SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 達 博

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2023
 1. Bo Da, Long Cheng, Xun Liu, Kunji Shigeto, Kazuhito Tsukagoshi, Toshihide Nabatame, Zejun Ding, Yang Sun, Jin Hu, Jiangwei Liu, Daiming Tang, Han Zhang, Zhaoshun Gao, Hongxuan Guo, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Cylindrically symmetric rotating crystals observed in crystallization process of InSiO film. Science and Technology of Advanced Materials: Methods. 3 [1] (2023) 10.1080/27660400.2023.2230870
 2. Z. Li, J. M. Gong, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési, R. G. Zeng, Z. J. Ding. Improved reverse Monte Carlo analysis of optical property of Fe and Ni from reflection electron energy loss spectroscopy spectra. Scientific Reports. 13 [1] (2023) 12480 10.1038/s41598-023-38769-4
 3. Hongxin Wang, Han Zhang, Ryo Tamura, Bo Da, Shimaa A. Abdellatef, Ikumu Watanabe, Nobuyuki Ishida, Daisuke Fujita, Nobutaka Hanagata, Tomoki Nakagawa, Jun Nakanishi. Mapping stress inside living cells by atomic force microscopy in response to environmental stimuli. Science and Technology of Advanced Materials. 24 [1] (2023) 10.1080/14686996.2023.2265434
 4. M.S.S. Khan, S.F. Mao, Y.B. Zou, D.B. Lu, B. Da, Y.G. Li, Z.J. Ding. An extensive theoretical quantification of secondary electron emission from silicon. Vacuum. 215 (2023) 112257 10.1016/j.vacuum.2023.112257
 5. J. M. Gong, M. S. S. Khan, B. Da, H. Yoshikawa, S. Tanuma, Z. J. Ding. A theoretical characterization method for non-spherical core–shell nanoparticles by XPS. Physical Chemistry Chemical Physics. 25 [31] (2023) 20917-20932 10.1039/d3cp01413d
 6. J.M. Gong, K. Tőkési, X. Liu, B. Da, H. Yoshikawa, S. Tanuma, Z.J. Ding. Determination of electron inelastic mean free path and stopping power of hafnium dioxide. Results in Physics. 51 (2023) 106609 10.1016/j.rinp.2023.106609
 7. Xun Liu, Dabao Lu, Zhufeng Hou, Kenji Nagata, Bo Da, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Yang Sun, Zejun Ding. Establishment and validation of an electron inelastic mean free path database for narrow bandgap inorganic compounds with a machine learning approach. Physical Chemistry Chemical Physics. 25 [27] (2023) 17923-17942 10.1039/d2cp04393a
 8. Bo Da, Z. J. Ding. Exploring the absolute yield curve of secondary electrons using machine learning methods. Physical Chemistry Chemical Physics. 25 [26] (2023) 17238-17256 10.1039/d3cp01443f
 9. M. S. S. Khan, S. F. Mao, Y. B. Zou, Y. G. Li, B. Da, Z. J. Ding. Uncertainty evaluation of Monte Carlo simulated line scan profiles of a critical dimension scanning electron microscope (CD-SEM). Journal of Applied Physics. 133 [24] (2023) 10.1063/5.0153379
 10. Tingting Zuo, Meng Wang, Jiangli Xue, Yadong Ru, Yue Wu, Fazhu Ding, Bo Da, Zhuang Xu, Peter K. Liaw, Zhaoshun Gao, Li Han, Liye Xiao. Investigation on the novel copper-based composite conductors synergistically improved by in-situ generated graphene and nanoparticles. Materials Characterization. 200 (2023) 112863 10.1016/j.matchar.2023.112863
 11. JiaHao Yao, Hongxuan Guo, Ziqing Yin, Chang Liu, Bo Da, Zheng Liu, Yajie Chu, Li Zhong, Litao Sun. Application of optical flow algorithm for drift correction in electron microscopy images. Review of Scientific Instruments. 94 [5] (2023) 10.1063/5.0129291
 12. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Yasuo Koide. Electrical Properties of Boron-Doped Diamond MOSFETs With Ozone as Oxygen Precursor for Al2O3 Deposition. IEEE Transactions on Electron Devices. 70 [5] (2023) 2199-2203 10.1109/ted.2023.3256349
 13. Yang Sun, Mikhail I. Mendelev, Feng Zhang, Xun Liu, Bo Da, Cai‐Zhuang Wang, Renata M. Wentzcovitch, Kai‐Ming Ho. Ab Initio Melting Temperatures of Bcc and Hcp Iron Under the Earth’s Inner Core Condition. Geophysical Research Letters. 50 [5] (2023) 10.1029/2022gl102447
 14. Fan Cheng, Yonggang Li, Qirong Zheng, Liuming Wei, Chuanguo Zhang, Bo Da, Zhi Zeng. Sensitivity of ion implantation to low-energy electronic stopping cross-sections. Radiation Physics and Chemistry. 204 (2023) 110681 10.1016/j.radphyschem.2022.110681
 15. Daqian Si, Zhihao Zhang, Zhiqiang Wang, Yinci Chen, Xu Gao, Bo Da, Hongxuan Guo, Litao Sun. Nanostructured Poly(ethylene glycol) Diacrylate-Based Hydrogels Printed by Focused Electron Beam-Induced Deposition: Implications for Nanosensors. ACS Applied Nano Materials. 6 [4] (2023) 2366-2373 10.1021/acsanm.2c04407
 16. Ovidiu Cretu, Dai-Ming Tang, Da-Bao Lu, Bo Da, Yoshihiro Nemoto, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Zejun Ding, Koji Kimoto. Nanometer-level temperature mapping of Joule-heated carbon nanotubes by plasmon spectroscopy. Carbon. 201 (2023) 1025-1029 10.1016/j.carbon.2022.10.006
