SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Zinc-guided 3D graphene bulk materials for high-performance binder-free anodes of potassium-ion batteries

Qi Wang, Yue Wang, Jinjue Zeng, Chen Zhang, Pengyuan Liu, Tianliang Hao, Rui Ding, Xiangfen Jiang, Ya Zhang, Bo Da, Jianguo Liu, Guo Hong, Weigao Xu, Zhen Meng, Xue-Bin Wang.
Journal of Power Sources 540 231613. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-07-21 03:16:12 +0900Updated at: 2024-04-02 05:21:49 +0900

    ▲ Go to the top of this page