghui Gao, Dezhen Xue, Huixin Bao, Lixue Zhang, Chao Zhou, Wenfeng Liu, Wei Chen, Xiaobing Ren. Two-Step Ferroelectric to Paraelectric Transition Caused by Peak Aging. Ferroelectrics. 401 [1] (2010) 24-29 10.1080/00150191003670341
 5. Chao Zhou, Wenfeng Liu, Huixin Bao, Jinghui Gao, Dezhen Xue, Xiaobing Ren. Aging Effect in Acceptor-Donor Co-Doped Ferroelectrics. Ferroelectrics. 404 [1] (2010) 141-146 10.1080/00150193.2010.482481
 6. Huixin Bao, Jinghui Gao, Dezhen Xue, Chao Zhou, Lixue Zhang, Wenfeng Liu, Xiaobing Ren. Control of Ferroelectric Aging by Manipulating Point Defects. Ferroelectrics. 401 [1] (2010) 45-50 10.1080/00150191003670382
 7. Junkai Deng, Xiangdong Ding, Zhen Zhang, Turab Lookman, Tetsuro Suzuki, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Avadh Saxena, Xiaobing Ren. Evidence for short-time limit of martensite deaging in shape-memory alloys: Experiment and atomistic simulation. Applied Physics Letters. 97 [17] (2010) 171902 10.1063/1.3505494
 8. Dong Wang, Zhen Zhang, Jian Zhang, Yumei Zhou, Yu Wang, Xiangdong Ding, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren. Strain glass in Fe-doped Ti–Ni. Acta Materialia. 58 [18] (2010) 6206-6215 10.1016/j.actamat.2010.07.040
 9. Yumei Zhou, Dezhen Xue, Xiangdong Ding, Yu Wang, Jian Zhang, Zhen Zhang, Dong Wang, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. Strain glass in doped Ti50(Ni50−xDx) (D=Co, Cr, Mn) alloys: Implication for the generality of strain glass in defect-containing ferroelastic systems. Acta Materialia. 58 [16] (2010) 5433-5442 10.1016/j.actamat.2010.06.019
 10. Yu Wang, Yumei Zhou, Jian Zhang, Xiangdong Ding, Sen Yang, Xiaoping Song, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. Evolution of the relaxation spectrum during the strain glass transition of Ti48.5Ni51.5 alloy. Acta Materialia. 58 [14] (2010) 4723-4729 10.1016/j.actamat.2010.05.009
 11. Junkai Deng, Xiangdong Ding, Turab Lookman, Tetsuro Suzuki, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Avadh Saxena, Xiaobing Ren. Microscopic mechanism of martensitic stabilization in shape-memory alloys: Atomic-level processes. Physical Review B. 81 [22] (2010) 10.1103/physrevb.81.220101
 12. Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun, Evan Ma, Turab Lookman. Inverse martensitic transformation in Zr nanowires. Physical Review B. 81 [24] (2010) 10.1103/physrevb.81.245433
 13. Zhen Zhang, Yu Wang, Dong Wang, Yumei Zhou, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Phase diagram ofTi50−xNi50+x: Crossover from martensite to strain glass. Physical Review B. 81 [22] (2010) 10.1103/physrevb.81.224102
 14. Suzhi Li, Xiangdong Ding, Ju Li, Xiaobing Ren, Jun Sun, Evan Ma. High-Efficiency Mechanical Energy Storage and Retrieval Using Interfaces in Nanowires. Nano Letters. 10 [5] (2010) 1774-1779 10.1021/nl100263p
 15. Sen Yang, Huixin Bao, Chao Zhou, Yu Wang, Xiaobing Ren, Yoshitaka Matsushita, Yoshio Katsuya, Masahiko Tanaka, Keisuke Kobayashi, Xiaoping Song, Jianrong Gao. Large Magnetostriction from Morphotropic Phase Boundary in Ferromagnets. Physical Review Letters. 104 [19] (2010) 10.1103/physrevlett.104.197201
 16. Jinghui Gao, Dezhen Xue, Huixin Bao, Lixue Zhang, Chao Zhou, Wenfeng Liu, Wei Chen, Xiaobing Ren. Aging-induced two-step ferroelectric-to-paraelectric transition in acceptor-doped ferroelectrics. Applied Physics Letters. 96 [8] (2010) 082906 10.1063/1.3309697
 17. Xiaobing Ren, Yu Wang, Yumei Zhou, Zhen Zhang, Dong Wang, Genlian Fan, Kazuhiro Otsuka, Tetsuro Suzuki, Yuanchao Ji, Jian Zhang, Ya Tian, Sen Hou, Xiangdong Ding. Strain glass in ferroelastic systems: Premartensitic tweed versus strain glass. Philosophical Magazine. 90 [1-4] (2010) 141-157 10.1080/14786430903074771
2009
