SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS材料技術展示会2023 - NIMS Technology Showcase2023 10/11

HOME > Search researchers > Search by subject

Search by subject

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: October 05, 2023

265 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
 • Hong Yan, Kotaro Fujii, Houria Kabbour, Akira Chikamatsu, Yu Meng, Yoshitaka Matsushita, Masatomo Yashima, Kazunari Yamaura, Yoshihiro Tsujimoto. La4Ga2S8O3: A Rare-Earth Gallium Oxysulfide with Disulfide Ions. Inorganic Chemistry. 62 [26] (2023) 10481-10489 10.1021/acs.inorgchem.3c01524
 • Katsuhiko Ariga. Nanoarchitectonics for inorganic chemistry frontiers. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [11] (2023) 3165-3170 10.1039/d3qi00632h
 • Masayuki Fukuda, Takumi Nishikubo, Hongwu Yu, Yoichi Okimoto, Shin-ya Koshihara, Kazunari Yamaura, Masaki Azuma. A-Site Columnar-Ordered Perovskite CaZnV2O6 as a Pauli-Paramagnetic Metal. Inorganic Chemistry. 62 [21] (2023) 8372-8378 10.1021/acs.inorgchem.3c00940
 • Junqing Xiahou, Qi Zhu, Fan Li, Minghui Jin, Lin Zhu, Sai Huang, Tao Zhang, Xudong Sun, Ji-Guang Li. Regulating the trap distribution of ZnGa2O4:Cr3+ by Li+/Ga3+ doping for upconversion-like trap energy transfer NIR persistent luminescence. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [7] (2023) 2174-2188 10.1039/d3qi00184a
 • Wieslaw J. Roth, Takayoshi Sasaki, Karol Wolski, Barbara Gil, Szczepan Zapotoczny, Jiří Čejka, Martin Kubů, Michal Mazur, Yasuo Ebina, Nobuyuki Sakai, Dai-Ming Tang, Renzhi Ma. Exfoliating layered zeolite MFI into unilamellar nanosheets in solution as precursors for the synthesis of hierarchical nanocomposites and oriented films. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [5] (2023) 1511-1521 10.1039/d2qi02283d
 • Jianfei Du, Yongli Shen, Fan Yang, Bo Zhang, Xinzhi Jiang, Changhua An, Jinhua Ye. In situ construction of an α-MoC/g-C3N4 Mott–Schottky heterojunction with high-speed electron transfer channel for efficient photocatalytic H2 evolution. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [3] (2023) 832-840 10.1039/d2qi01665f
 • Siyuan Li, Chenyu Zhang, Qi Zhu, Ji-Guang Li. Cationic pair substitution in LaAlO3:Mn4+ for octahedral-tilting-dependent zero-phonon line. Inorganic Chemistry Frontiers. 10 [2] (2023) 638-650 10.1039/d2qi01683d
 • Xun Kang, Alexei A. Belik, Yoshihiro Tsujimoto, Kazunari Yamaura. High-Pressure Synthesis and Magnetic and Electrical Properties of Fe-Doped Bi3Re3O11 and Bi3Os3O11. Inorganic Chemistry. 61 [51] (2022) 21148-21156 10.1021/acs.inorgchem.2c03837
 • Hitoshi Yusa, Hiroshi Fujihisa. Dense Structure of Yttrium Nitride as a Post-Rock-Salt Phase: High-Pressure Experiments and Computations. Inorganic Chemistry. 61 [51] (2022) 20906-20912 10.1021/acs.inorgchem.2c03317
 • Masanao Ishijima, Tsukasa Takada, Jhon L. Cuya Huaman, Takuya Mizutomi, Osamu Sakai, Kozo Shinoda, Masahito Uchikoshi, Hiroaki Mamiya, Kazumasa Suzuki, Hiroshi Miyamura, Jeyadevan Balachandran. Synthesis of Electromagnetic Wave-Absorbing Co–Ni Alloys and Co–Ni Core–Shell Structured Nanoparticles. Inorganic Chemistry. 61 [43] (2022) 17144-17153 10.1021/acs.inorgchem.2c02633
 • ▲ Go to the top of this page