2022
 1. Junbo Gong, Duoqi Gao, Zengyang Ma, Xuke Yang, Junjun Zhang, Xinxing Liu, Chao Chen, Jiang Tang, DA, Bo, Jianmin Li, Guojia Fang, Xudong Xiao. Over 11% Efficient CuGaSe2Solar Cells Without Using KCN Treatment. Solar RRL. 6 [12] (2022) 2200766-1-2200766-9
 2. Junbo Gong, Duoqi Gao, Zengyang Ma, Xuke Yang, Junjun Zhang, Xinxing Liu, Chao Chen, Jiang Tang, Bo Da, Jianmin Li, Guojia Fang, Xudong Xiao. Over 11% Efficient CuGaSe2 Solar Cells Without Using KCN Treatment. Solar RRL. 6 [12] (2022) 10.1002/solr.202200766
 3. Longfei Zhang, Yang Sun, Yiguang Jiang, Bo Da, Juan Du, Shuaipeng Wang, Sisheng Qi, Zhiyong Yang, Long Zhang, Jin He. Transparent fluoride glass-ceramics with phase-selective crystallization for middle IR photonics. Journal of Materials Chemistry C. 10 [36] (2022) 12947-12956 10.1039/d2tc02627a
 4. Tingting Zuo, Meng Wang, Jiangli Xue, Yadong Ru, Ling Zhang, Bo Da, Yue Wu, Zhuang Xu, Zhaoshun Gao, Peter K. Liaw, Li Han, Liye Xiao. Superior electrical conductivity-strength combination of an in-situ fabricated La2O3-doped copper/graphene composite conductor. Carbon. 197 (2022) 455-465 10.1016/j.carbon.2022.06.086
 5. B. Da, X. Liu, J.M. Gong, Z.H. Zhang, Z.J. Ding, N.T. Cuong, J. Hu, J.W. Liu, Z.S. Gao, H.X. Guo, H.X. Wang, H. Zhang, Y. Harada, H. Yoshikawa, S. Tanuma. Emitted secondary Electrons: In vacuo plasmon energy gain observation using a Three-Point probe method. Applied Surface Science. 596 (2022) 153616 10.1016/j.apsusc.2022.153616
 6. Qi Wang, Yue Wang, Jinjue Zeng, Chen Zhang, Pengyuan Liu, Tianliang Hao, Rui Ding, Xiangfen Jiang, Ya Zhang, Bo Da, Jianguo Liu, Guo Hong, Weigao Xu, Zhen Meng, Xue-Bin Wang. Zinc-guided 3D graphene bulk materials for high-performance binder-free anodes of potassium-ion batteries. Journal of Power Sources. 540 (2022) 231613 10.1016/j.jpowsour.2022.231613
 7. B. Da, X. Liu, L. H. Yang, J. M. Gong, Z. J. Ding, H. Shinotsuka, J. W. Liu, H. Yoshikawa, S. Tanuma. Evaluation of dielectric function models for calculation of electron inelastic mean free path. Journal of Applied Physics. 131 [17] (2022) 10.1063/5.0085984
 8. Zhihao Zhang, Hongxuan Guo, Bo Liu, Dali Xian, Xuanxuan Liu, Bo Da, Litao Sun. Understanding Complex Electron Radiolysis in Saline Solution by Big Data Analysis. ACS Omega. 7 [17] (2022) 15113-15122 10.1021/acsomega.2c01010
 9. Krishna Pandey, Rabindra Basnet, Jian Wang, Bo Da, Jin Hu. Evolution of electronic and magnetic properties in the topological semimetal SmSbxTe2−x. Physical Review B. 105 [15] (2022) 155139 10.1103/physrevb.105.155139
 10. Feng Zheng, Yang Sun, Renhai Wang, Yimei Fang, Feng Zhang, Bo Da, Shunqing Wu, Cai-Zhuang Wang, Renata M. Wentzcovitch, Kai-Ming Ho. Structure and motifs of iron oxides from 1 to 3 TPa. Physical Review Materials. 6 [4] (2022) 043602 10.1103/physrevmaterials.6.043602
 11. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Bo Da, Yasuo Koide. Investigation of Ohmic Contact Resistance, Surface Resistance, and Channel Resistance for Hydrogen-Terminated Diamond MOSFETs. IEEE Transactions on Electron Devices. 69 [3] (2022) 1181-1185 10.1109/ted.2022.3140699
 12. Zhaoshun Gao, Tingting Zuo, Meng Wang, Ling Zhang, Bo Da, Yadong Ru, Jiangli Xue, Yue Wu, Li Han, Liye Xiao. In-situ graphene enhanced copper wire: A novel electrical material with simultaneously high electrical conductivity and high strength. Carbon. 186 (2022) 303-312 10.1016/j.carbon.2021.10.015
2021
 1. Z.J. Ding, Chao Li, Bo Da, Jiangwei Liu. Charging effect induced by electron beam irradiation: a review. Science and Technology of Advanced Materials. 22 [1] (2021) 932-971 10.1080/14686996.2021.1976597
 2. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Yasuo Koide. Boron-Doped Diamond MOSFETs With High Output Current and Extrinsic Transconductance. IEEE Transactions on Electron Devices. 68 [8] (2021) 3963-3967 10.1109/ted.2021.3087115
 3. Cong Chen, Jiwei Liang, Junjun Zhang, Xinxing Liu, Xinxing Yin, Hongsen Cui, Haibing Wang, Chen Wang, Zaifang Li, Junbo Gong, Qianqian Lin, Weijun Ke, Chen Tao, Bo Da, Zejun Ding, Xudong Xiao, Guojia Fang. Interfacial engineering of a thiophene-based 2D/3D perovskite heterojunction for efficient and stable inverted wide-bandgap perovskite solar cells. Nano Energy. 90 (2021) 106608 10.1016/j.nanoen.2021.106608
 4. Lihao Yang, Bo Da, Károly Tőkési, Z. J. Ding. Individual separation of surface, bulk and Begrenzungs effect components in the surface electron energy spectra. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 5954 10.1038/s41598-021-85429-6