 1. Wenfeng Liu, Xiaobing Ren. Large Piezoelectric Effect in Pb-Free Ceramics. Physical Review Letters. 103 [25] (2009) 10.1103/physrevlett.103.257602
 2. Xiaobing Ren, Yu Wang, Kazuhiro Otsuka, Pol Lloveras, Teresa Castán, Marcel Porta, Antoni Planes, Avadh Saxena. Ferroelastic Nanostructures and Nanoscale Transitions: Ferroics with Point Defects. MRS Bulletin. 34 [11] (2009) 838-846 10.1557/mrs2009.234
 3. Yumei Zhou, Dezhen Xue, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Jun Sun, Xiaobing Ren. High temperature strain glass in Ti50(Pd50−xCrx) alloy and the associated shape memory effect and superelasticity. Applied Physics Letters. 95 [15] (2009) 151906 10.1063/1.3249580
 4. Y. Zhou, G. Fan, D. Xue, X. Ding, K. Otsuka, J. Sun, X. Ren. High damping capacity in a wide ambient-temperature range in hydrogen-doped and hydrogen-free Ti–45Pd–5Cr martensitic alloy. Scripta Materialia. 61 [8] (2009) 805-808 10.1016/j.scriptamat.2009.06.033
 5. Dezhen Xue, Jinghui Gao, Lixue Zhang, Huixin Bao, Wenfeng Liu, Chao Zhou, Xiaobing Ren. Aging effect in paraelectric state of ferroelectrics: Implication for a microscopic explanation of ferroelectric deaging. Applied Physics Letters. 94 [8] (2009) 082902 10.1063/1.3086876
2008
 1. Lixue Zhang, Emre Erdem, Xiaobing Ren, Rüdiger-A. Eichel. Reorientation of (MnTi″−VO••)× defect dipoles in acceptor-modified BaTiO3 single crystals: An electron paramagnetic resonance study. Applied Physics Letters. 93 [20] (2008) 202901 10.1063/1.3006327
 2. Sen Yang, Xiaobing Ren, Xiaoping Song. Evidence for first-order nature of the ferromagnetic transition in Ni, Fe, Co, andCoFe2O4. Physical Review B. 78 [17] (2008) 10.1103/physrevb.78.174427
 3. Y. Wang, X. Ren, K. Otsuka, A. Saxena. Temperature–stress phase diagram of strain glass Ti48.5Ni51.5. Acta Materialia. 56 [12] (2008) 2885-2896 10.1016/j.actamat.2008.02.032
 4. Xiangdong Ding, Jian Zhang, Yu Wang, Yumei Zhou, Tetsuro Suzuki, Jun Sun, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Experimental study of elastic constant softening prior to stress-induced martensitic transformation. Physical Review B. 77 [17] (2008) 10.1103/physrevb.77.174103
 5. Yu Wang, Xiao Bing Ren, Kazuhiro Otsuka. Strain Glass: Glassy Martensite. Materials Science Forum. 583 (2008) 67-84 10.4028/www.scientific.net/msf.583.67
 6. Zuyong Feng, Xiaobing Ren. Striking similarity of ferroelectric aging effect in tetragonal, orthorhombic and rhombohedral crystal structures. Physical Review B. 77 [13] (2008) 10.1103/physrevb.77.134115
 7. Genlian Fan, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren, Fuxing Yin. Twofold role of dislocations in the relaxation behavior of Ti–Ni martensite. Acta Materialia. 56 [3] (2008) 632-641 10.1016/j.actamat.2007.10.013
 8. Guo Ji, Zhen Zhang, Yong Liu, Xiangdong Ding, Jun Sun, Xiaobing Ren. Effect of surface oxidation on detwinning stress and transformation temperature of Ti–50Ni shape memory alloy. Journal of Alloys and Compounds. 448 [1-2] (2008) 171-176 10.1016/j.jallcom.2006.10.024
 9. Sen Yang, Xiaobing Ren. Noncubic crystallographic symmetry of a cubic ferromagnet: Simultaneous structural change at the ferromagnetic transition. Physical Review B. 77 [1] (2008) 10.1103/physrevb.77.014407
2007
 1. Huixin Bao, Lixue Zhang, Yu Wang, WenFeng Liu, Chao Zhou, Xiaobing Ren. Contrasting aging behavior of as-grown and annealed BaTiO3 single crystals grown by KF-flux technique. Applied Physics Letters. 91 [14] (2007) 142903 10.1063/1.2790480
 2. Yu Wang, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka, Avadh Saxena. Evidence for broken ergodicity in strain glass. Physical Review B. 76 [13] (2007) 10.1103/physrevb.76.132201
 3. Zuyong Feng, Xiaobing Ren. Aging effect and large recoverable electrostrain in Mn-doped KNbO3-based ferroelectrics. Applied Physics Letters. 91 [3] (2007) 032904 10.1063/1.2756355
