SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

High upper critical fields of superconducting Ca10(Pt4As8)(Fe1.8Pt0.2As2)5 whiskers

Jun Li, Gufei Zhang, Wei Hu, Ya Huang, Min Ji, Han-Cong Sun, Xian-Jing Zhou, De-Yue An, Lu-Yao Hao, Qiang Zhu, Jie Yuan, Kui Jin, Hong-Xuan Guo, Daisuke Fujita, Takeshi Hatano, Kazunari Yamaura, Eiji Takayama-Muromachi, Hua-Bing Wang, Pei-Heng Wu, Johan Vanacken, Victor V. Moshchalkov.
Applied Physics Letters 106 [26] 262601. 2015.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2016-05-24 17:53:44 +0900Updated at: 2024-07-06 08:38:43 +0900

    ▲ Go to the top of this page