 5. Zhong-Hai Ji, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Chien-Ming Chen, Torbjörn E. M. Nordling, Zheng-De Zhang, Cui-Lan Ren, Bo Da, Xin Li, Shu-Yu Guo, Chang Liu, Hui-Ming Cheng. High-throughput screening and machine learning for the efficient growth of high-quality single-wall carbon nanotubes. Nano Research. 14 [12] (2021) 4610-4615 10.1007/s12274-021-3387-y
 6. L. H. Yang, J. M. Gong, A. Sulyok, M. Menyhárd, G. Sáfrán, K. Tőkési, B. Da, Z. J. Ding. Optical properties of amorphous carbon determined by reflection electron energy loss spectroscopy spectra. Physical Chemistry Chemical Physics. 23 [44] (2021) 25335-25346 10.1039/d1cp02447g
 7. Krishna Pandey, Debashis Mondal, John William Villanova, Joseph Roll, Rabindra Basnet, Aaron Wegner, Gokul Acharya, Md Rafique Un Nabi, Barun Ghosh, Jun Fujii, Jian Wang, Bo Da, Amit Agarwal, Ivana Vobornik, Antonio Politano, Salvador Barraza‐Lopez, Jin Hu. Magnetic Topological Semimetal Phase with Electronic Correlation Enhancement in SmSbTe. Advanced Quantum Technologies. 4 [10] (2021) 2100063 10.1002/qute.202100063
 8. Lihao Yang, Abrar Hussain, Shifeng Mao, Bo Da, Károly Tőkési, Z.J. Ding. Electron backscattering coefficients of molybdenum and tungsten based on the Monte Carlo simulations. Journal of Nuclear Materials. 553 (2021) 153042 10.1016/j.jnucmat.2021.153042
 9. Jiwei Liang, Cong Chen, Xuzhi Hu, Meng Xiao, Chen Wang, Fang Yao, Jing Li, Haibing Wang, Jingwang He, Bo Da, Zejun Ding, Weijun Ke, Chen Tao, Guojia Fang. Revealing the Mechanism of π Aromatic Molecule as an Effective Passivator and Stabilizer in Highly Efficient Wide‐Bandgap Perovskite Solar Cells. Solar RRL. 5 [8] (2021) 2100249 10.1002/solr.202100249
 10. Dabao Lu, Zhufeng Hou, Huimin Li, Bo Da, Z.J. Ding. Effect of single-hydrogen-induced out-of-plane passivation on plasmon excitation in nanostructured graphene. Applied Surface Science. 553 (2021) 149558 10.1016/j.apsusc.2021.149558
 11. Dabao Lu, Keisuke Goto, Bo Da, Jiangwei Liu, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Z.J. Ding. Secondary electron-, Auger electron- and reflected electron-spectroscopy study on sp2-hybridization carbon materials: HOPG, carbon glass and carbon fiber. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 250 (2021) 147086 10.1016/j.elspec.2021.147086
 12. Long Cheng, Lihao Yang, Rongguang Zeng, Yi Ming, Bo Da, Zejun Ding. Theoretical Perspective of Atomic Resolution Secondary Electron Imaging. The Journal of Physical Chemistry C. 125 [19] (2021) 10458-10472 10.1021/acs.jpcc.1c01382
 13. Xiaolu Yuan, Jiangwei Liu, Jinlong Liu, Junjun Wei, Bo Da, Chengming Li, Yasuo Koide. Reliable Ohmic Contact Properties for Ni/Hydrogen-Terminated Diamond at Annealing Temperature up to 900 °C. Coatings. 11 [4] (2021) 470 10.3390/coatings11040470
 14. Fanqiang Meng, Yang Sun, Feng Zhang, Bo Da, Cai-Zhuang Wang, Matthew J. Kramer, Kai-Ming Ho, Dongbai Sun. Unveiling the mechanism of phase and morphology selections during the devitrification of Al-Sm amorphous ribbon. Physical Review Materials. 5 [4] (2021) 043402 10.1103/physrevmaterials.5.043402
 15. Mehnaz, L. H. Yang, B. Da, Z. J. Ding. Ensemble machine learning methods: predicting electron stopping powers from a small experimental database. Physical Chemistry Chemical Physics. 23 [10] (2021) 6062-6074 10.1039/d0cp06521h
 16. Abrar Hussain, Lihao Yang, Shifeng Mao, Bo Da, Károly Tőkési, Z.J. Ding. Determination of electron backscattering coefficient of beryllium by a high-precision Monte Carlo simulation. Nuclear Materials and Energy. 26 (2021) 100862 10.1016/j.nme.2020.100862
 17. Xun Liu, Lihao Yang, Zhufeng Hou, Bo Da, Kenji Nagata, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Yang Sun, Zejun Ding. Machine learning approach for the prediction of electron inelastic mean free paths. Physical Review Materials. 5 [3] (2021) 033802 10.1103/physrevmaterials.5.033802
 18. Hongxin Wang, Han Zhang, Bo Da, Dabao Lu, Ryo Tamura, Kenta Goto, Ikumu Watanabe, Daisuke Fujita, Nobutaka Hanagata, Junko Kano, Tomoki Nakagawa, Masayuki Noguchi. Mechanomics Biomarker for Cancer Cells Unidentifiable through Morphology and Elastic Modulus. Nano Letters. 21 [3] (2021) 1538-1545 10.1021/acs.nanolett.1c00003
 19. L. H. Yang, B. Da, H. Yoshikawa, S. Tanuma, J. Hu, J. W. Liu, D. M. Tang, Z. J. Ding. Low-energy electron inelastic mean free path and elastic mean free path of graphene. Applied Physics Letters. 118 [5] (2021) 053104 10.1063/5.0029133
 20. Jiangwei Liu, Orlando Auciello, Elida de Obaldia, Bo Da, Yasuo Koide. Science and Technology of Integrated Super-High Dielectric Constant AlOx/TiOy Nanolaminates / Diamond for MOS Capacitors and MOSFETs. Carbon. 172 (2021) 112-121 10.1016/j.carbon.2020.10.031