 4. Jian Zhang, Genlian Fan, Yumei Zhou, Xiangdong Ding, Kazuhiro Otsuka, Keikichi Nakamura, Jun Sun, Xiaobing Ren. Does order–disorder transition exist in near-stoichiometric Ti–Ni shape memory alloys?. Acta Materialia. 55 [8] (2007) 2897-2905 10.1016/j.actamat.2006.12.028
2006
 1. Yu Wang, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. Shape Memory Effect and Superelasticity in a Strain Glass Alloy. Physical Review Letters. 97 [22] (2006) 10.1103/physrevlett.97.225703
 2. G. Fan, Y. Zhou, K. Otsuka, X. Ren, K. Nakamura, T. Ohba, T. Suzuki, I. Yoshida, F. Yin. Effects of frequency, composition, hydrogen and twin boundary density on the internal friction of Ti50Ni50−xCux shape memory alloys. Acta Materialia. 54 [19] (2006) 5221-5229 10.1016/j.actamat.2006.06.018
 3. Wenfeng Liu, Wei Chen, Liu Yang, Lixue Zhang, Yu Wang, Chao Zhou, Shengtao Li, Xiaobing Ren. Ferroelectric aging effect in hybrid-doped BaTiO3 ceramics and the associated large recoverable electrostrain. Applied Physics Letters. 89 [17] (2006) 172908 10.1063/1.2360933
 4. Genlian Fan, Yumei Zhou, Kazuhiro Otsuka, Xiaobing Ren. Ultrahigh damping in R-phase state of Ti–Ni–Fe alloy. Applied Physics Letters. 89 [16] (2006) 161902 10.1063/1.2363173
 5. Xiangdong Ding, Tetsuro Suzuki, Xiaobing Ren, Jun Sun, Kazuhiro Otsuka. Precursors to stress-induced martensitic transformations and associated superelasticity: Molecular dynamics simulations and an analytical theory. Physical Review B. 74 [10] (2006) 10.1103/physrevb.74.104111
 6. W.H. Wang, X. Ren. Flux growth of high-quality CoFe2O4 single crystals and their characterization. Journal of Crystal Growth. 289 [2] (2006) 605-608 10.1016/j.jcrysgro.2005.11.115
 7. Lixue, ZHANG, REN, Xiaobing. Aging behavior in single-domain Mn-doped BaTiO3 crystals: Implication for a unified microscopic explanation of ferroelectric aging. PHYSICAL REVIEW B. 73 [6] (2006) 094121-1-094121-9
 8. W. H. Wang, X. Ren, G. H. Wu. Martensitic microstructure and its damping behavior inNi52Mn16Fe8Ga24single crystals. Physical Review B. 73 [9] (2006) 10.1103/physrevb.73.092101
2005
 1. Y ZHOU, J ZHANG, G FAN, X DING, J SUN, X REN, K OTSUKA. Origin of 2-stage R-phase transformation in low-temperature aged Ni-rich Ti–Ni alloys. Acta Materialia. 53 [20] (2005) 5365-5377 10.1016/j.actamat.2005.08.013
 2. Shampa Sarkar, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. Evidence for Strain Glass in the Ferroelastic-Martensitic SystemTi50−xNi50+x. Physical Review Letters. 95 [20] (2005) 10.1103/physrevlett.95.205702
 3. Dazhi Sun, Xiaobing Ren, Kazuhiro Otsuka. Stabilization effect in ferroelectric materials during aging in ferroelectric state. Applied Physics Letters. 87 [14] (2005) 142903 10.1063/1.2084343
 4. K. Otsuka, X. Ren. Physical metallurgy of Ti–Ni-based shape memory alloys. Progress in Materials Science. 50 [5] (2005) 511-678 10.1016/j.pmatsci.2004.10.001
 5. L. X. Zhang, X. Ren. In situobservation of reversible domain switching in aged Mn-dopedBaTiO3single crystals. Physical Review B. 71 [17] (2005) 10.1103/physrevb.71.174108
2004
 1. L. X. Zhang, W. Chen, X. Ren. Large recoverable electrostrain in Mn-doped (Ba,Sr) TiO3 ceramics. Applied Physics Letters. 85 [23] (2004) 5658-5660 10.1063/1.1829394
 2. 範根蓮, Wei Chen, YANG, Sen, Jinhua Zhu, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro. Origin of abnormal multi-stage martensitic transformation behavior in aged Ni-rich Ti-Ni shape memory alloys. ACTA MATERIALIA. 52 [8] (2004) 4351-4362
 3. Xiaobing Ren. Large electric-field-induced strain in ferroelectric crystals by point-defect-mediated reversible domain switching. Nature Materials. 3 [2] (2004) 91-94 10.1038/nmat1051
