SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Experimental evidence of plasmarons and effective fine structure constant in electron-doped graphene/h-BN heterostructure

Author(s)Hongyun Zhang, Shuopei Wang, Eryin Wang, Xiaobo Lu, Qian Li, Changhua Bao, Ke Deng, Haoxiong Zhang, Wei Yao, Guorui Chen, Alexei V. Fedorov, Jonathan D. Denlinger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guangyu Zhang, Shuyun Zhou.
Journal titlenpj Quantum Materials 6 [1]
ISSN: 23974648
PublisherSpringer Science and Business Media LLC
Year of publication2021
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1038/s41535-021-00386-7
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page