 21. Tingting Zuo, Jiangli Xue, Yadong Ru, Zhaoshun Gao, Ling Zhang, Bo Da, Li Han, Liye Xiao. The improved softening resistance and high electrical conductivity of the 3D graphene enhanced copper-based composite fabricated by liquid carbon source. Materials Letters. 283 (2021) 128895 10.1016/j.matlet.2020.128895
2020
 1. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Hirotaka Ohsato, Yasuo Koide. Effect of Annealing Temperature on Performances of Boron-Doped Diamond Metal–Semiconductor Field-Effect Transistors. IEEE Transactions on Electron Devices. 67 [4] (2020) 1680-1685 10.1109/ted.2020.2972979
 2. Tingting Zuo, Jian Li, Zhaoshun Gao, Ling Zhang, Bo Da, Xingke Zhao, Fazhu Ding, Shaofu Li, Yafeng Yang, Liye Xiao. Enhanced electrical conductivity and hardness of Copper/Carbon Nanotubes composite by tuning the interface structure. Materials Letters. 280 (2020) 128564 10.1016/j.matlet.2020.128564
 3. Yanshuang Hao, Chang Liu, Liqiang He, Yuanchao Ji, Luo Zhao, Jinghui Gao, Shuai Ren, Mengyao Guo, Zhufeng Hou, Bo Da, Xiaobing Ren. Effect of thermal-cycling on the piezoelectricity of 0.5Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-0.5(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free piezoceramic. Journal of Alloys and Compounds. 847 (2020) 156462 10.1016/j.jallcom.2020.156462
 4. Bo Da, Lihao Yang, Jiangwei Liu, Yonggang Li, Shifeng Mao, Zejun Ding. Monte Carlo simulation study of reflection electron energy loss spectroscopy of an Fe/Si overlayer sample. Surface and Interface Analysis. 52 [11] (2020) 742-754 10.1002/sia.6864
 5. J. W. Liu, H. Oosato, B. Da, Y. Koide. Fixed charges investigation in Al2O3/hydrogenated-diamond metal-oxide-semiconductor capacitors. Applied Physics Letters. 117 [16] (2020) 163502 10.1063/5.0023086
 6. M. Jibran, X. Sun, J. Hua, B. Wang, Y. Yamauchi, B. Da, Z.J. Ding. Cu2Zn(Si,Ge)Se4 quaternary semiconductors as potential photovoltaic materials. Chemical Physics Letters. 756 (2020) 137820 10.1016/j.cplett.2020.137820
 7. Hieu T. Nguyen-Truong, Bo Da, Lihao Yang, Zejun Ding, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Low-energy electron inelastic mean free path for monolayer graphene. Applied Physics Letters. 117 [3] (2020) 033103 10.1063/5.0016284
 8. Krishna Pandey, Rabindra Basnet, Aaron Wegner, Gokul Acharya, Md Rafique Un Nabi, Jiangwei Liu, Jian Wang, Y. K. Takahashi, Bo Da, Jin Hu. Electronic and magnetic properties of the topological semimetal candidate NdSbTe. Physical Review B. 101 [23] (2020) 235161 10.1103/physrevb.101.235161
 9. Tingting Zuo, Jian Li, Zhaoshun Gao, Yue Wu, Ling Zhang, Bo Da, Xingke Zhao, Liye Xiao. Simultaneous improvement of electrical conductivity and mechanical property of Cr doped Cu/CNTs composites. Materials Today Communications. 23 (2020) 100907 10.1016/j.mtcomm.2020.100907
 10. Jingbo Yan, Peng Zhang, Y. Gu, Yong Yuan, Bo Da, Lifeng Ma, Yefei Li. Oxide cracking behaviour of Cu-added 18%Cr-8%Ni austenitic alloy after steam oxidation. Corrosion Science. 169 (2020) 108601 10.1016/j.corsci.2020.108601
 11. Xiaolu Yuan, Jiangwei Liu, Siwu Shao, Jinlong Liu, Junjun Wei, Bo Da, Chengming Li, Yasuo Koide. Thermal stability investigation for Ohmic contact properties of Pt, Au, and Pd electrodes on the same hydrogen-terminated diamond. AIP Advances. 10 [5] (2020) 055114 10.1063/5.0008167
 12. Bo Da, Yang Sun, Zhufeng Hou, Jiangwei Liu, Nguyen Thanh Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Jin Hu, Zhaoshun Gao, Zejun Ding. Measurement of the Low-Energy Electron Inelastic Mean Free Path in Monolayer Graphene. Physical Review Applied. 13 [4] (2020) 044055 10.1103/physrevapplied.13.044055
 13. A. Hussain, L. H. Yang, Y. B. Zou, S. F. Mao, B. Da, H. M. Li, Z. J. Ding. Theoretical calculations of the mean escape depth of secondary electron emission from compound semiconductor materials. Journal of Applied Physics. 127 [12] (2020) 125304 10.1063/1.5144721
 14. Shuaihua Zhang, Jiayu Wang, Nagy L. Torad, Wei Xia, Muhammad Aamir Aslam, Yusuf Valentino Kaneti, Zhufeng Hou, Zejun Ding, Bo Da, Amanullah Fatehmulla, Abdullah M. Aldhafiri, Wazirzada Aslam Farooq, Jing Tang, Yoshio Bando, Yusuke Yamauchi. Rational Design of Nanoporous MoS 2 /VS 2 Heteroarchitecture for Ultrahigh Performance Ammonia Sensors. Small. 16 [12] (2020) 1901718 10.1002/smll.201901718
 15. Mehnaz, L.H. Yang, Y.B. Zou, B. Da, S.F. Mao, H.M. Li, Y.F. Zhao, Z.J. Ding. A comparative study on Monte Carlo simulations of electron emission from liquid water. Medical Physics. 47 [2] (2020) 759-771 10.1002/mp.13913
 16. Jingbo Yan, Yike Qiu, Bo Da, Zeyuan Li, Yefei Li, Zejun Ding, Lifeng Ma, Peng Zhang, Yong Yuan, Y Gu. Impact of the voids on the cracking behavior of the duplex oxide scale on the 18%Cr austenite alloy surface. Corrosion Science. 163 (2020) 108298 10.1016/j.corsci.2019.108298