 4. K. Otsuka, X. Ren. Mechanism of martensite aging effect. Scripta Materialia. 50 [2] (2004) 207-212 10.1016/j.scriptamat.2003.09.013

書籍 TSV

会議録 TSV

2009
 1. FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, OTSUKA, Kazuhiro, REN, Xiaobing, SUZUKI, Tetsuro, YIN, Fuxing. Comparison of the two relaxation peaks in the Ti50Ni48Fe2 alloy. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2009, 178-181
 2. L.X. Zhang, X. Ren, Y. Wang, X.Q. Ke, X.D. Ding, J. Sun. Novel electro-strain-effect in La-doped Pb(Zr,Ti)O<inf>3</inf> relaxor ferroelectrics. . 2009
2006
 1. REN, Xiaobing, Lixue, ZHANG. Electro-shape-memory effect in ferroelectric martensite. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2006, 1071-1076
 2. Lixue, ZHANG, REN, Xiaobing. Electro-shape- memory effect in Mn-doped BaTiO3 singel crystals and in-situ observation of the reversible domain switching. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2006, 354-359
 3. Ding Xiangdong, Suzuki Tetsuro, REN, Xiaobing, Sun Jun, OTSUKA, Kazuhiro. Study on elastic constant softening in stress-induced martensitic transformation by molecular dynamics simulations. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2006, 113-117
 4. ZHOU, Yumei, FAN, Genlian, ZHANG, Jian, Ding Xiangdong, REN, Xiaobing, Sun Jun, OTSUKA, Kazuhiro. Origin of the aging-induced 2-step R-phase transformation in Nickel-rich Ti-Ni alloys,. Materials Science and Engineering A. 2006, 602-607
 5. Yang Liu, LIU, Wenfeng, Chen Wei, WANG, Yu, Chao Xiaolong, REN, Xiaobing. Electro-shape memory effect in Mn-doped (Pb, Sr)TiO3 ceramics. Materials Science and Engineering A. 2006, 176-180
 6. ZHANG, Jian, FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, X. Ding, REN, Xiaobing, J. Sun, NAKAMURA, Keikichi, OTSUKA, Kazuhiro. The effect of solution-treatment temperature on martensitic transformation in Nickel-rich Ti-Ni SMAs. Materials Science and Engineering A. 2006, 608-611
 7. FAN, Genlian, REN, Xiaobing. Ti3Ni4 precipitation kinetics in polycrystalline Ni-rich Ti-Ni alloys. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2006, 622-626
 8. LIU, Wenfeng, Chen Wei, Liu Yanga, WANG, Yu, Lixue, ZHANG, Zhou Chao, Li Shengtao, REN, Xiaobing. Electro-shape-memory effect in compound doped BaTiO3 ferroelectric ceramics. Materials Science and Engineering A. 2006, 350-353
 9. SUZUKI, Tetsuro, SHIMONO, Masato, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro, ONODERA, Hidehiro. Study of martensitic transformation by use of Monte-Carlo method and molecular dynamics. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. 2006, 95-98
2005
 1. DAZHI, SUN, REN, Xiaobing, Yang SP, Luo HS, OTSUKA, Kazuhiro. Stabilization effect in BaTiO3 single crystal during aging below Tc. MATERIALS SCIENCE FORUM. 2005, 1169-1172
 2. WANG, Wenhong, REN, Xiaobing, Wu, G.H., Przybylski, M., Barthel, J., Kirschner, J.. Magnetism and transport properties of epitaxial Co2MnSi films. IEEE Transactions on Magnetics. 2005, 2805-2807
 3. NAKA, Takashi, MATSUSHITA, Akiyuki, REN, Xiaobing. Dielectric study in the relaxor system PMN-0.33PT under high pressure. proceedings of 2nd Asian Conference on High Pressure Research. 2005, -

口頭発表 TSV

2016
 1. REN, Xiaobing. Strain Glass as potential smart materials. International Conference on Ferromagnetic Shape Memory Alloys. 2016
2013
 1. REN, Xiaobing. Strain Glass as a New Perspective to Martensite/Ferroelastics. International Symposium on Non-ergodic Behavior in Martensite. 2013
2009
 1. REN, Xiaobing. Strain Glass -A New Frontier of Martensite Research. Ohio State University MSE Lecture. 2009
 2. REN, Xiaobing. 環境・エネルギー材料ハンドブック. MS&T 2009. 2009
 3. 任 暁兵. ナノマルテンサイト−Strain glass:新しい物理. 文科省133委員会. 2009
