SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Symmetry Breaking and Anomalous Conductivity in a Double-Moiré Superlattice

Yuhao Li, Minmin Xue, Hua Fan, Cun-Fa Gao, Yan Shi, Yang Liu, Kenji Watanabe, Takashi Tanguchi, Yue Zhao, Fengcheng Wu, Xinran Wang, Yi Shi, Wanlin Guo, Zhuhua Zhang, Zaiyao Fei, Jiangyu Li.
Nano Letters 22 [15] 6215-6222. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-08-25 03:16:45 +0900Updated at: 2024-03-31 16:52:44 +0900

    ▲ Go to the top of this page