SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Proceedings > Detail

Showing Proceeding

AuthorMotoi Kimata, Taichi Terashima, Nobuyuki Kurita, Hidetaka Satsukawa, Atsushi Harada, Kouta Kodama, Kanji Takehana, Yasutaka Imanaka, Tadashi Takamasu, Kunihiro Kiho, Chul-Ho Lee, Hijiri Kito, Hiroshi Eisaki, Akira Iyo, Hideo Fukazawa, Yoh Kohori, Hisatomo Harima, Shinya Uji.
TitleCyclotron Resonance in Fe-based Superconductor KFe2As2
Proceedings titleJOURNAL OF PHYSICS:CONFERENCE SERIES
Year of publication2012
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1088/1742-6596/400/2/022054

▲ Go to the top of this page