 4. REN, Xiaobing. AN ULTRAHIGH-PERFORMANCE NON-Pb PIEZOELECTRIC CERAMIC WITH d33&gt;600pC/N. Purdue University Lecture. 2009
 5. 張 禎, ディン シャンドン, 任 暁兵. Molecular dynamics simulations of martensitic transition in nano-sized particles. 日本金属学会2009年秋期講演大会. 2009
 6. 鄧 俊楷, ディン シャンドン, 大塚 和弘, 大塚和弘, 任 暁兵. Study of martensite aging in shape-memory alloys by an atomic-level simulations. 日本金属学会2009年秋期講演大会. 2009
 7. 王 宇, 周 玉美, 任 暁兵. Modeling of defects induced crossover form martensite to strain glass. 日本金属学会2009年秋期講演大会. 2009
 8. 周 玉美, 任 暁兵, 大塚 和弘. Ambient-temperature high damping capacity in Ti-45Pd-5Cr alloy. 日本金属学会2009年秋期講演大会. 2009
 9. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 鄧 俊楷, 劉 文鳳, 小野寺 秀博, 任 暁兵, 大塚 和弘. 構造相転移における合金組成の役割の分子動力学による検討. 日本金属学会2009年秋期大会. 2009
 10. REN, Xiaobing. AN ULTRAHIGH-PERFORMANCE NON-Pb PIEZOELECGTRIC CERAMIC WITH d33&gt;600pC/N. IMF-ISAF-2009 Conference. 2009
 11. L.X. Zhang, X. Ren, Y. Wang, X.Q. Ke, X.D. Ding, J. Sun. Novel electro-strain-effect in La-doped Pb(Zr,Ti)O<inf>3</inf> relaxor ferroelectrics. 18th IEEE International Symposium on the Applications of Ferroel. 2009
 12. 周 玉美, 任 暁兵. Room temperature strain glass in Cr-doped Ti-Pd alloy and associated high damping capacity. 日本金属学会2009年春期大会. 2009
 13. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 範 根蓮, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. 分子動力学法による温度と不純物濃度に支配された臨界点の存在可能性の検討. 日本金属学会2009年春期大会. 2009
 14. 楊 森, 任 暁兵. 1st order nature of ferromagnetic transition. 日本物理学会第64回年次大会. 2009
 15. 張 禎, 任 暁兵. The role of point defects in forming strain glass Ti-Ni. 日本金属学会2009年春期大会. 2009
 16. 王 宇, 任 暁兵. Stress-dependent dynamic mechanical behavior of strain glass. 日本金属学会2009年春期大会. 2009
 17. 任 暁兵. Strain glass in ferroelastic systems -- difference between premartensitic tweed and strain glass. 日本金属学会2009年春期大会. 2009
2008
 1. REN, Xiaobing. Strain Glass -A New Form of Martensite. Jim Krumhansl Symposium 2008. 2008
 2. XUE, Dezhen, REN, Xiaobing. Aging effect in paraelectric state of ferroelectrics. The 6th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-6). 2008
 3. REN, Xiaobing. Origin of ferroelectric aging and the associated novel effect. MS&T 2008. 2008
 4. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘. マルテンサイト変態における乱雑性の役割. 2008年日本金属学会秋期大会. 2008
 5. 周 玉美, 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. Ergodicity breaking of normal martensitic and strain glass transition in TiNi alloys. 金属学会秋季大会. 2008
 6. 範 根蓮, 大塚 和弘, 任 暁兵. Twin Boundary-H Interaction in Shape Memory Alloys. 金属学会秋季大会. 2008
 7. 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. The relaxation behavior in the dynamic freezing transition of strain glass. 金属学会秋季大会. 2008
 8. 任 暁兵. 新しい物理と物性. 第2回変位型相変態を利用した構造・機能性材料研究会. 2008
 9. REN, Xiaobing, YANG, Sen. Ferromagnetic transition involves a simultaneous structural change. ICEM 2008: International Conference on Electronic Materials. 2008
 10. FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, OTSUKA, Kazuhiro, YIN, Fuxing, REN, Xiaobing. Origin of the Relaxation Behavior in the Martensitic States of Ti-Ni-based Shape Memory Alloys. ICIFMS-15. 2008
 11. REN, Xiaobing. Strain Glass -A New Horizon of Martensite Research. ICOMAT. 2008
 12. REN, Xiaobing. Glassy Martensite. CIMTEC 2008. 2008
 13. 王 宇, 任 暁兵. Relaxation spectrum of the strain glass transition. 日本金属学会2008年春期講演大会. 2008
 14. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, ディン シャンドン, 範 根蓮, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. マルテンサイト変態阻止に伴うB2相力学特性の分子動力学法による研究. 日本金属学会2008年春期大会. 2008
 15. 張 建, 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. A new kind of stress-induced strain-glass to martensite transition in strain glass. 日本金属学会春季大会. 2008
 16. 楊 森, 任 暁兵. Evidence for simultaneous structural change at ferromagnetic transition. 日本物理学会 第63回年次大会. 2008