 17. Chao Li, Károly Tőkési, Luca Repetto, Liye Xiao, Junbiao Liu, Zhaoshun Gao, Li Han, Bo Da, Réka Judit Bereczky, Zejun Ding. A Monte Carlo calculation of the secondary electron emission in the backward direction from a SiO2 macro-capillary. The European Physical Journal D. 74 [2] (2020) 37 10.1140/epjd/e2020-100268-6
 18. C. Li, B. Da, Z.J. Ding. Monte Carlo study on the surface potential measurement using the peak-shift method. Applied Surface Science. 504 (2020) 144138 10.1016/j.apsusc.2019.144138
2019
 1. Jiangwei Liu, Tokuyuki Teraji, Bo Da, Yasuo Koide. High Output Current Boron-Doped Diamond Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors. IEEE Electron Device Letters. 40 [11] (2019) 1748-1751 10.1109/led.2019.2942967
 2. Xun Liu, Zhufeng Hou, Dabao Lu, Bo Da, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma, Yang Sun, Zejun Ding. Unveiling the principle descriptor for predicting the electron inelastic mean free path based on a machine learning framework. Science and Technology of Advanced Materials. 20 [1] (2019) 1090-1102 10.1080/14686996.2019.1689785
 3. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Bo Da, Yasuo Koide. High Current Output Hydrogenated Diamond Triple-Gate MOSFETs. IEEE Journal of the Electron Devices Society. 7 (2019) 561-565 10.1109/jeds.2019.2915250
 4. L. H. Yang, K. Tőkési, J. Tóth, B. Da, H. M. Li, Z. J. Ding. Optical properties of silicon and germanium determined by high-precision analysis of reflection electron energy loss spectroscopy spectra. Physical Review B. 100 [24] (2019) 245209 10.1103/physrevb.100.245209
 5. Dabao Lu, Zhufeng Hou, Xun Liu, Bo Da, Z. J. Ding. Ab Initio Simulation of Position-Dependent Electron Energy Loss and Its Application to the Plasmon Excitation of Nanographene. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [41] (2019) 25341-25348 10.1021/acs.jpcc.9b06602
 6. Bo Da, Jiangwei Liu, Yoshitomo Harada, Nguyen T. Cuong, Kazuhito Tsukagoshi, Jin Hu, Lihao Yang, Zejun Ding, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Observation of Plasmon Energy Gain for Emitted Secondary Electron in Vacuo. The Journal of Physical Chemistry Letters. 10 [19] (2019) 5770-5775 10.1021/acs.jpclett.9b02135
 7. J-W Liu, H Oosato, B Da, T Teraji, A Kobayashi, H Fujioka, Y Koide. Operations of hydrogenated diamond metal–oxide–semiconductor field-effect transistors after annealing at 500 °C. Journal of Physics D: Applied Physics. 52 [31] (2019) 315104 10.1088/1361-6463/ab1e31
 8. Bo Da, Hiroshi Shinotsuka, Hideki Yoshikawa, Shigeo Tanuma. Comparison of the Mermin and Penn models for inelastic mean‐free path calculations for electrons based on a model using optical energy‐loss functions. Surface and Interface Analysis. 51 [6] (2019) 627-640 10.1002/sia.6628
 9. Lihao Yang, Károly Tőkési, Bo Da, Zejun Ding. Determination of electron inelastic mean free path of three transition metals from reflection electron energy loss spectroscopy spectrum measurement data. The European Physical Journal D. 73 [2] (2019) 10.1140/epjd/e2018-90551-6
2018
 1. Xiuling Li, Zhufeng Hou, Shoushuai Gao, Yu Zeng, Jianping Ao, Zhiqiang Zhou, Bo Da, Wei Liu, Yun Sun, Yi Zhang. Efficient Optimization of the Performance of Mn2+ -Doped Kesterite Solar Cell: Machine Learning Aided Synthesis of High Efficient Cu2 (Mn,Zn)Sn(S,Se)4 Solar Cells. Solar RRL. 2 [12] (2018) 1800198 10.1002/solr.201800198
 2. K. J. Zhang, D. B. Lu, B. Da, Z. J. Ding. Coupling of Surface Plasmon Modes and Refractive Index Sensitivity of Hollow Silver Nanoprism. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-34477-6
 3. Zhe Zheng, Bo Da, Ke-jun Zhang, Ze-jun Ding. Simulation study of electron beam induced surface plasmon excitation at nanoparticles. Chinese Journal of Chemical Physics. 31 [5] (2018) 655-660 10.1063/1674-0068/31/cjcp1805096
 4. Hongxin Wang, Han Zhang, Bo Da, Motoki Shiga, Hideaki Kitazawa, Daisuke Fujita. Informatics-Aided Raman Microscopy for Nanometric 3D Stress Characterization. The Journal of Physical Chemistry C. 122 [13] (2018) 7187-7193 10.1021/acs.jpcc.7b12415
 5. K.J. Zhang, B. Da, Z.J. Ding. Effect of asymmetric morphology on coupling surface plasmon modes and generalized plasmon ruler. Ultramicroscopy. 185 (2018) 55-64 10.1016/j.ultramic.2017.11.011
 6. H. Xu, L. H. Yang, J. Tóth, K. Tőkési, B. Da, Z. J. Ding. Absolute determination of optical constants of three transition metals using reflection electron energy loss spectroscopy. Journal of Applied Physics. 123 [4] (2018) 043306 10.1063/1.5012013
 7. Jun Li, Zhaoshun Gao, Xiaoxing Ke, Yangyang Lv, Huili Zhang, Wei Chen, Wanghao Tian, Hancong Sun, Sai Jiang, Xianjing Zhou, Tingting Zuo, Liye Xiao, Manling Sui, Shengfu Tong, Daiming Tang, Bo Da, Kazunari Yamaura, Xuecou Tu, Yun Li, Yi Shi, Jian Chen, Biaobing Jin, Lin Kang, Weiwei Xu, Huabing Wang, Peiheng Wu. Growth of Black Phosphorus Nanobelts and Microbelts. Small. 14 [1] (2018) 1702501 10.1002/smll.201702501
