SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS材料技術展示会2023 - NIMS Technology Showcase2023 10/11

HOME > Search researchers > Search by subject

Search by subject

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: October 05, 2023

9 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
  • Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang, Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang, Guangyu Zhang. Emergence of Chern Insulating States in Non-Magic Angle Twisted Bilayer Graphene. Chinese Physics Letters. 38 [4] (2021) 047301 10.1088/0256-307x/38/4/047301
  • Shi-Li Yan, Zhi-Jian Xie, Jian-Hao Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe. Electrically Tunable Energy Bandgap in Dual-Gated Ultra-Thin Black Phosphorus Field Effect Transistors. Chinese Physics Letters. 34 [4] (2017) 047304 10.1088/0256-307x/34/4/047304
  • Ming Yi, Zhi-Feng Chen, Da-Xin Chen, Tian-Shu Lai, Shi-Ming Zhou. Spin Dynamics of B2 and L2 1 -Ordered Co 2 FeAl 0.5 Si 0.5 Heusler Alloy Films. Chinese Physics Letters. 28 [6] (2011) 067501 10.1088/0256-307x/28/6/067501
  • Zhao Kun-Yu, Zeng Hua-Rong, Song Hong-Zhang, Hui Sen-Xing, Li Guo-Rong, Yin Qing-Rui, Kiyoshi Shimamura, Chinna Venkadasamy Kannan, Encarnacion Antonia Garcia Villora, Shunji Takekawa, Kenji Kitamura. Acoustic imaging frequency dynamics of ferroelectric domains by atomic force microscopy. Chinese Physics Letters. 25 [9] (2008) 3429-3432 10.1088/0256-307x/25/9/090
  • Liang Zhong-Zhu, Jia Xiao-Peng, Hisao Kanda, Ma Hong-An, Wang Dong-Mei, Liu Wan-Qiang, Yu Run-Ze. A new dopant of NaN3 for high-concentration-nitrogen diamond synthesized by HPHT . Chinese Physics Letters. 24 [2] (2007) 559-562 10.1088/0256-307x/24/2/072
  • Zhao Song-Rui, Shen Jing-Qin, Xu Zhu-An, Takeya H, Hirata K. Magnetic Pair-breaking in Y1-xHoxNi2B2C(X=0,0.25,0.5,0.75) Single Crystals. Chinese Physics Letters. 23 [4] (2006) 975-977 10.1088/0256-307x/23/4/059
  • Zhu Pin-Wen, Imai Yoshio, Isoda Yukihiro, Shinohara Yoshikazi, Jia Xiao-Peng, Zou Guang-Tian. High thermoelectric properties of PbTe doped with Bi2Te3 and Sb2Te3. Chinese Physics Letters. 22 [8] (2005) 2103-2105 10.1088/0256-307x/22/8/077
  • Wang Yuan-Xu, Wang Chun-Lei, Zhao Ming-Lei, Zhang Jia-Liang. First Principle study on electronic structure of PbFe0.5Nb0.5O3. Chinese Physics Letters. 22 [2] (2005) 469-471 10.1088/0256-307x/22/2/056
  • 巨新. Self-assembled monolayers exposed by metastable helium for nano-patterning: octanethiol and dodecanethiol. CHINESE PHYSICS LETTERS. (2003) 2064-2066
  • ▲ Go to the top of this page