 17. シェ デゼン, 任 暁兵. Aging effect in paraelectric state of ferroelectrics. 日本セラミックス協会 2008年会. 2008
 18. 鮑 慧新, 任 暁兵. How to control the ferroelectric aging?. 日本セラミックス協会 2008年会. 2008
 19. 周 超, 任 暁兵. Study on aging effect in Fe and La co-doped BaTiO3. 日本セラミックス協会 2008大会 . 2008
 20. 劉 文鳳, 任 暁兵. Direct piezoelectric effect in the hybrid doped BaTiO3 ceramics. 日本セラミックス協会 2008年会. 2008
 21. 任 暁兵. 新しい原理による電歪効果及び新規非鉛圧電材料. 技術情報協会研究会. 2008
2007
 1. 任 暁兵, 羽田 肇. 新しい原理に基づく巨大電歪効果の発見及び鉛フリーの高性能圧電/電歪材料の開発. 新技術導入活用研究会. 2007
 2. ZHANG, Jian, FAN, Genlian, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro. The effect of oxidation in the heat-treatments of Ti-Ni shape memory alloys. SMST 2007. 2007
 3. LIU, Wenfeng, REN, Xiaobing. Electric-filed induced shape memory effect and a」輅ng effect in hybrid doped BaTiO3 . SMST-2007. 2007
 4. BAO, Huixin, LIU, Wenfeng, WANG, Yu, REN, Xiaobing. Aging behavior of Electro-Shape-Memory Piezoelectric BaTiO3 single crystals. SMST-2007. 2007
 5. WANG, Yu, REN, Xiaobing. Shape memory effect and superelasticity in a non-martensitic . SMST-2007. 2007
 6. FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, OTSUKA, Kazuhiro, REN, Xiaobing. High damping capacity in martensitic states of Ti-Ni based shape memory alloys . SMST-2007. 2007
 7. REN, Xiaobing. New frontiers in martensite: glassy martensite and associated new shape memory. PRICM-6. 2007
 8. ディン シャンドン, 任 暁兵. Experimental study on elastic constant C’ softening prior to. 日本金属学会2007年秋期(第141回)大会. 2007
 9. REN, Xiaobing. Nano-domained Martensite: Strain glass. E-MRS Fall Meeting 2007. 2007
 10. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, ディン シャンドン, 任 暁兵, 大塚 和弘. マルテンサイト変態阻止に対する大局的および局所的効果の分子動力学による検討. 日本金属学会2007年秋期大会. 2007
 11. 王 宇, 任 暁兵. Temperature-Stress phase diagram of Ti48.5Ni51.5 strain glass. 日本金属学会2007年秋期(第141回)大会. 2007
 12. 範 根蓮, 大塚 和弘, 任 暁兵, 殷 福星. Two-fold roles of dislocation on the relaxation behavior in Ti-Ni alloy. 日本金属学会2007年秋期(第141回)大会. 2007
 13. 張 建, 王 宇, 周 玉美, 任 暁兵. The effect of N on the strain glass formation ability in TiNi system. 日本金属学会2007年秋期(第141回)大会. 2007
 14. 劉 文鳳, 任 暁兵. Ferroelectric aging effect in hybrid doped BaTiO3 ceramics and the associated large recoverable electrostrain. 日本セラミックス協会第20回秋季シンポジウム. 2007
 15. 鮑 慧新, 劉 文鳳, 任 暁兵. Contrasting aging behavior of as-grown and annealed BaTiO3single crystals grown by KF flux technique. 日本セラミクス協会第20回秋季シンポジウム. 2007
 16. 任 暁兵. 強誘電体における可逆的なドメイン変換による巨大電歪効果. 日本セラミックス協会第20回秋季シンポジウム. 2007
 17. 王 宇, 任 暁兵. Shape memory effect and superelasticity in a strain glass alloy. 日本金属学会第140回春季大会. 2007
 18. 周 玉美, 王 宇, 任 暁兵. Strain Glass in Ti-Pd50-x-Vx Alloys and Associated High Damping Behavior. 日本金属学会第140回春季大会. 2007
 19. 楊 森, 任 暁兵. Crystallization behavior of melt-spun nanocomposite of Nd2Fe14B/a-Fe magnet with Ti addition. 日本金属学会第140回春季大会. 2007
 20. 張 建, 王 宇, 任 暁兵. Interstitial point defects induced strain glass in TiNi system. 日本金属学会第140回春季大会. 2007
2006
 1. 羽田 肇, 小出 康夫, 石田 章, 任 暁兵. センサ材料の欠陥制御と機能. 日本セラミックス協会 第19回秋季シンポジウム. 2006
 2. 範 根蓮, 周 玉美, 大塚 和弘, 任 暁兵. Ultra-high damping in R-phase state of Ti-Ni-Fe alloy. JIM Fall Annual Meeting 2006. 2006
 3. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. 分子動力学法によるマルテンサイト相における内部摩擦の点欠陥濃度依存性. 日本金属学会2006年秋期大会. 2006
 4. 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. Long time relaxation in a frozen strain glass state. Autumn Meeting og the Japan Institute of Metals. 2006
 5. 劉 文鳳, 任 暁兵. Recoverable domain switching under stress field in hybrid doped BaTiO3 ceramics. 日本金属学会. 2006
 6. 楊 森, 任 暁兵. Dielectric and Mechanical Relaxation in Cobalt Ferrites at Low Frequencies. 2006年秋期(第139回)大会. 2006