2017
 1. H. Xu, L.H. Yang, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési, Z.J. Ding. Study of optical and electronic properties of nickel from reflection electron energy loss spectra. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 406 (2017) 475-481 10.1016/j.nimb.2017.04.060
 2. Bo Da, Jiangwei Liu, Mahito Yamamoto, Yoshihiro Ueda, Kazuyuki Watanabe, Nguyen Thanh Cuong, Songlin Li, Kazuhito Tsukagoshi, Hideki Yoshikawa, Hideo Iwai, Shigeo Tanuma, Hongxuan Guo, Zhaoshun Gao, Xia Sun, Zejun Ding. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. Nature Communications. 8 (2017) 15629 10.1038/ncomms15629
 3. H. Xu, B. Da, J. Tóth, K. Tőkési, Z. J. Ding. Absolute determination of optical constants by reflection electron energy loss spectroscopy. Physical Review B. 95 [19] (2017) 195417 10.1103/physrevb.95.195417
 4. H. Shinotsuka, B. Da, S. Tanuma, H. Yoshikawa, C. J. Powell, D. R. Penn. Calculations of electron inelastic mean free paths. XI. Data for liquid water for energies from 50 eV to 30 keV. Surface and Interface Analysis. 49 [4] (2017) 238-252 10.1002/sia.6123
 5. Zhe Zheng, Bo Da, Shi-feng Mao, Ze-jun Ding. Calculation of Surface Excitation Parameters by a Monte Carlo Method. Chinese Journal of Chemical Physics. 30 [1] (2017) 83-89 10.1063/1674-0068/30/cjcp1607146
2014
 1. B. Da, H. Shinotsuka, H. Yoshikawa, Z. J. Ding, S. Tanuma. Extended Mermin Method for Calculating the Electron Inelastic Mean Free Path. Physical Review Letters. 113 [6] (2014) 063201 10.1103/physrevlett.113.063201

書籍 TSV

会議録 TSV

2023
 1. Jiangwei Liu, Hirotaka Ohsato, Bo Da, Yasuo Koide. Diamond Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors on a Large-Area Wafer. 2023 IEEE 6th International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT). (2023) 10.1109/iceict57916.2023.10245613

口頭発表 TSV

2023
 1. DA, Bo, LIU, Jiangwei, KOHARA, Shinji, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Cylindrically symmetric rotating crystals observed in crystallization process of InSiO film. 6th International Symposium on Advanced Inorganic Materials. 2023 招待講演
 2. LIU, Jiangwei, TERAJI, Tokuyuki, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. High Thermal Stability for Boron-Doped Diamond Field-Effect Transistors. NIMS Award Symposium 2023. 2023
 3. DA, Bo, LIU, Jiangwei, KOHARA, Shinji, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Simulation of diffractive electron lenses using Monte Carlo method. Symposium on Practical Surface Analysis 2023 (PSA-23). 2023
 4. DA, Bo, LIU, Jiangwei, KOHARA, Shinji, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Diffractive electron lenses: using thin film materials to focus electron beams. The 14th International Vacuum Electron Sources Conference (IVESC 2023). 2023
 5. LIU, Jiangwei, TERAJI, Tokuyuki, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Boron-doped diamond MOSFETs. 第84回応用物理学会秋季学術講演会. 2023
 6. DA, Bo. Next-generation electron beam equipment research and development. 情報学研究に関する産学連携促進ワークショップ(2023). 2023
 7. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Diamond Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistors on a Large-area Wafer. 2023 IEEE 6th International Conference on Electronic Information and Communication Technology (ICEICT 2023). 2023 招待講演
 8. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Heuristic data-driven spectral analysis for nanomaterial information embed in the background. Chinese Materials Conference 2022-2023. 2023 招待講演
 9. DA, Bo. Diffractive electron lenses: using thin film materials to focus electron beams. 第60回表面分析研究会. 2023
 10. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Discussion on resistances in hydrogen-terminated diamond MOSFETs. International Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC) 2023. 2023
 11. LIU, Jiangwei, TERAJI, Tokuyuki, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Boron-doped diamond MOSFETs with high output current and extrinsic transconductance. International Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC) 2023. 2023
 12. 達 博. 電子回折レンズの設計と検証. 令和4年度花王科学賞 贈呈式・受賞記念講演会/助成研究発表会・交流会. 2023 招待講演
 13. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. White electron beam technique in electron-beam based techniques. Surface Analysis Technology Conference 2023第四届表面分析技術研討会. 2023 招待講演
2022
 1. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Data-driven information extraction of passivation layers in stainless steel from electron microscopy. International Conference on the Cooperation and Integration of Industry, Education, Research and Application 2022 — Metal-based New Materials and Advanced Manufacturing Technology Subforum (ICIERA-2022). 2022