 7. 周 玉美, 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. Defect effect on the transformation behavior of Ti50Ni50-x Mnx alloys. JIM Fall Annual meeting 2006. 2006
 8. 張 建, 範 根蓮, 周 玉美, DING Xiangdong, 任 暁兵, Sun Jun, Nakamura Keikichi, Otsuka Kazuhiro. Eutectic reaction in near-equi-atomic Ti-Ni alloys due to oxidation. 2006 Autumn Meeting of The Japan Institute of Metals. 2006
 9. REN, Xiaobing. New frontiers in martensite: glassy martensite. European Symposium onMartensitic Transformation. 2006
 10. ZHANG, Jian, FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, DING Xiangdong, REN, Xiaobing, SUN Jun, Nakamura Keikichi, Otsuka Kazuhiro. An eutectic reaction in near-equi-atomic Ti-Ni alloys due to oxidation. European Symposium on Martensitic Transformations. 2006
 11. WANG, Yu, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro. Evidence for the existence of a strain glass state in Ni-rich Ti-Ni alloys by quasi-static strain measurements. European Symposium on Martensitic Transformations. 2006
 12. ZHOU, Yumei, WANG, Yu, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro. Evidence for strain glass in Ti50Ni50-x Mnx ternary alloys. European Symposium on Martensitic Transformaitons. 2006
 13. FAN, Genlian, ZHOU, Yumei, K. Otsuka, REN, Xiaobing, K. Nakamura, T. Ohba, T. Suzuki, I. Yoshida, YIN, Fuxing. Influences on the relaxation behaviour in Ti50Ni30Cu20 shape memory alloys . European Symposium on Martensitic Transformations. 2006
 14. LIU, Wenfeng, REN, Xiaobing. Aging effect in hybrid doped BaTiO3 ceramics and the associated large recoverable electrostrain. The 5th Asian Meeting on Ferroelectrics . 2006
 15. 劉 文鳳, 任 暁兵. Aging effect on electrostrain property . 金属学会春大会. 2006
 16. 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. Evidence for strain glass in Ti48.5Ni51.5 alloy by quasi-static strain measurement. 金属学会春大会. 2006
 17. 張 立学, 任 暁兵. Electric-field induced shape-memory-effect in (PbLa8)(Zr65Ti35)O3 relaxor ferroelectrics. 金属学会春大会. 2006
 18. 任 暁兵, ShampaA. SARKAR, 王 宇, 大塚 和弘. 新しいガラス状態:マルテンサイトのstrain glass . 金属学会春大会. 2006
 19. 周 玉美, 王 宇, 任 暁兵, 大塚 和弘. Evidence for Strain Glass in Ti50Ni50-aXa(X=Fe, Mn, Cr, Co, V) Ternary Systems. 金属学会春大会. 2006
2005
 1. 劉 文鳳, 張 立学, 任 暁兵. Unique hybrid doping effect on ferroelectric and electrostrain properties of BaTiO3 ceramics. 金属学会秋大会. 2005
 2. Zhang Jian, 範 根蓮, 任 暁兵, 大塚 和弘. Nonexistence of order-disorder transition in Ti-Ni alloy. 金属学会秋大会. 2005
 3. 張 立学, 任 暁兵. The effect of hetero-valence dopant on the aging problem of ferroelectrics. 金属学会秋大会. 2005
 4. 範 根蓮, 大塚 和弘, 任 暁兵, 中村 恵吉, 殷 福星. Frequency dependence of the “broad peak” in the internal friction of Ti-Ni-Cu alloys. 金属学会秋大会. 2005
 5. 王 宇, 張 立学, 任 暁兵. The role of defect dipoles in relaxor behavior of ferroelectrics. 金属学会秋大会. 2005
 6. 周 玉美, 範 根蓮, Zhang Jian, 任 暁兵, 大塚 和弘. Understanding of multi-stage R-phase transformation in aged Ni-rich Ti-Ni alloys. 金属学会秋大会. 2005
 7. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 範 根蓮, 任 暁兵, 大塚 和弘. 形状記憶合金マルテンサイト相における内耗の振幅、周波数依存性. 日本金属学会2005年秋期大会. 2005
 8. SUZUKI, Tetsuro, SHIMONO, Masato, FAN, Genlian, REN, Xiaobing, OTSUKA, Kazuhiro. Temperature, amplitude and frequency dependence of internal friction in martensite of Ti50Ni50 shape memory alloy. ICIFMS-14(14th International Conference on Internal Friction and. 2005
 9. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. Damping capacity in martensite of shape memory alloys. 日本金属学会2005年春期大会. 2005
 10. 王 文洪, 任 暁兵. Magnetic properties and magnetostructural phase transitions in Fe-doped Ni2MnGa alloys. 金属学会春季大会. 2005
 11. 範 根蓮, 任 暁兵. Abnormal reverse transformation behavior of aged Ni-rich Ti-Ni alloys. 金属学会春季大会. 2005
 12. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵. Study of damping capacity in shape memory alloys by molecular dynamics and zero temperature Monte Carlo method. 第3回NIMSコンファレンス. 2005
2004
 1. 任 暁兵. 新しい原理による巨大電歪効果. 筑波新技術講座. 2004
 2. Shampa A. SARKAR, 任 暁兵. Influence of thermal fluctuations on the thermomagnetic phase diagram of Bi2Sr2CaCu2O8. 日本金属学会 秋期大会. 2004
 3. 張立学, 任 暁兵. The effect of doping sites on the recoverable electro-strain behavior in BaTiO3 single crystals. 日本金属学会秋期大会. 2004
 4. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. イジング・スピンモデルを用いたマルテンサイト相双晶境界の解析. 日本金属学会2004年秋期大会. 2004
 5. 王 文洪, 任 暁兵. Transformation enthalpy difference between forward and reverse transformation. 日本金属学会 秋期大会. 2004
 6. Shampa A. SARKAR, 任 暁兵. Stepwise amorphization of the flux line lattice in ternary stannide single crystal Yb3Rh4Sn13. 日本金属学会秋期大会. 2004
 7. 張立学, 任 暁兵. Large recoverable electro-strain in La doped Pb(Zr,Ti)O3 ferroelectric ceramics. 日本金属学会秋期大会. 2004
 8. 範根蓮, 任 暁兵, 大塚 和弘. Ti3Ni4 precipitation kinetics in polycrystalline Ni-rich Ti-Ni alloys. 日本金属学会 秋期大会. 2004
 9. REN, Xiaobing. Giant electro-strain in ferroelectrics by point-defect-mediated reversible domain switching. The 20th General Conference of the Condensed Matter Division of . 2004
 10. REN, Xiaobing. THEORETICAL MODELING AND COMPUTER SIMULATION OF FERROIC TRANSITIONS. 3rd International conference on computational modeling and simul. 2004
 11. REN, Xiaobing. Giant electro-strain by point-defect mediatedreversible domain switching. 41th ICAT smart actuator symposium. 2004
 12. ShampaA. SARKAR, 任 暁兵. HRTEM observation of Lightly doped (La,Sr)2CuO4 and its ferroelastic domains. 金属学会春大会. 2004
 13. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. マルテンサイト相における音波吸収過程の分子動力学による検討. 日本金属学会2004年春期大会. 2004
 14. 鈴木 哲郎, 下野 昌人, 任 暁兵, 大塚 和弘, 小野寺 秀博. マルテンサイト相におけるゴム状振る舞いのモンテカルロ法、分子動力学法による解析. 日本金属学会2004年春期大会. 2004
 15. REN, Xiaobing. Giant electric-field induced strain in ferroelectric crystals by point-defect mediated reversible domain switching. Annual APS March Meeting 2004. 2004
 16. 任 暁兵. 強誘電体における時効による可逆的な巨大電歪効果――理論. 金属学会春大会. 2004

その他の文献 TSV

2008
 1. 任 暁兵. 歪ガラス合金における形状記憶効果と超弾性. 工業材料. 56 [1] (2008) 56-57
 2. 任 暁兵, 劉 文鳳. 鉛(Pb)代替圧電材料. レアメタルの代替材料技術とリサイクル技術. (2008) 101-105

特許 TSV

登録特許
 1. 特許第5344456号 非鉛系圧電材料 (2013)
 2. 特許第4997521号 圧電材料と非線形圧電素子 (2012)
 3. 特許第4698161号 圧電材料とその製造方法 (2011)
公開特許出願
 1. No: 2019201353 非鉛圧電材料、及びその製造方法 (2019)
 2. No: WO2009/113535 非鉛系圧電材料 (2009)
 3. 特開2008133494号 形状記憶部材と超弾性部材 (2008)
 4. No: WO2006/052033A1 圧電材料と非線形圧電素子 (2006)
 5. 特開1628351号 非線形圧電素子の製造方法および非線形圧電素子 (2006)
外国特許
 1. No. EP2251313A4 NON-LEAD-TYPE PIEZOELECTRIC MATERIAL (2012)
 2. No. KR2011016864A NON-LEAD-TYPE PIEZOELECTRIC MATERIAL (2011)
 3. No. US20110037015A1 LEAD-FREE PIEZOELECTRIC MATERIAL (2011)
 4. No. CN101970374A Non-lead-type piezoelectric material (2011)
 5. No. EP2251313A1 NON-LEAD-TYPE PIEZOELECTRIC MATERIAL (2010)
 6. No. WO2009113535A1 NON-LEAD-TYPE PIEZOELECTRIC MATERIAL (2009)
 7. No. EP1628351A4 PIEZOELECTRIC MATERIAL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND NON-LINEAR PIEZOELECTRIC ELEMENT (2009)
 8. No. US20060279178A1 Piezoelectric material, manufacturing method thereof, and non-linear piezoelectric element (2006)
 9. No. KR2006073890A PIEZOELECTRIC MATERIAL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND NON-LINEAR PIEZOELECTRIC ELEMENT (2006)
 10. No. CN1788365A Piezoelectric material, manufacturing method thereof, and non-linear piezoelectric element (2006)
 11. No. WO2006052033A1 PIEZOELECTRIC MATERIAL AND NONLINEAR PIEZOELECTRIC ELEMENT (2006)
 12. No. EP1628351A1 PIEZOELECTRIC MATERIAL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND NON-LINEAR PIEZOELECTRIC ELEMENT (2006)
 13. No. WO2004102689A1 PIEZOELECTRIC MATERIAL, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND NON-LINEAR PIEZOELECTRIC ELEMENT (2004)

▲ページトップへ移動