 2. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Resistance clarification in hydrogen-terminated diamond MOSFETs. 2022年(令和4年)応用物理学会 秋季学術講演会. 2022
 3. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Ohmic Contact Resistance, Surface Resistance, and Channel Resistance for Hydrogen-Terminated Diamond MOSFETs. 9th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-Ⅸ) http://iscsi9.org/. 2022
 4. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Investigation of Ohmic Contact Resistance, Surface Resistance, and Channel Resistance for Hydrogen-terminated Diamond MOSFETs. 15th International Conference on New Diamond and Nano Carbons 2022 https://www.ndnc2022.org/. 2022
2021
 1. 劉 江偉, Orlando Auciello, Elida de Obaldia, 達 博, 小出 康夫. Super high-dielectric constant Al2O3/TiO2 nanolaminates deposited by the atomic layer deposition technique (for diamond MOSFETs). マテリアル先端リサーチインフラ オンラインセミナー 『原子層堆積技術(ALD)による成膜技術』. 2021
 2. LIU, Xun, Lihao Yang, Dabao Lu, Zhufeng Hou, NAGATA, Kenji, DA, Bo, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo, Yang Sun, Zejun Ding. Prediction of electron inelastic mean free paths for inorganic compounds with a machine learning approach. 13th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices '21 (ALC '21 Online). 2021
 3. 劉 江偉, Orlando Auciello, Elida de Obaldia, 達 博, 小出 康夫. An AlOx/TiOy nanolaminate on hydrogenated diamond for metal-oxide-semiconductor electronic devices. 14th International Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC) 2020. 2021
 4. 劉 江偉, 大里 啓孝, 達 博, 小出 康夫. Triple-gate fin-type hydrogenated diamond MOSFETs. 14th International Conference on New Diamond and Nano Carbons (NDNC) 2020. 2021
 5. 劉 江偉, Elida de Obaldia, 達 博, 小出 康夫, Orlando Auciello. Science and Technology of Integrated Super-High Dielectric Constant AlOx/TiOy Nanolaminates / Diamond for Transformational Nanoelectronics. IEEE 2021 ISAF-ISIF-PFM Joint Conference. 2021
 6. Orlando Auciello, 劉 江偉, Elida de Obaldia, 達 博, 小出 康夫. Science and Technology of Integrated Super-High Dielectric Constant AlOx/TiOy Nanolaminates / Diamond for MOS Capacitors and MOSFETs. 2021 MRS Spring Meeting & Exhibit https://www.mrs.org/meetings-events/spring-meetings-exhibits/2021-mrs-spring-meeting/call-for-papers/symposium-sessions-detail?code=EL04. 2021
 7. 劉 江偉, 大里 啓孝, 達 博, 寺地 徳之, 小林 篤, 藤岡 洋, 小出 康夫. Operations of hydrogenated diamond MOSFETs after high-temperature annealing. The 8th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology. 2021
 8. 劉 江偉, 寺地 徳之, 達 博, 大里 啓孝, 小出 康夫. Development of Boron-Doping Diamond-Based Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors . MANA INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2021 jointly with ICYS. 2021
 9. 小出 康夫, 劉 江偉, 達 博, Orlando Auciello, Elida de Obaldia. Diamond MOSFETs with a super-high dielectric constant AlOx/TiOx nanolaminate insulator. The 8th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology On-Line Conference. 2021
 10. 劉 江偉, 寺地 徳之, 達 博, 小出 康夫. High output current boron-doped diamond MESFETs. Virtual Workshop on Materials Science and Advanced Electronics Created by Singularity. 2021
2019
 1. LIU, Jiangwei, DA, Bo, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Data-driven spectral analysis method in electron-beam based techniques. TIAかけはし「-計算と計測のデータ同化による革新的物質材料解析手法の調査-」. 2019
 2. LIU, Jiangwei, DA, Bo, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Development of boron-doped diamond metal-semiconductor field-effect transistors. 第33回ダイヤモンドシンポジウム. 2019
 3. K. Tokesi, L.H. Yang, DA, Bo, Z.J. Ding. Revision of optical properties of solids based on the reverse Monte Carlo analysis of reflection electron energy loss spectroscopy spectra. PSA 2019. 2019
 4. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. White-beam electron technique for nanomaterial characterization. PSA19. 2019
 5. OH, Koukin, GOTO, Kenta, ZHANG, Han, TAMURA, Ryo, WATANABE, Ikumu, DA, Bo, HANAGATA, Nobutaka, FUJITA, Daisuke. High spatial and temporal resolution mapping of active stress on the surface of living material. 2019日本表面真空学会学術講演会. 2019
 6. Mehnaz, DA, Bo, K. Goto, Z.J. Ding. A Machine Learning Study of Secondary Electron Yield. ALC19. 2019
 7. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Characterization of nanomaterials with secondary electron microscopy. ALC19. 2019
 8. 原田 善之, 達 博, 篠塚 寛志, 田沼 繁夫, 吉川 英樹, 柳原英人. 可視光から超軟X線帯の誘電関数データベースの構築。酸化鉄のエネルギー損失関数と非弾性平均自由行程の導出. 第80回応用物理学会秋季学術講演会. 2019
 9. A. Hussain, L.H. Yang, Y.B. Zou, DA, Bo, S.F. Mao, Z.J. Ding. Study of Backscattering Coefficients of Materials by using Monte Carlo Simulation. ECASIA19. 2019
 10. DA, Bo, LIU, Jiangwei, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. ECASIA19. 2019
 11. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Electrical properties of hydrogenated diamond MOSFETs after annealing at 500 °C. 30th International Conference on Diamond and Carbon Materials. 2019
 12. L.H. Yang, K. Tokesi, J. Toth, DA, Bo, Z.J. Ding. Revision of optical property of silicon by a reverse Monte Carlo analysis of reflection electron energy loss spectroscopy spectra. ICPEAC 2019. 2019
 13. DA, Bo, YOSHIKAWA, Hideki, TANUMA, Shigeo. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. 21st International Vacuum Congress. 2019
 14. 原田 善之, 達 博, 篠塚 寛志, 田沼 繁夫, 吉川 英樹, 柳原英人. 可視光から超軟X線帯の誘電関数データベースを目指した、高エネルギー分解能REELS装置の開発. 表面分析研究会第53回研究会. 2019
 15. DA, Bo, YOSHIKAWA, Hideki. Informatics and IoT techniques in surface analysis. 情報学研究に関する産学連携促進ワークショップ(2019). 2019
 16. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, KOIDE, Yasuo. Development of hydrogenated diamond triple-gate fin-type MOSFETs. 第66回応用物理学会 春季学術講演会. 2019
 17. DABo, 吉川英樹, 田沼繁夫. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. NIMS先端計測シンポジウム2019. 2019
 18. LIU, Jiangwei, OOSATO, Hirotaka, DA, Bo, TERAJI, Tokuyuki, KOIDE, Yasuo. Operations of Hydrogenated Diamond MOSFETs After Annealing at 500 °C. MANA International Symposium 2019. 2019
2018
 1. 達 博, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. ナノ材料の特性評価のための仮想基板法. 2018年日本表面真空学会学術講演会. 2018
 2. 原田 善之, 達 博, 田沼 繁夫, 吉川 英樹. 高エネルギー分解能REELSによるSi試料の角度分解測定. 2018年日本表面真空学会学術講演会. 2018
 3. 達 博, ホー ズーフォン, 劉 江偉, 吉川 英樹, 田沼 繁夫, zjding. Virtual Substrate Method for Nanomaterials Characterization. MPS-2018. 2018
 4. 達 博. ナノ材料の特性評価のための仮想基板法. The expert forum in IEE of CSA. 2018
 5. 達 博. How to solve problems in surface analysis. 情報学研究に関する産学連携促進ワークショップ(2018). 2018
 6. 達 博, ホー ズーフォン, 劉 江偉, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Data-driven analysis method. MI・計測 合同シンポジウム. 2018
 7. X Liu, ホー ズーフォン, 吉川 英樹, 田沼 繁夫, ZJ Ding, 達 博. Predict Electron IMFP Using Machine Learning. MI・計測 合同シンポジウム. 2018
 8. 原田善之, DABo, 吉川英樹. 高分解能REELS装置の紹介. MI・計測 合同シンポジウム. 2018
 9. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, Motoki Shiga, 北澤 英明, 藤田 大介. Informatics-aided Confocal Raman Microscopy for 3D Stress Characterization . MI・計測 合同シンポジウム NIMS先端計測シンポジウム 2018. 2018
2017
 1. 達 博, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. The 8th International Symposium on Surface Science. 2017
 2. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, Motoki Shiga, 北澤 英明, 藤田 大介. 3D Characterization of Stress Evolution in Opaque Materials Using sub-micrometer sized laser. The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8). 2017
 3. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, Motoki Shiga, 北澤 英明, 藤田 大介. Informatics-aided Confocal Raman Microscopy for 3D Stress Characterization. NIMS WEEK 2017. 2017
 4. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, Motoki Shiga, 北澤 英明, 藤田 大介. 情報理論を利用したコンフォーカル・ラマン顕微鏡によるSiの3次元応力分布評価. 第3回内閣府SIP革新的構造材料先端計測拠点TIA-Fraunhofer合同国際シ. 2017
 5. 達 博. Big-data Driven measurements. Poster Workshop 2017: TIA-Kakehashi. 2017
 6. 篠塚 寛志, 吉川 英樹, 達 博, 田沼 繁夫. HAXPESにおける光電子の情報深さとそれに関連する物理量. 2017年真空・表面科学合同講演会:第37回表面科学学術講演会・第58回. 2017
 7. 達 博. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. the 2017 Conference on Surface Science and Technology. 2017
 8. 達 博. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. Chinese Materials Conference 2017. 2017
 9. 達 博, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. JSPS 141 committee meeting. 2017
 10. 達 博, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Electron transport properties of monolayer graphene measured from secondary electron microscopy according to the substrate variational method. EMAS Workshop / IUMAS Meeting. 2017
 11. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, 藤田 大介. 3D Analysis of Stress Dynamics in Si(100) by Confocal Raman Microscopy. 日本表面科学会第2回関東支部講演大会. 2017
 12. 王 洪欣, 張 晗, 達 博, 藤田 大介. 3D confocal Raman mapping of stress induced by indentation on Si(100). 共用・計測 合同シンポジウム2017. 2017
 13. 達 博, 劉 江偉, ンギュエン クウォン ター, 塚越 一仁, 岩井 秀夫, 吉川 英樹, 田沼 繁夫. Virtual substrate method for nanomaterials characterization. 共用・計測 合同シンポジウム2017 . 2017
2014
 1. 田沼 繁夫, 篠塚 寛志, 達 博, 吉川 英樹, パウエル. Electron Inelastic Mean Free Paths in Liquid Water for Energies from10 eV to 10 keV. 7th International Symposium on Surface Science. 2014
 2. 達 博, 篠塚 寛志, 吉川 英樹, 丁泽军, 田沼 繁夫. 電子非弾性平均自由行程を計算するための改良された方法. The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS7). 2014
 3. 達 博, 篠塚 寛志, 吉川 英樹, 丁 泽军, 田沼 繁夫. An Improved Method for Calculating Electron Inelastic Mean Free Paths. 学振マイクロビームアナリシス第 141 委員会第 157 回研究会. 2014

その他の文献 TSV

▲ページトップへ移動